Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2009

Ξεκίνησαν οι διαδικασίες πλήρωσης 15 θέσεων μερικής Απασχόλησης στον Δήμο Δελφών


΄Υστερα από την αριθμ. ΤΤ 52201/24-8-2009 απόφαση της τριμελούς επιτροπής του άρθρου 5 του Νόμου 3250/2004 όπως συμπληρώθηκε με τον Ν. 3536/2007
α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης συνολικού αριθμού δεκαπέντε (15) ατόμων για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3250/2004.
Οι ως άνω δεκαπέντε ( 15 ) θέσεις μερικής απασχόλησης κατανέμονται στους κατωτέρω τομείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως :...

Α/Α

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (*)

Θέσεις

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

(σε μήνες)

1

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ-ΛΟΙΠΕΣ ΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

1

ΥΕ Οικιακή Βοηθός

18

2

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ—ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

1

ΔΕ Φύλακες Εγκαταστάσεων και Σχολικών Κτιρίων

18

3

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

6

ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων

18

4

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

1

ΔΕ Οδηγοί

18

5

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

1

1

ΠΕ/Διοικητικού

ΤΕ/Διοικητικού

18

18

6

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

1

1

ΔΕ φύλακες εγκαταστάσεων-

YE εργάτες γενικών καθηκόντων

18

18

7

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

2

ΔΕ Οδηγών

18

(*)Για την περίπτωση πρόσληψης προσωπικού σε θέσεις που δεν έχουν αμιγώς κοινωνικό χαρακτήρα και μέχρι 10% των θέσεων (άρθρο 3 παρ. 2 Ν 3250/2004) εφόσον έχουν προβλεφθεί από το εγκριθέν επιχειρησιακό σχέδιο.

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία), με την επιφύλαξη της εξαίρεσης των υποψηφίων για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή ότι τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν υποβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο.

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Ειδικότητα : ΔΕ Φύλακες Εγκαταστάσεων (2 θέσεις)
* Απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ.
* Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση της θέσεως του κλάδου από υποψήφιο με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η πρόσληψη υποψηφίων με απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή απολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000.

2. Ειδικότητα : ΥΕ Οικιακούς Βοηθούς (θέση 1)-ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων (7 θέσεις)
Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα βάσει της παρ. 2 αρθρ. 5 του Ν. 2527/1997 άρθ.5, παρ.2/

3. Ειδικότητα : ΔΕ Οδηγοί (3 θέσεις)
1. Kύρια προσόντα
α)Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή (β) Εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/83 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας δηλαδή: Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.1346/1983 ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ΙΕΚ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
β)Επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Δ΄ κατηγορίας.
2.-Επικουρικά προσόντα
Α)Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση της θέσεως από υποψήφιους τα με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται ο διορισμός με:
α)Οποιονδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδαπής.
β)Επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Δ΄ κατηγορίας.
Β)Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση της θέσεως από υποψήφιους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται ο διορισμός με :
α)Απολυτήριο τίτλου υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ.580/1970 ή απολυτήριος τίτλος εργαστηρίων ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών ως Οδηγού μετά την απόκτηση της άδειας
β)Επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Δ΄ κατηγορίας.

4. Ειδικότητα ΤΕ Διοικητικού (1 θέση)
Πτυχίο ή δίπλωμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή Διοίκησης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ή Διοικητικής Τεχνολογίας ή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ή Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο ή Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Τεχνολογίας και Οργάνωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφορικών Συστημάτων ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ή Διαχείριση Πληροφοριών ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης.
Τ.Ε.Ι ή ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Π.Σ.Ε (Τ.Ε.Ι) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή το ομώνυμο πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

5.-Ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού (1 θέση).
Πτυχίο ή δίπλωμα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών ή Βαλκανικών Σπουδών ή Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημοσίων Θεσμών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) με κατεύθυνση Πολιτικών Σπουδών και Διπλωματίας ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών) με κατεύθυνση Πολιτικών Σπουδών και Διπλωματίας ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατευθύνσεις :
α) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών και Διακυβέρνησης είτε β) Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτικής ή Διοίκησης Τεχνολογιών ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης ή Ιστορίας-Αρχαιολογίας-Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας( εντός του 2002 μετονομάστηκε σε Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας) ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ή Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής ή Μεσογειακών Σπουδών με κατευθύνσεις: α)Γλωσσολογίας Νοτιανατολικής Μεσογείου και β) Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ή Πολιτικών Επιστημών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων ή Πολιτικών Θεσμών και Διεθνών Σχέσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων)ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα ΕΑΠ(ΑΕΙ) ή ΠΣΕ (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμος ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: Α) επεξεργασίας κειμένων, Β) υπολογιστικών φύλλων, Γ) υπηρεσιών διαδικτύου
Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Η επιλογή των υποψηφίων για μερική απασχόληση, θα γίνει με την κατανομή τους στις επόμενες κοινωνικές ομάδες:
Α΄. Άνεργοι άνω των 30 ετών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ., σε ποσοστό πρόσληψης 30%.
Β΄. Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ. που βρίσκονται στην τελευταία πενταετία πριν από τη συνταξιοδότησή τους (πλήρη ή μειωμένη), σε ποσοστό πρόσληψης 20%.
Γ΄. Άνεργοι μέχρι 30 ετών, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ., σε ποσοστό πρόσληψης 20%.
Δ΄. Μητέρες ανηλίκων τέκνων, σε ποσοστό πρόσληψης 10%.
Ε΄. Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, σε ποσοστό πρόσληψης 10%.
ΣΤ΄. Πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων, καθώς και γονείς οικογενειών με τρία παιδιά και τέκνα αυτών (ισχύει για έναν από τους γονείς ή ένα από τα τέκνα τους), σε ποσοστό πρόσληψης 10% (άρθρο 1 παρ. 3 Ν.3454/2006).

Όσοι εκ των υποψηφίων δεν εντάσσονται σε καμία εκ των ανωτέρω κοινωνικών ομάδων, αποκλείονται από την διαδικασία αξιολόγησης.

Βάσει των ανωτέρω ποσοστών οι 15 θέσεις θα καλυφθούν από τις έξι (6) κοινωνικές ομάδες ως ακολούθως :
Από την Α΄ κοινωνική ομάδα 4 θέση.
Από την Β΄ κοινωνική ομάδα 3 θέση.
Από την Γ΄ κοινωνική ομάδα 3 θέση.
Από την Δ΄ κοινωνική ομάδα 2 θέση.
Από την Ε΄ κοινωνική ομάδα 2 θέση.
Από την ΣΤ΄ κοινωνική ομάδα 1 θέση.
Εάν δεν πληρωθούν οι θέσεις κάποιας κοινωνικής ομάδας, τότε οι θέσεις που αντιστοιχούν στην κοινωνική αυτή ομάδα, κατά την ανωτέρω κατανομή, μεταφέρονται στην αμέσως επόμενη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στα γραφεία της υπηρεσίας μας στο Δήμο Δελφών Δ/νση Απόλλωνος 11, TK 330 54 Δελφοί, από 18 Νοεμβρίου 2009 έως και την 27η Νοεμβρίου 2009.
Για περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Δελφών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 2265-0- 82 310 – 82 311

Ο Δήμαρχος Δελφών

Παναγιώτης Καλτσής

Έκκληση από τη μητέρα του Αλέξη Στον Αρειο Πάγο προσέφυγε η πλευρά Γρηγορόπουλου για τη διεξαγωγή της δίκης στην Αθήνα

Αίτηση αναίρεσης της απόφασης για τη διεξαγωγή της δίκης Γρηγορόπουλου στην Αμφισσα κατέθεσε στον Αρειο Πάγο ο συνήγορος της οικογένειας Δημήτρης Τσοβόλας.

Την ίδια ώρα, η μητέρα του μικρού Αλέξη απηύθυνε έκκληση στην Πολιτεία για διεξαγωγή της δίκης στην Αθήνα.

Σε επιστολή της σημειώνει ότι αν η δίκη γίνει στην Αμφισσα παρεμποδίζεται η προσέλευση μαρτύρων (μεταξύ των οποίων υπάρχουν και μαθητές), οι οποίοι καλούνται να διανύσουν μεγάλη απόσταση ως το δικαστήριο της ... Αμφισσας.

Επίσης, αντικαθίστανται ένορκοι, οι οποίοι τελούν σε άμεση τοπική σχέση με τα περιστατικά, με άλλους που δεν έχουν αυτό το προσόν, ενώ περιορίζεται κατά πολύ η αρχή της δημοσιότητας.
Από www.tovima.gr

Για το θέμα ρωτήθηκε και ο υπουργός Δικαιοσύνης Χάρης Καστανίδης, ο οποίος δήλωσε ότι σε τέτοιου είδους πολύκροτες υποθέσεις το ενδιαφέρον δεν ειναι πού θα διεξαχθεί η δική, αλλά η διασφάλιση των όρων για την απονομή της δικαιοσύνης.

Εν τω μεταξύ χθες συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο της Άμφισσας για να συζητήσει το θέμα αυτό και να γνωμοδοτήσει για το αν επιθυμεί ή όχι να γίνει η δίκη στην πόλη.

«Αποδεχόμαστε τις αποφάσεις του Αρείου Πάγου» δήλωσε ο δήμαρχος Ασημάκης Ασημακόπουλος, και συμπλήρωσε πως «ακόμη και αν ξεσηκωθούμε όλοι εδώ δεν θα πετύχουμε κάτι όταν είναι τετελεσμένη απόφαση».

«Όχι μέσα στις γιορτές» δήλωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Άμφισσας, άποψη που συμμερίζεται και ο Δήμαρχος, επικαλούμενοι πως εκείνες τις ημέρες η πόλη πρέπει να αισθάνεται ασφάλεια και ηρεμία. «Το απαιτούμε από την πολιτεία» τόνισε ο Δήμαρχος και θα το επιδιώξουμε κατά την διάρκεια της δίκης.

Ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, Νίκος Κοκολόγος, τόνισε ότι η δίκη μπορεί να γίνει στην Άμφισσα «δυστυχώς όμως ξεκίνησε με λάθος βάση», αναφέροντας ότι «δεν πρέπει να ποινικοποιούμε κάθε μορφή διαδήλωσης-αντίδρασης».

Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης, Στάθης Κάππος, σημείωσε από την δική του πλευρά ότι πρόκειται για μια ιδιάζουσα κατάσταση που χρήζει ιδιαίτερη προσοχή και σχολίασε πως «όταν ζητάμε κάποια ιδρύματα, δικαστήρια και εφετεία, πρέπει να τα λειτουργούμε αυτά».

Σε παλαιότερη τοποθέτησή του ο Νομάρχης Φωκίδας, Νίκος Φουσέκης, ανέφερε ότι δεν είναι δυνατόν να δεχτεί η Άμφισσα και η Φωκίδα την πραγματοποίηση της δίκης του θέματος στα δικαστήρια της Άμφισσας.
Από lepanto-rtv.gr

Αυτοδύτες και Καρχαρίες: γκρεμίζοντας τις προκαταλήψεις.

Σύλλογος Ερασιτεχνών Αυτοδυτών «Τηθύς».

Άλιμος, 12-09-2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αυτοδύτες και Καρχαρίες: γκρεμίζοντας τις προκαταλήψεις.

Την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2009, η αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Αλίμου, γέμισε ...καρχαρίες. Στα πλαίσια της Πανευρωπαϊκής Εβδομάδας 2009 για την Προστασία των Καρχαριών, ο Σύλλογος Ερασιτεχνών Αυτοδυτών «Τηθύς», μέλος της Διεθνούς Οργάνωσης Shark Alliance, πραγματοποίησε μία εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τα πλέον ... απειλούμενα είδη της θαλάσσιας πανίδας παγκοσμίως: Τους καρχαρίες.

Όσοι γνώρισαν τους καρχαρίες μέσα από τα αιματοβαμμένα πλάνα της ταινίας του Σπίλμπεργκ (Τα σαγόνια του Καρχαρία, 1975) έχουν διαμορφώσει γι’ αυτούς μία τόσο αντιπροσωπευτική άποψη όσο κι εκείνοι που γνώρισαν τους Ινδιάνους μέσα από τις ταινίες «γουέστερν» του πρώιμου αμερικανικού κινηματογράφου.
Καθώς ο άνθρωπος στέκεται αντιμέτωπος με κριτικό πνεύμα απέναντι στις κατεστημένες αντιλήψεις, συνειδητοποιεί με έκπληξη το τεράστιο ποσοστό σφάλματος και υπεραπλούστευσης που αυτές εμπεριέχουν. Τι γίνεται όμως όταν τα σφάλματα και οι υπεραπλουστεύσεις απειλούν να αφανίσουν εξολοκλήρου μία μορφή ζωής, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τις γήινες ισορροπίες;

Πολύτιμοι κρίκοι μιας αλυσίδας στην οποία είμαστε όλοι δεμένοι, οι καρχαρίες εδώ και 400 εκατομμύρια χρόνια αποτελούν κορυφαίο και αναπόσπαστο στοιχείο ζωής στον γαλάζιο πλανήτη μας. Ακριβώς όπως τα λιοντάρια και οι λύκοι στη στεριά, έτσι και οι καρχαρίες κυνηγούν και απομακρύνουν τα άρρωστα και εξασθενημένα άτομα, διατηρώντας τους ιχθυοπληθυσμούς σε ακμαία κατάσταση και εμποδίζοντας την εξάπλωση επικίνδυνων επιδημιών στο θαλάσσιο περιβάλλον. Ελάχιστα ακόμα υποψιαζόμαστε για το πόσο σημαντικοί είναι στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των θαλασσών και των κυριολεκτικά αμέτρητων ζωών που αυτές υποστηρίζουν (της δικής μας περιλαμβανομένης).

Αγκυλωμένοι σε ανόητα ταμπού και προκαταλήψεις, που τα τρομολαγνικά μέσα «ενημέρωσης» λατρεύουν -χάριν της θεαματικότητας βεβαίως- να υποθάλπουν, γινόμαστε εδώ και πολλές δεκαετίες συνένοχοι σε ένα αδυσώπητο έγκλημα: Οι καρχαρίες απειλούνται σήμερα με εξαφάνιση λόγω της υπερεντατικής αλιείας τους που συστηματικά εξοντώνει τους ήδη αποδεκατισμένους πληθυσμούς τους. Σήμερα, το 90% των καρχαριοειδών του πλανήτη έχει εκλείψει –και η σφαγή συνεχίζεται.

Κάποιοι τους σκοτώνουν επειδή τους θεωρούν επικίνδυνους. Όμως οι επιθέσεις Καρχαριών σε ανθρώπους, παρά την αναντίστοιχη προβολή που εισπράττουν από τα ΜΜΕ, είναι ελάχιστες και συνήθως ανθρωπίνως υποκινημένες. Στην πραγματικότητα οι καρχαρίες κινδυνεύουν πολύ περισσότερο από τις γκουρμέ ορέξεις μας απ’ ό,τι εμείς από τις δικές τους. 100 εκατομμύρια καρχαρίες σκοτώνονται κάθε χρόνο, οι περισσότεροι μόνο για τα πτερύγιά τους. Το ζώο ανασύρεται στο σκάφος όπου, ενόσω είναι ακόμα ζωντανό, τα πτερύγιά του αποκόπτονται και το κορμί του πετιέται πίσω στη θάλασσα, ώσπου να επέλθει ο αργός και βασανιστικός του θάνατος. Κι αυτό για την περίφημη ασιατική «Σούπα από πτερύγιο καρχαρία», που οι κινέζοι επιμένουν ότι σε κάνει δυνατό και σε προφυλάσσει από τις ασθένειες, ασχέτως αν ποτέ δεν έχει αποδειχτεί επιστημονικά αυτή η πεποίθηση.

Αλλά για να μην πηγαίνουμε και πολύ μακριά, στη χώρα μας είναι πολλοί ακόμα εκείνοι που επιμένουν να επιφορτίζονται τον ρόλο του ήρωα: αν δουν πτερύγιο να κινείται στη θάλασσα, μεταμορφώνονται σε αυτόκλητους σωτήρες και σπεύδουν να εξολοθρεύσουν το δύστυχο ζώο, χωρίς ποτέ να αναρωτηθούν αν πρόκειται για ένα είδος που απειλείται, ή αν πρόκειται για ένα ζωντανό που ποτέ δεν είχε την πρόθεση να πειράξει κανέναν και το μόνο του λάθος ήταν να κινείται στο ...φυσικό του περιβάλλον.
Ένα ακόμα αντιπροσωπευτικό ελληνικό παράδειγμα ήταν και οι επανειλημμένες εκφορτώσεις Καρχαριών Προσκυνητών φέτος την Άνοιξη, ένα είδος αυστηρά προστατευόμενο τόσο από Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Συμβάσεις, όσο και από την ελληνική νομοθεσία. Το αποτέλεσμα; Τα ζώα μεταφέρθηκαν ημιθανή στην ακτή, σύρθηκαν στις ιχθυόσκαλες και κρεμάστηκαν από τσιγκέλια. Οι εικόνες της εξαθλίωσής τους έκαναν θραύση στα ΜΜΕ σκορπώντας πανικό, τρόμο και δέος. Κάποια αναφορά στο ότι το είδος αυτό τρέφεται αποκλειστικά με πλαγκτό και είναι απολύτως ακίνδυνο για τον άνθρωπο αφού δεν έχει καν δόντια; Ούτε μία.

Όσοι παρακολουθήσαμε στον Άλιμο την ομιλία του Ιχθυολόγου-Ωκεανογράφου Δρ. Δ. Δαμαλά, καταρρίψαμε πολλούς από τους κατασκευασμένους μύθους μας.
Η συνέχεια ήταν ακόμα πιο σοκαριστική, αφού την ομιλία διαδέχθηκαν τα αποκαλυπτικά ντοκιμαντέρ «Δώσε μου μια αγκαλιά» του G. Droppers και «Sharkwater» του R. Stewart, δύο ακόμα εξαιρετικά ισχυρές ενέσεις συνειδητοποίησης.

Η άγνοιά μας είναι δολοφονική. Τα σαγόνια του ανθρώπου δεν χορταίνουν ποτέ.
Είναι καιρός να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε το μυαλό και την κριτική μας σκέψη, αν δηλαδή μας έχει ακόμα περισσέψει κάτι από αυτά τα ιδιάζοντα χαρακτηριστικά πάνω στα οποία βασίζουμε την εμμονή μας να αυτοαποκαλούμαστε το «σοφότερο» είδος του πλανήτη.

Διαβάστε την επιστολή Διαμαρτυρίας ενάντια στην τρέχουσα αλιευτική πολιτική της Ισπανίας, μια από τις πλέον ενεργές χώρες στο κυνήγι των καρχαριοειδών στις ευρωπαϊκές θάλασσες, και υπογράψτε κι εσείς υπέρ της άμεσης επιβολής ουσιαστικών μέτρων προστασίας στην ιστοσελίδα της Διεθνούς Οργάνωσης Shark Alliance:
http://www.europeansharkweek.org/petition09/default.asp?page=sign〈=1

Tραμπουκισμοί και παρακώλυση κυκλοφορίας απο την εταιρεία ΝΕΑ ΟΔΟ!

Καθημερινές διαμαρτυρίες γίνονται στα διόδια- ολοένα και περισσότεροι ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ , και η εταιρεία άρχισε τους τραμπουκισμούς.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Οι κάτοικοι και εργαζόμενοι που συμμετέχουμε στην επιτροπή αγώνα κατά των διοδίων, καταγγέλλουμε με αγανάκτηση την πολυεθνική ιδιωτική εταιρία της Νέας Οδού.
Η Νέα Οδός με τραμπούκικη τακτική προσπαθεί να εκφοβίσει τους κατοίκους και τους εργαζομένους που διέρχονται από τα διόδια, αρνούμενοι να σκύψουν το κεφάλι και να πληρώσουν το χαράτσι που τους επιβάλλεται.
Η τακτική αυτή περιλαμβάνει την εκτόξευση απειλών παντός είδους και το κατέβασμα των μπαρών, με συνέπεια την παρακώλυση της κυκλοφορίας και την δημιουργία συνθηκών πιθανού ατυχήματος.
Στο μηχανισμό της τρομοκράτησης των πολιτών, η Νέα Οδός χρησιμοποιεί ως αιχμή του δόρατος τους εργαζομένους των διοδίων στους οποίους έχει αναθέσει έναντι πενιχρού μισθού το ρόλο του... χωροφύλακα. Κάτω από αυτό το καθεστώς ομηρίας, οι εργαζόμενοι υποχρεούνται «να βγάλουν το φίδι απ’ την τρύπα» λογομαχώντας και ασκώντας ψυχολογική βία στους διερχόμενους κατοίκους.
Στα πλαίσια αυτά, σήμερα 11-11-09, το απόγευμα, στα διόδια Αφιδνών και ενώ εξελισσόταν διαμαρτυρία εργαζομένων και κατοίκων της περιοχής, η ιδιωτική εταιρία ανάγκασε υπάλληλο των διοδίων να βγει έξω από το κουβούκλιο για να πάρει τον αριθμό άγνωστου αυτοκινήτου (φορτηγού) που δεν συμμετείχε στην διαμαρτυρία και δεν πλήρωσε τα διόδια. Ενώ η υπάλληλος βρισκόταν έξω από το κουβούκλιο, άλλο διερχόμενο αυτοκίνητο, άσχετο με τους διαμαρτυρόμενους κατοίκους, τραυμάτισε ευτυχώς ελαφρά την άτυχη εργαζόμενη.
Είναι αυτή η τακτική της εταιρίας, που αναγκάζει για ένα κομμάτι ψωμί, νέους ανθρώπους να βρίσκονται μεταξύ σφύρας και άκμονος, παίζοντας κορώνα γράμματα την ίδια τους τη ζωή, προκειμένου να διατηρήσουν την εργασία τους.
Η Επιτροπή Αγώνα δηλώνει την συμπαράστασή της στους εργαζόμενους στα διόδια, καλώντας τους να σηκώσουν κεφάλι ενάντια στην απολυταρχική συμπεριφορά των εργοδοτών τους.Οι κάτοικοι και οι εργαζόμενοι στα διόδια δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν. Απέναντι και στους δυο μας είναι η εταιρία Νέα Οδός που προσπαθεί να γίνει αφεντικό στο σπίτι μας.
ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΜΠΑΡΕΣ - ΟΧΙ ΣΤΑ ΔΙΟΔΙΑ - ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 15-11-09 ΣΤΙΣ 12 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΣΤΑ ΔΙΟΔΙΑ ΑΦΙΔΝΩΝ
Και ένα κείμενο για συλλογή υπογραφών

Αίτηση ακύρωσης των κανόνων λειτουργίας των νέων αλλά και των ανακαινισμένων σταθμών διοδίων στις Αφίδνες, το Καπανδρίτι και τη Μαλακάσα καταθέτουν ώς τη Δευτέρα στο ΣτΕ δήμαρχοι, κοινοτάρχες, φορείς και εκατοντάδες κάτοικοι της ΒΑ Αττικής, που πληρώνουν σε καθημερινή βάση τσουχτερά διόδια ακόμη και για να πάνε στην Εφορία.
Αμφισβητούν εμμέσως τα ίδια τα διόδια, που τα θεωρούν έμμεση φορολογία, που μάλιστα επιβάλλεται κατά παράβαση του Συντάγματος. Αποκαλύπτουν ότι από το 2013, οπότε προβλέπεται η ολοκλήρωση των έργων και έως το 2032, η σύμβαση του 2007 προβλέπει ότι το 80% των εσόδων θα καταλήγει στα δημόσια ταμεία. Το συνολικό ποσόν που θα καταβάλουν οι οδηγοί, σε τιμές 2009, υπολογίζεται στα 4,5 δισ. ευρώ!
Οι κάτοικοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν από τις 29 Σεπτεμβρίου, όταν ανακοινώθηκαν αιφνιδιαστικά νέες αυξήσεις στις τιμές και την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι θα συγκεντρωθούν στα διόδια Αφιδνών. Είναι η απάντησή τους στις μεθόδους της κοινοπραξίας, που στην προσπάθεια να αντιμετωπίσει το διογκούμενο κύμα των οδηγών που αρνούνται να πληρώσουν, τους υποχρεώνουν να υπογράψουν δηλώσεις και τους απειλούν με μηνύσεις. «Ολα αυτά είναι παράνομα», δήλωσε στην «Ε» ο Τάκης Κουρής, από τη συντονιστική επιτροπή, που υπενθυμίζει ότι ο νόμος επιτρέπει την επιβολή προστίμου ίσο με το 20πλάσιο του αντιτίμου σε ιδιοκτήτες οχημάτων που ταυτοποιούνται από τις κάμερες των διοδίων και σε περίπτωση που δεν καταβληθεί το οφειλόμενο ποσόν κινούνται διαδικασίες είσπραξης δημοσίων εσόδων.
Η προσφυγή στο ΣτΕ βασίζεται στο γεγονός ότι υπάρχουν παραλείψεις στη μελέτη και τη διαδικασία κατασκευής των χώρων είσπραξης των διοδίων. Με βάση τη σύμβαση του 2007, δεν εγκρίνεται από την αρμόδια πολεοδομία αλλά από τον ανεξάρτητο σύμβουλο του έργου. Διαπιστώνεται, μεταξύ άλλων, ότι δεν υπάρχει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τις κατασκευές και ότι λείπουν στοιχεία με αποτέλεσμα ο σύμβουλος να δίνει άδεια με επιφύλαξη. Είναι ενδεικτικό ότι δεν έχουν τηρηθεί προδιαγραφές και σύμφωνα με στοιχεία των φορέων υπάρχουν ερωτηματικά, ακόμη και για το πλάτος των λωρίδων ανάμεσα στους σταθμούς διοδίων.
Χ.ΤΖ. www.enet.gr/
Τα δύο αυτά άρθρα τα βρήκα στα Βοιωτικά
Απ ότι φαίνεται έχουμε περάσει πλέον από τις συμβολικές κινήσεις αποκλεισμών των διοδίων σε πιο καθημερινές μάχες πραγματικής αμφισβήτησης από τον κόσμο, της ληστείας των οδηγών που επέβαλαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις μέσω των διοδίων και των εταιρειών που τα ελέγχουν.

Φθινοπωρινός ήλιος στην ΓκιώναΤο χιόνι σήμερα στην κορυφή της Γκιώνας, την Πυραμίδα, αδύνατο ακόμα να αντισταθεί στον σημερινό φθινοπωρινό ήλιο

Ζωντανή μουσική βραδιά στην Άμφισσα


Την Τρίτη 18-Νοεμβρίου 2009 στο ganesha club στην Άμφισσα στις 10:30 θα υπάρχει ζωντανή μουσική με την συνοδεία από δύο κιθάρες.
Συμμετέχουν ο Γιάννης Σούφρας η Μαριάννα Βούλγαρη και ο Θανάσης Κατσουλιέρης σε ατμόσφαιρα μπαλάντας, έντεχνων και ελαφρολαικών τραγουδιών .
Ας σημειώσουμε οτι θα ακουστούν και ποπ karaoke τραγούδια με την πρόσθετη μουσική επένδυση του μουσικού σχήματος.

Μειωμένες οι επιδοτήσεις για τα καπνά.

Χρας:Μας ..έφαγαν τα λεφτά μας!

Όχι το 50% αλλά μόλις 36,7% των χρημάτων που δικαιούνται(από το 100% δηλαδή) θα εισπράξουν τελικά οι καπνοπαραγωγοί ως μέσο όρο την επόμενη τριετία ,όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της ΟΠΑΚ Αμφίκλειας Λεωνίδας Χρας!
" Πάνε τα χρήματα παιδιά , φαγώθηκαν μας είπε η κυρία Μπατζελή. Αυτό πρόκειται για εγκληματική , κακή αλητεία" είπε και συνέχισε "αν είχα μπροστά μου τον Χατζηγάκη την ώρα που μας έλεγε η κ.Μπατζελή όλα αυτά για τον καπνό θα ήμουν σήμερα φυλακή.Τα χρήματα τα δικά μας τα έφαγαν .Θα περιμένουμε από δω και πέρα να μας δώσει όλα τα στοιχεία που θα επεξεργασθεί το υπουργείο και ανάλογα θα πράξουμε.Είναι κοροϊδία και εμπαιγμός για τους καπνοπαραγωγούς"....
Από 4epohes.com

Παρουσίαση βιβλίου και σηζήτηση απο τον Σύλλογο Γονέων και κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Ιτέας


Με αφορμή την παρουσίαση του 3ου βιβλίου του δημοσιογράφου - συγγραφέα Κώστα Στοφόρου,
ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου δημοτικού σχολείου Ιτέας, σας προσκαλεί σε σχετική εκδήλωση για να συζητήσουμε θέματα που αφορούν την οικογένεια και απασχολούν εμάς τους γονείς...

Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, παιδί και τηλεόραση, παιδί και ηλεκτρονικός υπολογιστής και διαδίκτυο, σχέσεις ανάμεσα στα αδέλφια.

Εκτός απο τον συγγραφέα μαζί μας θα είναι και η Θεοδοσία Καραγιάννη (σχολική ψυχολόγος) και η Ειρήνη - Αγάπη Κορφιά (Εκπαιδευτικός πληροφορικής)

Η εκδήλωση θα γίνειτην Κυριακή 29 Νοεμβρίου στο Κυριακοπούλειο πολιτιστικό κέντρο Ιτέας στις 11:30 το πρωί.
Στην φωτογραφία ο Κόστας Στοφόρος που έχει καταγωγήαπο τη Φωκίδα σε μια φωτογραφία του στηνΙτέα.

Ο ποταμός Εύηνος προσφέρει συγκινήσεις

Δεκαέξι(16) χιλιόμετρα από τη Ναύπακτο, δίπλα στον Εύηνο ποταμό, βρίσκεται το Χάνι Μπανιά. Πρόκειται για έναν μικρό οικισμό, χτισμένο μέσα σε μία χαράδρα. Στην είσοδο του οικισμού από Ναύπακτο προς Χάνι Μπανιά υπάρχει και το Πάρκο Αναψυχής - Υπαίθριων Εναλλακτικών Δραστηριοτήτων, "Evinos River - ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΗ", ιδανικός προορισμός για τους λάτρεις του εναλλακτικού τουρισμού. Σε αυτό ο επισκέπτης μπορεί να πάρει μέρος σε μία σειρά αθλητικών δραστηριοτήτων, όπως Ράφτινγκ , Καγιάκ, Ποδήλατο Βουνού, Καταρρίχηση, Αναρρίχηση, Τοξοβολία, Ιππασία, Πεζοπορία, Εναέριο Πέρασμα, αλλά και να παρατηρήσει τη φύση ή... απλά να απολαύσει το φαγητό ή το ποτό του δίπλα στο ποτάμι.
Από http://www.evinosriver.gr/