Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2012

Προτάσεις του Δήμου Δελφών για το εθνικό πάρκο Παρνασσού

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΠΡΟΣ: Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
 ΘΕΜΑ: Προτάσεις επί του Σχεδίου του Π.Δ. «Χαρακτηρισμός της χερσαίας περιοχής του όρους Παρνασσού ως Εθνικού Πάρκου, καθορισμός ζωνών προστασίας αυτού, χρήσεων, όρων και περιορισμών» σε απάντηση της από 04/05/2012 αναρτηθείσας διαβούλευσης του σχεδίου του ανωτέρω Προεδρικού Διατάγματος.

Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 195/Αρ.Πρακτ.11/25.06.2012 ομόφωνη Απόφαση του Δημοτικού ...
Συμβουλίου Δελφών

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 195/Αρ.Πρακτ.11/25.06.2012 ομόφωνη Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών (κατά το αποφασιστικό της μέρος), η οποία προέκυψε κατόπιν αναλυτικής εξέτασης του θέματος και ενδοδημοτικής διαβούλευσης.

Κατόπιν τούτων, ζητούμε να ληφθούν υπ’ όψιν σας τα προτεινόμενα, τα οποία θα έχουν θετική επίδραση στην οικονομία της περιοχής μας, καθώς -και κυρίως- στην αποτελεσματική προστασία του όρους Παρνασσού και του Εθνικού Δρυμού (Πάρκου) Παρνασσού.
Με εκτίμηση,
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΦΟΥΣΕΚΗΣ

· Συνοδεύεται από Απόσπασμα της υπ’ αριθμ. 195/Αρ.Πρακτ.11/25.06.2012 ομόφωνης Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών

Θέμα 8ο
«Λήψη Απόφασης σχετικά με το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος περί του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού»
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 195/2012
Για το ανωτέρω θέμα το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δελφών, κατόπιν εισήγησης της Αντιδημάρχου κ. Λέλας Μπακολουκά, και του Δ.Σ. κ. Δημητρίου Τζιβάρα, τις τοποθετήσεις του κ. Δημάρχου και των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου
Αποφασίζει Ομόφωνα

1.΄Ολες ανεξαιρέτως οι οριογραμμές που θα διαμορφωθούν στο Π.Δ. στην τελική του μορφή που θα δημοσιευθεί σε Φ.Ε.Κ, πρέπει να είναι μονοσήμαντα ορισμένες με συντεταγμένες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ 87). Χαρακτηριστικό ανάλογο παράδειγμα αποτελεί ο τρόπος με τον οποίο πολύ ορθά ορίστηκαν οι ζώνες προστασίας του Αρχαιολογικού χώρου Δελφών με την αριθ. Υ.Α. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/35829/1801/02.05.2012,Φ.Ε.Κ 147/τ.ΑΑΠ/02.05.2012.

2.΄Ολοι ανεξαιρέτως οι οικισμοί που συμπεριλαμβάνονται στα όρια των ζωνών Β΄και Γ΄ ή εφάπτονται της ζωνης Γ΄, θα πρέπει να οριοθετηθούν με τις προβλεπόμενες επεκτάσεις τους και να εξαιρεθούν από τις δεσμεύσεις. Ο Δήμος Δελφών διατίθεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος ( το αργότερο μέχρι τέλος Ιουλίου 2012), να αποστείλει τα όρια των οικισμών και των σχεδίων πόλεως, καθώς και των προβλεπομένων επεκτάσεων αυτών με οριογραμμές μονοσήμαντα ορισμένες με συντεταγμένες στο σύστημα ΕΓΣΑ 87. Είναι προφανές ότι σε περίπτωση που δεν συμβεί αυτό, θα δημιουργηθούν πλείστα όσα προβλήματα στην μελλοντική εξέλιξη και ανάπτυξη των οικισμών και των πόλεων που βρίσκονται εντός ή οριακά εκτός των ζωνών προστασίας του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού.

3. Να εξαιρεθεί το τμήμα της ζώνης Β (ΦΠ3) που βρίσκεται εντός των ορίων του Νομού Φωκίδας (περιοχή δυτικά της Άνω Σουβάλας), γιατί θεωρούμε ότι αυτό αποτελεί περιοχή αστικής και τουριστικής ανάπτυξης για το Δήμο Δελφών.

4. Να καταργηθεί το τμήμα της ζώνης Β (ΦΠ3) στην περιοχή της κορυφογραμμής «ΛΙΑΚΟΥΡΑ», για μελλοντική επέκταση του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού.

5. Να οριστούν σαφώς οι ζώνες για τις δραστηριότητες της κτηνοτροφίας, γεωργίας, ξύλευσης και Θήρας.

6. Να αποζημιωθούν ή να ανταλλαγούν με άλλα κτήματα οι ιδιοκτησίες που ευρίσκονται εντός της ζώνης Α΄ προστασίας (πυρήνας ΑΠΦ).

7.Θεωρούμε δεδομένο ότι οι από χρησικτησία προερχόμενες ιδιοκτησίες που έχουν το εμβαδό άνω των τεσσάρων στρεμμάτων την 31.03.2011, πληρούν τις προϋποθέσεις της κατά παρέκκλιση αρτιότητας.

8. Όσον αφορά το επιτρεπόμενο ύψος των οικοδομών εντός της ζώνης Γ΄, θα πρέπει να ορίζεται ως εξής:
- υπόγειο : 1,50 μ.
- ισόγειο : 3,00 μ.
- στέγη : 1,50 μ.
Συνολικό ύψος 6,00μ.

9. Σας κάνουμε γνωστό ότι στα πλαίσια της χωροταξικής οργάνωσης της χώρας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη (Στάδιο Β1) τα ΣΧΟΟΑΠ –ΓΠΣ των Δημοτικών Ενοτήτων Γραβιάς και Άμφισσας, το ΣΧΟΟΑΠ της Δημοτικής Ενότητας Παρνασσού (Στάδιο Α) και υπό δημοπράτηση το ΣΧΟΟΑΠ της Δημοτικής Ενότητας Δελφών.

10. Να καθοριστούν ζώνες ειδικής τουριστικής ανάπτυξης στις περιοχές:

α) «Πέτρα» Επταλόφου, β) «Καρκαβέλια» Πολυδρόσου, γ) «Αργοστήλια» Δροσοχωρίου. Οι ζώνες αυτές μπορεί να δοθούν με οριογραμμές μονοσήμαντα ορισμένες στο σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87 από το Δήμο Δελφών εντός του Ιουλίου 2012.

11) Σε όλες τις περιοχές της περιφέρειας της Τοπικής Κοινότητας Πολυδρόσου να απαγορευτεί η λειτουργία λατομείων και η εξόρυξη κάθε είδους λατομικών προϊόντων.

12) Πρέπει να οριοθετηθούν και να εξαιρεθούν από τη ζώνη Γ του Δρυμού οι περιοχές «ΚΡΟΚΙΟΥ» και «ΚΑΛΑΝΙΩΝ» των Δελφών όπου υπάρχουν παραθεριστικοί οικισμοί των Δελφιωτών που χρονολογούνται από τον 19ο αιώνα. Τα όρια των περιοχών αυτών μπορούν επίσης να σταλούν μονοσήμαντα ορισμένα με συντεταγμένες κατά το σύστημα ΕΓΣΑ 87, από το Δήμο Δελφών έως τον Ιούλιο του 2012.

13) Η ονομασία του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού προτείνουμε να είναι « ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ-ΔΕΛΦΩΝ» (The Parnass –Delfi National Park) το οποίο θα προσδώσει ιδιαίτερο κύρος και αίγλη στην περιοχή, αλλά και στον ίδιο το Δρυμό.

……………………………………………………………..

Αφού συντάχτηκε το παρόν υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Άμφισσα 28.06.2012

Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου