Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2010

Νέες θέσεις στην Ι' Εφορία Δελφών - μέχρι 30.7 οι αιτήσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Π.Δ. 191/2003 (ΦΕΚ 146 Α/13.6.2003) για τον Οργανισμό του Υπουργείου Πολιτισμού

2. Το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122 Α/5.8.1991) για τον τρόπο εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων.

3. Το Π.Δ. 99/1992 (ΦΕΚ 46 ...
Α/24.3.1992) για τη μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων.

4. Το Ν. 2026/1992 (ΦΕΚ 43 Α/23.3.1992 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις».

5. Το άρθρο 18 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως ισχύει με τον Ν. 3812/2009.

6. Το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 2833/2000 (ΦΕΚ 150 Α/30.6.2000) «Θέματα προετοιμασίας των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 και άλλες διατάξεις».

7. Το άρθρο 19 παρ. 27 του Ν. 2947/2001 «Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας Έργων Ολυμπιακής & άλλες διατάξεις».

8. Το Π.Δ. 164/2004 (ΦΕΚ 134 Α/19.7.2004) Ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα.

9. Το Π.Δ. 410/1988 (ΦΕΚ 191 Α/30.8.1988) περί «Κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου».

10. Το άρθρο 16 του Ν. 3525/26.1.2007 «Πολιτιστική χορηγία».

11. Το Π.Δ. 635/1985 (ΦΕΚ 232 Α/31.12.1985) που αναφέρεται στην επέκταση των διατάξεων του Π.Δ. 74/1985 και στις λοιπές ειδικές περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού.

12. Τον Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α/28.12.2009).

13. Το Π.Δ. 186/2009(ΦΕΚ 213/07.10.2009) «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης».

14. Την υπ` αριθμόν ΔΙΠΠ/Φ.ΙΔΟΧ/1/756//21.1.2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης .

15. Την επείγουσα ανάγκη πρόσληψης ωρομίσθιου προσωπικού για τις ανάγκες της Ι Εφορείας Αρχ/των Δελφών.

16. Την ισχύουσα Νομοθεσία σχετικά με τους όρους αμοιβής και εργασίας του επί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του Δημοσίου.

17. Την με αρ. 367/22.1.10 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέως Πολιτισμού του ΥΠ.ΠΟ.Τ.

18. Τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠ.ΠΟ.Τ. οικονομικού έτους 2010.

19.Την 520/29/1/2010 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέως Πολιτισμού του ΥΠ.ΠΟ.Τ.

20.Την 2004/16/4/2010 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέως Πολιτισμού του ΥΠ.ΠΟ.Τ.ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

Την πρόσληψη του παρακάτω ωρομίσθιου προσωπικού για τις ανάγκες της Ι ΕΠΚΑ για χρονικό διάστημα 330 ωρών και όχι μετά την 31/12/2010

Α) Για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 330 ωρών και όχι μετά την 30η Δεκεμβρίου 2010

ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δύο (2)

Β) Για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 330 ωρών και όχι μετά την 30η Δεκεμβρίου 2010

ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ,ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ,ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Δύο (2)

Γ) Για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 330 ωρών και όχι μετά την 30η Δεκεμβρίου 2010

ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑ ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΝΗΜΕΙΑ

Ένας (1)

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν καλούνται να υποβάλουν έντυπη αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών, που αρχίζει από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Ι΄ΕΠΚΑ και της καταχώρησης στον δικτυακό κόμβο του ΥΠ.ΠΟ.Τ. (www.yppo.gr) Ημερομηνία ανάρτησης Παρασκευή 23-07-2010. Οι αιτήσεις θα κατατίθενται από Δευτέρα 26-07-2010 έως Παρασκευή 30-07-2010 είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, η οποία θα πρέπει να έχει πρωτοκολληθεί έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων, κατά τις ώρες 9:00 – 13:00 στα γραφεία της Γραμματείας της Ι΄ ΕΠΚΑ, Μουσείο Δελφών, Δελφοί, όπου διατίθενται και σχετικά έντυπα αιτήσεων.ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει :

α) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους της Ε.Ε. Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας απαιτείται Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (N.2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) ΥΠΕΠΘ Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210−3443384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310− 459101, του κατώτερου επιπέδου: Α΄ ΕΠΙΠΕΔΟ : Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.).

β) Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

γ) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των

καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.

δ) Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία,

δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

Εξαίρεση : Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την

προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν. 2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).

ε) Δεν κατατάσσεται υποψήφιος που έχει συμπληρώσει είκοσι τέσσερις (24) μήνες (άρθρο 6 του Π.Δ. 164/2004) στον ίδιο φορέα (ΥΠ.ΠΟ.Τ) με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα (υπολογίζονται οι συμβάσεις από τις 19-7-2004 και μετά, ημερομηνία δημοσίευσης του Π.Δ.164/2004, ΦΕΚ 134 Α/19.7.2004). Δεν κατατάσσεται υποψήφιος που έχει συνάψει με τον φορέα διαδοχικές συμβάσεις, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 5 του Π.Δ.164/2004. Σε περίπτωση που δεν υπάρξουν υποψήφιοι που να πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης, τότε κατ’ εξαίρεση μπορεί για αντικειμενικούς λόγους συνιστάμενους στις επιτακτικές ειδικές ομοειδείς ανάγκες των έργων της Υπηρεσίας που πρέπει να συνεχιστούν χωρίς διακοπή μπορούν να επιλεγούν ξεχωριστά και με ειδική αιτιολόγηση και υποψήφιοι που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της τρίμηνης διακοπής.ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣΕιδικευμένοι Εργάτες ΥΕ

- Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

- Αποδεδειγμένη Εμπειρία (τουλάχιστον 6μηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης (αφορά στο 60% των προκηρυσσομένων θέσεων εφόσον βεβαίως υπάρξουν και υποψήφιοι με εξειδίκευση χωρίς εμπειρία).ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Η διαδικασία της πρόσληψης είναι η προβλεπόμενη στο άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 σε συνδυασμό με το Π.Δ. 99/1992 και το άρθρο 1 παρ. η του Ν.3812/28-12-2009, όπως ισχύουν. Το 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων, ξεχωριστά για κάθε κατηγορία προσωπικού, θα καλυφθεί από υποψήφιους που έχουν εξειδικευμένη και συναφή εμπειρία με την προκηρυσσόμενη θέση και το 40% θα καλυφθεί από υποψήφιους χωρίς εμπειρία.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Λόγω των υψηλών απαιτήσεων εκτέλεσης των εργασιών, για έργα έρευνας, αναστήλωσης, αποκατάστασης, συντήρησης και διαμόρφωσης Μνημείων Αρχαιολογικών χώρων και των εκτελούμενων Έργων Μουσείων με ειδικευμένο προσωπικό τεχνητών υψηλής εξειδίκευσης, θα εφαρμοσθούν τα κριτήρια και η αντίστοιχη μοριοδότηση του άρθρου 18 του Ν 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 6 του Νόμου 3812/2009.

Η συναφής εμπειρία με την προκηρυσσόμενη θέση βαθμολογείται με επτά (7) μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι 60 μήνες.

Για την κατηγορία ΥΕ βαθμολογούμενο κριτήριο είναι μόνο η συναφής εμπειρία με την προκηρυσσόμενη θέση.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά:

α) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους και των βαθμολογούμενων τίτλων τους, συγκεκριμένα, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τα ειδικά προσόντα όπως αναφέρονται και στην παρούσα προκήρυξη πρόσληψης. Σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

γ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνουν ότι γ1) τα στοιχεία της αίτησης τους είναι απολύτως ακριβή και αληθή, γ2) έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν, γ3) μετά την ειδοποίησή τους για την επιλογή τους θα προσέλθουν και θα αναλάβουν υπηρεσία εντός τριών (3) ημερών, γ4) δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, γ5) δεν έχουν συμπληρώσει είκοσι τέσσερις (24) μήνες συνολικής υπηρεσίας στο ΥΠ.ΠΟ.Τ., σύμφωνα με το Π.Δ. 164/2004 (ΦΕΚ 134 Α/19.7.2004), καθώς και την τυχόν προϋπηρεσία τους στο ΥΠ.ΠΟ.Τ. και συγκεκριμένα την Υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν, το ακριβές χρονικό διάστημα της απασχόλησης (έναρξη και λήξη) και την ειδικότητα.

Για την απόδειξη της συναφούς εμπειρίας με την προκηρυσσόμενη θέση απαιτείται βεβαίωση του οικείου φορέα στην οποία θα αναφέρεται αναλυτικά η ειδικότητα πρόσληψης, η χρονική διάρκεια, το αντικείμενο απασχόλησης και ο αριθμός των ημερομισθίων.ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ-ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ κλπΗ διάρκεια της απασχόλησης του ωρομίσθιου αυτού προσωπικού θα είναι για χρονικό διάστημα 330 ωρών και όχι μετά την 31/12/2010.

Η απασχόληση θα είναι πενθήμερη και δεν θα υπερβαίνει τις 37 ½ ώρες την εβδομάδα.

Η μισθοδοσία των προσλαμβανομένων θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠ.ΠΟ.Τ.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση επί των πινάκων κατάταξης και πρόσληψης στα Γραφεία της αρμόδιας Υπηρεσίας που εκδίδει τους πίνακες και που θα εξετάσει την ένσταση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία η οποία λήγει μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση των πινάκων. Για την υποβολή της ένστασης απαιτείται η καταβολή παραβόλου στο Δημόσιο Ταμείο σαράντα (40) ευρώ. Οι ενστάσεις θα εξετάζονται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών.

Σε περίπτωση δικαίωσης ένστασης η μείωσης μορίων των επιτυχόντων για διάφορούς λόγους η αντικατάσταση τους γίνεται με τους πρώτους επιλαχόντες κατά σειρά μορίων στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Το αντίγραφο ποινικού μητρώου και το πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.

Η παρούσα ανακοίνωση θα τοιχοκολληθεί στα γραφεία της Κ΄ΕΠΚΑ και θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό κόμβο του ΥΠ.ΠΟ.Τ. (www.yppo.gr).

Η Προϊσταμένη της Ι΄ ΕΠΚΑ

Αθανασία Ψάλτη

Αρχαιολόγος ΠΕ με βαθμό Α΄

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου