Κυριακή, 2 Ιουνίου 2013

Μήνυμα από την Τουρκία: «Βοηθήστε μας να διαδώσουμε την είδηση!»Κάλεσμα αλληλεγγύης από τους εξεγερμένους της Τουρκίας

Αγα­πη­τοί ξένοι φίλοι μας
Η κα­τά­στα­ση γί­νε­ται όλο και πιο σο­βα­ρή. Η Κων­στα­ντι­νού­πο­λη χρειά­ζε­ται τη βο­ή­θειά σας, τώρα.
Κάτι γεν­ναίο και ση­μα­ντι­κό συμ­βαί­νει στην  Τουρ­κία. Θα μπο­ρού­σε κα­νείς να πει ότι πρό­κει­ται για μια κα­θυ­στε­ρη­μέ­νη έκ­φαν­ση  του κι­νή­μα­τος Οccupy.
Οι πο­λί­τες, κου­ρα­σμέ­νοι από τον εκ­φο­βι­σμό της κυ­βέρ­νη­σης, με τη διε­φθαρ­μέ­νη δια­χεί­ρι­ση των δη­μό­σιων χώρων και την απε­ρί­σκε­πτη κα­τά­χρη­ση της γης,  ενώ­νο­νται  για να προ­στα­τεύ­σουν ένα δη­μό­σιο πάρκο στην καρ­διά της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης το οποίο βρί­σκε­ται υπό την απει­λή της ισο­πέ­δω­σης για να κα­τα­σκευα­στεί στη θέση του το 94ο εμπο­ρι­κό κέ­ντρο. Ο κό­σμος πα­ρα­μέ­νει, παρά τις βί­αιες επι­θέ­σεις από την αστυ­νο­μία (να επι­ση­μά­νω ότι η ση­με­ρι­νή επί­θε­ση έγινε στις 5 π.μ. το πρωί!  Η αστυ­νο­μία έριξε δα­κρυ­γό­να και έκαψε σκη­νές και ένα άτομο τραυ­μα­τί­στη­κε).  Είναι η 3η ημέρα σή­με­ρα και πε­ρισ­σό­τε­ροι από 10.000 άν­θρω­ποι έχουν συ­γκε­ντρω­θεί στο πάρκο!...

Εν τω με­τα­ξύ, οι δη­μό­σιοι χώροι πω­λού­νται σε ξε­νο­δο­χεία και τα πο­λύ­τι­μα οι­κο­συ­στή­μα­τα σπα­τα­λού­νται για πε­ρισ­σό­τε­ρες βιο­μη­χα­νί­ες, ερ­γο­στά­σια πα­ρα­γω­γής ενέρ­γειας και μια 3η γέ­φυ­ρα στο Βό­σπο­ρο!
Το θέμα λοι­πόν είναι πολύ πιο σο­βα­ρό από το να σώ­σου­με τα δέ­ντρα. Εδώ έχου­με τη νο­ο­τρο­πία του «Μπορώ να κάνω οτι­δή­πο­τε θέλω», μια φα­σι­στι­κή νο­ο­τρο­πία που όχι μόνο κα­τα­στέλ­λει, αλλά και δια­τά­ζει επι­θέ­σεις στον κόσμο.
Και το χει­ρό­τε­ρο είναι ότι τα ΜΜΕ λο­γο­κρί­νο­νται έτσι ώστε να μην δια­δί­δο­νται τα νέα..
 Το # direngeziparki τώρα είναι αυτή τη στιγ­μή το 2ο  trending topic στο Twitter, πα­γκο­σμί­ως.
Πα­ρα­κα­λού­με βοη­θή­στε μας να μοι­ρα­στού­με αυτό το μή­νυ­μα και να στα­μα­τή­σου­με τις αδί­στα­κτες, απάν­θρω­πες πρά­ξεις του Ερ­ντο­γάν.
Τι μπο­ρεί­τε να κά­νε­τε:
- Προ­ω­θή­στε αυτό το μή­νυ­μα σε όλους τους γνω­στούς σας
- Στείλ­τε μη­νύ­μα­τα υπο­στή­ρι­ξης μέσω του Twitter με το hashtag 
# direngeziparki
- Προ­σθέ­στε @BBC  @ Reuters @CNN και άλλα με­γά­λα κα­νά­λια μέσα σε αυτά τα μη­νύ­μα­τα.
- Δη­μο­σί­ευ­στε αυτό το μή­νυ­μα στο Facebook
- Ενη­με­ρώ­στε το­πι­κά και εθνι­κά ΜΜΕ.

Πα­ρα­κα­λώ βοη­θή­στε να δια­δώ­σου­με την εί­δη­ση σε πα­γκό­σμιο επί­πε­δο.
Χρεια­ζό­μα­στε  την υπο­στή­ρι­ξη σας τώρα!
αναδημοσίευση από omniatv.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου