Δευτέρα 10 Αυγούστου 2009

Νέα ιστοσελίδα της Ν.Α. Φωκίδας

Στην ίδια διεύθυνση θα βρείτε την Νέα Ιστοσελίδα της Ν.Α. Φωκίδας.
Ελπίζουμε να μην γίνει σαν και τις δύο Ιστοσελίδες του Δήμου Ιτέας που πήρανε τα χρήματα της Ε.Ε. και του Ελληνικού Δημοσίου, μας δείχνουν άλλη πόλη και ιστοσελίδα δεν έχουμε.
Η ανακοίνωση για την νέα σελίδα:
Έργο: eGov – Portal «Ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Κυβέρνησης (e-government)»
Σκοπός του έργου είναι να εισάγει νέες τεχνολογίες σε τοπικό επίπεδο με αποτέλεσμα τη ... βελτίωση της επικοινωνίας και της ποιότητας της εξυπηρέτησης που λαμβάνει ο πολίτης από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φωκίδας.
Ειδικότερα, με την ολοκλήρωση του έργου η Νομαρχία θα έχει μεταξύ άλλων, τα εξής οφέλη:
- Μείωση των επισκέψεων του κοινού στις Διευθύνσεις της ΝΑ Φωκίδας, εφόσον πολλές από τις πληροφορίες και τις υπηρεσίες θα είναι διαθέσιμες μέσω Διαδικτύου.
- Ενημέρωση των πολιτών με την Ηλεκτρονική δημοσίευση χρήσιμων κειμένων και πακέτων πληροφοριών της Νομαρχίας ειδικά, αλλά και της Δημόσιας Διοίκησης γενικότερα.
- Το Αντικείμενο του έργου:
o Σύγχρονη Διαδικτυακή Πύλη
o Σύγχρονη και εύκολη Δημοσίευση Περιεχομένου
o Online Ηλεκτρονικές Αιτήσεις πολιτών προς την Νομαρχία
o Φωνητική Πύλη για Εξυπηρέτηση και Πληροφόρηση των Πολιτών τηλεφωνικά
- Διαδικτυακή Πύλη της ΝΑ Φωκίδας:
o Εφημερίδα της Υπηρεσίας
o Πληροφορίες γενικές της Νομαρχίας που αφορούν το κοινό
o Δημοσκοπήσεις
o Έντυπα Αιτήσεων (pdf αρχεία)
o Συχνές Ερωτήσεις (με συγκεκριμένες Απαντήσεις για εξυπηρέτηση των Πολιτών)
o Διαδραστικός Χάρτης
o RSS κείμενα για Νέα – Ανακοινώσεις και Δελτία Τύπου
o Χώρος για συγκεκριμένες Ομάδες και ειδικές πληροφορίες
o Ηλεκτρονικές Αιτήσεις Πολιτών (χωρίς ηλεκτρονική υπογραφή)

ξεκίνησε το Μέτρο 1.3.2: Συστήματα για Ποιότητα Τροφίμων

Με το Μέτρο 132 ενισχύονται γεωργοί (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) για τη συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας (Βιολογικά παραγωγή και Ολοκληρωμένη Διαχείριση) για την παραγωγή γεωργικών προϊόντων που προορίζονται μόνο για ανθρώπινη κατανάλωση.
Οι αιτήσεις για το Μέτρο 1.3.2 «Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα ποιότητας τροφίμων» θα κατατίθενται έως 21 Αυγούστου
Για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο μέτρο, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.metro132.gr.

Σύντομη Περιγραφή του Μέτρου 1.3.2: "Συμμετοχή Γεωργών σε Συστήματα για την Ποιότητα Τροφίμων"
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια αλλαγή στα διατροφικά πρότυπα και οι καταναλωτές ... δίνουν ολοένα αυξανόμενη έμφαση στην ποιότητα, ασφάλεια και υγιεινή των προϊόντων διατροφής.

Μέσα από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 στοχεύεται μεταξύ άλλων η διασφάλιση της παραγωγής πιστοποιημένων γεωργικών προϊόντων που θα παρέχουν εγγυήσεις στον καταναλωτή για την ποιότητα και τη διαδικασία παραγωγής τους καθώς και η ενημέρωση του καταναλωτή για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προϊόντων. Ταυτόχρονα στηρίζεται η ανταγωνιστικότητα του αγροδιατροφικού τομέα της οικονομίας.

Σκοπός του Μέτρου 132 είναι να στηριχθούν μέθοδοι παραγωγής που αποβλέπουν στη βελτίωση της ποιότητας γεωργικών προϊόντων που προορίζονται μόνο για ανθρώπινη κατανάλωση, με στόχους:
α) την παροχή εγγυήσεων στους καταναλωτές ως προς την ποιότητα ή την διαδικασία παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων,
β) την επίτευξη προστιθέμενης αξίας για τα πρωτογενή γεωργικά προϊόντα και τη βελτίωση των δυνατοτήτων διάθεσής τους στην αγορά.

Για την επίτευξη των στόχων του Μέτρου πρόκειται να ενισχυθούν γεωργοί (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που θα συμμετέχουν στα εξής συστήματα ποιότητας για την παραγωγή γεωργικών προϊόντων που προορίζονται μόνο για ανθρώπινη κατανάλωση:
- Βιολογική παραγωγή
- Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Φυτική παραγωγή (AGRO 2)
- Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης για τη διασφάλιση της ποιότητας του χοίρειου κρέατος (AGRO 3)

Οι γεωργοί μπορούν να εντάξουν μέρος ή το σύνολο των καλλιεργειών ή της εκμετάλλευσής τους στα παραπάνω συστήματα ποιότητας και να ενισχυθούν μετά από την ένταξή τους στο Μέτρο 132 για δαπάνες που προκύπτουν από τη συμμετοχή τους σε αυτά (π.χ. κόστος πιστοποίησης, αναλύσεις κ.ά.)

Το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσό ενίσχυσης ανέρχεται σε 3.000 € ετησίως ανά εκμετάλλευση. Η δέσμευση του δικαιούχου στο Μέτρο είναι πενταετής. Η ενίσχυση θα παρέχεται μια φορά το χρόνο μετά τη σχετική αίτηση πληρωμής του δικαιούχου.

Ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός του Μέτρου είναι 19.999.301 € (Δημόσια Δαπάνη).