Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2013

Όλοι στα αμαξοστάσια-Συμπαράσταση στους εργαζόμενους στις συγκοινωνίες!



Η κυβέρνηση αποφάσισε να συγκρουστεί ευθέως με το οργανωμένο εργατικό κίνημα.  
Είναι εφικτό η απεργιακή μάχη στις συγκοινωνίες να γίνει η αρχή του τέλους της.
Μετά τη συ­νά­ντη­ση Χα­τζη­δά­κη-Σα­μα­ρά, η κυ­βέρ­νη­ση ανα­κοί­νω­σε την πο­λι­τι­κή επι­στρά­τευ­ση των ερ­γα­ζο­μέ­νων του Μετρό και την επί­τα­ξη όλων των μέσων με­τα­φο­ράς στα­θε­ρής τρο­χιάς (Μετρό, Τραμ, ΗΣΑΠ). Στο τε­λε­σί­γρα­φο Χα­τζη­δά­κη απά­ντη­σαν άμεσα και απο­φα­σι­στι­κά οι ερ­γα­ζό­με­νοι σε όλες τις συ­γκοι­νω­νί­ες με κή­ρυ­ξη απερ­γί­ας. Κα­νέ­να μέσο με­τα­φο­ράς δεν θα λει­τουρ­γή­σει απόψε, ενώ λε­ω­φο­ρεία, τρό­λεϊ και προ­α­στια­κός δεν θα κυ­κλο­φο­ρή­σουν μέχρι την Τρίτη, του­λά­χι­στον.

Ήδη στο αμα­ξο­στά­σιο του Μετρό στα Σε­πό­λια συ­γκε­ντρώ­νε­ται κό­σμος για συ­μπα­ρά­στα­ση. Ανά­με­σά τους συν­δι­κα­λι­στές από διά­φο­ρους κλά­δους, μέλη, στε­λέ­χη και βου­λευ­τές του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, του ΚΚΕ και της ΑΝΤΑΡ­ΣΥΑ.
Τη στιγ­μή της αυ­ταρ­χι­κής ανα­κοί­νω­σης από τον υπουρ­γό ανά­πτυ­ξης, βρι­σκό­ταν σε εξέ­λι­ξη η μα­ζι­κό­τα­τη Γε­νι­κή Συ­νέ­λευ­ση των ερ­γα­ζο­μέ­νων στην ΕΘΕΛ. Με με­γά­λη πλειο­ψη­φία απο­φα­σί­στη­κε να μην ξα­να­βγούν τα λε­ω­φο­ρεία στους δρό­μους, να συ­νε­χι­στεί η απερ­γία και τις επό­με­νες μέρες και αύριο να υπάρ­ξει συ­γκέ­ντρω­ση έξω από το υπουρ­γείο ανά­πτυ­ξης (11.00). Νέα γε­νι­κή συ­νέ­λευ­ση ορί­στη­κε για την ερ­χό­με­νη Τρίτη. Παρά τα τερ­τί­πια της ΠΑΣΚΕ, η οργή και η μα­χη­τι­κό­τη­τα της βάσης του σω­μα­τεί­ου επέ­βα­λε τον πα­ρα­τε­τα­μέ­νο αγώνα. Πα­ράλ­λη­λα, ορ­γα­νώ­νο­νται απερ­για­κές φρου­ρές ...

ΑΥΤΟΦΩΡΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΕΡΓΟΥΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΔΙΕΤΑΞΕ Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ

«Θα ταμπουρωθούμε εδώ. Ζητάμε τη στήριξη του κόσμου. Είναι η τελευταία ευκαιρία να διώξουμε τη χούντα», δήλωσε ο πρόεδρος του σωματείου των εργαζομένων του μετρό

Η ελληνική κοινωνία είναι στο πλάι των απεργών. 

Με σύλληψη και παραπομπή στο Αυτόφωρο για παραβίαση δικαστικής απόφασης που απαγόρευε την επανάληψη των κινητοποιήσεων, απειλούνται πλέον οι απεργοί του ΜΕΤΡΟ μετά από απόφαση της Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.


Έτσι μετά την απόφαση για επίταξη , οι εργαζόμενοι στο ΜΕΤΡΟ απειλούνται και με αυτόφωρο καθώς συνεχίζουν να απεργούν ...