Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2011

Επιπτώσεις της σκόνης βωξίτη


 Σκόνη βωξίτη στο Λαρνάκι υπάρχει επί δεκαετίες

Στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Μελέτης Πνευμονοπαθειών και Επαγγελματικών Παθήσεων Θώρακος (http://www.epneumon.gr,   http://www.ethorax.gr )
Έχει δημοσιευθεί η μελέτη :

Επαγγελματικά νοσήματα πνεύμονος
στην οποία βρίσκεται και το παρακάτω απόσπασμα:
«Πνευμονοκονίαση από αλουμίνιο
Στους εργάτες εξόρυξης βωξίτη και επεξεργασίας του για την παραγωγή αλουμινίου η προσβολή του πνεύμονα εκδηλώνεται:...

1. Ως νόσος Shaver, η οποία κλινικώς μοιάζει με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση και εμφανίζεται σε εργάτες που επεξεργάζονται τον βωξίτη, για να παράγουν αλουμίνα.

2. Ως οξύ αναπνευστικό σύνδρομο, που προκαλείται από την εισπνοή μεγάλης  ποσότητας κόνεως αλουμινίου και χαρακτηρίζεται από πυρετό, βήχα, δύσπνοια, υπνηλία και ανορεξία. Η ακτινογραφία θώρακος εμφανίζει διάχυτες
πνευμονικές διηθήσεις, ενώ ιστολογικώς υπάρχουν στοιχεία φλεγμονής και ίνωσης.

3. Με πυρετό συνοδευόμενο από ρίγος και κεφα λαλγία ο οποίος εκδηλώνεται σε εργάτες έπειτα από εισπνοή ατμών αλουμινίου. Τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως τη Δευτέρα και υποχωρούν σε 24 ώρες. Ιστοπαθολογικώς δεν παρατηρείται ίνωση.

Η κλινική εικόνα αποδίδεται στην απελευθέρωση πυρετογόνων ουσιών από τα μακροφάγα»


Και η μελέτη :

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΑ

στην οποία βρίσκεται και το παρακάτω απόσπασμα:

Είναι από τα πλέον συχνά απαντώμενα να μέταλλα στο φλοιό της γης. Η παραγωγή του είναι 19,5 εκατ. τόνοι το χρόνο. Το αργίλιο (αλουμίνιο) εξά­γεται από το ορυκτό βωξίτης, του οποίου κοιτά­σματα υπάρχουν άφθονα στην Ελλάδα. Η παραγωγή του αλουμινίου διέρχεται δύο φάσεις: Στην πρώτη φάση παράγεται η αλουμίνα (ΑΙ2Ο3) από το βωξίτη με «υδρόλυση» και στη δεύτερη από την άνυδρη αλουμίνα παράγεται το αλουμίνιο με «ηλεκτρόλυση». Η ηλεκτρόλυση απαιτεί μεγάλη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, γι'αυτό οι μο­νάδες παραγωγής αλουμινίου βρίσκονται κοντά σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Καθ' όλη τη διαδικασία παραγωγής αλουμινίου από την εξόρυξη του βωξίτη μέχρι τη μετατροπή του σε αλουμίνα και την επεξεργασία της τελευ­ταίας σε αλουμίνιο παράγεται πληθώρα σωματι­δίων, αερίων και ατμών βλαπτικών στην υγεία των εργαζομένων.
Τοξικές επιδράσεις: Αναπνευστικό: Ασθμα, χρόνια βρογχίτιδα, πνευμονική ίνωση, καρκίνος του πνεύμονα. Δέρμα: Τηλεαγγειεκτασίες. Κυκλο­φορικό: Στεφανιαία νόσος. Κεντρικό νευρικό: Νευροψυχικές διαταραχές, διαταραχές μνήμης και συγκέντρωσης, τρόμος και παρεγκεφαλιδική δυσλει­τουργία. Επίσης παρατηρούνται στους εργαζόμε­νους στην ανακύκληση του αλουμινίου διαταραχές νευροψυχικές και αναπνευστικά συμπτώματα. Αναλυτικότερα οι κύριες τοξικές επιδράσεις εί­ναι:

1) Βρογχικό άσθμα: Ο επιπολασμός του άσθματος ανέρχεται έως το 39%21. Αποδίδεται στις ανα­θυμιάσεις που προκαλούνται κατά την ηλε­κτρόλυση και κυρίως στο φθόριο και τα παρά­γωγα του. Δεν έχει διευκρινιστεί επακριβώς η παθογένεια της νόσου. Ο ρυθμός εγκατάλειψης της εργασίας είναι υψηλός.

2) Χρόνια αποφρακτική βρογχίτιδα: Από πρό­σφατες εργασίες φαίνεται ποικίλη συχνότητα, από 4 έως 33%. Βρέθηκε ότι οι διαταραχές της αναπνευστικής λειτουργίας σχετίζονται με την έκθεση στο φθόριο.

3) Πνευμονική ίνωση: Αυτή προκαλείται: α) Από την εισπνοή ατμών κατά τη διάρκεια επεξεργα­σίας του βωξίτη για παραγωγή αλουμίνας (Νό­σος του Shaver22). Οι ασθενείς διατρέχουν αυξημενο κίνδυνο εμφάνισης πνευμονοθώρακα. Ακτινολογικά παρουσιάζονται βλάβες διάχυ­της ίνωσης, πάχυνση υπεζωκότα και εμφύσηματικές φυσαλλίδες στο παρέγχυμα, β) Από την έκθεση σε σκόνη μεταλλικού αλουμινίου, όταν η κονιορτοβρίϋεια είναι έντονη.
4) Πνευμονικος καρκίνος: Δεν είναι απόλυτα αποδεδειγμένος. Βρέθηκε συσχέτιση του καρ­κίνου του πνεύμονα με τα χρόνια εργασίας.
5) Καρδιακές βλάβες: Προκαλεί στεφανιαία νόσο.
6) Νευροψυχικές διαταραχές: Οι νευροψυχικές διαταραχές που σχετίζονται με το αργίλιο με­λετήθηκαν καλύτερα σε ασθενείς με χρόνια νε­φρική ανεπάρκεια που υποβάλλονται σε αιμο­κάθαρση και αποδόθηκαν είτε στο νερό που περιέχει αυξημένη ποσότητα αργιλίου είτε στην υπερβολική δόση υδροξειδίου του αργιλί­ου που χορηγείται για την αντιμετώπιση της υπερφωσφαταιμίας των ασθενών. Χαρακτηρί­ζεται από άνοια, διαταραχές λόγου και μνήμης και μυοκλονικούς σπασμούς.
7) Αλουμίνιο και νόσος του Alzheimer: Υπάρχουν παρατηρήσεις που υπαινίσσονται την αύξηση της συχνότητας της νόσου του Alzheimer με την πρόσληψη του αλουμινίου, κυρίως μέσω του πόσιμου νερού, και τη συγκέντρωση του στον εγκέφαλο23.
Βιολογικός έλεγχος: Σε μη εκτιθέμενα άτομα τα επίπεδα του αργιλίου στον ορό του αίματος εί­ναι 2±0,4 μg/L, ενώ στο ολικό αίμα είναι 12,1±5μg/L- και στα ούρα είναι συνήθως κατώτερα από 10μg/L. Οι παραπάνω μετρήσεις μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως δείκτες της έκθεσης21.
 http://delphikomellon.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου