Τρίτη 9 Μαρτίου 2010

Νεκρώνουν και τα Ταχυδρομεία

Το ΔΣ της ΠΟΣΤ εξουσιοδότησε ομόφωνα την Εκτελεστική Επιτροπή για απεργιακές κινητοποιήσεις, τόσο για τα σκληρά και αντιλαϊκά μέτρα της κυβέρνησης , όσο και για την πορεία των ΕΛΤΑ.
Παράλληλα η Ομοσπονδία συμμετέχει καθολικά στην 24ωρη απεργία της 11ης Μαρτίου που κήρυξε η ΓΣΕΕ.
Η στρατηγική του αιφνιδιασμού που ακολούθησε η κυβέρνηση απέναντι στους εργαζόμενους , τους συνταξιούχους και την Κοινωνία δεν θα περάσει.
Τα μέτρα που επιβλήθηκαν με το νόμο της κυβέρνησης είναι: μονομερή, άδικα, σκληρά, αντιλαϊκά,... πλήττουν βάναυσα τους Θεσμούς και τις Συλλογικές Συμβάσεις, οδηγούν σε ύφεση, ανεργία και...

επιτείνουν την ήδη υπάρχουσα κοινωνική ανισότητα, και οι Κορώνες περί Διαβούλευσης πήγαν περίπατο.
Ιδιαίτερο πλήγμα για το Ταχυδρομείο, πέραν της δραματικής μείωσης του εισοδήματος μισθωτών και συνταξιούχων είναι το πάγωμα των προσλήψεων , ακόμα και εποχικών. Το γεγονός αυτό στερεί από οποιαδήποτε προοπτική τα ΕΛΤΑ και βάζει την Επιχείρηση σε νέες περιπέτειες.
Δεν θα δεχθούμε να πληρώσουμε μια ακόμη φορά την κρίση που άλλοι δημιούργησαν.
Δεν θα δεχθούμε μείωση εισοδημάτων.
Δεν θα δεχθούμε καταστρατήγηση Συλλογικών Συμβάσεων.
Αγωνιζόμαστε για το κοινωνικό χαρακτήρα του Δημόσιου Ταχυδρομείου.
Μαζική συμμετοχή στην απεργία της Πέμπτης 11 Μαρτίου.

Aπό την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ταχυδρομικών

Προκύρηξη θέσεων Γιατρών στην Άμφισσα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΜΦΙΣΣΑ, 4/03/2010
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 1563
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
5η Υγειονομική Περιφέρεια
Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Α Μ Φ Ι Σ Σ Α Σ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

Το Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας, αφού έλαβε υπόψη:...
1.Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 1397/83 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (καταργ. με το
άρθρο 65 του ν. 2071/92 ως προς το όριο ηλικίας και επανήλθε με το άρθρο 34 του ν. 2519/97.


2.Τις διατάξεις του Ν.3204/03 (ΦΕΚ 296/Α/23-12-2003)
3.Το Π.Δ. 131/87 (ΦΕΚ 73/87 τ. Α΄)
4.Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 43 του Ν.1759/88 (ΦΕΚ 50/88 τ. Α) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 39 του Ν.2072/92 (ΦΕΚ 125/92 τ. Α)
5.Τις διατάξεις άρθρου 13 του Ν. 1965/91.
6.Τις διατάξεις του Ν.2071/92 άρθρο 65 και 84.
7.Τις διατάξεις του Ν.2519/97 (ΦΕΚ 165/97 τ. Α’) άρθρο 34
8.Την ΔΥ 13α/39832/97 απόφαση (ΦΕΚ 1088/97 τ. Β’) «Ιεράρχηση κριτηρίων κρίσης και συγκριτικής αξιολόγησης υποψηφίων για θέσεις του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.»
9.Την ΔΥγ /οικ. 41255/92 (ΦΕΚ 97/25-2-93 τ. Β΄) Υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την ΔΥ 1γ/οικ.25338/10-5-93 (ΦΕΚ 376/93 τ. Β΄), και ΔΥ 13α/29804/15-9-97 (ΦΕΚ 859/26-9-97 τ. Β’) Υπουργικές αποφάσεις.
10.Τον οργανισμό του Νοσοκομείου.
11.Τον Ν.2737/99 άρθρο 39.
12.Τον Ν. 2716/99.
13.Τον Ν. 2955/01 άρθρο 10.
14.Τον Ν.2889/01 (ΦΕΚ 37 τ.Α΄/2-3-2001) άρθρο 13.
15.Τον Ν. 3106/03 άρθρο 39.
16.Τον Ν. 3172/03.
17.Τον Ν. 3252/04
18.Τον Ν. 3293/04
19.Τον Ν. 3527/07 άρθρο 3.
20.Τον Ν.3754/09 (ΦΕΚ 43/11-3-09 τ.Α΄).
21.Την υπ΄ αριθμ. Φ6/822/22-1-2010 απόφαση της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας περί εγκρίσεως της προκήρυξης για (1) θέση ειδικευμένου ιατρού Επιμ. Β΄ Ψυχιατρικής η οποία κενώθηκε λόγω παραίτησης του ιατρού που υπηρετούσε και είχε προκηρυχθεί με την 9223/23-11-2009 προκήρυξη του Νοσοκομείου μας η οποία απέβη άγονη, και την υπ΄αριθμ.Φ6/2445/24-02-2010 απόφαση της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας περί εγκρίσεως της προκήρυξης για (1) θέση Επιμελητή Β΄ Οδοντιατρικής για το
Νοσοκομείο η οποία κενώθηκε λόγω παραίτησης της Σιδέρη Σοφίας Επιμελήτριας Α΄
Οδοντιατρικής λόγω διορισμού της σε άλλη θέση η οποία έγινε δεκτή με την Υ10α/3408/27-
01-2010 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 86/11-2-2010 τ. τρίτο και (1) μία θέση Επιμελητή Α΄
Οδοντιατρικής για το Κ.Υ. Λιδωρικίου η οποία κενώθηκε λόγω αυτοδίκαιης λύσης της υπαλληλικής σχέσης της Μάρκου Ελευθερίας Επιμελήτριας Α΄ Οδοντιατρικής προκειμένου
να συνταξιοδοτηθεί με την Υ10α/169838/2009 απόφαση του Υ.Υ.& Κ.Α. που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 1058/31-12-2009 τ. τρίτο.
22.Τις υπ’ αριθμ. 1/12-01-2010 και 5/9-2-2010 αποφάσεις του Δ.Σ. του Νοσοκομείου μας για την προκήρυξη των παραπάνω θέσεων.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Την πλήρωση των παρακάτω θέσεων ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ επί θητεία για το Νοσοκομείο μας και για το Κ.Υ. Λιδωρικίου αρμοδιότητας του Νοσοκομείου μας ως εξής.

Α. ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Μία (1) θέση Ειδικευμένου Ιατρού Ειδικότητας ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ στον εισαγωγικό
βαθμό Επιμελητή Β΄
Μία (1) θέση ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄

Β. ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ

Μία (1) θέση ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ με βαθμό Επιμελητή Α΄

Για τις παραπάνω θέσεις γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι οι Ιατροί που έχουν :
Α. Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. εφόσον ο υποψήφιος έχει ιθαγένεια κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας πρέπει απαραίτητα να γνωρίζει την Ελληνική γλώσσα
Β. Άδεια άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος
Γ. Τίτλο αντίστοιχο με τη θέση της Ιατρικής ειδικότητας
Δ. Ηλικία που να μην υπερβαίνει το 45ο έτος για τη θέση της Ψυχιατρικής .
Ε. Ηλικία που να μην υπερβαίνει το 40ο έτος για τη θέση Επιμ. Β΄ Οδοντιατρικής για το Νοσοκομείο
Ζ. Για τη θέση Επιμελητή Α΄ Οδοντιατρικής του Κ.Υ. Λιδωρικίου το οποίο είναι άγονη και
προβληματική περιοχή Α΄ κατηγορίας δεν ισχύει ο περιορισμός του ορίου ηλικίας και δεν απαιτείται προϋπηρεσία στην ειδικότητα
Οι υπηρετούντες ιατροί στο ΕΣΥ δεν μπορούν να διεκδικήσουν άλλη θέση στο Ε.Σ.Υ. μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010, εκτός αν παραιτηθούν μέχρι την λήξη της εκάστοτε προκήρυξης και στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να συμπληρώνουν στην Αίτηση- Δήλωση στο υποστοιχείο (7) τα εξής:
« ΄Εχω παραιτηθεί με την υπ΄αριθμ. Πρωτ ……… αίτηση παραίτησης από τη θέση του νοσοκομείου …………., προκειμένου να θέσω υποψηφιότητα στην παρούσα προκήρυξη. Η παραίτηση μου έγινε αποδεκτή με την αριθμ …….. απόφαση του Υπουργού (ΦΕΚ ……) ή για την παραίτηση μου δεν έχει εκδοθεί Απόφαση παραίτησης και υποχρεούμαι με την έκδοση του ΦΕΚ αποδοχής της παραίτησης να ενημερώσω σχετικά την υπηρεσία σας πριν την οριστική κρίση από το αρμόδιο Συμβούλιο κρίσεων ιατρών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1Αίτηση – Δήλωση για τη συγκεκριμένη θέση κατά ειδικότητα και βαθμό σε ειδικό έντυπο που χορηγείται από το Νοσοκομείο, συμπληρωμένη με ευθύνη του υποψηφίου με ακρίβεια τα στοιχεία που ζητούνται σ’ αυτή. Αιτήσεις σε άλλο έντυπο δεν γίνονται δεκτές.
2.Αντίγραφο πτυχίου επικυρωμένο.
3Αντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος επικυρωμένη.
4.Αντίγραφο απόφασης χορήγησης τίτλου ειδικότητας επικυρωμένη.
5.Βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου που να φαίνεται:
-Ο συνολικός χρόνος άσκησης του Ιατρικού Επαγγέλματος.
-Η ασκούμενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησης της.
6.Πιστοποιητικό γεννήσεως.
7.Βεβαίωση εκπλήρωσης της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου όπως ορίζει το Ν.Δ.67/68 (ΦΕΚ 303/Α’) ή νόμιμης απαλλαγής, oι οποίες εκδίδoνται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Εξαιρούνται οι υποψήφιοι που υποβάλλουν αιτήσεις για Νομαρχιακά Γενικά Νοσοκομεία – Κέντρα Υγείας και Πολυδύναμα Ιατρεία.
8.Επίσημα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις για την απόδειξη των ουσιαστικών προσόντων, τα οποία αν είναι από ξένη χώρα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα, από την οικεία προξενική αρχή της Ελλάδας.
9.Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρονται:
α. ότι δεν έχετε αρνηθεί διορισμό σε θέση κλάδου γιατρών ΕΣΥ ή σε αντίθετη περίπτωση ότι έχουν συμπληρωθεί δύο (2) χρόνια από την παρέλευση της προθεσμίας ανάληψης υπηρεσίας β. ότι δεν έχετε παραιτηθεί από θέση κλάδου γιατρών ΕΣΥ πριν την συμπλήρωση ενός (1) έτους από το διορισμό σας ή σε αντίθετη περίπτωση ότι έχουν συμπληρωθεί δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παραίτησή σας και
γ. ότι δεν υπηρετείτε σε θέση κλάδου γιατρών ΕΣΥ
10.Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να γράφονται περιληπτικά τα προσόντα και
ιδιαίτερα εκείνα που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 37 του Ν.2519/97, δηλαδή:
-Ιατρική προϋπηρεσία (προκειμένου για τις θέσεις Επιμ. Α’ και Δ/ντών προϋπηρεσία σε Νοσοκομείο της Ελλάδας ή του Εξωτερικού σε φορείς Πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, σε ιδιωτικό τομέα και σε ελεύθερο επάγγελμα. προκειμένου για θέσεις Επιμ. Β’ και Επιμ. Γ’ προϋπηρεσία στο ΕΣΥ.
-Κλινική εμπειρία για τις θέσεις Επιμ. Α’ και Δ/ντων και εμπειρία για τις θέσεις Επιμ. Β’ και Επιμ. Γ’.
-Επιστημονικό έργο
-Εκπαιδευτικό έργο
-Ανταπόκριση στο Ιατρικό λειτούργημα προκειμένου για θέσεις Επιμ. Α’ και Δ/ντών.
Οι Επιστημονικές εργασίες αναφέρονται στο Βιογραφικό σημείωμα περιληπτικά. Αντίτυπα δημοσιευμένων επιστημονικών εργασιών και επιστημονικά περιοδικά στα οποία έχουν δημοσιευθεί τέτοιες εργασίες υποβάλλονται κατά την κρίση του υποψηφίου. Ο εισηγητής του Συμβουλίου κρίσεως ή το ίδιο το Συμβούλιο κρίσεως μπορεί να ζητήσει από τον κρινόμενο υποψήφιο να του προσκομίσει οποιαδήποτε εργασία αναφέρει ο υποψήφιος στο βιογραφικό του σημείωμα. Επιστημονικές εργασίες γραμμένες σε ξένη γλώσσα, πρέπει να υποβάλλονται και μεταφρασμένες στα Ελληνικά.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Η Αίτηση – Δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εις τριπλούν με αριθμημένες σελίδες καθώς επίσης θα πρέπει να αναγράφεται και το σύνολο των σελίδων που κατατίθενται, στο Τμήμα Προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης ήτοι από 11 Μαρτίου 2010 μέχρι και 30 Μαρτίου 2010.
Αιτήσεις – Δηλώσεις μαζί με τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά με συστημένο δέμα μέσα στην καθορισμένη ημερομηνία στο Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας (331.00 – Άμφισσα).
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προσωπικού του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2265023852.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΚΑΠΠΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Σεισμό κοντά στα 6 ρίχτερ στη Λαμία μέσα στην επόμενη εβδομάδα πιθανολογεί ο καθηγητής σεισμολογίας Ακης Τσελέντης"Μας ανησυχούν οι δονήσεις της Εύβοιας", είπε μιλώντας στην εκπομπή Συμβαίνει Τώρα της ΝΕΤ ο κ. Τσελέντης.
Πρόσθεσε οτι τις επόμενες μέρες πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ και πρόσθεσε: "Το προηγούμενο Σάββατο, αναρτήθηκε απο την ομάδα ΒΑΝ, μια πρόβλεψη για σεισμό στη Λαμία. Για να ... υπάρχει κάτι τετοιο θα είναι μεγέθους 6 (ρίχτερ). Ας έχουμε το νου μας για μια εβδομάδα, όχι παραπάνω. Να κοιτάξουμε την σεισμική επικινδυνότητα του σπιτιού μας. Μπορεί να είναι και στη θάλασσα κάποιο επίκεντρο. Είναι η προέκταση του ρήγματος της τάφρου του Βορείου Αιγαίου".
Από lamianews

Δημοτικό Συμβούλιο για τον Καλλικράτη του Δήμου Βαρδουσίων

Ενημέρωση από το Κροκύλειο με μια ωραία χθεσινή φωτογραφία.

Κατόπιν αποφάσεως σε Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βαρδουσίων το 2008 είχε παρθεί απόφαση να παραμείνει ο Δήμος ως έχει σε περίπτωση κάποιων περιφερειακών αλλαγών.
Στο σημερινό Δημοτικό συμβούλιο που έλαβε χώρα στο χωριό μας αποφασίστηκαν τα εξής: Η πλειοψηφία αποφάσισε να παραμείνει ο Δήμος ως έχει.
Αλλά σε περίπτωση που θα πρέπει να μετακινηθεί ο Δήμος με το σχέδιο Καλλικράτης ψήφησαν τα εξής:...
5 (πέντε) Δημοτικοί Σύμβουλοι να ενταχθούμε στον Δήμο Ευπαλίου
2 (δύο) Δημοτικοί Σύμβουλοι να ενταχθούμε στον Δήμο Λιδωρικίου
4 (τέσσερεις) Δημοτικοί Σύμβουλοι παρέμειναν ουδέτεροι.
Βέβαια ομόφωνοι παρέμειναν όλοι στην αρχική τους απόφαση.
Το Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα καλύφτηκε και τηλεοπτικά από το patra tv όπου και θα μεταδοθεί το συγκεκριμένο στις 10 Μαρτίου 20:10

ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΑΘ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Βράβευση της Ιτέας από την ΕΛΠΑ

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 2010

Την Δευτέρα 22 και την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκαν οι ετήσιες απονομές των διακριθέντων του 2009 στους αγώνες αυτοκινήτου και καρτ.
Την Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου βραβεύτηκαν στο εντευκτήριο της ΕΛΠΑ οι Πρωταθλητές, κυπελλούχοι και διακριθέντες των Πρωταθλημάτων Ράλλυ, Αναβάσεων και Ταχύτητας και Regularity Ιστορικών αυτοκινήτων.
Την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου η ΕΛΠΑ/ΕΘΕΑ βράβευσε τους πρωταθλητές, κυπελλούχους και... διακριθέντες των Πρωταθλημάτων Ράλλυ, Αναβάσεων, Σπριντ, 4x4 και Καρτ σε μια εκδήλωση-γιορτή για τους φίλους των μηχανοκίνητων σπορ -η οποία πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Στην εκδήλωση που παρουσίασε ο Στράτος Φωτεινέλης και ο Νίκος Σταγόπουλος, παρευρέθηκαν τα
Διοικητικά Συμβούλια της ΕΛΠΑ και της ΕΘΕΑ, ο Δήμαρχος Λουτρακίου κ. Γιώργος Γκιώνης και ο Διευθυντής Τροχαίας, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, κ. Κορδολέμης.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, εκτός των καθιερωμένων απονομών στους πρωταγωνιστές των αγώνων, η ΕΘ.Ε.Α. βράβευσε τους Δήμους Λουτρακίου, Ιτέας και Κύμης, για την προσφορά τους στους ελληνικούς αγώνες και συγκεκριμένα στην τέλεση και διεξαγωγή των Ράλλυ Ακρόπολις, ΕΛΠΑ και της Ανάβασης Κύμης, καθώς και τον φωτογράφο Γιώργο Γαϊτάνη για την πολύχρονη προσφορά του στους αγώνες.

Ο Πρόεδρος της ΕΛΠΑ κ. Βασίλης Δεσποτόπουλος στο χαιρετισμό του συγχάρηκε τους διακριθέντες στους αγώνες αυτοκινήτου –καρτ, ευχαρίστησε όλους τους αγωνιζόμενους για τη συμβολή τους στην διεξαγωγή των πρωταθλημάτων, επάθλων και επάθλων, ενώ ευχήθηκε η αγωνιστική χρονιά του 2010 που ξεκινάει σε λίγες ημέρες να είναι καλύτερη για όλους τους αγωνιζόμενους, αλλά και τον χώρο των ελληνικών αγώνων, γενικότερα.
Από autocarnet

Η Πέμπτη 11 Μαρτίου 2010 είναι 24ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ και όχι αργία

Έχει μεγάλη σημασία στην απεργία στις 11/3/2010 να συνειδητοποιήσουμε πως είναι μία απεργία που θα πρέπει να δώσουμε όλοι μας το παρόν έξω από την πύλη του εργοστασίου.
Είναι απαραίτητο σε αυτή την απεργία εμείς οι εργαζόμενοι όχι μόνο να την υπερασπιστούμε αλλά και να την αγκαλιάσουμε. Μετά από την τελευταία Γενική Συνέλευση για τα αιτήματα του 2010, που η συμμετοχή ήταν η μεγαλύτερη των τελευταίων ετών, κάναμε το ένα βήμα. Όπως όλοι μαζί διαμορφώσαμε τα αιτήματά πρέπει και όλοι μαζί να τα υπερασπιστούμε. Η Διεύθυνση και η Κυβέρνηση θα πρέπει να δει πως οι εργαζόμενοι έχουν ομοψυχία. Έχουμε ...αφήσει πίσω ότι μας χωρίζει και είμαστε όλοι μαζί για να διεκδικήσουμε την ζωή που θέλουν να μας κλέψουν.

Θα είμαστε έξω από την πύλη και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να παράγει. Πρέπει να δώσουμε ένα τέλος σε όσους θέλουν τέτοιες απεργίες να τις μεταμορφώνουν σε αργίες. Δεν θα παράγουμε, θα σταματήσουμε όλες τις εγκαταστάσεις που δεν είναι απαραίτητες (αλουμίνα, ανόδους, χυτήριο).

Θα απεργήσουμε για να πάρει πίσω τα μέτρα που εξάγγειλε η κυβέρνηση και να πάρει μέτρα για αυτούς που έχουν γεμίσει τα σεντούκια τους με τους κόπους μας, με τον ιδρώτα μας και το αίμα μας.

Θα απεργήσουμε για να εκφράσουμε την αγανάκτηση μας γιατί θέλει η κυβέρνηση να μας κλέψει την ζωή μας με τις αλλαγές στο ασφαλιστικό.

Θα απεργήσουμε για να διαμαρτυρηθούμε που η Διεύθυνση της Αλουμίνιο δεν εφαρμόζει τις διμερής συμφωνίες. Δεν έχει καταβάλει στους εργαζόμενους το επίδομα καλών οικονομικών αποτελεσμάτων του 2009.

Θα απεργήσουμε γιατί είμαστε εργαζόμενοι και θέλουμε να είμαστε αλληλέγγυοι σε όλοι την εργατική τάξη.

ΝΑ είμαστε έξω από την πύλη. ΝΑ αποδείξουμε πως έχουμε ακόμα αξίες και δεν τις παζαρεύουμε.

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΞΕΡΟΥΝ Ν’ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ

ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ

ΘΕΛΟΥΜΕ Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΝΑ ΤΗΡΗΣΕΙ ΤΙΣ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

ΜΑΣ ΚΛΕΨΑΤΕ ΤΟΥΣ ΚΟΠΟΥΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΣ ΚΛΕΨΕΤΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ
Από anexartitoi