Στην κατάμεστη αίθουσα της ΕΣΗΕΑ, παρά την εποχή και τις υψηλές θερμοκρασίες, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της 25ης Ιουλίου, εκδήλωση της Αριστερής Πλατφόρμας του ΣΥΡΙΖΑ, με ομιλητές τον Παναγιώτη Λαφαζάνη και τον Αντώνη Νταβανέλλο. Σημαντικό στοιχείο και η παρουσία συναγωνιστών από άλλες αριστερές δυνάμεις.
Με πλού­σια συ­ζή­τη­ση και με­γά­λη συμ­με­το­χή κό­σμου πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε η εκ­δή­λω­ση της Αρι­στε­ρής Πλατ­φόρ­μας με θέμα "η Αρι­στε­ρά μετά το...
Συ­νέ­δριο του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ". Την εκ­δή­λω­ση άνοι­ξαν με ει­ση­γή­σεις τους ο Παν. Λα­φα­ζά­νης, κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκ­πρό­σω­πος του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και ο Αντ.Ντα­βα­νέλ­λος, μέλος της Πο­λι­τι­κής Γραμ­μα­τεί­ας του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ.
Μπρο­στά στο νέο γύρο ερ­γο­δο­τι­κής και κυ­βερ­νη­τι­κής επι­θε­τι­κό­τη­τας, η τα­κτι­κή για την ανα­τρο­πή των μνη­μο­νια­κών πο­λι­τι­κών της ακραί­ας λι­τό­τη­τας και της κυ­βέρ­νη­σης Σα­μα­ρά που τις εφαρ­μό­ζει, οι ευ­θύ­νες της Αρι­στε­ράς για την ορ­γά­νω­ση των αντι­στά­σε­ων και την οι­κο­δό­μη­ση της πο­λι­τι­κής εναλ­λα­κτι­κής απέ­να­ντι στην ιδο­πέ­δω­ση των ζωών μας, οι συμ­μα­χί­ες και ο προ­σα­να­το­λι­σμός του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, βρέ­θη­καν στο επί­κε­ντρο της κου­βέ­ντας.
Στην εκ­δή­λω­ση μί­λη­σαν αρ­κε­τά μέλη και στε­λέ­χη της Αρι­στε­ρής Πλατ­φόρ­μας, ενώ τη δική τους συμ­βο­λή κα­τέ­θε­σαν με τις το­πο­θε­τή­σεις τους ο Πα­να­γιώ­της Σω­τή­ρης (ΑΡΑΝ, συ­νι­στώ­σα της ΑΝΤΑΡ­ΣΥΑ), η Μαρία Ζευ­γώ­λη (εκ μέ­ρους της πρω­το­βου­λί­ας των «1000») και άλλοι σύ­ντρο­φοι εκτός ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ.
Η επι­τυ­χία της εκ­δή­λω­σης απο­τε­λεί ένα ακόμα θε­τι­κό βήμα στην κα­τεύ­θυν­ση της ευ­ρύ­τε­ρης δυ­να­τής συ­μπα­ρά­τα­ξης των αρι­στε­ρών δυ­νά­με­ων με στόχο την κυ­βέρ­νη­ση της Αρι­στε­ράς, που θα εκ­φρά­σει τα αι­τή­μα­τα των ερ­γα­τι­κών-λαϊ­κών δυ­νά­με­ων, με ορί­ζο­ντα το σο­σια­λι­στι­κό με­τα­σχη­μα­τι­σμό της κοι­νω­νί­ας.

Ει­σή­γη­ση Αντώ­νη Ντα­βα­νέλ­λου: http://​youtu.​be/​nndIW5-3xbk
Ει­σή­γη­ση Πα­να­γιώ­τη Λα­φα­ζά­νη: http://​youtu.​be/​SMJ8ubPskaw
Πα­ρεμ­βά­σεις (ηχη­τιό): http://​kiwi6.​com/​file/​dmagyk440l
κλεί­σι­μο Αντ. Ντα­βα­νέλ­λου: http://​youtu.​be/​aNNch13m-pU
κλεί­σι­μο Π. Λα­φα­ζά­νη: http://​youtu.​be/​t4AKVrGGP40

Πε­ρισ­σό­τε­ρες φωτό εδώ