Παρασκευή 13 Μαρτίου 2009

Το Πολιτιστικό Κέντρο Στρώμης κάθετα αντίθετο στην έρευνα για την ύπαρξη βωξιτικών κοιτασμάτων

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΩΜΗΣ


ΘΕΜΑ : Μεταλλευτικές δραστηριότητες της εταιρείας «ΕΛΜΙΝ Α.Ε.» στη
Γκιώνα
ΣΧΕΤ : ΄Εγγραφο Δήμου Καλλιέων αριθ. Πρωτ. 447/4.3.2009

Το Πολιτιστικό Κέντρο Στρώμης, με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Δημάρχου Καλλιέων κ. Λεωνίδα Καραγιάννη, το οποίο κοινοποιήθηκε προς όλους τους Συλλόγους των Τοπικών Διαμερισμάτων, έλαβε γνώση των προθέσεων της εταιρείας «ΕΛΜΙΝ Α.Ε.», να προβεί σε περίπου 600 γεωτρήσεις σε βάθος άνω των 100 μέτρων, εντός των ορίων των Τοπικών Διαμερισμάτων Πανουργιάς και Στρόμης, για την έρευνα ύπαρξης βωξιτικών κοιτασμάτων.

Το Πολιτιστικό Κέντρο Στρώμης, είναι κάθετα αντίθετο όχι μόνο ... στην έρευνα για την ύπαρξη βωξιτικών κοιτασμάτων, αλλά στην όποια μελλοντική μεταλλευτική δραστηριότητα στη περιοχή αυτή της Γκιώνας, για τους λόγους που συνοπτικά αναλύονται κατωτέρω.

1. Τίθεται σε κίνδυνο το Νερό της λεκάνης απορροής του Μόρνου.

Η Ελλάδα έχει ενσωματώσει στο Ν. 3119/2003 την Κοινοτική Οδηγία-πλαίσιο για το νερό, που στοχεύει στην αποφυγή επιδείνωσης της κατάστασης των υδάτων και στη διατήρηση της χημικής και οικολογικής κατάστασης αυτών (επιφανειακών, υπόγειων και παράκτιων). Με το νόμο αυτό, η λεκάνη απορροής των ποταμών αντιμετωπίζεται ως ένα ενιαίο σύνολο και όχι με διοικητικά κριτήρια. Στην προκειμένη περίπτωση, η λεκάνη απορροής του ποταμού Μόρνου ο οποίος τροφοδοτεί με καθαρό νερό την λίμνη του Μόρνου, έχοντας τις πηγές του στα βουνά Οίτη, Βαρδούσια Γκιώνα, πρέπει να προστατευθεί από κάθε εκμετάλλευση που θέτει σε κίνδυνο τα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα της περιοχής, από τα οποία υδροδοτούνται όχι μόνο τα τοπικά διαμερίσματα άλλα και η πρωτεύουσα της χώρας. Η παρέμβαση της «ΕΛΜΙΝ Α.Ε.», δεν θέτει μόνο σε κίνδυνο τα υπόγεια ύδατα των Τοπικών Διαμερισμάτων Πανουργιάς και Στρώμης, αλλά επιφανειακά και υπόγεια ύδατα της λεκάνης απορρής του Μόρνου, με επιπτώσεις στο υδρολογικό πρόβλημα της χώρας.

2. Τίθεται σε κίνδυνο το δάσος και το νερό.

Εάν αποδειχτεί ότι η περιοχή διαθέτει εκμεταλεύσιμες ποσότητες βωξίτη, και η «ΕΛΜΙΝ Α.Ε.» επεκτείνει τις εξορυκτικές μεταλλευτικές δραστηριοτητές της στη περιοχή, το δάσος θα υποστεί περαιτέρω μείωση και καταστροφή. Το δάσος είναι ο βασικότερος ρυθμιστής του υδρολογικού κύκλου. Επηρεάζει την πτώση, την εξάτμιση, την διήθηση των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων καθώς και την επιφανειακή απορροή. Οι βροχές (ανάλογα και με το ανάγλυφο του εδάφους) αυξάνονται από τα δάση μέχρι 6%, ενώ η βροχομίχλη μπορεί να ξεπεράσει και το συνολικό ετήσιο ύψος βροχής.Το δάσος συγκρατεί το νερό της βροχής, μειώνει την ένταση πτώσης του νερού στο έδαφος και έτσι ελαχιστοποιούνται τα φαινόμενα διάβρωσης. Έχει παρατηρηθεί ότι το δάσος συγκρατεί το 95% της βροχής και επιτρέπει μόνο στο 5% να κυλήσει στο έδαφος. Το αντίθετο συμβαίνει σε περίπτωση αποψίλωσης μιας δασικής έκτασης. Το δάσος συμβάλλει επίσης στην ενίσχυση των υπόγειων νερών τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, αφού με τη βοήθεια της βλάστησης, η μεγαλύτερη ποσότητα βροχής απορροφάται από το έδαφος και διηθείται με φυσικό τρόπο. Η παρέμβαση με τις γεωτρήσεις και πιθανή μελλοντική εξορυκτική δραστηριότητα της «ΕΛΜΙΝ Α.Ε.», θα υποβαθμίσει και θα καταστρέψει ακόμη περισσότερο το δασικό κεφάλαιο της Γκιώνας.

3. Βιάζεται το φυσικό περιβάλλον, η πανίδα και χλωρίδα της ενότητας Οίτη-Γκιώνα-Βαρδούσια.

Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από την εξόρυξη του βωξίτη στη χώρα μας είναι γνωστές, όπως γνωστές και οι πρόσφατες προσπάθειες επέκτασης της εξόρυξης σε περιοχές εντός του Εθνικού Δρυμού Οίτης, και σε περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί Ειδική Ζώνη Προστασίας Βιοποικιλότητας, σε δασικές περιοχές, ακόμη κοντά σε χωριά και αρχαιολογικούς χώρους σε Οίτη και Γκιώνα. Οι επιστήμονες έχουν αποδείξει, ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις δεν περιορίζεται μόνον στη ζώνη της επιβάρυνσης, αλλά λαμβάνουν χαρακτήρα ολικό με επιπτώσεις στο σύνολο της περιοχής και κατ΄επέκταση σε εθνική και παγκόσμια κλίμακα. Ως πρόσφατο παράδειγμα αναφέρονται οι μετρήσεις στο λεκανοπέδιο Αττικής, από τις οποίες απεδείχθη ότι η σκόνη από τη Σαχάρα που φθάνει στη Ελλάδα υπο τη μορφή νέφους, περιέχει επικίνδυνα στοιχεία, που προέρχονται από τις ρυπογόνες και επιβλαβείς βιομηχανικές δραστηριότητες στην Αφρική. Κάτι ανάλογο συμβαίνει (και θα συμβεί στην περιοχή μας) από τις μεταλλευτικές δραστηριότητες για την εξόρυξη του βωξίτη. Η επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλον στην περιοχή από τις μεταλλευτικές δραστηριότητες θα είναι καταστροφικές. Αποψη μας είναι , ότι το σύμπλεγμα Οίτη, Βαρδούσια Γκιώνα με την λεκάνη απορροής του Μόρνου, πρέπει να κηρυχθεί προστατευόμενη περιοχή. Ο Εθνικός Δρυμός Οίτης πρέπει να επεκταθεί, και να κηρυχθούν πυρήνες Εθνικών Δρυμών σε Βαρδούσια και Γκιώνα. Πάνω στη βάση αυτή πρέπει να δημιουργηθεί Ενιαίος Φορέας Διαχείρισης. Διεθνείς Οργανισμοί όπως η ΟΥΝΕΣΚΟ, το Διεθνές Υδρολογικό Πρόγραμμα και το Πρόγραμμα Ανθρωπος και Βιόσφαιρα, συνεργάζονται με τις Εθνικές Επιτροπές της χώρας μας, παρέχοντας γνώση και οδηγίες, προς την κατέυθυνση αυτή. Το Πολιτιστικό Κέντρο Στρώμης, έχει συνεργαστεί δια του Προέδρου του και των μελών του με τα ανωτέρω Διεθνή Κέντρα, και μπορεί να βοηθήσει στη κατάρτιση ειδικού φακέλου.

4. Ορεινή Φωκίδα και Βωξίτες.

Η εκμετάλευση του Βωξίτη στη Φωκίδα, άρχισε πριν από 70 χρόνια περίπου, περίοδο δύσκολη για την χώρα και την άγονη ορεινή Φωκίδα, όταν ο Νομός δεν διέθετε ακόμη υποδομές (δρόμους, ηλεκτρικό ρεύμα, τηλέφωνο). Τα μεταλλεία πρόσφεραν διέξοδο και απασχόληση τη δύσκολη εκείνη περίοδο, που οι κάτοικοι αναζητούσαν ένα καλύτερο αύριο. Παρά ταύτα, τα οφέλη από τα μεταλλεία δεν ήταν ποτέ τα αναμενόμενα. Ο πληθυσμός του Νομού Φωκίδας παραμένει σχετικά σταθερός από το 1950, παρά την αύξηση του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Ο πρωτογενής και τριτογενής τομέας διατήρησαν στη Φωκίδα, όπως και την υπόλοιπη Στερεά Ελλάδα το κύριο μερίδιο στην οικονομία. Η εξόρυξη του βωξίτη δεν έλυσε το πρόβλημα ανάπτυξης και απασχόλησης στη περιοχή, τα οφέλη δεν ήταν τα αναμενόμενα, ενώ οι επιπτώσεις για το περιβάλλον τεράστιες. Η παραδοσιακή οικονομία (Κτηνοτροφία, γεωργία, ελαιοκομία, εμπόριο, επισιτισμός, τουρισμός, οικοδομές) ακόμη αντιστέκονται. Την εποχή έναρξης των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων, δεν είχαν ακόμη γιγαντωθεί τα αστικά κέντρα και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον. Οι Αναπτυξιακοί Νόμοι της εποχής, είναι αναντίστοιχοι με τη σημερινή πραγματικότητα, έχουν χάσει το νομικό τους έρεισμα από μεταγενέστερους νόμους, και πολλές φορές προσκρούουν στους νόμους για το περιβάλλον και την πολυπλοκότητα οργάνωσης της σύγχρονης ζωής. Τα δικαιώματα που απέκτησαν οι δικαιούχοι για την εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου της χώρας πρίν 50-70 χρόνια, έχουν μεν ισχύ, αλλά είναι αντίθετα με το κοινό συμφέρον, όπως διαπιστώνουμε από τις αντιδικίες περιβαλλοντικών οργανώσεων, βιομηχανικών δραστηριοτήτων και αποφάσεων των κρατικών φορέων. Αυτό δυστυχώς, καταλήγει στο να υπερισχύουν συνήθως οι επιβλαβείς για το περιβάλλον δραστηριότητες.


5. Προτάσεις

Το Πολιτιστικό Κέντρο Στρώμης, είναι της άποψης, πώς οι κρατικοί φορείς, για το κοινό συμφέρον την οικονομία και το περιβάλλον της περιοχής, πρέπει να λάβουν άμεσα μέτρα ώστε να ανασταλεί η όποια δραστηριότητα των μεταλλείων, μέχρι που να γίνουν οι απαραίτητες διαβουλεύσεις με τις τοπικές αρχές και τους κατοίκους. Πρέπει να ακολουθήσει μελέτη και έρευνα μεγάλης κλίμακας, που να λαμβάνει υπόψιν όλες τις παραμέτρους, ήτοι:

 Δημιουργία Ενιαίου Φορέα Διαχείρισης Ορεινής Περιοχής Οίτης-Βαρδουσίων-Γκιώνας
 Καθορισμό Λεκάνης Απορροής Μόρνου
 Επεξεργασία Σχεδίου Βιώσιμης Ανάπτυξης περιοχής Ορεινής Παρνασίδος
 Επέκταση του Εθνικού Δρυμού Οίτης και ανακήρυξη νέων Εθνικών Δρυμών σε Γκιώνα και Βαρδούσια
 Κατάρτιση Σχεδίου Προστασίας Περιβάλλοντος για την περιοχή Οίτης-Βαρδουσίων-Γκιώνας
 Μελέτη βιωσιμότητας των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων σε σύγκριση με την ολική προστασία και βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.

Οι ανωτέρω άξονες πρέπει να αποτελέσουν και το Βασικό Σχέδιο Ανάπτυξης της περιοχής μας, όπου τα τελευταία χρόνια :

 Ο νεοσύστατος Δήμος Καλλιέων έχει δημιουργήσει υποδομές σε δρόμους και ύδρευση, δίνοντας δουλειά σε εποχιακή και μόνιμη βάση σε πολλούς ανθρώπους
 Εχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν πολλοί νέοι Ξενώνες, ταβέρνες και παραδοσιακά καφενεία, από τα οποία ζούν ντόπιοι επιχειρηματίες, κατασκευαστές, εργάτες και εμπλεκόμενοι κλάδοι εστίασης και εξοπλισμού.
 Εχουν αναπαλαιωθεί παλαιά σπίτια και έχουν κατασκευαστεί πολλά καινούργια από ντόπιους και ξένους
 Την περιοχή επισκέπτονται πολλοί ντόπιοι και ξένοι, ενισχύοντας την οικονομία της περιοχής
 Παρόλη την εγκατάλειψη των τελευταίων 50 ετών, η κτηνοτροφία αντιστέκεται. Τα αλπικά λιβάδια της Γκιώνας, της Οίτης και των Βαρδουσίων, παραμένουν κεφάλαιο για την υπάρχουσα και μελλοντική βιώσιμη κτηνοτροφία
 Οι φίλοι του βουνού και της φύσης που επισκέπτονται την περιοχή, αυξάνονται κάθε χρόνο με γεωμετρική πρόοδο. Πλήθος οργανώσεων, περιοδικών, εφημερίδων και μέσων ενημέρωσης έχουν ασχοληθεί με την περιοχή προβάλλοντας τις φυσικές ομορφιές και τα χωριά. Μεγάλος αριθμός εργαζομένων απασχολείται στις δραστηριότητες αυτές.
 Οι Σύλλογοι των Τοπικών Διαμερισμάτων, διοργανώνουν γιορτές και συναντήσεις, συμβάλλοντας στη διατήρηση της επαφής με τα χωριά, ενώ ταυτόχρονα δίνουν ζωή το καλοκαίρι στο Δήμο Καλλιέων. Οι εκδηλώσεις αυτές, με τη βοήθεια του Δήμου και της Νομαρχίας, προσελκύουν κόσμο, ο οποίος συμβάλλει ηθικά και οικονομικά στις δράσεις των Συλλόγων. Οι Σύλλογοι με τις δράσεις τους, συνεισφέρουν στην οικονομία και την απασχόληση με τον εξωραϊσμό, τις αναστηλώσεις, τη μουσική και τα πολιτιστικά δρώμενα που οργανώνονται εποχιακά. Επιπλέον, δημιουργούν ένα νέο πολιτιστικό και κεφάλαιο που μελλοντικά θα αποφέρει μεγάλα οφέλη.

Στο ανωτέρω πνεύμα, το Πολιτιστικό Κέντρο Στρώμης, μεταξύ άλλων, διοργάνωσε για τρία συνεχή έτη (2005,2006 & 2007) την εκδήλωση Το Νερό Πηγή Ζωής, υπο την αιγίδα της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδος στην ΟΥΝΕΣΚΟ. Στα πλαίσια των εκδηλώσεων αυτών έγιναν συναντήσεις, γνωριμίες και επαφές με κρατικούς φορείς, Συλλόγους, Περιβαλλοντικές Οργανώσεις, ορειβάτες, φυσιολάτρες και πεζοπόρους. Ολοι συμφωνούν, πως το κύριο μέλημα πλέον πρέπει να είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Την ίδια άποψη έχουν και οι Σύλλογοι της περιοχής στο συνολό τους. Πολλά από τα μέλη και φίλοι του Πολιτιστικού Κέντρου Στρώμης (ιδιαίτερα οι νεώτερης ηλικίας), έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την παραδοσιακή άρδευση και βιολογική καλλιέργεια. Αλλοι, βοηθούσης της παγκόσμιας κρίσης, αναζητούν τρόπους απασχόλησης και μόνιμης εγκατάστασης στο Δήμο Καλλιέων. Η αναζήτηση αυτή πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψιν και να γίνει μακροπρόθεσμος σχεδιασμός. Τον βωξίτη μπορεί να τον εκμεταλευτούν οι επιχειρήσεις για 20-25 χρόνια δίνοντας εργασία σε μερικές εκαντοτάδες εργαζόμενους, αφήνοντας πίσω τους ένα κατεστραμμένο περιβάλλον. Τα οφέλη από τη βιώσιμη ανάπτυξη είναι πολλαπλάσια και δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Οι θέσεις εργασίες είναι πολύ περισσότερες. Τα οφέλη των πολιτών από την επαφή με τη φύση είναι ακόμη περισσότερα. Η επαφή με τη φύση επιπλέον, είναι πολιτισμός και δημιουργεί πολιτιστικά πρότυπα. Οι σύμμαχοι αυτών των σκέψεων και απόψεων είναι εκατομμύρια. Οι Οργανώσεις και Σύλλογοι εκατοντάδες . Αρκεί μια μικρή επίσκεψη στο διαδίκτυο για να διαπιστώσει κανείς ότι, η πλειοψηφία τάσσεται κατά των Μεταλλευτικών δραστηριοτήτων της εταιρείας «ΕΛΜΙΝ Α.Ε.» σε Γκιώνα και Οίτη. Η απώλεια θέσεων εργασίας από τη ματαίωση της εξόρυξης βωξίτη, μπορεί να αντισταθμιστεί από την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στη προστασία της φύσης, τη διαχείριση του δασικού πλούτου,την υλοτομία, την κτηνοτροφία και τον οικοτουρισμό. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής παραδείγματα από την διεθνή εμπειρία, με περιβάλλον ανάλογο της ορεινής Παρνασσίδας :

-Ιταλία : Εθνικό Πάρκο Abruzzo 180.000 στρέμματα 2.000.000 επισκέπτες ετησίως
-Ισπανία/Γαλλία Πυρηναία Mont Perdu 300.000 στρέμματα, 1.500.000 επισκέπτες ετησίως
-Ισπανία : ORDESA-VIÑAMALA, 3.000 κάτοικοι, 900.000 επισκέπτες ετησίως.

Η Φωκίδα με τοπία όπως οι Δελφοί, Μνημείο που περιλαμβάνεται στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ, τον Όσιο Λουκά της γειτονικής Βοιωτίας, το Γαλαξίδι, την Ερατεινή, τον Εθνικό Δρυμό Παρνασσού, τον ορεινούς όγκους όλων των βουνών, τα ορεινά χωριά, τη λίμνη του Μόρνου, την πανίδα και χλωρίδα όλου του νομού, τα αλπικά λιβάδια και την ορεινή κτηνοτροφία, τους παραδοσιακούς οικισμούς και καλλιέργειες, έχει όλα τα προσόντα να ανακηρυχθεί σε Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Φυσικής Κληρονομιάς. Ένας τέτοιος στόχος και σκοπός, θα δημιουργούσε μια τεράστια δυναμική ανάπτυξης του Νομού με Παγκόσμια εμβέλεια και τεράστια οφέλη, που δεν συγκρίνονται με κανενός άλλου είδους ανάπτυξη.

Εν κατακλείδι, για τους λόγους που αναφέρθηκαν, το Πολιτιστικό Κέντρο Στρώμης είναι κάθετα αντίθετο στη εξόρυξη του βωξίτη στη περιοχή, με επιχείρημα την ανάπτυξη και την απασχόληση. Αντιθέτως, το μέλλον της περιοχής πρέπει να στηριχθεί στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην ανασύσταση των παραδοσιακών καλλιεργειών, την αναζωογόνηση της κτηνοτροφίας, την συστηματική προστασία του περιβάλλοντος και τον οικοτουρισμό. Οι αντιρήσεις μας αυτές και οι προτάσεις μας, παρακαλούμε να προσμετρηθούν στις αντιρρήσεις και προτάσεις όλων των Συλλόγων και Οργανώσεων που είναι αντίθετες στην πραγματοποίηση από την «ΕΛΜΙΝ Α.Ε.» γεωτρήσεων στην περιοχή της Γκιώνας, εντός των Τοπικών Διαμερισμάτων Πανουργιάς και Στρόμης.12 Μαρτίου 2003

Ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Κέντρου ΣτρώμηςΓεώργιος Πετσωτάς

Ομόφωνα ενάντια στα μεταλλεία, ο Δήμος Καλλιέων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαυρολιθάρι 4-3-2009
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ: 447
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΕΩΝ

ΠΡΟΣ: Συλλόγους Τοπ. Δ/των
Ταχ.Δ/νση : Μαυρολιθάρι Δήμου
Τ.Κ. 33053 Έδρες τους
Τηλεφ. 22650-62270
FAX : 22650 - 62601

ΘΕΜΑ : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

ΣΧΕΤ.: α) Το αριθμ. 50/16-2-2009 έγγραφο του Νομαρχιακού Συμβουλίου Φωκίδας
Β) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της εταιρείας «ΕΛΜΙΝ ΑΕ»

Σε συνέχεια των σχετικών σας γνωρίζουμε ότι στην περιοχή της Γκιώνας, εντός των ορίων των Τοπικών Διαμερισμάτων Πανουργιάς και Στρόμη, θα πραγματοποιηθούν από την εταιρεία «ΕΛΜΙΝ ΑΕ», περίπου 600 γεωτρήσεις σε βάθος άνω των 100 μέτρων για την έρευνα ύπαρξης βωξιτικών κοιτασμάτων.
Κατά την γνώμη μας, με την παρέμβαση αυτή θα δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα στο φυσικό περιβάλλον, στην πανίδα και τη χλωρίδα και πιθανόν επιβάρυνση, επηρεασμό ή απώλεια των υπόγειων υδάτων καθότι από την συγκεκριμένη περιοχή υδρεύονται τα ανωτέρω Τοπικά Διαμερίσματα.
Μετά από αυτά παρακαλούμε όπως ... Διαβάστε περισσότεραστο πλαίσιο της ανωτέρω μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καταθέσετε εγγράφως στο Γραφείο Περιβάλλοντος του Τμήματος Πολεοδομίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φωκίδας ΤΚ 33100 Άμφισσα, τυχόν απόψεις, προτάσεις ή αντιρρήσεις σας μέχρι την 20-3-2009.
Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ


Λεωνίδας Καραγιάννης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 4/27-2-2009 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλλιέων

……………………
Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο πρόεδρος είπε τα εξής : Από το Νομαρχιακό Συμβούλιο Φωκίδας στάλθηκε στο Δήμο μας το αριθμ. 50/16-2-2009 έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι έχει περιέλθει αντίγραφο της μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εταιρεία «ΕΛΜΙΝ Α.Ε.» για την έρευνα βωξιτικών κοιτασμάτων στην ευρύτερη περιοχή της Γκιώνας και εντός των διοικητικών ορίων των δήμων Καλλιέων, Γραβιάς και Αμφίσσης Νομού Φωκίδας

Με το ανωτέρω έγγραφο καλείται κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης ή φορέας στο χρονικό διάστημα από 17-2-2009 μέχρι 20-3-2009 αφού λάβει γνώση της παραπάνω μελέτης, να καταθέσει εγγράφως όσο δυνατόν πιο τεκμηριωμένες τις απόψεις και προτάσεις του.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου το αντίγραφο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της εταιρείας «ΕΛΜΙΝ» μαζί με τα τοπογραφικά που απεικονίζουν τα σημεία παρέμβασης, στο όρος Γκιώνα στα διοικητικά όρια των Τοπικών Διαμερισμάτων Πανουργιάς και Στρόμη.
Από τα στοιχεία της μελέτης προκύπτει ότι θα πραγματοποιηθούν σε σύνολο 600 περίπου γεωτρήσεις για έρευνα βωξιτικών κοιτασμάτων με βάθος άνω των 100 μέτρων.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του όλα τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση διατύπωσε τις ακόλουθες απόψεις :
Η μέχρι σήμερα εμπειρία από τις μεταλλευτικές δραστηριότητες στη Γκιώνα έχουν δείξει ότι υποβαθμίζεται και αλλοιώνεται πολύ σημαντικά το περιβάλλον με σοβαρότατες επιπτώσεις στη μορφολογία του εδάφους, στην πανίδα και τη χλωρίδα της περιοχής.
Παρόμοιες χρήσεις του περιβάλλοντος που χαρακτηρίζονται πολύ έντονες και γίνονται μια φορά στην αιωνιότητα δεν είναι αειφόρες καθότι το πρόσκαιρο οικονομικό όφελος δεν αντισταθμίζει την ζημιά που προκαλεί και οι δυσμενείς συνέπειες παραμένουν πίσω ως μόνιμες πληγές και καθιστούν απαγορευτικές πολλές άλλες χρήσεις ήπιου χαρακτήρα, που είναι δυνατόν να δώσουν θέσεις εργασίας και ταυτόχρονα αειφόρο χρήση των βουνών μας.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα για επηρεασμό της πανίδας είναι το αγριόγιδο, ένα ζώο που αποτελεί το στολίδι των βουνών μας, λόγω και της μεταλλευτικής δραστηριότητας στην Γκιώνα έχει ελαττωθεί σε επικίνδυνο βαθμό και ο ελάχιστος πληθυσμός που έχει απομείνει έχει περιορισθεί στην Βορειοδυτική πλευρά της Γκιώνας όπου μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν μεταλλευτικές δραστηριότητες.
Με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις και την συνέχεια πιθανή δραστηριότητα εξόρρυξης στην περιοχή αυτή απειλείται με παντελή εξαφάνιση.
Επιπλέον θα δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα και πιθανόν επιβάρυνση, επηρεασμός ή απώλεια των υπόγειων υδάτων καθότι από την συγκεκριμένη περιοχή υδρεύονται τα Τοπικά Διαμερίσματα Πανουργιάς και Στρόμη.
Στη συνέχεια κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου έλαβε υπόψη του το περιεχόμενο της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τις απόψεις και τις προτάσεις που ακούστηκαν,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α:

Για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας εκφράζει τις έντονες αντιρρήσεις του και είναι παντελώς αντίθετο σε κάθε μορφής παρόμοιας επέμβαση στην περιοχή της Γκιώνας που είναι εντός διοικητικών ορίων του Δήμου.

Γκιώνα και Οίτη: Χορεύοντας με τα μεταλλεία

Εμείς που αγαπάμε τα βουνά και ιδιαίτερα τη Γκιώνα και την Οίτη πρέπει να καταλάβουμε ότι κάποιοι μας στρώνουν άσχημο παιχνίδι και θέλουν να συμβιβαστούμε με την ιδέα ότι στο εξής θα πορευτούμε “χορεύοντας με τα μεταλλεία”.

Η νέα “επίθεση” είναι η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της εταιρείας ΕΛΜΙΝ ΑΕ για 300 γεωτρήσεις στην ορεινή περιοχή ανάμεσα στον Πανουργιά και την Στρόμη, στην βορειοδυτική Γκιώνα. Οι γεωτρήσεις είναι διερευνητικές για τα κοιτάσματα βωξίτη προκείμενου να προχωρήσουν σε επιφανειακές ή υπόγειες εκμεταλλεύσεις του πολύτιμου γι’ αυτούς μεταλλεύματος καταστρέφοντας το όμορφο δάσος της περιοχής

Σας στέλνουμε συνημμένα τα σχετικά έγγραφα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φωκίδας, του Δήμου Καλλιέων καθώς και την ένσταση που κατατέθηκε ήδη από το Πολιτιστικό Κέντρο Στρόμης

Είναι καλό να ξεδιπλωθεί η φαντασία του καθένα και να κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να αποσοβήσουμε τη νέα απειλή για τη Γκιώνα. Ο κάθε Ορειβατικός Σύλλογος, ο κάθε ορειβάτης πρέπει να βρει τον τρόπο να αντιδράσει. Η Γκιώνα μας χρειάζεται

Φιλικά
Στέφανος Σταμέλλος
Ορειβάτης
Λαμία
Τηλ 2231021007 κιν 6977261256
http://www.e-ecology.gr

286 Γεωτρήσεις στην Γκιώνα

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΩΚΙΔΑΣ Άμφισσα 16/2/2009
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ. Πρωτ: 50
ΑΜΦΙΣΣΑ Τ.Κ. 33100
ΤΗΛ.&FAX:2265072763


ΘΕΜΑ: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ανακοινώνεται ότι στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Φωκίδας, έχει περιέλθει αντίγραφο μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ), της εταιρείας «ΕΛΜΙΝ Α.Ε.», για την έρευνα βωξιτικών κοιτασμάτων εντός των μεταλλευτικών παραχωρήσεων 254,255,256,257,292,318Α, και 286, στην ευρύτερη περιοχή της Γκιώνας και εντός των διοικητικών ορίων των δήμων Καλλιέων, Γραβιάς και Αμφίσσης, Νομού Φωκίδας
Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης ή φορέας στο χρονικό διάστημα από 17-2-2009 μέχρι 20-3-2009 αφού λάβει γνώση της παραπάνω μελέτης απευθυνόμενος στο Γραφείο Περιβάλλοντος του Τμήματος Πολεοδομίας στην Άμφισσα, να καταθέσει εγγράφως στην ίδια παραπάνω υπηρεσία, όσο το δυνατόν πιο τεκμηριωμένες τις απόψεις και προτάσεις του σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 37111/2021 /26-09-2003 για τον τρόπο δημοσιοποίησης μελετών Περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Γνωστοποιείται ότι η ... αρμόδια υπηρεσία είναι: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. –ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΓΕΝ ΠΕΡ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΠΑΤΗΣΙΩΝ147-Τ.Κ.11251-ΑΘΗΝΑ-Πληρ. κος Γ.Νικόλα-Τηλ:2108645125
Αντίγραφο της παρούσας θα αναρτηθεί για το ίδιο χρονικό διάστημα στους πίνακες ανακοινώσεων της Νομαρχίας Φωκίδας και του Δήμου Άμφισσας.
Η παρούσα θα δημοσιευθεί στην τοπική εφημερίδα «ΦΩΚΙΣ»


ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ
1. Εφημερίδα «ΦΩΚΙΣ»
2. Δήμος Καλλιέων, Γραβιάς, Άμφισσας. (Για ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων)
3. Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Φωκίδας
4. Δ/νση Πολεοδομίας, ΚΠΕ Ν.Α. Φωκίδας. (συνημμένα ο φάκελος της μελέτης).
Τα έξοδα δημοσιοποίησης βαρύνουν την εταιρεία «ΕΛΜΙΝ Α.Ε.»
Ο ΕΙΔ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΒΒΟΥΡΑΣ ΠΑΝ. ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ

Δώδεκα χρόνια κάθειρξη στον "Περίανδρο"

Ποινή κάθειρξης δώδεκα ετών επέβαλε ομόφωνα το Μικτό Ορκωτό Εφετείο στον Αντώνη Ανδρουτσόπουλο, για την υπόθεση της επίθεσης και τραυματισμό σε βάρος φοιτητών τον Ιούνιο του 1998 απέναντι από τα δικαστήρια της Ευελπίδων.
Το δικαστήριο κήρυξε ομόφωνα τον Αντώνη Ανδρουτσόπουλο, που φέρεται ηγετικό στέλεχος της οργάνωσης "Χρυσή Αυγή" με το ψευδώνυμο Περίανδρος, ένοχο, για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία σε βάρος του φοιτητή Δημήτρη Κουσουρή.
Κάνοντας δεκτή ανάλογη πρόταση του εισαγγελέα έδρας μετέτρεψε την κατηγορία του Ανδρουτσόπουλου, της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος δυο ακόμη φοιτητών, σε ... επικίνδυνη σωματική βλάβη.
Για την κατηγορία αυτή, έπαψε οριστικά την ποινική δίωξη λόγω παραγραφής.
Τόσο ο εισαγγελέας όσο και το δικαστήριο τελικά, δεν έκαναν δεκτό το αίτημα της υπεράσπισης για αναγνώριση στον Αντώνη Ανδρουτσόπουλο του ελαφρυντικού της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς.

Για όσους δεν θυμούνται και για όσους πρέπει να μάθουν τι συνέβη:

Ο Μητροπολίτης Φωκίδας Αθηναγόρας με τους Μητροπολίτες που αθώωσαν τον Αττικής Παντελεήμονα

Δεν σκανδαλίζει η κατάχρηση χρημάτων τους πιστούς;
Αυτή είναι η ηθικότητα που πρεσβεύουν οι μητροπολίτες που αθώωσαν τον Παντελεήμωνα;

Ενοχος με τον νόμο αθώος για τη Σύνοδο!
Η ΔΙΣ απεφάνθη ότι δεν προκύπτουν από τον φάκελο επαρκείς ενδείξεις ενοχής κατά του μητροπολίτη και έθεσε την υπόθεση στο αρχείο.

Απάντηση σ' ένα τεράστιο ερώτημα καλούνται να δώσουν από χθες οι ιεράρχες της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Ο Μητροπολίτης πρώην Αττικής καταδικάστηκε από το Πενταμελές Εφετείο σε κάθειρξη έξι ετών για υπεξαίρεση ποσού ύψους 195.000 ευρώ (66,5 εκατ. δραχμών) και είναι έγκλειστος στις φυλακές Κορυδαλλού, μπορεί να επανέλθει στα καθήκοντά του στη Μητρόπολη Αττικής;
Βάσει των Ιερών Κανόνων μπορεί, καθώς με απόφαση του πρωτοβάθμιου εκκλησιαστικού δικαστηρίου, που συνήλθε το βράδυ της Δευτέρας, αποφασίστηκε να μην παραπεμφθεί για σωρεία κατηγοριών που του αποδίδονταν, για κάποιες από τις οποίες καταδικάστηκε από τα ποινικά δικαστήρια, στα εκκλησιαστικά δικαστήρια.

Οι ίδιοι όμως προκάλεσαν την ανακολουθία να τον θεωρούν ... «πρώην» Αττικής αλλά να μη στρέφονται εναντίον του για καμία από τις κατηγορίες που οδήγησαν στην απόφαση εκτοπισμού του από την Ιεραρχία.

Για πρώτη φορά η Ιεραρχία καλείται να βρει λύση σ' ένα μεγάλο πρόβλημα. Πώς λοιπόν θα βρεθεί τρόπος να διοικηθεί η Μητρόπολη Αττικής, την ώρα που ο Παντελεήμονας εκτίει ποινή φυλάκισης καταδικασμένος για υπεξαίρεση;

Ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος χθες το μεσημέρι ακούγοντας τους ιεράρχες να του περιγράφουν την απόφασή τους είπε ότι «η υπόθεση θα έπρεπε να παραπεμφθεί σε δίκη, διότι έτσι μόνον θα δινόταν η ευκαιρία η αλήθεια να αποκαλυφθεί μέσα από δικαστικές διαδικασίες με μαρτυρικές καταθέσεις». Με τον τρόπο αυτό κράτησε αποστάσεις από τους επτά ιεράρχες που πρότειναν την απαλλαγή του Παντελεήμονα.

Η απόφαση ελήφθη με ψήφους επτά έναντι πέντε. Οι επτά μητροπολίτες που πρότειναν την απαλλαγή είναι οι μητροπολίτες Ιερισσού και Αγίου Ορους Νικόδημος, Μηθύμνης Χρυσόστομος, Φωκίδος Αθηναγόρας, Διδυμοτείχου Νικηφόρος, Μυτιλήνης Ιάκωβος, Λαρίσης Ιγνάτιος και Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας Κωνσταντίνος. Οι πέντε που εισηγήθηκαν την παραπομπή του ήταν οι Νικοπόλεως και Πρεβέζης Μελέτιος, Κίτρους και Κατερίνης Αγαθόνικος, Αρτης Ιγνάτιος, Μαντινείας και Κυνουρίας Αλέξανδρος και Αργολίδος Ιάκωβος.

Στο μεταξύ εκκρεμεί η απόφαση του Αρείου Πάγου, όπου έχει προσφύγει ο Παντελεήμονας έχοντας υποβάλει αίτηση αναίρεσης ζητώντας αναψηλάφηση της δίκης που τον οδήγησε στη φυλακή.

Το πρόβλημα που έχει ανακύψει έχει αφετηρία το 2005, όταν ο μητροπολίτης Αττικής τέθηκε εκτός ιεραρχίας βάσει νόμου του 1983 για «σκανδαλισμό των πιστών». Αρχικά τέθηκε σε αργία 6 μηνών και στη συνέχεια εκτός Ιεραρχίας.

Ο ίδιος προσέφυγε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο κατά της απόφασης. Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος δέχτηκε την έκκλητο προσφυγή του και κάλεσε την Εκκλησία της Ελλάδος να τον δικάσει βάσει συγκεκριμένων κατηγοριών, εφόσον υπάρχουν, στα εκκλησιαστικά δικαστήρια.

Βάσει εκείνης της υπόδειξης οι ιεράρχες συνεδρίασαν προχθές το βράδυ και αποφάσισαν να τον απαλλάξουν των κατηγοριών. Εκείνο που απομένει, είναι τι θα αποφασίσει ο Αρειος Πάγος για την υπόθεση της Μονής Εφραίμ Νέας Μάκρης, για την οποία ο μητροπολίτης έχει καταδικαστεί. Εάν δηλαδή θα παραμείνει έγκλειστος στις φυλακές ή εάν γίνει δεκτό το αίτημά του και θα δικαστεί και πάλι.
Του ΘΩΜΑ ΤΣΑΤΣΗ
Απο Ελευθεροτυπία

FROST / NIXON: Η ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ


H Κινηματογραφική λέσχη Άμφισσας
έχει προγραμματίσει δύο προβολές
την Κυριακή στις 6:30μμ και στις 9:15μμ
στο Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας
με την ταινία : Frost Nixon η αναμέτρηση
Διαβάστε λίγα λόγια
για την ταινία
δείτε και
το τρέιλερ της ταινίας.

FROST / NIXON
Είναι τόσο επιτυχημένη η διασκευή που έκανε ο Πίτερ Μόργκαν στο ομώνυμο θεατρικό του, που το Frost/Nixon δε θα μπορούσε να περιοριστεί σε ένα και μόνο χαρακτηρισμό, αυτό της πολιτικής ταινίας. Στήνοντας εξαιρετικά τη γνωριμία του θεατή με τον άγνωστο Ντέιβιντ Φροστ και τον γνωστό σε όλους Ρίτσαρντ Νίξον, ο Χάουαρντ προχωράει χωρίς περιστροφές στην ουσία της ιστορίας του. Λίγη ώρα μετά την πρώτη συνάντησή τους, επιστρατεύει δεξιοτεχνικά τις εξαιρετικές ερμηνείες των Μάικλ Σιν και Φρανκ Λαντζέλα για να οργανώσει τελικά έναν αγώνα λεκτικού μποξ ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που στην πραγματικότητα δεν είναι παρά οι δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος. Και είναι προφανές πως η, στους περισσότερους άγνωστη, ιστορία της «ομολογίας» του Νίξον για το σκάνδαλο Ουότεργκεϊτ ξύπνησε στον Χάουαρντ ένα πάθος που σπάνια έχει επιδείξει μέχρι σήμερα.
Παραγωγή: ΗΠΑ - Βρετανία - Γαλλία (2008)
Σκηνοθεσία: Ρον Χάουαρντ
Πρωταγωνιστούν: Σαμ Ρόκγουελ, Κέβιν Μπέικον, Μάικλ Σιν, Φρανκ Λανγκέλα

Ακόμα περισσότερα μπορείτε να δείτε εδώ

Μονοπάτι Παρνασσού 2009

Ο Δήμοs Αμφίκλειας με την συνεργασία του Δήμου Παρνασσού και του ΕΧΟΣ Αμφίκλειας, προκηρύσσει τον 2ο Ορεινό Αγώνα Δρόμου "Μονοπάτι Παρνασσού 2009".

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Κυριακή 29 Μαρτίου 2009

ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 11:00 π.μ.

ΕΚΚΙΝΗΣΗ & ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ: Πλατεία 25ης Μαρτίου (κάτω Πλατεία) Αμφίκλειας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ: Ο αγώνας είναι ορεινός δρόμος απόστασης 25,7 χιλιομέτρων σε μονοπάτια, δασικούς δρόμους και άσφαλτο με συνολική υψομετρική ανάβαση 1200 μέτρα. Είναι δρόμος με σημαντικές απαιτήσεις αντοχής και εμπειρίας κίνησης σε ορεινό πεδίο και σε ορισμένα σημεία απαιτεί την ιδιαίτερη προσοχή των αθλητών. Χρήσιμη θα ήταν η προηγούμενη εμπειρία σε ορεινούς αγώνες.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Στον αγώνα μπορούν να συμμετέχουν ... άνδρες και γυναίκες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: Οι αθλητές συστήνεται να έχουν πρόσφατα υποβληθεί σε κατάλληλες ιατρικές εξετάσεις, μετέχουν δε στον αγώνα με δική τους ευθύνη.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Πρέπει να αποσταλούν μέχρι την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2009 με fax ή e-mail και επί τόπου το Σάββατο 28 Μαρτίου 2009, 17:00 - 21:00 και την Κυριακή 29 Μαρτίου 2009, 08:00 - 10:00 στην γραμματεία του αγώνα στον χώρο της εκκίνησης.
Τηλέφωνo & Fax: 22340 29033 (Πληροφορίες Ν. Μπέης)
e-mail:mail@vivl-amfikl.fth.sch.gr και ipanour@2en.gr

Στην δήλωση συμμετοχής σημειώστε:
Όνομα
Επώνυμο
Έτος γεννήσεως
Διεύθυνση
Τηλέφωνο
Email

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΡΙΘΜΩΝ: Το Σάββατο 28 Μαρτίου 2009, 17:00 - 21:00 και την Κυριακή 29 Μαρτίου 2009, 08:00 - 10:00 από την γραμματεία του αγώνα στο χώρο της εκκίνησης.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Το κόστος συμμετοχής για όλους τους αθλητές/τριες είναι 15 Ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται: δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα, αναμνηστικά και pasta party (το οποίο θα προσφερθεί από τον Δήμο Αμφίκλειας) το Σάββατο βράδυ. Το δικαίωμα συμμετοχής θα καταβάλλεται με την παραλαβή του αριθμού του αθλητή.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ: Οι αθλητές και οι αθλήτριες συμμετέχουν στον αγώνα με δική τους ευθύνη και η ασφάλιση επιβαρύνει τους ίδιους.

ΕΠΑΘΛΑ: Μετάλλιο για τους τρεις πρώτους άντρες και τις τρεις πρώτες γυναίκες. Aναμνηστικά θα δοθούν σε όλους τους συμμετέχοντες.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ: Οι αθλητές δεν είναι υποχρεωμένοι να μεταφέρουν συγκεκριμένο εξοπλισμό. Κατά τη διάρκεια του αγώνα θα υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός σταθμών υποστήριξης. Στους σταθμούς θα υπάρχουν ενεργειακά τρόφιμα και νερό. Κατά την εξέλιξη του αγώνα υπάρχουν σημεία με πόσιμο τρεχούμενο νερό.

ΔΙΑΔΡΟΜΗ:
Εκκίνηση και τερματισμός της διαδρομής είναι η πλατεία 25ης Μαρτίου (κάτω πλατεία) στην Αμφίκλεια και σε υψόμετρο (ΥΨ) 400 μέτρων.
0 – 1600m. Τα πρώτα χίλια εξακόσια μέτρα με μικρή υψομετρική διαφορά (ΥΔ) 50m κινούνται πάνω σε ασφάλτινο δρόμο στην έξοδο της Αμφίκλειας προς Τιθορέα (Βελίτσα) και στην συνέχεια σε χωματόδρομο.
1600 – 3300m. Σκληρή και επίπονη ανάβαση σε μονοπάτι με ΥΔ 400m που μας φέρνει μέσα από ελατόδασος στην βρύση και την καρυδιά της Αγιαρσαλής. ΥΨ 850m.
3300 – 4200m. Εντυπωσιακό κομμάτι με διαδρομή μέσα σε δάσος και κατάβαση σάρας. ΥΔ -120m
4200 – 5500m. Σκληρή και επίπονη ανάβαση σε μονοπάτι με ΥΔ 260m που μας φέρνει μέσα από ελατόδασος στην βρύση και το εκκλησάκι του Αϊ Γιάννη – ΥΨ 990m.
5500 – 9100m. Συνεχής αλλά όχι τόσο απότομη ανάβαση σε χωματόδρομο με ΥΔ 265m. Υπέροχη θέα των ψηλών κορυφών του Παρνασσού αλλά και όλων των μεγάλων βουνών της Ρούμελης. ΥΨ 1255m.
9100 – 12000m. Συνεχής ομαλή κατάβαση σε χωματόδρομο μέσα σε δάσος.
ΥΔ –185m.
12000 – 15000m. Συνεχής κατάβαση σε πυκνό δάσος πάνω στο μονοπάτι 22 μέχρι τον ορεινό οικισμό της πάνω Σουβάλας (Πολύδροσο). ΥΔ –260m.
15000 – 18000m. Συνεχής κατάβαση πάνω στο μονοπάτι 22 μέχρι την κάτω Σουβάλα (Πολύδροσο). ΥΔ –370m.
18000 – 19500m. Ασφάλτινη διαδρομή μέσα στο Πολύδροσο (κατάβαση στην πλατεία και ανάβαση προς χωματόδρομο).
19500 – 24500m. Χωματόδρομος που ενώνει το Πολύδροσο με τον ασφάλτινο δρόμο Αμφίκλεια – Χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού. Δύσκολη και επίπονη διαδρομή με συνεχή ανέβα - κατέβα.
24500 – 25700m. Συνεχής κατάβαση σε ασφάλτινο δρόμο μέσα στην Αμφίκλεια μέχρι τον τερματισμό.

ΣΗΜΑΝΣΗ: Η διαδρομή θα σημανθεί σε όλες τις διασταυρώσεις ενώ θα υπάρχουν πινακίδες ανά χιλιόμετρο.
Απο τον Δήμο Αμφίκλειας