Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2012

Δελτίο τύπου των "Αρχών του τόπου" για το ΤΕΙΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Κατά τη χθεσινή Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαμίας (όργανο στο οποίο συμμετέχουν αντιπρόσωποι των καθηγητών και των φοιτητών) ελήφθη μια απόφαση ατυχής και δυσμενής για το Παράρτημα Άμφισσας. Συγκεκριμένα η πλειοψηφία της Συνέλευσης αποδέχτηκε το αίτημα μονίμων καθηγητών του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, με το οποίο αυτοί ζητούν τη μεταφορά του Τμήματος στη Λαμία. ...

Ποιός θα δημοπρατήσει το Λιμάνι της Ιτέας...ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ                                         
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ:  «Το ΤΑ.Ι.ΠΕ.Δ. … για τον Τουριστικό Λιμένα Ιτέας»

Απάντηση στην επιστολή που είχε αποστείλει η Αντιπεριφερειάρχης Φωκίδας κα Παναγιώτα Γαζή, με την οποία ζητούσε από το Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου την συνέχιση του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τη μαρίνα της Ιτέας από το Λιμενικό Ταμείο Φωκίδας, έστειλε ο Πρόεδρος του ΤΑ.Ι.ΠΕ.Δ. κος Τάκης Αθανασόπουλος. Με την επιστολή της η κα Γαζή ζητούσε η διαδικασία να προχωρήσει χωρίς χρονοτριβές, μιας και η διακήρυξη ήταν ήδη έτοιμη από την Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας και είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Το δε Λιμενικό...

Απεργιακή ενημέρωση , σε 48ωρη απεργία καλούν ΓΣΣΕ-ΑΔΕΔΥ Εντείνονται οι τριγμοί και οι αντιθέσεις στον τρικομματικό θίασο Σαμαρά-Βενιζέλου-Κουβέλη. Με το ζόρι ψήφισαν σήμερα στη βουλή τις ιδιωτικοποιήσεις, ενώ απορρίφθηκε η τροπολογία για το ΕΤΑΠ –ΜΜΕ. 
Υπερ­ψη­φί­στη­κε σή­με­ρα από την Ολο­μέ­λεια της βου­λής το σχέ­διο νόμου του υπουρ­γεί­ου Οι­κο­νο­μι­κών που αφορά στη μεί­ω­ση του πο­σο­στού του Δη­μο­σί­ου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ κλπ. και ανοί­γει το δρόμο για το ξε­πού­λη­μα της δη­μό­σιας πε­ριου­σί­ας, με ότι αυτό συ­νε­πά­γε­ται (χει­ρό­τε­ρες και ακρι­βό­τε­ρες υπη­ρε­σί­ες κ.α.).

Πα­ρό­λα αυτά, η ψή­φι­ση του άρ­θρου για τις ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις πέ­ρα­σε με ορια­κή πλειο­ψη­φία (148 ένα­ντι 293 πα­ρό­ντων) , ενώ δεν πέ­ρα­σε τε­λι­κά η τρο­πο­λο­γία (άρθρο 7) με την οποία οι κλά­δοι Υγεί­ας του Ενιαί­ου Τα­μεί­ου Ασφά­λι­σης Προ­σω­πι­κού Μέσων Μα­ζι­κής Ενη­μέ­ρω­σης (ΕΤΑΠ ΜΜΕ) εντάσ­σο­νται στον ΕΟΠΥΥ. Η συ­νο­χή της συ­γκυ­βέρ­νη­σης τρί­ζει επι­κίν­δυ­να και τα αδιέ­ξο­δα των «από πάνω» με­γα­λώ­νουν....