Κυριακή 2 Ιουνίου 2013

Κυριακή 2 Ιουνίου, Συναυλία-Παρουσίαση τραγουδιών που μιλούν στην καρδιά και θυμίζουν τις ρίζες μας την Αγία Ευθυμία


 Την Κυριακή 2 Ιουνίου 2013 και ώρα 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί στο Θέατρο “Αλίκη Βουγιουκλάκη” στο Πάτημα Βριλησσίων (Μεταμορφώσεως Σωτήρος και Υψηλάντου), Συναυλία-Παρουσίαση τραγουδιών που μιλούν στην καρδιά και θυμίζουν τις ρίζες μας. Ο Αγιαθυμιώτης Σταμάτης Γ. Λαλλάς είναι ο εμπνευστής, ο δημιουργός και η ψυχή των τραγουδιών αυτών. Θα τα παρουσιάσει μαζί με τους καταξιωμένους τραγουδιστές Χρίστο Τσιαμούλη, Βασίλη Χατζηνικολάου, Κατερίνα Παπαδοπούλου και Ζωή Βεργάκη και με δεκαμελή ορχήστρα. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχει και η Βυζαντινή Χορωδία του Ι.Ν. Μεταμορφώσεως Σωτήρος Βριλησσίων. Η είσοδος είναι ελεύθερη. ...

Ένα ζαρκαδάκι μεγαλώνει στους Δελφούς

Μήνυμα από την Τουρκία: «Βοηθήστε μας να διαδώσουμε την είδηση!»Κάλεσμα αλληλεγγύης από τους εξεγερμένους της Τουρκίας

Αγα­πη­τοί ξένοι φίλοι μας
Η κα­τά­στα­ση γί­νε­ται όλο και πιο σο­βα­ρή. Η Κων­στα­ντι­νού­πο­λη χρειά­ζε­ται τη βο­ή­θειά σας, τώρα.
Κάτι γεν­ναίο και ση­μα­ντι­κό συμ­βαί­νει στην  Τουρ­κία. Θα μπο­ρού­σε κα­νείς να πει ότι πρό­κει­ται για μια κα­θυ­στε­ρη­μέ­νη έκ­φαν­ση  του κι­νή­μα­τος Οccupy.
Οι πο­λί­τες, κου­ρα­σμέ­νοι από τον εκ­φο­βι­σμό της κυ­βέρ­νη­σης, με τη διε­φθαρ­μέ­νη δια­χεί­ρι­ση των δη­μό­σιων χώρων και την απε­ρί­σκε­πτη κα­τά­χρη­ση της γης,  ενώ­νο­νται  για να προ­στα­τεύ­σουν ένα δη­μό­σιο πάρκο στην καρ­διά της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης το οποίο βρί­σκε­ται υπό την απει­λή της ισο­πέ­δω­σης για να κα­τα­σκευα­στεί στη θέση του το 94ο εμπο­ρι­κό κέ­ντρο. Ο κό­σμος πα­ρα­μέ­νει, παρά τις βί­αιες επι­θέ­σεις από την αστυ­νο­μία (να επι­ση­μά­νω ότι η ση­με­ρι­νή επί­θε­ση έγινε στις 5 π.μ. το πρωί!  Η αστυ­νο­μία έριξε δα­κρυ­γό­να και έκαψε σκη­νές και ένα άτομο τραυ­μα­τί­στη­κε).  Είναι η 3η ημέρα σή­με­ρα και πε­ρισ­σό­τε­ροι από 10.000 άν­θρω­ποι έχουν συ­γκε­ντρω­θεί στο πάρκο!...