Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2011

Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών στο Δήμο Δελφών


ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
            Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών
στο Δήμο Δελφών

Ο Δήμος Δελφών του Νομού Φωκίδας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 78 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» θα προβεί στη συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών. Πρόκειται για όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες, με κύριο σκοπό την ενίσχυση της...
ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία.
Σε αυτό το πλαίσιο απευθύνει δημόσια πρόσκληση στην κοινότητα των μεταναστών που κατοικούν νόμιμα και μόνιμα στο Δήμο Δελφών και συγκεντρώνουν τις προβλεπόμενες για τους Έλληνες εκλογείς προϋποθέσεις (πλην της ελληνικής ιθαγένειας), όπως εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών.
Η βούληση συμμετοχής εκφράζεται με έγγραφη αίτηση στο Δήμο Δελφών μέχρι την 14η Οκτωβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή, που θα απευθύνεται προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και θα κατατίθεται στη γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου (Πλατεία Κεχαγιά – Άμφισσα), η οποία διαθέτει και σχετική φόρμα αίτησης.
Όλες οι αιτήσεις υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνουν τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (Ονοματεπώνυμο, Τηλέφωνο, Διεύθυνση, Τ.Κ., e-mail), βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, καθώς και φωτοαντίγραφο του ισχύοντος διαβατηρίου και της ισχύουσας άδειας διαμονής.
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα 2265350052 και 2265350023 και ώρες από 8:30π.μ. έως 2:30μ.μ.
--------------------------------------------------------------------------
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου