Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2013

Αιτήσεις και προυποθέσεις για δωρεάν τρόφιμα στον Δήμο Δελφών αλλά και τους άλλους Δήμους και συλλόγους της Φωκίδας


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας γνωρίζουμε ότι η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας εφαρμόζει πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη δωρεάν διανομή τροφίμων σε απόρους, σύμφωνα με την αριθ. 279/23460/22-02-2013 (ΦΕΚ 414/22-02-2013 τ.Β΄) Κ.Υ.Α.
Έπειτα από τα παραπάνω, ο Δήμος Δελφών θα υλοποιήσει το πρόγραμμα για τους μόνιμους κατοίκους όλων των Δημοτικών Ενοτήτων.
Για το λόγο αυτό καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να απευθυνθεί έως 31/05/2013, στο Τμήμα Κοιν. Προστασίας, Αλληλεγγύης και Δημ. Υγείας του Δήμου ( Γιδογιάννου 31, τηλ. 2265350531 ) ή στις κατά τόπους Δημοτικές Ενότητες, προκειμένου να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:...1/ Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του τελικού δικαιούχου (έντυπο χορηγούμενο από την Υπηρεσία μας ή στις κατά τόπους Δημοτικές Ενότητες).
2/ Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, ή άλλου νομίμου εγγράφου ταυτοποίησης.
3/ Άδεια διαμονής σε ισχύ (μόνο για αλλοδαπούς Τρίτων Χωρών).


Διευκρινίζεται ότι το κριτήριο επιλεξιμότητας για τους απόρους-δικαιούχους διαμορφώνεται βάσει οικονομικών και κοινωνικών στοιχείων και είναι:
1. Για το άπορο άτομο, ατομικό ετήσιο εισόδημα μέχρι και 7.200,00 €.
2. Για την άπορη οικογένεια, οικογενειακό εισόδημα όπως ακολουθεί:
Για οικογένεια με 2 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος ή αιτών/ούσα και ένα προστατευόμενο μέλος) μέχρι και 10.700,00 € .
· Για οικογένεια με 3 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος με ένα προστατευόμενο μέλος ή αιτών/ούσα και δύο προστατευόμενα μέλη) μέχρι και 11.520,00 € .
· Για οικογένεια με 4 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύζυγος με δύο προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τρία προστατευόμενα μέλη ) μέχρι και 14.400,00 € .
· Για οικογένεια με 5 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύζυγος με τρία προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τέσσερα προστατευόμενα μέλη) μέχρι και 17.280,00 € .
· Για κάθε ένα προστατευόμενο μέλος, πέραν των 3, το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880 €.
3. Στην περίπτωση ατόμου, που έχει αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται κατά 3.600,00 €.
Στην περίπτωση οικογένειας, με ένα ή και περισσότερα μέλη, που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται άπαξ κατά το ίδιο ποσό.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

1. Η αίτηση-υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται μέσω μόνο ενός φορέα εκπροσώπησης.
2. Ως μέλη της οικογένειας, θεωρούνται ο σύζυγος και η σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα αυτών, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 7 του Κώδικα Φορολογίας εισοδήματος.
3. Ως εισόδημα νοείται το φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο. Από τον υπολογισμό του ως άνω εισοδήματος εξαιρείται η ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης για κάθε άτομο ή οικογένεια, όπως αυτή ορίζεται εκάστοτε στη φορολογική νομοθεσία.
4. «Είναι αυτονόητο, ότι αιτήματα που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα ή που θα παρουσιάζουν ελλείψεις ως προς τη συμπλήρωσή τους ή τα συνημμένα δικαιολογητικά, θα απορρίπτονται ».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου