Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2011

Αναφορά Καταγγελία για μη απογραφή στον Δήμο Δελφών


ΠΡΟΣ :
 1)     Γ.Γ. ΑΠΟΚ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Θεσσαλίας – Στερεάς κ. Πόπη Γερακούδη
2)     Τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό Ν. φωκίδας  - Κον Ιωάννη Γκόλφη
Σταλλού 9 - Άμφισσα
 ΚΟΙΝ: Γραφείο  Υπ. Εσωτερικών κ. Χάρης Καστανίδης
 Αμφισσα 3-10-2011
 
ΑΝΑΦΟΡΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Κα Γενικέ
Οι παρακάτω υπογράφοντες Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών, σας καταγγέλουμε   τα κάτωθι :...

Α) Μη ολοκλήρωση των διαδικασιών της Απογραφής του Δήμου Δελφών.
 
Eάν και έχουν περάσει ήδη εννέα μήνες απο την ανάληψη των καθηκόντων της νέας δημοτικής αρχής  ΟΥΔΕΝ έχει γίνει προκειμένου να ολοκληρωθεί η ΑΠΟΓΡΑΦΗ των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων του νέου δήμου, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία.
     Η έως 28-2-2011 ολοκλήρωση της απογραφής και αποτίμησης των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων των νέων δήμων, καθώς και των διαθεσίμων χρηματικών μέσων (παρ.7 άρθρο 267 N.3852/2010), αποτελεί ουσιαστικά το πρώτο στάδιο που πρέπει οπωσδήποτε να υλοποιήσει κάθε υπόχρεος δήμος για να εφαρμόσει το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο. Η διαδικασία της Απογραφής καθορίζεται με την Υπουργική Απόφαση 74445/27-12-2010.
     Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση η Επιτροπή Απογραφής ολοκληρώνει το έργο της έως την 28-2-2011 και παραδίδει αντίγραφο της έκθεσης απογραφής στο δήμαρχο και στον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου. Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής συγκαλεί την επιτροπή αμέσως και εντός της προβλεπόμενης από την κείμενη νομοθεσία προθεσμίας.      Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την καταχώριση της απογραφής έναρξης στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών του δήμου, καθώς και για τον ορισμό ορκωτού ελεγκτή - λογιστή και του αναπληρωτή του, για τον έλεγχο της απογραφής έναρξης. Μετά την έκδοση του πιστοποιητικού ελέγχου της έκθεσης απογραφής από τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή, συγκαλείται εντός 10 ημερών και όχι αργότερα από την 31η Μαρτίου 2011, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δημοτικό συμβούλιο για να συζητήσει σε ειδική για το σκοπό αυτό συνεδρίαση την «Απογραφή περιουσίας Δήμου - Ισολογισμός Έναρξης 01-01-2011» και να αποφασίσει για την έγκριση αυτής. Στη συνεδρίαση αυτή καλείται ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής, που εξέδωσε το σχετικό πιστοποιητικό και η Επιτροπή Απογραφής, για να δώσουν τις απαραίτητες πληροφορίες - διευκρινήσεις επί του θέματος αυτού.
     Ο ισολογισμός έναρξης και η σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του δήμου και δημοσιεύονται σε μία τοπική εφημερίδα ή αν δεν υπάρχει τέτοια, σε εφημερίδα η οποία εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο δήμος.

Β) Ο ορισμός του ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο της απογραφής έναρξης γίνεται μετά από διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού ο οποίος διενεργείται από την οικονομική επιτροπή παρά ταύτα διαπιστώθηκε μετά από επίσκεψή μας στις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου ότι ήδη έχει τοποθετηθεί ορκωτός λογιστής χωρίς να έχουν γίνει οι διεργασίες διακήρυξης του διαγωνισμού πράγμα που συνιστά το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος .

Γ) Μη υποβολή της τριμηνιαίας έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών της υλοποίησης του Προϋπολογισμού.

Τα άρθρα 72 και 266 του Ν.3852, ορίζουν ότι η Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση αποτυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου.
Δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός του Δήμου Δελφών ψηφίστηκε στο δημοτικό συμβούλιο κατά την συνεδρίαση της 9ης Ιουνίου του 2011, οι ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ για την υποβολή της τριμηνιαίας έκθεσης ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΠΑΡΕΛΘΕΙ, με ότι αυτό συνεπάγεται στην πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού καθώς επίσης και στην λειτουργία του Δήμου αλλά και στην καθημερινότητα των δημοτών.Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής ΕπιτροπήςΓεώργιος Δρακάκης

Λουκάς Αναγνωστόπουλος

Γεώργιος Μαλάμος

Ευθύμιος Βλαχοδημητρίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου