Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2015

28η Οκτωβρίου 1940: Το «Όχι» του λαού και το καθεστώς του Μεταξά

Ο Με­τα­ξάς υπο­δέ­χε­ται στην Αθήνα τον Γιό­ζεφ Γκέ­μπελς
στις 20 Σε­πτέμ­βρη 1936
Παναγιώτης Λίλλης | 27.10.2015

Γιατί κάθε χρο­νιά τόση επι­μο­νή των φα­σι­στών και των αστι­κών δυ­νά­με­ων, όλων των απο­χρώ­σε­ων, για τον Ι.Με­τα­ξά και την επέ­τειο του Όχι; Τι ήταν τε­λι­κά ο Με­τα­ξάς; Ήταν ο με­γά­λος πα­τριώ­της ηγέ­της που οδή­γη­σε όλο το έθνος στις κρί­σι­μες στιγ­μές του 1940;
Το κα­θε­στώς της 4ης Αυ­γού­στου 1936
Όταν ο Με­τα­ξάς κα­τέ­λα­βε την εξου­σία με πρα­ξι­κό­πη­μα και διέ­λυ­σε την κοι­νο­βου­λευ­τι­κή δη­μο­κρα­τία, ήταν ήδη πρω­θυ­πουρ­γός με τη στή­ρι­ξη των δύο με­γά­λων αστι­κών κομ­μά­των της επο­χής –το κόμμα των Φι­λε­λευ­θέ­ρων (βε­νι­ζε­λι­κοί) και των Λαϊ­κών (μο­ναρ­χι­κοί)– όπως και του βα­σι­λιά Παύ­λου.
Ο τε­λευ­ταί­ος είχε επα­νέλ­θει στην εξου­σία με το νόθο δη­μο­ψή­φι­σμα του 1934. Και ενώ η βουλή ...