Παρασκευή 22 Ιουνίου 2012

Θέματα συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλείου Δήμου Δελφών

Άμφισσα, 21.06.2012    
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
 ΠΡΩΤΗ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ             
                                   
Παρακαλούμε όπως στις είκοσι πέντε (25) Ιουνίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00΄ προσέλθετε στην Άμφισσα και στην ισόγεια αίθουσα (αίθουσα Ν. Γιαγτζή) του Πνευματικού Κέντρου Άμφισσας, πλατεία  Ησαΐα, σε δημόσια συνεδρίαση, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.     Επιλογή τράπεζας συνεργασίας του Δήμου, (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοΐβαρης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών) 
2.     Απευθείας αγορά ακινήτου κατ’ άρθρο 191 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) για τη στέγαση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Αποθηκών του Δήμου, (Εισηγητής: κ. Δαμιανός Μουτσέλης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος)
3.     Σύναψη σύμβασης με την εταιρεία «ΘΕΜΙΣ Κατασκευαστική Α.Ε.» για τη διάθεση ...