Πέμπτη, 1 Ιανουαρίου 2015

Ερώτηση Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στην Βουλή για την χρήση χώρου Αιγιαλού και παραλίας της Ιτέας Φωκίδας


Δικαίωμα χρήσης χώρου αιγιαλού και παραλίας εντός της χερσαίας ζώνης του λιμένα Ιτέας Ν. Φωκίδας από την S & B βιομηχανικά ορυκτά ΑΕ

Ερώτηση και ΑΚΕ
Προς τους  Υπουργούς
1) Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
2) Ναυτιλίας και Αιγαίου
3) Οικονομικών

Θέμα: Δικαίωμα χρήσης χώρου αιγιαλού και παραλίας εντός της χερσαίας ζώνης του λιμένα Ιτέας Ν. Φωκίδας από την S & B βιομηχανικά ορυκτά ΑΕ.

Το 1990 με την Αρ. Πρ. Δ8/Γ/Φ7.42.6/2436/28-3-1990 απόφαση των Υπουργών Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορικής Ναυτιλίας, δόθηκε παράταση ισχύος του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού και παραλίας εντός της χερσαίας ζώνης του λιμένα Ιτέας στην ΑΕΜ ΒΩΞΙΤΑΙ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ για άλλα 25 χρόνια. Το δικαίωμα χρήσης είχε δοθεί με την υπ.αρ. πρ. Γ2880/22.1.65 κοινή απόφαση των Υπουργών Δημοσίων Έργων και Βιομηχανίας προς κατασκευή νέας αποβάθρας ...

φορτώσεως μεταλλεύματος βωξίτη. Και οι δύο αποφάσεις είχαν δοθεί έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Α.Ν. 2344/40 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.Δ. 2942/54. Το αρχικό ετήσιο αντάλλαγμα έτους 1990 ορίστηκε σε 3.500.000 δρχ. ή 10.270 € αναπροσαρμοζόμενο κάθε χρόνο με βάση τον επίσημο τιμάριθμο και με ισχύ μέχρι 22/1/2015.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις με τις οποίες δόθηκε η παράταση αλλά και η αρχική άδεια ήταν, πέρα των άλλων και τον ορισμό του τιμήματος, να λαμβάνεται από την εταιρεία ΑΕΜ ΒΩΞΙΤΑΙ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ κάθε μέτρο πρόληψης και καταστολής για αποφυγή ρύπανσης του θαλάσσιου χώρου που δυνατόν να προέρχεται από βροχοπτώσεις, διασκορπισμό του φορτίου κατά τη φόρτωση πλοίων κλπ. Επίσης ότι “εκ της κατασκευής και χρησιμοποιήσεως της εν θέματι αποβάθρας ουδείς περιορισμός θα επέλθει εις την χρήση των κοινοχρήστων της πέριξ περιοχής χώρων”. Η μη τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων αυτών είναι εξόφθαλμα εμφανείς και τα συμφέροντα του τόπου, των κατοίκων της περιοχής και του περιβάλλοντος, μέχρι τώρα αγνοούνται επιδεικτικά εις όφελος των συμφερόντων της συγκεκριμένης εταιρείας. Διαμαρτυρίες, προσφυγές, έρευνες και στοιχεία που υπάρχουν και έχουν δημοσιοποιηθεί δεν ελήφθησαν ποτέ υπόψη.
Η παραχώρηση ωστόσο δικαιώματος χρήσης του χώρου χερσαίας ζώνης δεν έχει καμία σχέση ως αδειοδότηση με την αρ. πρ. οικ. 2763/57/16-1-13 απόφαση του αναπληρωτή ΥΠΕΚΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το έργο “λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας, εμπλουτισμού, αποθήκευσης και αποβάθρων φόρτωσης – εκφόρτωσης βωξίτη σε χώρους συνολικής έκτασης 666.801,829 τ.μ. που βρίσκονται στη θέση «ΚΕΦΑΛΗ» στην Ιτέα”. Η μόνη σχέση που έχουν είναι ότι η παραχώρηση έφερε όλες τις άλλες δραστηριότητες στο Λαρνάκι, και από μια σκάλα φόρτωσης φθάσαμε στα 667 στρέμματα ρυπογόνου και καταστροφικής εγκατάστασης. Είναι η γενεσιουργός αιτία αυτής της καταστροφικής για το περιβάλλον κατάστασης.
Η νέα αίτηση για παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χερσαίας ζώνης θα εξετασθεί σύμφωνα με τον ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 2854) «περί αιγιαλού, παραλίας και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο νόμος για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού και παραλίας ορίζει ότι:
 • Οι παραχωρήσεις αιγιαλού, παραλίας κλπ. υπόκεινται πάντοτε σε μονομερή ανάκληση από το Δημόσιο για λόγους μεταξύ των άλλων και συγκοινωνιακούς, δημόσιας υγείας και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.
 • Η αξιοποίηση του αιγιαλού και της παραλίας, με την παραχώρηση και την εκτέλεση έργων, πρέπει να εξασφαλίζει και να μην εμποδίζει την ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών στην παραλία και αιγιαλό. Εκτός αν αυτό επιβάλλεται για ειδικούς λόγους όπως εθνικής άμυνας, δημόσιας υγείας κλπ.
 • Απαγορεύεται η παραχώρηση της αποκλειστικής χρήσης του αιγιαλού και της παραλίας εκτός αν αυτό επιβάλλεται για ειδικούς λόγους όπως εθνικής άμυνας κλπ.
 • Ο παραχωρησιούχος δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσει ολικά η μερικά το δικαίωμα του σε άλλον ή να συνάψει οποιαδήποτε σχέση γι΄ αυτό, με ή χωρίς αντάλλαγμα, που να αφορά την έκταση που παραχωρήθηκε ή τις εγκαταστάσεις και γενικά τα έργα πάνω σ΄ αυτή, χωρίς έγκριση του υπουργού Οικονομικών. Η παραβίαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την ανάκληση της παραχώρησης.

 • Η χρησιμοποίηση των έργων και των εγκαταστάσεων αυτών γενικά από τρίτους υπόκειται σε αντάλλαγμα, ο οποίο καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και εμπορικής Ναυτιλίας και εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο. Αν δεν αποδοθεί με συγκεκριμένη διαδικασία επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το τριπλάσιο του ανταλλάγματος.

Μετά από όλα τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη την καταστρεπτική επίδραση στο περιβάλλον από την εβδομηντάχρονη λειτουργίας τη σκάλας φόρτωσης και των άλλων δραστηριοτήτων που προέκυψαν από τη λειτουργία της,
Ερωτώνται οι κ.κ.Υπουργοί:

 • Πως διαμορφώθηκε το αντάλλαγμα του δικαιώματος χρήσης για κάθε χρόνο από το 1990 έως σήμερα; Εισπράχθηκαν, και αν ναι, από ποια υπηρεσία τα χρήματα αυτά;
 • Ποιος ελέγχει αν τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις με τις οποίες δόθηκε η παράταση αλλά και η αρχική άδεια του δικαιώματος χρήσης; Γιατί δεν έχουν γνωστοποιηθεί οι σχετικές εκθέσεις αυτοψίας των αρμόδιων υπηρεσιών;
 • Ελέγχθηκε ποτέ ή προκλήθηκε να ελεγχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες η εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων στο Λαρνάκι;
 • Έχει γίνει νέα αίτηση για παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χερσαίας ζώνης; Αν ναι από ποιον και με βάση ποιο άρθρο του ν. 297/2001 έχει συνταχθεί ο φάκελλος που συνοδεύει την αίτηση;
 • Μπορεί να δοθεί άδεια παραχώρησης και χρήσης στο Λαρνάκι ενώ εκκρεμούν προσφυγές στο Συμβούλιο Επικρατείας;
 • Με ποιες αποφάσεις ο Υπουργός ΠΕΚΑ ενέκρινε οριστικά, όπως απαιτείται από τα μισθωτήρια συμβόλαια και τον μεταλλευτικό κώδικα, την πραγματοποίηση των οριστικών μεταβιβάσεων μίσθωσης δημοσίων μεταλλείων από την ΑΕΜ Βωξίτες Παρνασσού στην ΑΕΕ Αργυρομεταλλευμάτων και Βαρυτίνης ΜΛΒΤΝΤ από αυτήν στις S & B βιομηχανικά ορυκτά ΑΕ και από αυτήν στην ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ ΒΩΞΙΤΕΣ ΑΕ.
 • Στις μεταβιβάσεις αυτές συμπεριλαμβάνεται και το δικαίωμα χρήσης χώρου του αιγιαλού και παραλίας εντός της χερσαίας ζώνης του Λιμένα Ιτέας του Ν. Φωκίδας;
 • Με ποιες αποφάσεις ο υπουργός οικονομικών ενέκρινε τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων χώρων χρήσης αιγιαλού και παραλίας εντός της χερσαίας ζώνης του λιμένα Ιτέας από την ΑΕΜ Βωξίται Παρνασσού στην ΑΕΕ Αργυρομεταλλευμάτων και Βαρυτίνης ΜΛΒΤΝΤ από αυτήν στην S&B βιομηχανικά ορυκτά ΑΕ και από αυτήν στην Ευρωπαϊκοί Βωξίτες ΑΕ;
 • Έχει υπογραφεί ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, η οποία καθορίζει το αντάλλαγμα της χρησιμοποίησης των έργων και εγκαταστάσεων που έχουν κατασκευασθεί με τη συγκεκριμένη παραχώρηση, από τρίτους; Χρησιμοποιούνται οι εγκαταστάσεις από τρίτους και αν ναι, εισπράττεται το ανάλογο ποσό ως δημοσιονομικό έσοδο; Με ποια νομιμοποίηση χρησιμοποιεί σήμερα τη σκάλα φόρτωσης η Ευρωπαϊκοί Βωξίτες ΑΕ τελείως διαφορετική εταιρεία από τη ΑΕΜ Βωξίται Παρνασσού;
 • Σε περίπτωση λύσης ή πώλησης της Ευρωπαϊκοί Βωξίτες ΑΕ η αίτηση για δικαίωμα χρήσης χώρου αιγιαλού και παραλίας ή η εκδοθείσα σχετική απόφαση ισχύει ή παύει να ισχύει;
 • Στη διαδικασία εξέτασης αίτησης για παράταση ισχύος του δικαιώματος χρήσης τα συναρμόδια υπουργεία θα λάβουν υπόψη τα συμπεράσματα αξιόπιστων μελετών σχετικά με την καταστρεπτική επίδραση στο περιβάλλον της εβδομηντάχρονης λειτουργίας της σκάλας φόρτωσης και των άλλων δραστηριοτήτων που προέκυψαν από αυτήν;
 • Υπάρχει οικονομοτεχνική και αναλογική μελέτη που να δίνει απάντηση στο ερώτημα αν η σκάλα φόρτωσης είναι ιδιαιτέρως συμφέρουσα για την εθνική οικονομία και συμβάλλει θετικά στην τοπική οικονομία ή είναι καταστροφική για τον τόπο και τα οφέλη της είναι μηδαμινά έναντι της τεράστιας καταστροφής που προκαλεί σε όλες τις άλλες παραγωγικές δυνατότητες της περιοχής;
 • Έγιναν ή δρομολογήθηκαν ποτέ μελέτες σαν τις παραπάνω και από ποιον;
 • Προβλέπεται ενημέρωση των κατοίκων και των φορέων τους για το περιεχόμενο του φακέλλου που συνοδεύει την αίτηση, ώστε να αντιμετωπισθούν θέματα υποβολής ψεύτικων, παραπλανητικών ή ελλιπών στοιχείων;
 • Έχει ελεγχθεί αν τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι της απόφασης Αρ. Πρ. Οικ. 2763/57/16-1.2013 του αναπληρωτή ΥΠΕΚΑ;
 • Έχουν κοινοποιηθεί οι σχετικές εκθέσεις αυτοψίας αρμόδιων υπηρεσιών καθώς και όλα τα στοιχεία περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος που απαιτούνται να καταγράφονται αναλύονται και να υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες σύμφωνα με την παραπάνω υπουργική απόφαση;
 • Επειδή το δικαίωμα χρήσης χώρου αιγιαλού και παραλίας εντός της χερσαίας ζώνης του λιμένα Ιτέας Ν. Φωκίδας άρα και η χρήση της αποβάθρας φόρτωσης τελειώνει στις 22/1/2015, τι μέτρα θα ληφθούν για την μη χρησιμοποίηση της σκάλας φόρτωσης από την όποια μεταλλευτική εταιρία χωρίς την απαραίτητη άδεια;


Οι ερωτώντες βουλευτές

Νάντια Βαλαβάνη
Απόστολος Αλεξόπουλος
Ιωάννης Σταθάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου