Κυριακή, 17 Φεβρουαρίου 2013

Η ριζοσπαστική και αντικαπιταλιστική Αριστερά συζητά στην ΑθήναΑπό 1-3 Μάρτη η Αθήνα θα γίνει τόπος συνάντησης της ευρωπαϊκής και όχι μόνο, αντικαπιταλιστικής και ριζοσπαστικής Αριστεράς. 
Το διεθνές τριήμερο οργανώνεται από την ιστοσελίδα rproject.gr, στην οποία εκφράζονται δυνάμεις της ριζοσπαστικής και αντικαπιταλιστικής «πτέρυγας» του ΣΥΡΙΖΑ.
Η συνάντηση αυτή γίνεται σε μια συγκυρία που χαρακτηρίζεται από τη λυσσασμένη ιδεολογική και πολιτική επίθεση του συστήματος ενάντια στην Αριστερά και τις κοινωνικές αντιστάσεις.
Το πείραμα του ΣΥΡΙΖΑ συζητιέται διεθνώς. Την ίδια στιγμή που οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ελπίζουν ότι θα επιβάλουν τη σκληρή λιτότητα της Ελλάδας και στις χώρες τους, οι Ευρωπαίοι εργαζόμενοι-ες ελπίζουν ότι μια ανατροπή στην Ελλάδα θα τους δώσει τη δύναμη για να ανατρέψουν τις δικές τους κυβερνήσεις. ...


Δεκάδες στελέχη της ριζοσπαστικής και αντικαπιταλιστικής Αριστεράς, αγωνιστές-τριες των κινημάτων και συνδικαλιστές, μαρξιστές οικονομολόγοι, από την Ευρώπη, την Αίγυπτο και τις ΗΠΑ, θα βρεθούν στην Αθήνα στις 1, 2 και 3 Μάρτη και θα κουβεντιάσουν για την ευρωπαϊκή κρίση, τις κοινωνικές αντιστάσεις απέναντι στις πολιτικές της λιτότητας, το στόχο της «κυβέρνησης της Αριστεράς» και τις αραβικές εξεγέρσεις, στις τρεις κεντρικές συζητήσεις του τριημέρου. Θα υπάρχουν επίσης συζητήσεις για το εργατικό κίνημα και τα συνδικάτα, την εκπαίδευση, τη διάσωση της δημόσιας υγείας, τη μάχη ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις και τη φασιστική απειλή.
Στις 1-3 Μάρτη η καρδιά της αντικαπιταλιστικής και ριζοσπαστικής Αριστεράς θα χτυπά στην Αθήνα. 

Όσοι-ες βρεθούν στο τριήμερο, θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε μια συνάντηση διεθνούς εμβέλειας, που θα συζητήσει το σχέδιο των «από κάτω» για την αλλαγή της κοινωνίας.
http://rproject.gr

Κυκλοφόρησε το πλήρες πρόγραμμα του Διεθνούς Τριημέρου

 
Αναλυτικά οι μέρες, οι ώρες και οι ομιλητές όλων των συζητήσεων στη διεθνή συνάντηση της αντικαπιταλιστικής Αριστεράς στις 1-2-3 Μάρτη στην Αθήνα.

Πα­ρα­σκευή 1 Μάρτη 2013

18.00-21.00
Η κρίση στην ευ­ρω­ζώ­νη
Συ­ντο­νι­στής: Πάνος Κο­σμάς (Μέλος της γραμ­μα­τεί­ας της Κ.Ε. του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ)
Ομι­λη­τές:
1.Μισέλ Ισόν (Οι­κο­νο­μο­λό­γος του Ιν­στι­τού­του οι­κο­νο­μι­κών και κοι­νω­νι­κών ερευ­νών-IRESκαι μέλος του επι­στη­μο­νι­κού συμ­βου­λί­ου της ATTAC, Γαλ­λία)
2.Κώ­στας Λα­πα­βί­τσας (Κα­θη­γη­τής οι­κο­νο­μι­κών στο SOAS- πα­νε­πι­στή­μιο του Λον­δί­νου)
3.Ντα­νιέλ Αλ­μπα­ρα­σίν (Οι­κο­νο­μο­λό­γος και κοι­νω­νιο­λό­γος, μέλος της επι­τρο­πής με­λε­τών των Ισπα­νι­κών συν­δι­κά­των ComisionesObrerasκαι της «Αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κής Αρι­στε­ράς», Ισπα­νία)
4.Χρή­στος Λά­σκος (Μέλος της γραμ­μα­τεί­ας της Κ.Ε. του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ)
5.Φραν­σουά Σα­μπα­ντό (Μέλος της ηγε­σί­ας του Νέου Αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κού Κόμ­μα­τος – NPA, Γαλ­λία )
Πα­ρεμ­βά­σεις:
Δη­μή­τρης Μπε­λα­ντής (Νο­μι­κός, μέλος της Κ.Ε. του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ)
Ρακέλ Βα­ρε­λά (Ιν­στι­τού­το Σύγ­χρο­νης Ιστο­ρί­ας της Λι­σα­βό­νας, εκ­δό­τρια του πε­ριο­δι­κού Rubra, Πορ­το­γα­λία)
Σταύ­ρος Το­μπά­ζος  (Κα­θη­γη­τής στο Τμήμα Πο­λι­τι­κών και Κοι­νω­νι­κών Επι­στη­μών του Πα­νε­πι­στη­μί­ου Κύ­πρου, Κύ­προς)
Πρα­ντέ­λα Λου­τσία (Μέλος του ερευ­νη­τι­κού ιν­στι­τού­του για τη Με­τα­νά­στευ­ση στο Πα­νε­πι­στή­μιο της Βε­νε­τί­ας, Ιτα­λία)
Στά­θης Κου­βε­λά­κης  (Κα­θη­γη­τής Πο­λι­τι­κής Φι­λο­σο­φί­ας στο Kings College του Πα­νε­πι­στη­μί­ου του Λον­δί­νου)

Σάβ­βα­το 2 Μάρτη 2013

10.00-13.00
Δύο πα­ράλ­λη­λες συ­ζη­τή­σεις

Α)Η εκ­παί­δευ­ση στην εποχή της κρί­σης
Συ­ντο­νι­στής: Θο­δω­ρής Αζού­δης (Κα­θη­γη­τής Β/θμιας, μέλος της Κ.Ε. του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ)
Ομι­λη­τές:
1.Τζέσε Σάρ­κεη (Αντι­πρό­ε­δρος του συν­δι­κά­του δα­σκά­λων του Σι­κά­γο, ΗΠΑ)
2.Καμίλ Τζου­βέ (Κα­θη­γή­τρια Β/θμιας, Συν­δι­κα­λί­στρια της ομο­σπον­δί­ας SyndicaleUnitaire, Γαλ­λία)
3.Μάκης Σπα­θής (Κα­θη­γη­τής ΕΜΠ, Μέλος της Κ.Ε. του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ).
Πα­ρεμ­βά­σεις:
Άρης Μαρ­τι­νέ­λι (Φοι­τη­τής, μέλος του MPS- Κί­νη­μα για το σο­σια­λι­σμό, Ελ­βε­τία)
Στά­θης Κα­τσού­λας (Συμ­βα­σιού­χος εκπ/κός)
Χρή­στος Πι­λά­λης (Δά­σκα­λος, Μέλος της Κ.Ε. του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ)
Χρή­στος Σταυ­ρα­κά­κης  (Φοι­τη­τής ΕΜΠ)
Ει­ρή­νη Δα­φέρ­μου (Διοι­κη­τι­κό προ­σω­πι­κό Πα­ντεί­ου)

Β) Αγώ­νες για την υπε­ρά­σπι­ση της δη­μό­σιας υγεί­ας
Συ­ντο­νί­στρια: Γιάν­να Γαϊ­τά­νη  (Βου­λευ­τής, μέλος της Κ.Ε. του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ)
1.Ραούλ Κα­μάρ­γκο (Κί­νη­μα ενά­ντια στη λι­τό­τη­τα, Ισπα­νία)
2.Προ­σκε­κλη­μέ­νος συν­δι­κα­λι­στής από SUDsolidaires(Γαλ­λία)
3.Αντώ­νης Κα­ρα­βάς (Για­τρός, 5μελή επι­τρο­πή ΕΙΝΑΠ νοσ/μείου Ερυ­θρού Σταυ­ρού, μέλος της Κ.Ε. του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ)
Πα­ρεμ­βά­σεις:
Βιβή Πα­σχά­λη (Γραμ­μα­τέ­ας σω­μα­τεί­ου ερ­γα­ζο­μέ­νων νοσ/μείου Ευαγ­γε­λι­σμός)
Πα­να­γιώ­της Πα­πα­γε­ωρ­γί­ου (Γε­νι­κό Συμ­βού­λιο ΠΟ­Ε­ΔΗΝ)
Γιάν­νης Κα­ρα­μπί­κας (Μέλος ΔΣ ερ­γα­ζο­μέ­νων νοσ/μείου Πα­να­γία)
Αντώ­νης Κα­τρα­μα­δά­κης (Αντι­πρό­ε­δρος Πα­νελ­λή­νιας ομο­σπον­δί­ας Ια­τρι­κών επι­σκε­πτών)

13.00 – 15.00  Διάλ­λει­μα

15.00 – 17.30 
Δύο πα­ράλ­λη­λες συ­ζη­τή­σεις

Α) Η πάλη ενά­ντια στη φα­σι­στι­κή απει­λή σε Ελ­λά­δα και Ευ­ρώ­πη.
Συ­ντο­νι­στής: Άρης Βα­σι­λό­που­λος (Μέλος της Κ.Ε. του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ)
Ομι­λη­τές:
1. Αντρέ­ας Κα­ρί­τζης (Μέλος της Κ.Ε. του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, Μέλος του Δ.Σ. του Ιν­στι­τού­του Ν. Που­λαν­τζάς)
2. Ντέϊ­βιντ Λα­ντά­ου (Μέλος της Ένω­σης Ενά­ντια στο Φα­σι­σμό, Βρε­τα­νία)
3. Μπίρ Αλέν (Κα­θη­γη­τής κοι­νω­νιο­λο­γί­ας στο Πα­νε­πι­στή­μιο της Franche-Comté, Γαλ­λία)
4. Σα­μπί­νε Φρί­ντρι­τσεν (Αντι­φα­σί­στρια ακτι­βί­στρια από το Αμ­βούρ­γο, Γερ­μα­νία)
5. Θα­νά­σης Κούρ­κου­λας (Κί­νη­ση Απε­λά­στε το Ρα­τσι­σμό, Κυ­ρια­κά­τι­κο Σχο­λείο Με­τα­να­στών, μέλος της Κ.Ε. του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ)
Πα­ρεμ­βά­σεις:
Σε­μπα­στιέν Σα­τι­λόν (Αντι­φα­σι­στι­κό, αντι­ρα­τσι­στι­κό κί­νη­μα, συν­δι­κα­λι­στής των SUD-rail, Σι­δη­ρο­δρο­μι­κοί, Γαλ­λία)
Μά­ριος Διο­νέλ­λης (Δη­μο­σιο­γρά­φος)
Ανρί Κα­σόν­γκο (Ακ­σιόν Κογκό)
Νίκος Ανα­στα­σιά­δης (εκ­παι­δευ­τι­κός Β/θμιας, αντι­φα­σι­στι­κές δρά­σεις στην εκ­παί­δευ­ση)

Β) ΣΤΟΠ στις ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις. Οι ανά­γκες μας πάνω από τα κέρδη τους.
Συ­ντο­νί­στρια: Μαρία Μπό­λα­ρη (Βου­λευ­τής, μέλος της Κ.Ε. του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ).
Ομι­λη­τές:
1.Μά­ντε­λιν Φρέντ (Μέλος της ηγε­σί­ας των Sud-Solidaires, μέλος της ομο­σπον­δί­ας SUD-PTT, Τα­χυ­δρο­μι­κοί, Γαλ­λία )
2.Κώ­στας Μα­ριώ­γλου (Μέλος ΔΣ ΕΚ Θεσ­σα­λο­νί­κης, μέλος ΔΣ ΕΥΑΘ - νερό Θεσ/κης)
3.Μι­γκέλ Ουρ­μπάν (Κί­νη­μα Ενά­ντια στη Λι­τό­τη­τα, Ισπα­νία)
4.Ελένη Πορ­τά­λιου (Δη­μο­τι­κή Σύμ­βου­λος Αθή­νας, Κα­θη­γή­τρια ΕΜΠ, Κ.Ε. ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ)
Πα­ρεμ­βά­σεις:
Δη­μή­τρης Στρα­τού­λης (Βου­λευ­τής, μέλος γραμ­μα­τεί­ας της Κ.Ε. ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ)
Ρο­μπέρ­ντο Φι­ρέν­τζε (Μέλος της ηγε­σί­ας των MilanUSB- Συν­δι­κά­τα βάσης του Μι­λά­νου, Ιτα­λία)
Νίκος Αδα­μό­που­λος (Μέλος Ε.Ε. ΠΟΕ-ΟΤΑ)
Χάρης Σμυρ­νιώ­της (Πρό­ε­δρος συν­δι­κά­του ερ­γα­ζο­μέ­νων ΙΓΜΕ)
Πέ­τρος Ψα­ρέ­ας (Μέλος Κ.Ε. ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ)
Χρή­στος Κα­πά­ταης (Πε­ρι­φε­ρεια­κός Σύμ­βου­λος Ατ­τι­κής)
Κώ­στας Νι­κο­λά­ου (Πρό­ε­δρος Συλ­λό­γου Ερ­γα­ζο­μέ­νων Εθνο­ντά­τα)

18.00 – 21.00
Πο­λι­τι­κές επι­λο­γές της ρι­ζο­σπα­στι­κής και αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κής Αρι­στε­ράς. Κι­νή­μα­τα ανα­τρο­πής και ο στό­χος για την «κυ­βέρ­νη­ση της Αρι­στε­ράς».
Συ­ντο­νι­στής: Γιώρ­γος Σα­που­νάς (Μέλος της γραμ­μα­τεί­ας της Κ.Ε. του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ)
1. Πα­να­γιώ­της Λα­φα­ζά­νης (Μέλος γραμ­μα­τεί­ας της Κ.Ε., Κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκ­πρό­σω­πος ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ)
2. Ολι­βιέ Μπε­ζαν­σε­νό (Μέλος της ηγε­σί­ας του NPA-Νέο Αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κό Κόμμα, Γαλ­λία)
3. Ζοζέ Μαρία Ατέ­ντας (Μέλος της ηγε­σί­ας της «Αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κής Αρι­στε­ράς», Ισπα­νία)
4. Αντώ­νης Ντα­βα­νέλ­λος (Μέλος γραμ­μα­τεί­ας της Κ.Ε. ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ)
Πα­ρεμ­βά­σεις:
Τζιό­τζιο Κρε­μά­σκι (Μέλος της ηγε­σί­ας της FIOM -Ιτα­λι­κή Ομο­σπον­δία Ερ­γα­ζο­μέ­νων στη Με­ταλ­λουρ­γία και ιδρυ­τής μέλος της επι­τρο­πής Debito No - Όχι στο χρέος, Ιτα­λία)
Νίκος Γα­λά­νης (Μέλος πρω­το­βου­λί­ας των 1.000, Πα­ρέμ­βα­ση)
Νάσος Ηλιό­που­λος (Γραμ­μα­τέ­ας Νε­ο­λαί­ας ΣΥΝ)
Γιάν­νης Αλ­μπά­νης (Μέλος της Κ.Ε. ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ)
Άχμετ Σώκι (Ηγε­τι­κό στέ­λε­χος του ISO- Διε­θνι­στι­κή Σο­σια­λι­στι­κή Ορ­γά­νω­ση και εκ­δό­της του πε­ριο­δι­κού International Socialist Review, ΗΠΑ)
Πάνος Λά­μπρου (Μέλος γραμ­μα­τεί­ας της Κ.Ε. ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ)
Τσάρλς Αντρέ Υντρύ (Ηγε­τι­κό στέ­λε­χος του MPS- Κί­νη­μα για το σο­σια­λι­σμό, Ελ­βε­τία)


Κυ­ρια­κή 3 Μάρτη 2013

10.30 – 13.00
Το ερ­γα­τι­κό κί­νη­μα, τα συν­δι­κά­τα και η ορ­γά­νω­ση από τα κάτω.
Συ­ντο­νί­στρια: Κα­τε­ρί­να Γιαν­νού­λια (Μέλος Κ.Ε. ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, συν­δι­κα­λί­στρια ΥΠΑΑΤ)
1.Τζιό­τζιο Κρε­μάν­σκι (Μέλος της ηγε­σί­ας της FIOM - Ιτα­λι­κή Ομο­σπον­δία Ερ­γα­ζο­μέ­νων στη Με­ταλ­λουρ­γία και ιδρυ­τι­κό μέλος της επι­τρο­πής Debito No - Όχι στο χρέος, Ιτα­λία)
2.Δέ­σποι­να Κου­τσού­μπα (Πρό­ε­δρος συλ­λό­γου Ελ­λή­νων Αρ­χαιο­λό­γων, Γ.Σ. ΑΔΕΔΥ)
3.Κρι­στιάν Μαγιό (Μέλος της ηγε­σί­ας των SUD Solidaire, Γαλ­λία)
4.Προ­σκε­κλη­μέ­νος Συν­δι­κα­λι­στής (Πορ­το­γα­λία)
Πα­ρεμ­βά­σεις:
Λία Φρά­γκου (Συ­ντο­νι­σμός Πρω­το­βάθ­μιων Σω­μα­τεί­ων, Κ.Ε. ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ)
Γιώτα Λα­ζα­ρο­πού­λου (Πρό­ε­δρος κλα­δι­κού σω­μα­τεί­ου ενοι­κια­ζό­με­νων ερ­γα­ζο­μέ­νων στις τρά­πε­ζες)
Ψυ­κά­κος Δι­καί­ος (Μέλος της επι­τρο­πής ερ­γα­τι­κής πο­λι­τι­κής του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ)
Νάγια Νι­κο­λά­ου (ΔΣ ΕΚΑ)


14.00 – 17.00
Η καρ­διά των αρα­βι­κών εξε­γέρ­σε­ων κτυ­πά­ει στην Αί­γυ­πτο
Συ­ντο­νι­στής: Σω­τή­ρης Μάρ­τα­λης (Μέλος της Κ.Ε. του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ)
1. Μου­στα­φά Αλί (Δη­μο­σιο­γρά­φος της δια­δι­κτυα­κής εφη­με­ρί­δας Αλ Αχράμ, Αί­γυ­πτος)
2. Πέ­τρος Πα­πα­κων­στα­ντί­νου (Δη­μο­σιο­γρά­φος)
3. Ζιλ­μπέρ Ασκάρ (Κα­θη­γη­τής Ανα­πτυ­ξια­κών Με­λε­τών και Διε­θνών Σχέ­σε­ων του πα­νε­πι­στη­μί­ου SOAS του Λον­δί­νου, Γαλ­λία)
4. Άχμετ Σώκι (Ηγε­τι­κό στέ­λε­χος του ISO- Διε­θνι­στι­κή Σο­σια­λι­στι­κή Ορ­γά­νω­ση και εκ­δό­της του πε­ριο­δι­κού International Socialist Review, ΗΠΑ)
Πα­ρεμ­βά­σεις από το ακρο­α­τή­ριο
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου