Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΑΣ

Λιδωρίκι, 6 Ιουνίου 2011

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλισης Δημοτικού Συμβουλίου».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 10 Ιουνίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

΄Εγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (παραδοσιακό καφενείο) Τ.Κ. Μοναστηρακίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ράπτης Ιωάννης)

Λήψη απόφασης για χαρακτηρισμό πιστώσεων ως...
δεκτικών εκδόσεως Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κων/νος)

Πρόσληψη υδρονομικού οργάνου (υδρονομέα) Δήμου Δωρίδος για Τ.Κ. Μαραθιά & οικισμό Σκαλώματος Τ.Κ. Μοναστηρακίου, για την αρδευτική περίοδο 2011.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευσταθίου Ανδρέας)

΄Εγκριση συντήρησης παλαιού δικτύου ύδρευσης από τον κ. Ρούμπα Θωμά για την υδροδότηση της οικίας του και του χώρου της γιορτής της πίττας Τ.Κ. Τειχίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευσταθίου Ανδρέας)

Καθορισμός Τμημάτων Κοινοχρήστων χώρων που παραχωρούνται για χρήση για το έτος 2011σε δικαιούχους /ενδιαφερόμενους χωρίς δημοπρασία (όμοροι).

(Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Ράπτης Ιωάννης)

Καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης και καθορισμός τιμήματος για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι) μέχρι τη λήξη της ΚΥΑ 10384690/2439/Β0010/15.04.2009 (Φ.Ε.Κ. 792/29.4.2009 τεύχος Β΄).

(Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Ράπτης Ιωάννης)

΄Εγκριση παρακράτησης ποσού 6.571,15 € από τέλη ηλεκτροφωτισμού για επαύξηση ισχύος στην παροχή γηπέδου Μαλαμάτων.

(Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)

Παράταση προθεσμίας για την « Μελέτη ασφαλτόστρωσης δρόμου Μαραθιά _ Πύργου» της Δημοτικής Ενότητας Ευπαλίου του Δήμου Δωρίδος.

(Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)

Εγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου « Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Ευπαλίου – Μαραθιά- Κλήματος & Δροσάτου» του πρώην Δ. Ευπαλίου Α.Μ. 78/2009.

(Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης μικρών έργων.
(Εισηγητής: Δημ Σύμβουλος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
Συγκρότηση επιτροπής καταμέτρησης – εκτίμησης ακινήτου ως αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ. επιτροπών & λοιπών δραστηριοτήτων.

(Εισηγητής: Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)

΄Ιδρυση και λειτουργία νέων Κ.Ε.Π. στο Κροκύλειο έδρα Δ.Ε. Βαρδουσίων και Τ.Κ. Γλυφάδας Δ.Ε. Τολοφώνος.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κων/νος)

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Τ.Κ. Γλυφάδας Δ.Ε. Τολοφώνος.

(Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος Κοκμοτός Αθανάσιος)

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους οικισμούς Χανίων και Σπηλιάς της Τ.Κ. Τριζονίων Δ.Ε. Τολοφώνος .

(Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος Κοκμοτός Αθανάσιος)

Νέος Κανονισμός κυκλοφορίας οχημάτων στο νησί Τριζόνια.

(Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος Κοκμοτός Αθανάσιος)

Ορισμός νέων υπολόγων διαχειριστών, πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σε έργα της ΣΑΕΠ 056 / 8 της Στερεάς Ελλάδας - Τροποποίηση των υπ’ αριθ. 6/93/2011 & 6/94/2011 αποφάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου.

(Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος Γκόλφης Γεώργιος)

Ψήφιση και διάθεση πίστωσης 20.000,00 € για διοργάνωση πολιτιστικής δραστηριότητας (Γιορτή Τράτας) στη Δ.Ε. Τολοφώνος.

(Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος Χαραλάμπους Εμμανουήλ)

Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου : «ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΛΗΜΑΤΟΣ» με Α.Μ. 1/2009.

(Εισηγητής: Δημ Σύμβουλος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)

Εγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου : «Ολοκλήρωση Αθλητικού Κέντρου Πενταγιών» του πρώην Δήμου Βαρδουσίων και νύν Δ.Ε. Βαρδουσίων. Α.Μ. 68/2007.

(Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)

Συντήρηση συνδετηρίου δρόμου Διχωρίου με κεντρικό άξονα Αρτοτίνα - Πενταγιοί.

(Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος Παλασκώνης Κων/νος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΖΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
http://lidoriki.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου