Σάββατο 6 Μαρτίου 2010

langlaouf στον Παρνασσό

Ο καιρός ξανα χειμωνιάζει από αύριο. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά και με την ευκαιρία σας δείχνουμε μερικές φωτογραφίες από langlaouf στον Παρνασσό που μας στάλθηκαν από τον Σύλλογο Χιονοδρόμων Ορειβατών Ιτέας Κίρρας
Δείτε περισσότερες φωτογραφίες...

Ένας αιώνας απο το Κιλελέρ«Τας ανωτέρω ιδέας προσπαθώ να φυτεύσω εις την ψυχήν των χωρικών,διά να γίνωσι μίαν ημέραν ελεύθεροι -ήδη είνε είλωτες – και επειδή η εργασία αύτη απαιτεί οικονομικήν ευρωστίαν -οιονεί λίπασμα διά το φυτόν – διά τούτο προσπαθώ το κατά δύναμιν ν’ αφαιρεθώσιν από τα κακώς κτηθέντα δικαιώματα των τσιφλικιούχων, διά να δωθώσιν εις τους αδίκως εξ αυτών απογυμνωθέντας χωρικούς…
Φρονώ ότι το δίκαιον είνε εκεί όπου το συμφέρον των πολλών και όχι των ολίγων, επομένως μεταχειρίζομαι τας δυνάμεις μου υπέρ της εξαφανίσεως του τσιφλικιού και της πλήρους ανεξαρτησίας του καλλιεργητού»
Μαρίνος Αντύπας1
Στις 6/19 Μαρτίου του 1910, ημέρα Σάββατο, πριν καλά – καλά ξημερώσει, οι κολίγοι απ’ άκρη σ’ άκρη της θεσσαλικής γης, με μαύρες και κόκκινες σημαίες, ξεκίνησαν έχοντας ως προορισμό το μεγάλο αγροτικό συλλαλητήριο της Λάρισας. Πρώτοι μπήκαν στην πόλη οι κολίγοι του Δήμου Κρανώνος. Ακολούθησαν οι κολίγοι από τους Δήμους Συκουρίου και Ογχήστου και κατόπιν από άλλα χωριά, χωρίς να συναντήσουν ιδιαίτερα προβλήματα, αν ... και ο στρατός είχε κινητοποιηθεί από τα μεσάνυχτα, ενώ οι αρχές της πόλης στο σύνολό τους βρίσκονταν επί ποδός πολέμου2
Οι κολίγοι των απομακρυσμένων περιοχών της Λάρισας θα έρχονταν στην πόλη με το πρωινό τρένο, το οποίο και περίμεναν από πολύ νωρίς στο σταθμό του Κιλελέρ (σημερινή Κυψέλη) και του Τσουλάρ (σημερινή Μελία).Ομως πριν συνεχίσουμε την εξιστόρηση, ας κάνουμε μια αναδρομή στο παρελθόν κι ας προσπαθήσουμε να δούμε τι ήταν αυτό που ξεσήκωνε τους κολίγους.

Το άλυτο αγροτικό πρόβλημα

Είναι γνωστό πως το αγροτικό ζήτημα στην Ελλάδα, δηλαδή η απαλλοτρίωση των τσιφλικιών και το μοίρασμά τους στους αγρότες, δε λύθηκε μετά την Επανάσταση του ‘21, αλλά μετατέθηκε για έναν αιώνα μετά, ενώ στη Θεσσαλία έλαβε εκρηκτικές διαστάσεις.

Η Θεσσαλία προσαρτήθηκε στην Ελλάδα το 1881, ύστερα από την υπογραφή ειδικής σύμβασης ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις και την Τουρκία, στο πλαίσιο του Συνεδρίου του Βερολίνου. Ομως τίποτα δεν άλλαξε στη ζωή των αγροτών του θεσσαλικού κάμπου. Η γη απλώς άλλαξε χέρια και τον Τούρκο δυνάστη διαδέχτηκε ο Ελληνας, ο οποίος πολύ συχνά αποδεικνυόταν χειρότερος του προκατόχου του. Πέρα όμως από αυτό, η κατάσταση των φτωχών αγροτών της περιοχής επιβαρυνόταν και από τη διεθνή κατάσταση, δεδομένου ότι την εποχή που η Θεσσαλία πέρασε στην ελληνική επικράτεια, ο παγκόσμιος καπιταλισμός βρισκόταν σε συνθήκες οξύτατης κρίσης (κρίση του προμονοπωλιακού καπιταλισμού του ελεύθερου ανταγωνισμού). Ετσι πολλαπλασιάζονταν τα κερδοσκοπικά φαινόμενα γενικά και η κερδοσκοπική εκμετάλλευση της γης ειδικότερα, με την οποία ασχολήθηκαν σημαντικοί παράγοντες του ελληνικού χρηματιστικού κεφαλαίου που – ας σημειωθεί – στη συνέχεια αποκλήθηκαν από το κράτος ως εθνικοί ευεργέτες.

Πώς ζούσαν, επομένως, οι κολίγοι της Θεσσαλίας τώρα που δεν είχαν τον Τούρκο στο κεφάλι τους;


«Οι καλλιεργηταί, όπως και πρώτα – γράφει ο Δ. Μπούσδρας3 - υποχρεούντο να δίδωσιν εις τον γαιοκτήμονα (αφέντην), το τρίτον ή το ήμισυ των παραγομένων καρπών, ενοίκιον διά την βοσκήν των κτηνών, μέγαν αριθμόν ορνίθων και αμνών, ικανήν ποσότητα τυρού, βουτύρου, καυσοξύλων, αιγών, πεπονιών, χόρτου και αχύρου, να στέλλωσιν εν θήλυ μέλος, ίνα ζυμώνη και ψήνη το ψωμί της επιστασίας, λείψανον του δικαιώματος της πρώτης νυκτός: Οι τσιφλικούχοι εξουσίαζον το σώμα των γυναικών και των θυγατέρων των κολίγων… Κατώκουν (σ.σ. οι κολήγοι) εις τρώγλας και πολλοί συνέτρωγον εν την αυτή φάτνη με τους όνους των, θνήσκοντες δε, και με αιμάσσουσαν καρδίαν, ητένιζον τα πέριξ της κλίνης του θανάτου τέκνα των, διότι τα εγκατέλειπον άστεγα… Οσάκις δε υπεδέχοντο τον αφέντην επισήμως, γονυπετείς, εσύροντο, εκτύπων το χώμα με το μέτωπον τρεις φορές και εφίλουν τον αριστερόν πόδα του. Γενικώς δε ειπείν αι μεγάλαι πιέσεις, αι εξαθλιώσεις και αι αφόρηται ταπεινώσεις δίκην μαστιγίου, έπληττον τα νώτα και είχον κάμει τους χωρικούς δέκτας ενός επαναστατικού ευαγγελίου…».Τέτοια ήταν η κατάσταση και ακόμη χειρότερη. Την περιέγραφαν άλλωστε κορυφαίοι αστοί διανοούμενοι και πολιτικοί της εποχής. Ο Αλ. Παπαναστασίου, για παράδειγμα, σε μια μελέτη του γραμμένη και δημοσιευμένη την άνοιξη του 1910, γράφει ανάμεσα σε άλλα4:

«Κατά τον επικρατούντα εις την θεσσαλικήν πεδιάδα οικονομικόν οργανισμόν, η κυριότης της γης έχει χωρισθή από την καλλιέργειαν αυτής. Η πρώτη ανήκει εις σχετικώς ολίγους ιδιοκτήτας, η δεύτερα ευρίσκεται εις τας χείρας πολλών γεωργών… Εις την Θεσσαλίαν η κατανομή της παραγωγής μεταξύ καλλιεργητών και ιδιοκτητών ρυθμίζεται κατά το σύστημα της επιμόρτου καλλιέργειας… Το σύστημα τούτο είναι ανεκτό εις πρωτογόνους κοινωνίας και πρωτογόνους αγροτικάς σχέσεις».

Το έδαφος, επομένως, στη Θεσσαλία ήταν αρκετά γόνιμο για να φυτρώσει, να ριζώσει και να φουντώσει το απελευθερωτικό κοινωνικό κίνημα των κολίγων, που το πολιτικό του πρόγραμμα, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, συμπυκνωνόταν στο σύνθημα της απαλλοτρίωσης και του μοιράσματος της γης. Ενα σύνθημα που λέγεται ότι το έριξε πρώτη η Εφημερίδα «Πανθεσσαλική» του Σοφ. Τριανταφυλλίδη, η οποία έβγαινε στο Βόλο από το 1900, αλλά το πρόβαλαν με όλες τους τις δυνάμεις οι ριζοσπάστες και οι σοσιαλιστές της εποχής σαν τον Μαρίνο Αντύπα, που στα 1906 κατέβηκε στη Θεσσαλία και προπαγάνδιζε την ιδέα της απαλλοτρίωσης των τσιφλικιών, με αποτέλεσμα να τον δολοφονήσουν οι τσιφλικάδες στις 9/3/1907. Τους κολίγους του θεσσαλικού κάμπου ενέπνευσαν, επίσης, και οι απεργίες των Βολιωτών καπνεργατών, καθώς και οι αγώνες του Σοσιαλιστικού Κέντρου του Βόλου, ενώ σημαντική επίδραση άσκησε πάνω τους και το κίνημα στο Γουδί (15/8/1909), που ως γεγονός συνέβαλε να εδραιωθεί η πίστη τους στον αγώνα, αν και ως προς τα αιτήματά τους ήταν εντελώς ξένο.

Το κίνημα των κολίγων φουντώνει

Η πρώτη πράξη συνειδητοποίησης των αγροτών ήταν να δημιουργήσουν δικές τους οργανώσεις. Ετσι φτιάχτηκε στην Καρδίτσα, αρχικά, ο «Γεωργικός Σύλλογος» και στη συνέχεια ακολούθησε η δημιουργία αντίστοιχων συλλόγων στη Λάρισα και τα Τρίκαλα. Ας δούμε όμως πώς περιγράφει αυτή την πορεία του κινήματος των κολίγων προς την κορύφωση, μια μελέτη του Αγροτικού Κόμματος Ελλάδας (Α.Κ.Ε.)5:

«Οσο τα τσιφλίκια εξακολουθούν να μένουν αμοίραστα – σημειώνει το Α.Κ.Ε. – κι όσο συνεχίζει η άθλια κατάστασή τους, τόσο και πιο πολύ οι Θεσσαλοί κολήγοι ξεσηκώνονται και με συλλαλητήρια και εξεγέρσεις διεκδικούν το δίκιο τους.

Απ’ το 1908 ο θεσσαλικός κάμπος γίνεται αναμμένο ηφαίστειο, έτοιμο να ξεσπάσει. Οι αγρότες της Θεσσαλίας βρίσκονται σε διαρκή κινητοποίηση. Το Φλεβάρη του 1909 στην Καρδίτσα έγινε το πρώτο μεγάλο αγροτικό συλλαλητήριο. Μικρότερα συλλαλητήρια έγιναν τον ίδιο μήνα στα Τρίκαλα, Σοφάδες, Αγιά, Τύρναβο και Φάρσαλα. Στις αρχές του 1910 ο οργασμός κινητοποίησης γενικεύεται σ’ όλο το θεσσαλικό κάμπο. Οι πρωτοπόροι αγρότες και μερικοί διανοούμενοι “αγροτόπαιδα” γυρίζουν σε όλα τα χωριά, συγκεντρώνουν τους δουλευτάδες της θεσσαλικής γης, τους μιλούν για την απαλλοτρίωση των τσιφλικιών και τους καλούν σε ομαδικό αγώνα, σε παναγροτικά συλλαλητήρια που θα γίνουν σ’ όλες τις θεσσαλικές πόλεις… Η αγανάκτηση των εξεγερμένων κολήγων κορυφώθηκε τόσο, ώστε άρχισαν να ξεσπούν σε πράξεις βίας κατά των τσιφλικάδων και του κράτους τους».

Το πόσο οξυμένα ήταν τα πνεύματα των κολίγων στις αρχές Μαρτίου του 1910, το δείχνει ένα ακόμη γεγονός: Οταν προετοιμαζόταν το συλλαλητήριο της Λάρισας, είχε ριχτεί η ιδέα οι χωρικοί να κατέβουν οπλισμένοι, αλλά παρενέβησαν οι δήμαρχοι των χωριών και συγκράτησαν την αγανακτισμένη αγροτική μάζα. «Οι Δήμαρχοι – σχολιάζει ο Γ. Κορδάτος6 - ήταν μεγαλονοικοκυραίοι που είχαν τον τρόπο τους και φυσικά δεν είχαν επαναστατική ψυχολογία. Ηταν οι ασυνείδητοι πράχτορες των αστοτσιφλικάδων».

Το μακελειό της 6ης Μαρτίου 1910

Κι ενώ οι χωρικοί αποφάσιζαν να διαδηλώσουν ειρηνικά, λίγες ημέρες πριν, οι εφημερίδες της Αθήνας προετοίμαζαν πολεμικό κλίμα.

«Κινδυνεύομεν με όσα γίνονται εν Θεσσαλία – έγραφε στην “ΕΣΤΙΑ” ο Αδ. Κύρου – να προκαλέσωμεν επέμβασιν εξωτερικήν. Είναι καιρός να συνέλθωμεν και να αντιληφθώμεν ότι δεν είναι καιρός διά πειραματισμούς».

Και η εφημερίδα «ΑΘΗΝΑΙ» του Πωπ συμπλήρωνε: «Η εν Θεσσαλία εξέγερσις, η παράλογος, αλλά και όντως αντιπατριωτική κατά την περίοδον ταύτην του πολιτειακού ημών βίου, πρέπει να περισταλή πάση θυσία…»7. Ετσι ξημέρωσε η 6η Μαρτίου του 1910, η μέρα του μεγάλου συλλαλητηρίου.

Στη Λάρισα, όπως προαναφέραμε, συνέρεε πλήθος λαού κι οι χωρικοί των απομακρυσμένων περιοχών κατέβαιναν τραγουδώντας προς τους σταθμούς του τρένου. Σε λίγο η εικόνα θα άλλαζε εντελώς.

Στο Κιλελέρ οι κολίγοι επιβιβάστηκαν στο τρένο για να πάνε στη Λάρισα χωρίς να βγάλουν εισιτήριο και οι σιδηροδρομικοί υπάλληλοι- ύστερα από διαταγή του διευθυντή των θεσσαλικών σιδηροδρόμων Πολίτη, που έτυχε να ταξιδεύει με κείνη την αμαξοστοιχία – τους ζήτησαν να αποβιβαστούν. Η αποβίβαση έγινε χωρίς αντίσταση. Αλλά ο διευθυντής θέλησε να δώσει και συνέχεια βρίζοντας χυδαία τους κολίγους που του ανταπάντησαν με γιουχαΐσματα, ενώ ορισμένοι άρχισαν να πετροβολούν την αμαξοστοιχία. Τα αίματα άναψαν, οι βρισιές από μέρους του Πολίτη συνεχίστηκαν κι οι κολίγοι αγρίεψαν. Τότε εκείνος ζήτησε από τον αξιωματικό στρατιωτικής δύναμης, που βρισκόταν στο τρένο και πήγαινε στη Λάρισα για το συλλαλητήριο, να αντιμετωπίσει ένοπλα τους αγρότες. Ο καραβανάς υπάκουσε. Διέταξε ευζώνους και φαντάρους να πυροβολήσουν το πλήθος. Δύο από τους αγρότες, ο Αθ. Νταφούλης και ο Αθ. Μπόκας έπεσαν νεκροί. Πολλοί αγρότες πληγώθηκαν. Το αίμα έβαψε τον κάμπο.

Το τρένο αγκομαχώντας έφτασε στο σταθμό Τσουλάρ, όπου κι εκεί βρίσκονταν συγκεντρωμένοι κολίγοι για το συλλαλητήριο, αλλά δε σταμάτησε να τους πάρει. Νέα ένταση. Η οργή των κολίγων στο κατακόρυφο. Οι τσολιάδες από τα παράθυρα πυροβολούν και πάλι. Δύο ακόμη αγρότες ξαπλώνονται στη γη και πολλοί άλλοι τραυματίζονται. Το αίμα κυλάει άφθονο.

Η είδηση της αιματοχυσίας δεν άργησε να φτάσει στους συγκεντρωμένους στη Λάρισα. Οι σκλάβοι της γης διαμαρτύρονται, φωνάζουν εναντίον των δολοφόνων, ζητούν γη και δικαιοσύνη. Οι δυνάμεις καταστολής χτυπούν στο ψαχνό. Χύνεται και πάλι αίμα, γίνεται μάχη σώμα με σώμα και οι αγρότες βγαίνουν νικητές. Ο νομάρχης, ο αστυνόμος και ο φρούραρχος, βλέποντας πως δεν είναι εύκολη υπόθεση η επιχείρηση καταστολής των αγροτών, ύστερα από πολλή ώρα μάχης, διατάσσουν το στρατό να σταματήσει το πυρ. Ετσι το συλλαλητήριο θα καταλήξει με την έγκριση του παρακάτω ψηφίσματος που στάλθηκε τηλεγραφικώς στην Αθήνα, στην κυβέρνηση και τη Βουλή:

«Απας ο γεωργικός λαός Λαρίσης συνελθών πανοικεί σήμερον Λάρισαν ίνα εκφράση βαθύν πόνον και πικρόν παράπονον διά την μη υποβολήν και επιψήφισην του νόμου περί απαλλοτριώσεως των τσιφλικίων και προικοδοτήσεως γενναιοτέρας του Γεωργικού Ταμείου

Α π α ι τ ε ί

α) Την άμεσον επιψήφισιν του νομοσχεδίου περί απαλλοτριώσεως των τσιφλικίων και διανομήν των Ζαππείων κτημάτων.

β) Την γενναιοτέραν προικοδότησιν του γεωργικού ταμείου διά της διαθέσεως του όλου φόρου των αροτριώντων κτηνών και παντός ό,τι νομίζει η Κυβέρνησις καλύτερον.

γ) Εκφράζει την βαθείαν λύπην και οδύνην του διά την εκ μέρους των αρχών της Πολιτείας άδικον επίθεσιν κατά του φιλησύχου και νομοταγούς λαού, ης θύματα υπήρξαν άοπλοι και λευκοί σκλάβοι της Θεσσαλίας»8.

Μετά το μακελειό της 6ης Μαρτίου του 1910 η κυβέρνηση του Στ. Δραγούμη οργάνωσε δίκες κατά των αγροτών. Οι κατηγορούμενοι, όμως, αγρότες αθωώθηκαν. Ο αγώνας τους δεν πήγε χαμένος. Το αγροτικό κίνημα μετά το Κιλελέρ φούντωσε σε όλη την Ελλάδα και λίγα χρόνια αργότερα ο Βενιζέλος αναγκάστηκε να δημοσιεύσει διάταγμα για την απαλλοτρίωση των τσιφλικιών.

Σήμερα, οι αγρότες αντιμετωπίζουν καινούργια οξυμένα προβλήματα και τον κίνδυνο να ξεκληριστούν οπό τη γη τους. Ομως το Κιλελέρ μένει εκεί, φάρος φωτεινός για να τους δείχνει το δρόμο της νίκης.

1. Μαρίνος Αντύπας: «Προς τον λαόν και άλλα κείμενα», Βιβλιοθήκη Ελλήνων Ριζοσπαστών και Σοσιαλιστών, εκδόσεις Κούριερ, σελ. 56-57.

2. Χρ. Βραχνιάρη: «Ανάμεσα σε δύο εξεγέρσεις: Κιλελέρ 1910- Τρίκαλα 1925», εκδόσεις Αλφειός, Αθήνα 1985, σελ. 61.

3. Δ. Μπούσδρας: «Η Απελευθέρωσις των Σκλάβων αγροτών», εν Αθήναις 1951, σελ. 1-2.

4. Αλέξανδρος Παπαναστασίου: «Μελέτες – Λόγοι – Αρθρα», έκδοση Μορφωτικό Ιδρυμα Α.Τ.Ε., τόμος Α`, σελ. 61.

5. «Η εξέγερση του Κιλελέρ», έκδοση της ΚΕ του ΑΚΕ, σελ. 11- 12.

6. Γ. Κορδάτου: «Ιστορία του αγροτικού κινήματος στην Ελλάδα», εκδόσεις Μπουκουμάνη, σελ. 149.

7. Γ. Κορδάτος: «Μεγάλη Ιστορία της Ελλάδας», εκδόσεις «20ός αιώνας», τόμος XIII, σελ. 187.

8. Γ. Καρανικόλα: «Κιλελέρ», εκδόσεις Θουκυδίδης, σελ. 219-220 και Γ. Κορδάτου, στο ίδιο, σελ. 193.

Ένα άρθρο του Γιώργου ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Από erodotos.wordpress.com

Ανίκητος (Invictus) η ταινία της Κυριακής στην Άμφισσα

Η ταινία θα προβληθεί από την κινηματογραφική λέσχη της Άμφισσας στο Πνευματικό Κέντρο της Άμφισσας την Κυριακή 7 Μαρτίου στις 11:00

Ύστερα από 27 χρόνια εγκλεισμού σε ένα μικρό κελί, ο Nelson Mandela (Morgan Freeman) αποφυλακίζεται και εκλέγεται πρόεδρος της Νοτίου Αφρικής, στην αρχή της μετα-apartheid εποχής. Η μεγαλύτερη του ανησυχία είναι το νέο καθεστώς να μην έχει κανένα απολύτως κοινό με το προηγούμενο. Οι λευκοί περιμένουν τον παραμερισμό τους και οι μαύροι ελπίζουν το ίδιο. Όμως ο Mandela θέλει και τους δυο να ζήσουν αρμονικά και να φτιάξουν ένα δυνατό και ειρηνικό κράτος. Το επικείμενο Παγκόσμιο Κύπελλο Rugby που θα λάβει χώρα στη Νότιο Αφρική τον εμπνέει. Οι Springboks, όπως λέγεται αλλιώς η εθνική ομάδα, είναι το καμάρι των λευκών και 'κόκκινο πανί' για τους μαύρους. Αν όμως, με το ... σωστό χειρισμό, η ομάδα πάει καλά, τότε, ίσως όλοι να την υποστηρίξουν. Με την συμβολή του αρχηγού Francois Pienaar (Matt Damon) και το μεράκι του Nelson Mandela τα πάντα είναι πιθανά...

Ο Clint Eastwood έχει πλέον την ελευθερία και την ευχέρεια να πειραματίζεται. Γι' αυτό, διαλέγει να σκηνοθετήσει αυτήν την πολιτικό-αθλητική ταινία που βασίζεται στο βιβλίο του συγγραφέα και δημοσιογράφου John Carlin. Μια ιστορία που βασίζεται σε αληθινά γεγονότα, μια ιστορία που ασχολείται με την σπουδαία προσωπικότητα του αειθαλούς Nelson Mandela και της ικανότητάς του να διευθύνει ανθρώπους και καταστάσεις προκειμένου να πετύχει αυτό που ήθελε εξ αρχής: Την ειρήνη και την ισότητα στην αγαπημένη του πατρίδα.

Η ταινία έχει όλα τα χαρακτηριστικά της αγωνίας που σου προκαλούν τα αμφίρροπα αθλητικά δρώμενα αλλά πάνω απ' όλα είναι ένα self-portrait του Nelson Mandela. Ο Morgan Freeman έψαχνε από καιρό τον τρόπο για να ενσαρκώσει τον πρώην πρόεδρο της Νοτίου Αφρικής και φαίνεται να είχε προετοιμαστεί κατάλληλα γι' αυτόν τον ρόλο. Έχει την ηρεμία και την σοφία του Mandela στην ερμηνεία του, καθώς και την κίνηση με το συνεχές χαμόγελο χαραγμένο στο πρόσωπο του. Ο Eastwood φαίνεται να ξέρει τι έχει σημασία. To «Invictus» σκηνοθετικά αλλά και γενικότερα κινηματογραφικά δεν είναι τίποτα το σπουδαίο. Το πορτραίτο, όμως, του Mandela και η συνολική ιστορία είναι από πολύ ενδιαφέρουσα έως συγκλονιστική. Από τις διοικητικές του ικανότητες μέχρι τον αδιάκριτο εναγκαλισμό οποιουδήποτε πολίτη της χώρας. Όπως και την μοναδική του ευστροφία και την δυνατότητα να ξεχωρίζει τους ανθρώπους που μπορούν να κάνουν την διαφορά και να δώσουν έμπνευση.

Η ιστορία έχει διδάξει ότι ο αθλητισμός μπορεί να φέρει κοντά ανθρώπους εντελώς διαφορετικούς. Μπορεί να ενώσει τον κόσμο όσο διχασμένος κι αν είναι, μόνο και μόνο από την χαρά της νίκης. Η Νότιος Αφρική δεν ξέφυγε από αυτόν τον κανόνα. Και ο Mandela απέδειξε ότι όχι μόνο ο ίδιος, αλλά ο λαός αν είναι ενωμένος είναι ανίκητος. Ο Morgan Freeman είχε αρκετό καιρό να μας συγκινήσει. Οι υπόλοιποι ηθοποιοί μαζί με τον Eastwood, απλά αφήνουν την ιστορία να τους συνεπάρει.

Η ενδιαφέρουσα ιστορία και η τελική δικαίωση μπορεί να κρατήσει τον θεατή νηφάλιο μπροστά στην οθόνη. Οι εικόνες της μετα-apartheid εποχής υπάρχουν όπως υπάρχει και το πνεύμα του μεγάλου ηγέτη. Όσοι συναρπάζονται από όμορφες ιστορίες αληθινών ιστορικών γεγονότων τότε η ταινία δεν θα τους απογοητεύσει...

Δελτίο Τύπου της ΓΣΕΕ και της ΠΟΣΤ για την επίθεση στον Παναγόπουλο

Η ΓΣΕΕ εξέδωσε ένα απίστευτο δελτίο τύπου για το επεισόδιο εναντίον του Παναγόπουλου. Δεν είμαστε υπέρ του ξυλοδαρμού κανενός αλλά η Συνδικαλιστική ηγεσία του ΠΑΣΟΚ στη ΓΣΕΕ έχει απομονωθεί απο την διάθεση του κόσμου. Με αφορμή αυτό το γεγονός, αλλάζουν την ατζέντα της ημέρας και όσα θα έπρεπε να πούνε για την επίθεση που δέχεται ο εργαζόμενος από την Κυβέρνηση τα λένε ενάντια σε αυτούς που πέταξαν γιαούρτια και καφέδες στον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, όσο για την επίθεση στον Γλέζο ούτε κουβέντα.
Δολοφονική επίθεση δέχεται ο Ελληνικός λαός, με τα μέτρα λιτότητας που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, αλλά οι κυβερνητικές μαριονέτες της ΓΣΕΕ θέλουν να βλέπουν μόνο τον χορτάτο θεατρίνο της ΓΣΕΕ που πήγε στο Νοσοκομείο για να διαπιστώσει δήθεν "...ότι δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο η ζωή του"
Η ΓΣΕΕ πρέπει να κηρύξει απεργία διαρκείας για τα απίστευτα μέτρα εναντίον των εργαζομένων. Δεν φτάνει μια τρίωρη στάση εργασίας ούτε αρκεί να χρησιμοποιηθεί η εξόφθαλμη μεγέθυνση ... ενός σχετικά ασήμαντου γεγονότος για να εκτοξεύονται ψευδείς κατηγορίες
Όσοι είδαν το βίντεο της επίθεσης ούτε παλούκια είδαν ούτε και σημαίες και αντίθετα με αυτά που γράφονται ο Παναγόπουλος φαίνεται στο βίντεο, ο ίδιος να επιτίθεται σε κάποιον επειδή του είχε ρίξει νερό και τον είχε προκαλέσει. Δεν ξέρουμε αν έγιναν και άλλα επεισόδια που δεν έδειξε η κάμερα αλλά αν δεν συνέβησαν, τότε η εισαγωγή του στο Νοσοκομείο θα του χρησιμεύσει τουλάχιστον για μια ακόμη παχουλή αποζημίωση από την ασφαλιστική του, για να ενισχύσει ο καημένος το ...ασθενικό του εισόδημα. Που να του φτάσουν 200.000 τον χρόνο.
Καμιά προστασία καμίας αστυνομίας δεν μπορεί να προστατέψει κανένα συνδικαλιστή από τους εργαζόμενους . Όλοι το ξέρουν, οι χλιδάτοι προύχοντες του συνδικαλιστικού κινήματος θα έρθουν αντιμέτωποι ξανά με την οργή των εργαζομένων.
Το ΠΑΣΟΚ χρησιμοποιείται για να περάσουν τα χειρότερα μέτρα που πέρασαν ποτέ. Όσοι το ψήφισαν στις εκλογές πρέπει να ξέρουν ότι χρησιμοποιήθηκαν και χρησιμοποιούνται ενάντια στα συμφέροντά τους. Η ΝΔ δεν θα μπορούσε ποτέ να περάσει αυτά τα μέτρα.
Τα γεγονότα με τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ έχουν μικρή σημασία , αλλά χρησιμοποιούνται από την ΓΣΕΕ για να μην υπάρξει καμία αντίδραση στην επίθεση της κυβέρνησης
Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία σήμερα είναι να δημιουργηθεί κάποια μεγάλη ενωτική δύναμη που να εκφράσει όλους τους εργαζόμενους και να τους οδηγήσει στην Νίκη.
Οι ηττημένοι εργαζόμενοι δεν θα βρεθούν ούτε στην ΝΔ ούτε στο ΠΑΣΟΚ αλλά στην αγκαλιά της ακροδεξιάς. Δεν είναι τυχαίο οτι ψήφισαν το ΛΑΟΣ μαζί με το ΠΑΣΟΚ τα νέα μέτρα μετατροπής των εργαζόμενων σε δούλους.
Διαβάστε την ανακοίνωση της ΓΣΕΕ, την Ανακοίνωση της ΠΟΣΤ , που κρατάει κάπως τα προσχήματα και την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ και της ΚΟΕ και δείτε ξανά το βίντεο της επίθεσης:
Μην ξεχνάτε όμως ότι οι αγώνες τώρα αρχίζουν.

Ανακοίνωση ΓΣΕΕ
Άνανδρη, προσχεδιασμένη και προβοκατόρικη δολοφονική επίθεση κατά του Οργανωμένου Συνδικαλιστικού Κινήματος. Στην απεργιακή συγκέντρωση της ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ που έγινε στο Σύνταγμα και σε μια ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΕΝΕΔΡΑ χτυπήθηκε ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος και άλλα συνδικαλιστικά στελέχη.
Με το ξεκίνημα της ομιλίας του Προέδρου της ΓΣΕΕ, οργανωμένες ομάδες μεταξύ αυτών ορισμένοι που κρατούσαν κοντάρια και σημαίες της ΚΟΕ (Κομμουνιστική Οργάνωση Ελλάδος), ξεπήδησαν από διαφορετικές κατευθύνσεις και επιτέθηκαν κατά του Προέδρου και των άλλων στελεχών χτυπώντας τους δολοφονικά και αδιακρίτως. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου διαπιστώθηκε ότι δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο η ζωή του.
Η ΓΣΕΕ, το οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα και το σύνολο των εργαζομένων και της Ελληνικής κοινωνίας καταδικάζει απερίφραστα αυτές τις προβοκατόρικες συμπεριφορές που τορπιλίζουν τους δημοκρατικούς και συνδικαλιστικούς θεσμούς της χώρας μας. Την ώρα που το Συνδικαλιστικό Κίνημα δίνει μάχες για τα εργατικά, οικονομικά και ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων, οι συγκεκριμένες πολιτικές ομάδες επιτίθενται κατά της ΓΣΕΕ και του οργανωμένου συνδικαλιστικού κινήματος.
Καλούμε την κυβέρνηση και τον Υπουργό προστασίας του Πολίτη να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να προχωρήσουν στην πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ο εργατοπατέρας Παναγόπουλος αφού δέχτηκε επίθεση με «επικίνδυνα» υλικά όπως γιαούρτη, νερό, και ice tea, από εργαζόμενους που είχαν προφανώς εξαγριωθεί από τον ρολό του ως ενσυνείδητου υπηρέτη των συμφερόντων των εργοδοτών βιαιοπράγησε πρώτος ενάντια στους εργαζόμενους που των γιούχαραν και τον αποδοκίμαζαν εμπράκτως εκτοξεύοντας τα διάφορα υγρά εναντίον του.

Τα πλάνα από το video που παραθέτει το καθεστωτικό Mega Chanel, είναι άκρος αποκαλυπτικά!
Ο Παναγόπουλος με τους μπράβους του – δείτε τους παραφουσκωμένους και υπέρβαρους ανίκανους προς κάθε εργασία τύπους που των περιστοιχίζουν – εφορμά προς τον διαδηλωτή ο οποίος του πετάει το ice tea. Η επίθεση του Παναγόπουλος συνεπικουρούμενος από τους μπράβους του, εξαγριώνει τους διαδηλωτές οι οποίοι παρεμβαίνουν και η σύγκρουση γενικεύεται. Τα αποτελέσματα γνωστά.

Όσο και ένα προσπαθούν να διαμεσολαβήσουν την αλήθεια τα καθεστωτικά Μέσα Μαζικού Γκεμπελίσμου, η πραγματικότητα δεν κρύβεται.

Μέχρι και από τα δικά τους πλάνα αποκαλύπτονται ξεκάθαρα πως ο Παναγόπουλος είναι αυτός ο οποίος εφορμά πρώτος και καλύτερος επικεφαλής των μπράβων του ενάντια στον κόσμο που τον αποδοκιμάζει.

Δείτε το video:

http://www.youtube.com/watch?v=2Y3Z82VmgUg&feature=player_embedded

όπου τα πλάνα του καθεστωτικού αναλύονται καρέ καρέ και καταδεικνύετε με ακρίβεια το γεγονός πως ο εργατοπατέρας Παναγωπουλος βιαιοπράγησε πρώτος ενάντια στους εργαζόμενους που των γιούχαραν και τον αποδοκίμαζαν εμπράκτως.

Όσον αφορά τους σχολιασμούς του θιάσου του Mega Channel, τα νοητικά άλματα στα οποία υπερβαίνουν προκειμένου να αντιστρέψουν την εικόνα που αποδίδει το video που οι ίδιοι παραθέτουν, είναι πραγματικά απολαυστικά!

Τελικά φαίνεται πως τα νοητικά άλματα από τα οποία βρίθει η οικονομική τους σκέψη – λέμε τώρα – δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό. Τα νοητικά άλματα αποτελούν συστημικό στοιχείο του τρόπου σκέψης τους καθώς φυσικά και των λεγομένων τους!

Ε ρε γέλια!

Όσον αφορά τον Παναγόπουλο σημειολογικά η στάση του τόσο κατά το γεγονός αυτό καθώς και καθ’ όλη την διάρκεια της θητείας του στην Γ «Σ» «Ε» Ε πιο πολύ σε μαφία παραπέμπει παρά σε οποιαδήποτε παράδοση εργατικού ρεφορμιστικού συνδικαλισμού.


Επίθεση ενάντια στο Συνδικάτο . Είναι επίθεση στον Εργαζόμενο.

Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος και εκπρόσωποι των εργαζόμενων δέχτηκαν πρωτοφανή, άνανδρη και δολοφονική επίθεση κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου στο Σύνταγμα .
Η επίθεση αυτή αποτελεί προβοκατόρικο χτύπημα στο οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα και στους εργαζόμενους.
Η ΠΟΣΤ καταδικάζει αυτούς που σχεδίασαν και υλοποίησαν τις αποτρόπαιες πράξεις, που στοχεύουν στην καρδιά, τους Κοινωνικούς και Εργατικούς αγώνες.
Τέτοιες ενέργειες δυναμιτίζουν τη συνοχή της Ελληνικής Κοινωνίας και θέτουν σε κίνδυνο την ελεύθερη έκφραση , την αγωνιστική διεκδίκηση και την υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων.
Οι εργαζόμενοι με ενότητα τούτες τις κρίσιμες ώρες για το λαό και τη χώρα , μαζί με τους εκπροσώπους τους στο μαζικό συνδικαλιστικό κίνημα , δίνουμε τη μάχη για να αποτρέψουμε τις καθοδηγούμενες νεοφιλελεύθερες συνταγές των Βρυξελών και των αγορών που οδηγούν την Ελληνική Κοινωνία σε βαθιά κρίση.
Η ΠΟΣΤ μαζί με τους εργαζόμενους στα Ελληνικά Ταχυδρομεία και όλους τους εργαζόμενους της χώρας θα δώσουμε τη μάχη , να αποκρούσουμε τα μονομερή και άδικα μέτρα της κυβέρνησης και να πληρώσουν όσοι πλούτισαν στις πλάτες των εργαζόμενων.
Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι τέτοιου είδους άνανδρες και υποκινούμενες επιθέσεις στο συνδικαλιστικό κίνημα και στους εκπροσώπους του δεν μας πτοούν , αντίθετα μας ενδυναμώνουν για τη συνέχιση του μαζικού μας αγώνα και την αποκάλυψη των ηθικών αυτουργών και των ύποπτων κινήτρων τους.

Η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ

Στην «ενοχοποίηση» αυτή των μελών του απάντησε με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος τονίζει ότι ευθύς εξ' αρχής καταδίκασε την επίθεση, μιλά για συκοφαντία και συνιστά περισσότερη ψυχραιμία τις κρίσιμες τουτες ώρες.

Ειδικότερα, σχετικά με την ανακοίνωση της ΓΣΕΕ ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει: «Για την επίθεση που δέχθηκε ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γ.Παναγόπουλος κατά τη διάρκεια της σημερινής κινητοποίησης, τοποθετήθηκαν αμέσως και την καταδίκασαν με δηλώσεις τους τόσο ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλ.Τσίπρας, όσο και η ίδια η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ».

»Δεν καταλαβαίνουμε επομένως την τοποθέτηση της ηγεσίας της ΓΣΕΕ, η οποία ενοχοποιεί μία από τις συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία μάλιστα με ανακοίνωσή της τοποθετείται με σαφήνεια, διαψεύδοντας κάθε συκοφαντία. Ο ΣΥΡΙΖΑ και όλες οι συνιστώσες του δίνουν τη μάχη τους με πολιτικούς και ιδεολογικούς όρους και δεν έχουν καμία σχέση με οποιεσδήποτε πρακτικές που εμπεριέχουν σωματικές ή άλλες επιθέσεις βίας».

»Οι στιγμές είναι πολύ κρίσιμες για τους εργαζόμενους και γενικότερα για τις εργαζόμενες τάξεις. Όλοι πρέπει να διατηρήσουμε και όχι να απολέσουμε την ψυχραιμία μας, όπως δυστυχώς, συμβαίνει με αυτήν την τοποθέτηση της ηγεσίας της ΓΣΕΕ».

Νωρίτερα με ανακοίνωσή της τοποθετήθηκε και η Κομμουνιστική Οργάνωση Ελλάδας (ΚΟΕ), στην οποία «καταγγέλλει την προβοκάτσια που έστησαν από κοινού ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Χ.Παπουτσής και ο ακροδεξιός βουλευτής του ΛΑΟΣ Α.Γεωργιάδης, στοχοποιώντας την ΚΟΕ και κατ' επέκταση τον ΣΥΡΙΖΑ για τα επεισόδια σε βάρος του Χ.Παναγόπουλου. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ συγκυβερνά με τον Καρατζαφέρη, και στις κοινοβουλευτικές ψηφοφορίες και στην προβοκάτσια».

»Είναι γνωστό ότι η ΚΟΕ έχει ριζικά διαφορετική γραμμή από την ηγεσία της ΓΣΕΕ, ειδικά σε αυτή την περίοδο όπου οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη επίθεση της μεταπολίτευσης. Αυτή τη γραμμή όμως, είναι επίσης γνωστό, ότι η ΚΟΕ την παλεύει με τους δικούς της όρους, με τους τρόπους που επιλέγει η Αριστερά, μαζικά και πολιτικά, μέσα στους εργασιακούς χώρους και στην κοινωνία» τονίζει η ΚΟΕ

Ο Σύνδεσμος Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων καταγγέλλει την βουλευτή κα Παπαθανάση

Οι εφημερίδες του επαρχιακού τύπου διαμαρτύρονται για μεθοδεύσεις που οδηγούν σε λογοκρισία του τύπου. Μέσα στα κρούσματα που καταγγέλθηκαν είναι και η στάση της Βουλευτού του Νομού απέναντι στην Ώρα της Φωκίδας, την μοναδική ημερήσια εφημερίδα του Νομού μας.

«Κατά συστηματικό τρόπο έχει αποκλείσει την εφημερίδα-μέλος μας ΩΡΑ της ΦΩΚΙΔΑΣ από κάθε ενημέρωση»

«Δημόσια εκλεγμένα πολιτικά πρόσωπα εξακολουθούν και εφαρμόζουν μεθόδους λογοκρισίας», αναφέρει για την τακτική της Βουλευτή Φωκίδας.

Στον αποκλεισμό από την ενημέρωση που δέχεται η εφημερίδα μας από πλευράς της Βουλευτή Φωκίδας κα Αφροδίτη Παπαθανάση αναφέρεται ο Σύνδεσμος Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων, σε καταγγελία που εξέδωσε και η οποία δημοσιεύθηκε από όλες τις εφημερίδες μέλη του συνδέσμου, στον Αθηναϊκό τύπο, ενώ εστάλη στο Γραφείο του Πρωθυπουργού, στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, στον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο κ. Πεταλωτή, στον υπουργό Εσωτερικών κ. Ραγκούση και στον υπουργό Επικρατείας κ. Παμπούκη.
Στην καταγγελία του ο ΣΗΠΕ αναφέρεται σε περιφερειακές εφημερίδες που δέχονται αήθεις ... επιθέσεις, μέσα από αγωγές, μηνύσεις και μποϊκοτάζ με σκοπό το φίμωμα της ελευθερίας του τύπου.
Να υπενθυμίσουμε ότι και η «Ώρα της Φωκίδας» έχει δεχτεί μήνυση από την Συντονιστική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ Ιτέας, αλλά και αγωγή από τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου κ. Βαγγέλη Μυταρά για ανακοίνωση του Αντιπροέδρου του Επιμελητηρίου κ. Σχοινά, με την οποία διεκδικεί από την Εκδότρια και τον Διευθυντή 200.000 ευρώ.

Η ανακοίνωση του ΣΗΠΕ

«Ο Σύνδεσμος Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων (ΣΗΠΕ) καταγγέλλει τις συνεχιζόμενες διώξεις, αγωγές και απειλές εναντίον εκδοτών και δημοσιογράφων στην ελληνική περιφέρεια.
Επιχειρηματίες και ορισμένοι πολιτικοί παράγοντες έχουν στήσει μία βιομηχανία αγωγών και διώξεων ενάντια στις περιφερειακές εφημερίδες στηριζόμενοι στην ύπαρξη των γνωστών τυποκτόνων νόμων. Το γεγονός αυτό όχι μόνο περιορίζει την ελευθερία του τύπου αλλά παραπέμπει σε άλλες εποχές. Δυστυχώς η τακτική αυτή έχει λάβει εκρηκτικές διαστάσεις, ειδικά στην περιφέρεια, εξαιτίας της ανάδειξης των φαινομένων διαφθοράς και της προτεραιότητας που ορθώς δίνεται στην ημερήσια πολιτική ατζέντα.

Καταγγέλλουμε σήμερα τους υπαίτιους της άσκησης αγωγής κατά της εφημερίδας ΓΝΩΜΗ Αλεξανδρούπολης, με αφορμή την αποκάλυψη του σκανδάλου που σχετίζεται με τον αποχαρακτηρισμό και στην συνέχεια την αδιαφανή πώληση μεγάλης εκτάσεως κτιριακού συγκροτήματος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Έβρου. Η αποκάλυψη του σκανδάλου στο οποίο εμπλέκεται, εκτός από την ΕΑΣ Έβρου, και η διοίκηση του Δήμου Αλεξανδρούπολης η οποία προχώρησε στον αποχαρακτηρισμό είχε ως αποτέλεσμα να ασκηθεί αγωγή ύψους 3.900.000 Ε κατά της εφημερίδας και
των δημοσιογράφων της με το πρόσχημα της υλικής βλάβης.
Στη ίδια κατεύθυνση βρίσκεται και η αγωγή ύψους 300.000 Ε η οποία κατατέθηκε από συγγενικά πρόσωπα εκλιπόντος τέως δημάρχου Ξάνθης εις βάρος της ημερήσιας εφημερίδας ΕΜΠΡΟΣ Ξάνθης για ρεπορτάζ με αναφορά σε περιστατικό το οποίο είχε συμβεί προ 16 ετών.

Να υπενθυμίσουμε τις αγωγές οι οποίες είχαν κατατεθεί σε βάρος των ημερήσιων εφημερίδων ΑΛΗΘΕΙΑ της Χίου για την αποκάλυψη της ακαταλληλότητας του πόσιμου νερού στη περιοχή, της ΒΟΙΩΤΙΚΗΣ ΩΡΑΣ η οποία έχει υποστεί έξι συνεχόμενες αγωγές της για θέματα δημόσιας κριτικής εφημερίδες οι οποίες κατέβαλλαν 50.000 και 80.000 Ε αντιστοίχως. Παρόμοιο περιστατικό υπήρξε και με την εφημερίδα-μέλος μας ΡΟΔΙΑΚΗ για επιστολή-άρθρο αναγνώστη με βάση το οποίο κρίθηκε και της επιβλήθηκε το ποσό των 30.000 Ε.

Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με άλλες εφημερίδες όπως για παράδειγμα την άσκηση αγωγής κατά της εφ. ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ της Σύρου και της εφ. ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ του Ρεθύμνου και την εφ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ της Κέρκυρας οι οποίες όμως αθωώθηκαν ενώ σε εκκρεμότητα βρίσκονται οι αγωγές κατά πολλών άλλων εφημερίδων συμπεριλαμβανομένου και της εφ. ΗΜΕΡΗΣΙΑ του Κιλκίς από τον πρώην υπουργό κ. Κιλτίδη.

Ταυτοχρόνως δημόσια εκλεγμένα πολιτικά πρόσωπα εξακολουθούν και εφαρμόζουν μεθόδους λογοκρισίας ενάντια σε εφημερίδες-μέλη μας οι οποίες ασκούν δημόσια κριτική είτε προβαίνοντας σε μη αποστολή δελτίων τύπου είτε μποϋκοτάροντας τις εν λόγω εφημερίδες από τους διαύλους επικοινωνίας με την δημόσια εξουσία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η περίπτωση της Βουλευτή Φωκίδας κ. Αφροδίτη Παπαθανάση η οποία κατά ένα συστηματικό τρόπο έχει αποκλείσει την εφημερίδα-μέλος μας ΩΡΑ της ΦΩΚΙΔΑΣ από κάθε ενημέρωση για τις δραστηριότητες
που έχει στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της. Η εν λόγω εφημερίδα είχε αποκαλύψει τις αδιαφανείς διαδικασίες προσλήψεων στο Μουσείο Δελφών. Το ίδιο συνέβη και με την εφημερίδα ΑΙΧΜΗ στο Μεσολόγγι όπου ο Δήμαρχος της πόλης εφάρμοσε, κατά το πρόσφατο παρελθόν, μεθόδους λογοκρισίας απειλώντας ταυτοχρόνως την εφημερίδα με αγωγές.

Πρόκειται επί της ουσίας για την εφαρμογή κατασταλτικών μέτρων τα οποία στοχεύουν στον περιορισμό της προάσπισης του δημόσιου συμφέροντος.
Στόχος η αποδυνάμωση της δημόσιας κριτικής, η άσκηση τρομοκρατίας και διασποράς φόβου στους ασκούντες το δημοσιογραφικό επάγγελμα υπό την δαμόκλειο σπάθη της επιβολής υπέρογκων αποζημιώσεων.

-Καλούμε τους υπαίτιους των αγωγών, των απειλών και του εκφοβισμού να αναιρέσουν άμεσα τις ενέργειες τους αυτές και να συμμορφωθούν με την συνταγματική αρχή της Ελευθερίας του Τύπου και το επιβεβλημένο δικαίωμα των εφημερίδων μας να ασκούν δημόσια κριτική στα πλαίσια των κανόνων δεοντολογίας.
-Καλούμε την πολιτική ηγεσία να προχωρήσει στην κατάργηση των τυποκτόνων νόμων και να αναλάβει την πρωτοβουλία για την θέσπιση Συμβουλίου Τύπου και την σύσταση Συνηγόρου του Αναγνώστη».


Το Δ.Σ.