Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2012

Απεργιακή ενημέρωση , σε 48ωρη απεργία καλούν ΓΣΣΕ-ΑΔΕΔΥ Εντείνονται οι τριγμοί και οι αντιθέσεις στον τρικομματικό θίασο Σαμαρά-Βενιζέλου-Κουβέλη. Με το ζόρι ψήφισαν σήμερα στη βουλή τις ιδιωτικοποιήσεις, ενώ απορρίφθηκε η τροπολογία για το ΕΤΑΠ –ΜΜΕ. 
Υπερ­ψη­φί­στη­κε σή­με­ρα από την Ολο­μέ­λεια της βου­λής το σχέ­διο νόμου του υπουρ­γεί­ου Οι­κο­νο­μι­κών που αφορά στη μεί­ω­ση του πο­σο­στού του Δη­μο­σί­ου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ κλπ. και ανοί­γει το δρόμο για το ξε­πού­λη­μα της δη­μό­σιας πε­ριου­σί­ας, με ότι αυτό συ­νε­πά­γε­ται (χει­ρό­τε­ρες και ακρι­βό­τε­ρες υπη­ρε­σί­ες κ.α.).

Πα­ρό­λα αυτά, η ψή­φι­ση του άρ­θρου για τις ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις πέ­ρα­σε με ορια­κή πλειο­ψη­φία (148 ένα­ντι 293 πα­ρό­ντων) , ενώ δεν πέ­ρα­σε τε­λι­κά η τρο­πο­λο­γία (άρθρο 7) με την οποία οι κλά­δοι Υγεί­ας του Ενιαί­ου Τα­μεί­ου Ασφά­λι­σης Προ­σω­πι­κού Μέσων Μα­ζι­κής Ενη­μέ­ρω­σης (ΕΤΑΠ ΜΜΕ) εντάσ­σο­νται στον ΕΟΠΥΥ. Η συ­νο­χή της συ­γκυ­βέρ­νη­σης τρί­ζει επι­κίν­δυ­να και τα αδιέ­ξο­δα των «από πάνω» με­γα­λώ­νουν....

Τώρα είναι η στιγ­μή να κλι­μα­κώ­σου­με απο­φα­σι­στι­κά, μα­χη­τι­κά και ενω­τι­κά τους αγώ­νες μας για την ανα­τρο­πή της κυ­βέρ­νη­σης και το μπλο­κά­ρι­σμα της ψή­φι­σης του νέου πα­κέ­του κοι­νω­νι­κής λε­η­λα­σί­ας. Ήδη οι ερ­γα­ζό­με­νοι στα ΜΜΕ κή­ρυ­ξαν για σή­με­ρα 24ωρη απερ­γία και αυτή την ώρα απο­φα­σί­ζουν τη στάση τους για νέες δρά­σεις. Η από­πει­ρα της  κλο­πής των τα­μεί­ων τους, το όργιο απλή­ρω­της και ανα­σφά­λι­στης ερ­γα­σί­ας στον κλάδο και οι χι­λιά­δες απο­λύ­σεις την τε­λευ­ταία διε­τία δεν αφή­νουν πε­ρι­θώ­ρια ανα­μο­νής. Η ση­με­ρι­νή νίκη μπο­ρεί να γίνει η αρχή που θα πυ­ρο­δο­τή­σει νέες κι­νη­το­ποι­ή­σεις στα «μα­γα­ζιά». Ήδη αύριο στις 12.00 υπάρ­χει συ­γκέ­ντρω­ση των ερ­γα­ζο­μέ­νων στην ΕΡΤ, έξω από το ρα­διο­μέ­γα­ρο, ενά­ντια στην απα­ξί­ω­ση της επι­χεί­ρη­σης και στα πρό­σφα­τα κρού­σμα­τα λο­γο­κρι­σί­ας.

Κάτω από την πίεση της βάσης των συν­δι­κά­των και μπρο­στά στο μέ­γε­θος της επί­θε­σης από κυ­βέρ­νη­ση και τρόι­κα, που επι­διώ­κουν να ισο­πε­δώ­σουν κα­τα­κτή­σεις και δι­καιώ­μα­τα χρό­νων, ΓΣΣΕ και ΑΔΕΔΥ απο­φά­σι­σαν 48ωρη απερ­γία την ερ­χό­με­νη Τρίτη και Τε­τάρ­τη, ημέ­ρες συ­ζή­τη­σης και (μη) ψή­φι­σης του νέου πα­κέ­του λι­τό­τη­τας. Συ­γκε­κρι­μέ­να, κα­λούν στις 6/11 σε συ­γκέ­ντρω­ση στο Πεδίο του Άρεως (11.00πμ) και στις 7/11 σε συ­γκέ­ντρω­ση στις 5.00μμ στο Σύ­νταγ­μα.
Οι αρι­στε­ροί αγω­νι­στές σε κάθε γει­το­νιά, οι συν­δι­κα­λι­στές σε κάθε χώρο δου­λειάς και σχολή, πρέ­πει να ξε­ση­κώ­σουν όλο τον κόσμο. Την επό­με­νη εβδο­μά­δα να νε­κρώ­σουν τα πάντα. Ήδη σή­με­ρα φά­νη­κε ότι οι εκ­πρό­σω­ποι της άρ­χου­σας τάξης πνί­γο­νται μέσα στα αδιέ­ξο­δά τους και η ψή­φι­ση των νέων μέ­τρων δεν θα είναι εύ­κο­λη υπό­θε­ση. Να επι­τεί­νου­με την πίεση πλημ­μυ­ρί­ζο­ντας τους δρό­μους της Αθή­νας και το Σύ­νταγ­μα. Κάθε πόλη, χωριό, δη­μό­σιο νο­σο­κο­μείο, δη­μαρ­χείο να γί­νουν κέ­ντρα αγώνα ενά­ντια στην μνη­μο­νια­κή βαρ­βα­ρό­τη­τα. Είναι και­ρός να φύ­γουν, μαζί την πο­λι­τι­κής τους. Όλοι-ες στους δρό­μους! 
www.rproject.gr

Ούτε το άρθρο 4 έγινε δεκτό-Κοινοβουλευτική ξεφτίλα

123.jpg

Πριν από λίγο έγινε γνωστό από το γραφείο του προέδρου της βουλής Βαγγέλλη Μεϊμαράκη ότι το άρθρο 4 του νομοσχεδίου που αφορά στις εισφορές του ΤΕΕ ανακοινώθηκε εκ παραδρομής ότι έγινε δεκτό.
Επειδή έχει ολοκληρωθεί η συνεδρίαση της Ολομέλειας, η επίσημη ανακοίνωση-διόρθωση θα γίνει την Πέμπτη το πρωί στην Ολομέλεια της βουλής.
Νωρίτερα, στη συνεδρίαση ανακοινώθηκε ότι το άρθρο 4 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία με 146 ΝΑΙ, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση τόσο του ΣΥΡΙΖΑ όσο και των Ανεξάρτητων Ελλήνων, οι οποίοι υποστήριξαν ότι με βάση την πλειοψηφία των παρόντων βουλευτών το άρθρο δεν έπρεπε να γίνει δεκτό. Έτσι έκαναν διάβημα προς τον πρόεδρο της βουλής, ο οποίος παρέπεμψε το θέμα στις αρμόδιες υπηρεσίες που έκριναν ότι δεν έπρεπε να γίνει δεκτό.
Το θέμα τέθηκε από βουλευτές και κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, αλλά δεν έγινε δεκτή η ένσταση. Το κωμικοτραγικό και σε αυτή την περίπτωση είναι ότι το άρθρο 4 αν ψήφιζαν Σαμαράς,Κουβέλης και Βενιζέλος θα περνούσε.
http://alterthess.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου