Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2010

Προκήρυξη θέσης Επιστημονικού Στελέχους στο Κ.Π. Νομού Φωκίδας

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ
Σε συνεργασία με τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. και με τη στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
_____________________________________________________________________
Κ.Π.Χ.Ε.Ο. ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ Αλ. Ξηρού 16, 33100, Άμφισσα. Τηλ.: 22650.23590 & 22650.23837 Φαξ: 22650.72441
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Η Αστική μη Κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ» και διακριτικό τίτλο «Κ.Π.Χ.Ε.Ο. Νομού Φωκίδας» προκηρύσσει μία (1) θέση ειδικού επιστημονικού στελέχους με σύμβαση ορισμένου... χρόνου, από το χώρο των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, προκειμένου να στελεχώσει το Κέντρο Πρόληψης.

Απαιτούμενα προσόντα:
· Πτυχίο Ανώτατης-Ανώτερης Εκπαίδευσης: 1). Κοινωνικός/ή Λειτουργός (Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος), 2)Κοινωνιολογίας, 3). Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, 4). Κοινωνικής Εργασίας και Διοίκησης (ΠΕ και ΤΕ).
· Καλή γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της αγγλικής.
· Γνώση χρήσης Η/Υ.
Επιθυμητά προσόντα:
1). Επαγγελματική εμπειρία / πρακτική σε σχετικούς χώρους εργασίας, στο Δημόσιο ή ευρύτερο Δημόσιο τομέα, στους ΟΤΑ ή σε πρόγραμμα σε προγράμματα των Δήμων ή στον ιδιωτικό τομέα.
2). Εκπαίδευση (ολοκληρωμένη ή σε εξέλιξη) σε κάποια ψυχοθεραπευτική μέθοδο από αναγνωρισμένους φορείς του εσωτερικού και/ή του εξωτερικού.
3). Εκπαιδεύσεις σεμιναριακού τύπου τουλάχιστον 100 ωρών σε θέματα σχετικά με την πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών ή τη θεραπεία, από αναγνωρισμένους φορείς του εσωτερικού και ή του εξωτερικού.
4). Επιστημονικές δημοσιεύσεις.
5). Επιστημονικές παρουσιάσεις/τοποθετήσεις σε συνέδρια (να συνοδεύονται από σχετικές βεβαιώσεις).
6).Εθελοντισμός (να συνοδεύεται από σχετικές βεβαιώσεις).

Επισημάνσεις:
Για όλες τις ειδικότητες απαιτείται Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αντίστοιχης ισότιμης της αλλοδαπής και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για όποια ειδικότητα αυτό απαιτείται.
Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής, πράξη αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ για τη βεβαίωση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας ή πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Προκειμένου για τίτλους σπουδών ΤΕΙ, πράξη αναγνώρισης από το ΙΤΕ για τη βεβαίωση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας ή πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:
Οι υποψήφιοι, μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλουν:
1). Βιογραφικό σημείωμα.
2). Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
3). Επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών, στους οποίους θα αναγράφεται αριθμητικά και ο βαθμός επίδοσης.
4). Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλων ξένης γλώσσας ή αποδεικτικά γνώσης της.
5). Επικυρωμένο πιστοποιητικό ή υπεύθυνη δήλωση γνώσης χρήσης Η/Υ.
6). Επικυρωμένη άδεια άσκησης επαγγέλματος (ή βεβαίωση που την αποδεικνύει).
7). Επικυρωμένα αποδεικτικά της εργασιακής εμπειρίας ως εξής:
· Είτε με υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την οποία να προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της
· Είτε με ομοίου περιεχομένου βεβαίωση της ελληνικής ή αλλοδαπής δημόσιας αρχής
· Είτε με όμοια βεβαίωση του εργοδότη και υπεύθυνη δήλωση του/της υποψηφίου, σε συνδυασμό πάντοτε και με το κύριο βιβλιάριο ασφάλισης, αν από την προσκομιζόμενη βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται αυτοπροσώπως στα γραφεία του Κ.Π.Χ.Ε.Ο. Νομού Φωκίδας, επί της οδού Αλέκου Ξηρού 16 (όπισθεν κτιρίου Νομαρχίας Φωκίδας) ή ταχυδρομικά προς την διεύθυνση «ΚΠΧΕΟ Ν. Φωκίδας, Αλέκου Ξηρού 16, 33100 Άμφισσα» και με την επισήμανση «Υπόψιν της επιτροπής αξιολόγησης για την προκήρυξη της κενής θέσης επιστημονικού στελέχους» από την τελευταία ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης και για διάστημα είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, καθημερινά, από 09.30 έως 14.30. Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων ορίζεται η 23 Ιουνίου 2010.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα του Κ.Π.Χ.Ε.Ο. Νομού Φωκίδας: 22650.23590 και 22650.23837.

Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, θα δώσουν συνέντευξη σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί στους ίδιους τηλεφωνικά και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στη συνέχεια η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από επιτροπή, που έχει οριστεί με την 17/2009 απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Π.Χ.Ε.Ο. Νομού Φωκίδας.


Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κ.Π.Χ.Ε.Ο.

Παναγιώτα Λαΐνη-Κολλιαλή
Από prolipsiworkers

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου