Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2013

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ               
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ           
Παρακαλούμε όπως στις ένδεκα (11) Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30΄ προσέλθετε στην Άμφισσα και στην ισόγεια αίθουσα (αίθουσα Νικ. Γιαγτζή) του Πνευματικού Κέντρου Άμφισσας, πλατεία Ησαΐα, σε δημόσια συνεδρίαση, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.      Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για το σχέδιο «Αθηνά» ως προς το Τ.Ε.Ι. της Άμφισσας, (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)...
2.      Διατύπωση γνώμης προς το Κ.Α.Σ., όσον αφορά στις χρήσεις γης εντός της Β΄ Ζώνης Προστασίας του Αρχαιολογικού Χώρου Δελφών, (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Ταγκαλής, Αντιδήμαρχος)
3.      Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για τις καθυστερήσεις στην έναρξη λειτουργίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου, (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
4.      Μεταβίβαση ακινήτου της υπό εκκαθάριση δημοτικής επιχείρησης «Τουριστική Επιχείρηση Κοινότητας Μαυρολιθαρίου» στο Δήμο Δελφών, (Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Νικολέτος, Εκκαθαριστής της Δ.Ε.)
5.      Έγκριση Κανονισμού Φιλαρμονικών Δήμου Δελφών, (Εισηγήτρια: κ. Παναγιώτα Λαΐνη – Κολλιαλή, Αντιδήμαρχος)
6.      Χορήγηση βραβείων Κληροδοτήματος Παπαβιέρου, (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, Υπάλληλος Διεύθυνσης Οικονομικών)
7.      Τροποποίηση συστατικής πράξης του Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία ¨Κοινωνικός Ξενώνας Ηλικιωμένων «Ο Ευστάθιος Ι. Μαναίος»¨, (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, Υπάλληλος Διεύθυνσης Οικονομικών)
8.      Επί αιτήσεων δημοτών της Δ.Ε. Άμφισσας που ζητούν διαγραφή βεβαιωθέντων τελών ύδρευσης – αποχέτευσης, (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοΐβαρης, Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών)
9.      Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου της Τ.Κ. Γαλαξιδίου με διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας, (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοΐβαρης, Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών)
10.   Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (κυλικείου δημοτικού σταδίου Άμφισσας) με απ’ ευθείας συμφωνία, (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοΐβαρης, Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών)
11.   Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου φόρτωσης-παράδοσης για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων για το λιμάνι του Γαλαξιδίου της IM CONSTRUCTIONS ΕΠΕ, (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοΐβαρης, Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών)
12.   Χορήγηση παράταση προθεσμίας του έργου «Τσιμεντοστρώσεις εσωτερικής οδοποιίας Τ.Κ. Καστριώτισσας» , (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών)
13.   Λήψη απόφασης σχετικά με την υλοποίηση του έργου «Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου Κλειστού Γυμναστηρίου ¨Χρ. Καμπεράκης¨», (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών)
14.   Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή ασφαλτόστρωσης στο προαύλιο του Γυμνασίου», (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών)
15.   Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης περιφερειακού δρόμου Δροσοχωρίου», (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών)
16.   Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «Αντικατάσταση Ηλιακών Συστημάτων» , (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών)
17.   Έγκριση - Παραλαβή Μελέτης και λήψη απόφασης για διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση Διυλιστηρίων Νερού», (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών)
18.   Εκλογή δημοτικών συμβούλων ως μελών του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, (Εισηγητής: κ. Δαμιανός Μουτσέλης, προϊστάμενος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος)
19.   Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Παραρτημάτων Κ.Α.Π.Η. Δήμου Δελφών, (Εισηγήτρια: κ. Λέλα Κόζαρη – Μπακολουκά, Αντιδήμαρχος)
20.   Συγκρότηση Επιτροπής άρθρου 70 Ν.3852/2010 για το Λαογραφικό Μουσείο Γαλαξιδίου, (Εισηγήτρια: κ. Μάρω Τασιού - Γουργουρή, Αντιδήμαρχος)
21.   Απολογισμός 2011-2012 Επιτροπής Ε.Σ.Π.Σ. και προτάσεις, (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Λυριτζής, Πρόεδρος της Επιτροπής)
22.   Συγκρότηση Επιτροπής άρθρου 70 Ν.3852/2010 για τη Δημοτική Πινακοθήκη «Σπύρος Παπαλουκάς», (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
23.   Αλλαγή τραπεζικού λογαριασμού του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης (Κληροδοτήματος) Νικολάου Χρ. Σέββα, (Εισηγήτρια: κ. Λέλα Κόζαρη – Μπακολουκά, Αντιδήμαρχος)
24.   Αντικατάσταση μελών της Β΄/θμιας Σχολικής Επιτροπής, (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Μαρούτσος, Πρόεδρος της Επιτροπής)
25.   Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης κτηρίου της Δ.Κ. Άμφισσας στον Κοι.Σ.Π.Ε. «Γιάννης Βολίκας» κατ’ άρθρο 192 παρ. 3 Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Ταγκαλής, Αντιδήμαρχος)
26.   Έγκριση κατανομής τέταρτης δόσης πίστωσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2012, (Εισάγεται από τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, Εισηγήτρια: κ. Χρυσούλα Σεγδίτσα - Πονήρη, Πρόεδρος της Επιτροπής)
27.   Έγκριση της  υπ’ αριθμ. καταθ. ΑΚ4131/9-11-2012 αιτήσεως ακυρώσεως για την υπόθεση της κατασκευής αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση «Κοκκινάρι – Τυχιούνι – Πρ. Ηλίας», έγκριση συντάξεως και καταθέσεως δικογράφου προσθέτων λόγων και αιτήσεως αναστολής για την ως άνω υπόθεση και καθορισμός αμοιβής δικηγόρου, (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
28.   Έγκριση ειδικής διοικητικής προσφυγής, συντάξεως και καταθέσεως αιτήσεως ακυρώσεως και αιτήσεως αναστολής με αίτημα προσωρινής διαταγής και καθορισμού αμοιβής δικηγόρου στην υπόθεση Λατομείου Πολυδρόσου, (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
29.   Αποδοχή εθελοντικής εργασίας στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Καστελλίων, (Εισηγήτρια: κ. Λέλα Κόζαρη – Μπακολουκά, Αντιδήμαρχος)
30.   Αποδοχή εθελοντικής εργασίας στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Γαλαξιδίου, (Εισηγήτρια: κ. Λέλα Κόζαρη – Μπακολουκά, Αντιδήμαρχος)
31.   Έγκριση παραχώρησης Γραφείου στο Ίδρυμα Αλεξάνδρου Δημ. Παύλου στο Χρισσό Φωκίδας για τη στέγαση της έδρας του εν λόγω Ιδρύματος, (Εισηγήτρια: κ. Λέλα Κόζαρη – Μπακολουκά, Αντιδήμαρχος)
32.   Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Δελφών στην «Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδας για το Θερμαλισμό–Αειφορία-Πολιτισμό» και έγκριση καταστατικού του Δικτύου, (Εισηγήτρια: κ. Παναγιώτα Λαΐνη – Κολλιαλή, Αντιδήμαρχος)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ΔελφώνΑθανάσιος Η. Παναγιωτόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου