Σάββατο 2 Μαρτίου 2013

Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Ταεκβοντό ΕΤΑΝΕ, 22-23.2.2013 Χαλκίδα

Η Ακαδημία Τάεκβοντο Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας συμμετείχε με εξαιρετικές επιδόσεις στο φετινό Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Τάεκβοντο που διοργάνωσε η Ε.Τ.Α.Ν.Ε. στις 22 και 23 Φεβρουαρίου στην Χαλκίδα και είχε τις εξής διακρήσεις :

Κατανομή Μεταλλίων : Χρυσό Μετάλλιο
- Γιαγκιλίτση Δήμητρα ( Τμήμα Ακαδημίας Τάεκβοντο Ιτέας Φωκίδος)....

Επιτυχημένη έναρξη της «Διεθνούς Συνάντησης» στο Πάντειο, ζωντανή μετάδοση.

Συζήτηση σε βάθος από διανοούμενους και ακτιβιστές της νότιας Ευρώπης
Με μια πολύ επι­τυ­χη­μέ­νη και εξαι­ρε­τι­κά μα­ζι­κή εκ­δή­λω­ση, ξε­κί­νη­σε στο Πά­ντειο η «διε­θνής συ­νά­ντη­ση», δηλ. το τρι­ή­με­ρο που ορ­γα­νώ­νει η ρι­ζο­σπα­στι­κή και αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κή Αρι­στε­ρά, με προ­σκε­κλη­μέ­νους αγω­νι­στές και δια­νο­ού­με­νους από τη νότια Ευ­ρώ­πη, εκεί που έχει επι­βλη­θεί το πιο σκλη­ρό τα­ξι­κό πρό­γραμ­μα του ευ­ρω­παϊ­κού κα­πι­τα­λι­σμού.
Έπει­τα από μια γε­νι­κή ει­σα­γω­γή για τις αι­τί­ες εμ­φά­νι­σης της κα­πι­τα­λι­στι­κής κρί­σης και της συ­να­κό­λου­θης λι­τό­τη­τας που έκανε ο Γάλ­λος οι­κο­νο­μο­λό­γος Μισέλ Ισόν (Ιν­στι­τού­το Οι­κο­νο­μι­κών και Κοι­νω­νι­κών Ερευ­νών & επι­στη­μο­νι­κό συμ­βού­λιο της γαλ­λι­κής ATTAC), o Ντα­νιέλ Αλ­μπα­ρα­σίν, επί­σης οι­κο­νο­μο­λό­γος και μέλος της «Αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κής Αρι­στε­ράς» στην Ισπα­νία, εστί­α­σε στην κοι­νω­νι­κο­οι­κο­νο­μι­κή κα­τά­στα­ση στη χώρα του αλλά και στα κα­θή­κο­ντα της επα­να­στα­τι­κής Αρι­στε­ράς εκεί.
Ο Φραν­σουά Σα­μπα­ντό, ηγε­τι­κό στέ­λε­χος του γαλ­λι­κού NPA, εξή­γη­σε ότι η επί­θε­ση των κα­πι­τα­λι­στών είναι ιστο­ρι­κών δια­στά­σε­ων και δεν πρό­κει­ται απλώς για μια πα­ρο­δι­κή εποχή «λι­τό­τη­τας». Επει­δή οι οι­κο­νο­μί­ες της Ευ­ρώ­πης δεν είναι «αντα­γω­νι­στι­κές» -εί­πε- οι άρ­χου­σες τά­ξεις της ηπεί­ρου εξα­πο­λύ­ουν επί­θε­ση στα ερ­γα­τι­κά δι­καιώ­μα­τα και κα­τα­κτή­σεις, προ­κει­μέ­νου αυτές οι οι­κο­νο­μί­ες να μπο­ρέ­σουν να στα­θούν στην πα­γκό­σμια κα­πι­τα­λι­στι­κή αγορά.
Ο κα­θη­γη­τής στο Πα­νε­πι­στή­μιο του Λον­δί­νου, Κώ­στας Λα­πα­βί­τσας, αφού πα­ρου­σί­α­σε ...