Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2012

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Ι΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΛΦΟΙ :
ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΑΡΧ/ΤΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  01/2012
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

   Η Ι’ Εφορεία Αρχ/των Δελφών Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι  την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι πέντε  [25] θέσεων, για την κάλυψη παροδικών αναγκών της  για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα   τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994,  όπως ισχύει μετά την  τροποποίηση και  συμπλήρωσή  του με το άρθρο 9 του Ν.3051/2002 ,3260/2004 και 3320/2005....


ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
101
Ι ΕΠΚΑ.
ΔΕΛΦΟΙ
 ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ
ΔΕ
5 μήνες
18
102
Ι ΕΠΚΑ.
ΔΕΛΦΟΙ
ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΔΕ
5 μήνες
4
103
Ι ΕΠΚΑ.
ΔΕΛΦΟΙ
 ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ
ΥΕ
5 μήνες
3

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
101
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων  ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ  ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2.  Καλή  γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής γλώσσας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων  ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ  ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
1. Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
2.  Μέτρια  γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής γλώσσας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: βλ. ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν. 4049/2012 άρθρο 40 παρ. 1 & 2, στην ενότητα του παρόντος Ειδικές Επισημάνσεις, για τους αποφοίτους του ΙΕΚ Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων.102
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας ή Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων  ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
 Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Επισήμανση: βλ. ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν. 4049/2012 άρθρο 40 παρ. 1 & 2, στην ενότητα του παρόντος Ειδικές Επισημάνσεις, για τους αποφοίτους του ΙΕΚ Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων.
103
Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.


Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  
1.      Οι  υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 ετών έως 65 ετών - (παρ.6, άρθρο Ν.2190/1994 σε συνδυασμό με την παρ. 11, άρθρο 10 του Ν.3051/2002).
2.      Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3.      Οι  υποψήφιοι  δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο  8 του Υπαλληλικού Κώδικα(καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).
                          

                             ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ι΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων  Δελφοί Τ.Κ. 33054, υπόψη υπεύθυνων παραλαβής αιτήσεων κ. Φούρλα Παναγιώτα και κ Κορομηλά Ελένη  (τηλ. επικοινωνίας: 22650 82313, 22650 82346) εντός προθεσμίας δέκα [10] ημερών που αρχίζει στις 7/6/2012  έως 18/6/2012  και ώρα 14:30.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «21-03-2012» και το Ειδικό Παράρτημα (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ με σήμανση έκδοσης «06-03-2012»] να γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Δελφών  στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία.


                                 

                                                                               Η Προϊσταμένη της Εφορείας


     
                                                               Ψάλτη Αθανασία
                                                              Αρχαιολόγος ΠΕ
                                                                                        

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου