Κυριακή, 1 Ιουλίου 2012

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΜΑΝΝΑΣ ΤΑ ΜΠΟΥΜΠΑΡΙΑ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΜΑΝΝΑΣ
ΤΑ ΜΠΟΥΜΠΑΡΙΑ
Έτσ ακούγουντει τα γρούνια.
Του σφάζνει λοιπόν.
Μόλις του σφάξνει του κρεμάνει, άμα είν’ χασάπς του γδέρν κει πέρα, άμα είν’ ατζαμήδες σαν τουν πατέρα σ’… Άμα είν’ μεγάλου θα του γδάρς, άμα είν’ μικρό θα του μαδήεις.
Άμα δεν είν’ πολύ μεγάλου, είν’ είκουσ’ εικουσπέντε κιλά, τριάντα… θάχς βρασμένου νερό και θα περιχύνς πάνου στου δέρμα κι αμέσως του ξύνς. Του ξύνς, του ξύνς,...
ξύνητει πουλύ εύκολα και φεύγ’ η τρίχα… του κρειμάμει, του κόβουμει, του σκίζουμει έτσ στν κοιλιά, βγάζουμει τα εντόσθια απού μέσα, τα πλένουμει, τα καθαρίζουμει… τα εντόσθια τα βγαίνουμε κείν’ τν ώρα…
Ημείς φτιάναμει και τα μπουμπάρια ενώ στν Καρδίτσα απάν’ δεν ξέραν να ζήσνει οι χάν’… Με τ’ μάνα μ’ τα πλέναμει στου ποτάμ, τα πλέναμει καλά καλά, τα γυρίζαμει ανάποδα μη τ’ αδράχτ, τα ξαναπλέναμει κι μετά παγαίναμε και τα γεμίζαμει.
Κόβαμει, τσακατίζαμει του πνεμόν… Βάζαμει κι ρύζ, κι μυρωδκά απ’ τουν κήπου, μαϊντανό, πράσο, κρημμύδ παλιό, αλάτ, πιπέρ κι λίγ κανηλίτσα κι τα γεμίζαμει τα παχιάντερα. Αυτά τώρα επειδής… Και τν κοιλιά. Τν γεμίζαμει τν κοιλιά, αλλά δεν έχ’ μηγάλ κοιλιά του γρούν …Μικρή. Να τόσ’ δα. Άμα είν γεμισμέν, τόσ’ δα. Σα χούφτα δηλαδή.
Και τα βάναμει στν κατσαρόλα και τα βράζαμει. Αλλά συνήθως στου ταψί γίνητει ακόμα καλύτερα. Στ’ γάστρα. Έχ λίπους του παχύ έντερου κι τραβάει του ρύζ να πούμε, τι νόστιμα π’ γίνονται!!
Στν Καρδίτσα άμα του ειπείς αυτό ση κοροϊδεύνει, ση γελάνει…
Σ.Σ
Τώρα στν Ηυρωπαϊκή Ένωσ’ άμα δοκμάζανει τα μπουμπάρια, δε θα τσ’ άρεθαν θαρείς ησύ; Αμ θα τσ’ άρεθαν λέει κι θα λέγανει κι ένα τραγούδ, κι τα δάνεια τα γκαστρουμένα θα τα βάζανει ηκεί π’ ξέρνει αυτοίν αντάμα μη τα κουλουδάχτλα, αμ δε!


*Οι εκ Καρδίτσας παρακαλούνται να δείξουν ανοχή και μεγαλοψυχία στην επισήμανση περί της αγνοίας των επί της εν λόγω συνταγής.
http://kakaras.wordpress.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου