Σάββατο, 9 Ιουνίου 2012

12 ΜΑΡΤΙΟΥ 1932: ΣΠΑΡΑΚΤΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΝ - ΤΡΑΓΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΚ ΨΥΞΕΩΣ

Μία νέα απέθανεν ενώ εκαθάριζε
από τας χιόνας την στέγην της οικίας της.
                                    ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ, 4 Μαρτίου ( Του ανταποκριτού μας). –
Η χιών από ενός μηνός πίπτει συνεχώς επιφέρουσα καταστροφήν, ού μόνον εις την κτηνοτροφίαν η οποία τελείως εξέλιπε, αλλά και εις την γεωργίαν και λοιπάς επαγγελματικάς τάξεις λόγω ελλείψεως συγκοινωνίας, τροφίμων και καυσοξύλων και λόγω του σφοδρού ψύχους το οποίον συντελεί εις την ανάπτυξην των αιτιών αιφνηδίων θανάτων....


Ούτως πρό οκτώ ημερών απεβίωσε ο ποιμήν γεώργιος Κοπανάκης παθών εκ ψύξεως αιφνηδίως, το δε αιγοποίμνιόν του περιήλθε εις χείρας των δανειστών του διότι είχε χρεωθή 25 χιλ. δραχ. Δια συντήρησην του ποιμνίου του.
Χθές εκ του βάρους της χιόνος κατέπεσαν πολλαί στέγαι.
Διά να αποφύγουν άλλας καταρεύσεις οι κάτοικοι ανήλθαν επί των στεγών των οικιών των και εκαθάριζον αυτάς εκ των χιώνων.
Αλλά τότε συνέβηάλλο θλιβερόν δυστύχημα.
Η νεαρά και ωραία κόρη Ασήμω Χρ. Νικολοπούλου ενώ ευρίσκετο εις τη στέγην της διωρόφου οικίας της ίνα την καθαρίση από την χιόνα, έπαθεν η δύσμοιρος συμφόρησην εγκεφαλικήν εκ του ψύχους και απέθανεν επί της στέγης.
Η σκηνή ήτο εξόχως δραματική όταν οι οικείοι της αντιληφθέντες το δυστύχημα κατεβίβασαν νεκράν την ατυχή κόρην και σήμερον εν μέσω βαθυτάτου πένθους και από βαρύτατον χειμώνα και χιώνας ύψους ενός μέτρου εγίνετο η κηδεία της προξενούσα τον φόβον και την απόγνωσιν εις τους κατοίκους.
Πλέον των πεντήκοντα οικογενειών στερούνται άρτου.
Οι ποιμένες εκλιπαρούσι δι’ εύρεση τροφής διά τά ζώα των.
Οι δύο συνεταιρισμοί μνας αδυνατούν να προσφέρωσι βοηθείας διότι χρεωστώσι εις την Αγροτικήν Τράπεζαν παλαιά δάνεια και δεν δύναται η Τράπεζανα χορηγήση νέα προς ενίσχυσιν των γεωργών.


Το Κοινοτικόν Συμβούλιον Πολυδρόσου συνήλθε εις την οικίαν του κ. Προέδρου προς λήψιν σωστικών μέτρων των ψυχορραγούντων κατοίκων αλλ’ είναι άγνωστον τίνα μέτρα σωστικά εψήφισαν.
Πάντως όμως ελπίζουσιν οι επιζήσαντες ότι θα τύχωσι της δέουσας περιθάλψεως παρά της κοινοτικής αρχής. Π.Γ.Δ.
Από: ΄΄βασιλης δαδιωτης΄΄


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Ο σκοπός μας με το να αναδημοσιεύομε θέματα, από εφημερίδες και περιοδικά της εποχής εκείνης, είναι για να γνωρίζουμε της συνθήκες που ζούσαν οι πρόγονοι μας, τον τρόπο σκέψης και παρουσίασης των γεγονότων.
Προσέχοντας με λεπτομέρεια την καταγραφή μπορούμε να αντιληφθούμε και άλλες συνθήκες είτε διαβίωσης (ομαδικότητα ) αλλά και τις καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν.
(Το 1932 Χιόνιζε επί ένα μήνα )

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου