Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2009

Ομόφωνα ενάντια στα μεταλλεία, ο Δήμος Καλλιέων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαυρολιθάρι 4-3-2009
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ: 447
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΕΩΝ

ΠΡΟΣ: Συλλόγους Τοπ. Δ/των
Ταχ.Δ/νση : Μαυρολιθάρι Δήμου
Τ.Κ. 33053 Έδρες τους
Τηλεφ. 22650-62270
FAX : 22650 - 62601

ΘΕΜΑ : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

ΣΧΕΤ.: α) Το αριθμ. 50/16-2-2009 έγγραφο του Νομαρχιακού Συμβουλίου Φωκίδας
Β) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της εταιρείας «ΕΛΜΙΝ ΑΕ»

Σε συνέχεια των σχετικών σας γνωρίζουμε ότι στην περιοχή της Γκιώνας, εντός των ορίων των Τοπικών Διαμερισμάτων Πανουργιάς και Στρόμη, θα πραγματοποιηθούν από την εταιρεία «ΕΛΜΙΝ ΑΕ», περίπου 600 γεωτρήσεις σε βάθος άνω των 100 μέτρων για την έρευνα ύπαρξης βωξιτικών κοιτασμάτων.
Κατά την γνώμη μας, με την παρέμβαση αυτή θα δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα στο φυσικό περιβάλλον, στην πανίδα και τη χλωρίδα και πιθανόν επιβάρυνση, επηρεασμό ή απώλεια των υπόγειων υδάτων καθότι από την συγκεκριμένη περιοχή υδρεύονται τα ανωτέρω Τοπικά Διαμερίσματα.
Μετά από αυτά παρακαλούμε όπως ... Διαβάστε περισσότεραστο πλαίσιο της ανωτέρω μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καταθέσετε εγγράφως στο Γραφείο Περιβάλλοντος του Τμήματος Πολεοδομίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φωκίδας ΤΚ 33100 Άμφισσα, τυχόν απόψεις, προτάσεις ή αντιρρήσεις σας μέχρι την 20-3-2009.
Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ


Λεωνίδας Καραγιάννης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 4/27-2-2009 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλλιέων

……………………
Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο πρόεδρος είπε τα εξής : Από το Νομαρχιακό Συμβούλιο Φωκίδας στάλθηκε στο Δήμο μας το αριθμ. 50/16-2-2009 έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι έχει περιέλθει αντίγραφο της μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εταιρεία «ΕΛΜΙΝ Α.Ε.» για την έρευνα βωξιτικών κοιτασμάτων στην ευρύτερη περιοχή της Γκιώνας και εντός των διοικητικών ορίων των δήμων Καλλιέων, Γραβιάς και Αμφίσσης Νομού Φωκίδας

Με το ανωτέρω έγγραφο καλείται κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης ή φορέας στο χρονικό διάστημα από 17-2-2009 μέχρι 20-3-2009 αφού λάβει γνώση της παραπάνω μελέτης, να καταθέσει εγγράφως όσο δυνατόν πιο τεκμηριωμένες τις απόψεις και προτάσεις του.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου το αντίγραφο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της εταιρείας «ΕΛΜΙΝ» μαζί με τα τοπογραφικά που απεικονίζουν τα σημεία παρέμβασης, στο όρος Γκιώνα στα διοικητικά όρια των Τοπικών Διαμερισμάτων Πανουργιάς και Στρόμη.
Από τα στοιχεία της μελέτης προκύπτει ότι θα πραγματοποιηθούν σε σύνολο 600 περίπου γεωτρήσεις για έρευνα βωξιτικών κοιτασμάτων με βάθος άνω των 100 μέτρων.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του όλα τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση διατύπωσε τις ακόλουθες απόψεις :
Η μέχρι σήμερα εμπειρία από τις μεταλλευτικές δραστηριότητες στη Γκιώνα έχουν δείξει ότι υποβαθμίζεται και αλλοιώνεται πολύ σημαντικά το περιβάλλον με σοβαρότατες επιπτώσεις στη μορφολογία του εδάφους, στην πανίδα και τη χλωρίδα της περιοχής.
Παρόμοιες χρήσεις του περιβάλλοντος που χαρακτηρίζονται πολύ έντονες και γίνονται μια φορά στην αιωνιότητα δεν είναι αειφόρες καθότι το πρόσκαιρο οικονομικό όφελος δεν αντισταθμίζει την ζημιά που προκαλεί και οι δυσμενείς συνέπειες παραμένουν πίσω ως μόνιμες πληγές και καθιστούν απαγορευτικές πολλές άλλες χρήσεις ήπιου χαρακτήρα, που είναι δυνατόν να δώσουν θέσεις εργασίας και ταυτόχρονα αειφόρο χρήση των βουνών μας.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα για επηρεασμό της πανίδας είναι το αγριόγιδο, ένα ζώο που αποτελεί το στολίδι των βουνών μας, λόγω και της μεταλλευτικής δραστηριότητας στην Γκιώνα έχει ελαττωθεί σε επικίνδυνο βαθμό και ο ελάχιστος πληθυσμός που έχει απομείνει έχει περιορισθεί στην Βορειοδυτική πλευρά της Γκιώνας όπου μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν μεταλλευτικές δραστηριότητες.
Με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις και την συνέχεια πιθανή δραστηριότητα εξόρρυξης στην περιοχή αυτή απειλείται με παντελή εξαφάνιση.
Επιπλέον θα δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα και πιθανόν επιβάρυνση, επηρεασμός ή απώλεια των υπόγειων υδάτων καθότι από την συγκεκριμένη περιοχή υδρεύονται τα Τοπικά Διαμερίσματα Πανουργιάς και Στρόμη.
Στη συνέχεια κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου έλαβε υπόψη του το περιεχόμενο της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τις απόψεις και τις προτάσεις που ακούστηκαν,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α:

Για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας εκφράζει τις έντονες αντιρρήσεις του και είναι παντελώς αντίθετο σε κάθε μορφής παρόμοιας επέμβαση στην περιοχή της Γκιώνας που είναι εντός διοικητικών ορίων του Δήμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου