Δευτέρα, 21 Μαΐου 2012

Εγγραφο καταγγελία του Συλλόγου Εργαζομένων Καλλικρατικών Δήμων Δελφών και Δωριδας

ΠΡΟΣ: Δήμο Δελφών
Δ/νση: Ρήγα Κοντορήγα – 12  κ. Δήμαρχο Δελφών
Τ.Κ. 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ
 κ. Πρόεδρο Δημ. Συμβουλίου
  κ.κ. Αντιδημάρχους
  κ. Γενικό Γραμματέα του Δήμου
  κ. Απόστολο Καραχάλιο
  κ. Γεώργιο Ιωσηφίδη
  κ. Παναγιώτη Μέγκο

KOIN: 1. Μέλη του Συλλόγου
2. Τοπικό Τύπο

ΘΕΜΑ : Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Δήμου Δελφών με καταργήσεις - συγχωνεύσεις Δ/νσεων, Τμημάτων κ.λ.π. – Μείωση αριθμού προϊσταμένων .

Με την αριθμ.293/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Δελφών ο οποίος εγκρίθηκε με την αριθμ. 49645/10295/19-9-2011 απόφαση της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 2185/τ.Β΄/29-9-2011.
Στα πλαίσια λειτουργίας του Δήμου με βάση τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. μέχρι σήμερα έχομε διαπιστώσει τα κατωτέρω:
1. Δημιουργήθηκαν Δ/νσεις χωρίς τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό υπαλλήλων . ...

2. Δημιουργήθηκαν Τμήματα χωρίς να υπάρχουν υπάλληλοι για την στελέχωσή τους και οι εργαζόμενοι άλλων Τμημάτων έγιναν «λάστιχο» με την διαδικασία των παράλληλων καθηκόντων η οποία δεν προβλέπεται από καμία διάταξη Νόμου ,για την στελέχωση αυτών των Τμημάτων .
3. Ορίστηκαν Προϊστάμενοι σε Δ/νσεις και Τμήματα υπάλληλοι που είτε δεν μπορούσαν να οριστούν προϊστάμενοι Δ/νσης επειδή δεν ασκούσαν μέχρι 31-12-2010 καθήκοντα προϊσταμένου Δ/νσης ( εγκ. 48/2010 , παρ. 1 άρθρου 100 Ν. 3584/2007), είτε δεν μπορούν να οριστούν προϊστάμενοι Τμήματος λόγω βαθμού (άρθρο 10 Ν.4024/2011). Δεν είναι δυνατόν υπάλληλος με έξι (6) έτη υπηρεσίας να ορίζεται προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών .
4. Ορίστηκαν προϊστάμενοι Τμημάτων χωρίς να έχει γίνει η τοποθέτηση των υπαλλήλων στο κάθε Τμήμα σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ο.Ε.Υ. προκειμένου να επιλεγεί ως προϊστάμενος μεταξύ των ομοιόβαθμων υπαλλήλων ο υπάλληλος εκείνος που έχει τα περισσότερα έτη στον βαθμό ( παρ. 2 άρθρου 100 Ν.3584/2007 ). Έχουν οριστεί προϊστάμενοι υπάλληλοι με λιγότερα έτη στο βαθμό και αποκλείστηκαν άλλοι με περισσότερα έτη και δίχως να ερωτηθούν.
5. Ορίστηκαν προϊστάμενοι σε Τμήματα χωρίς να υπάρχουν υφιστάμενοι υπάλληλοι με αποτέλεσμα οι υπάλληλοι αυτοί να προΐστανται στον εαυτό τους, ή τοποθετήθηκαν στα Τμήματα αυτά υπάλληλοι άλλων Τμημάτων με την διαδικασία των παράλληλων καθηκόντων για να «δικαιολογείται» η τοποθέτηση του προϊσταμένου.
6. Ορίστηκαν προϊστάμενοι σε Τμήματα υπάλληλοι που απασχολούνται σε άλλα Τμήματα λόγω έλλειψης υπαλλήλων να στελεχώσουν τα Τμήματα αυτά.
7. Με «φωτογραφική» ρύθμιση στον Ο.Ε.Υ. για εξυπηρέτηση συγκεκριμένων υπαλλήλων , αποκλείστηκαν υπάλληλοι κλάδου ΔΕ-1 Διοικητικού από την δυνατότητα να προΐστανται Τμημάτων στην Δ/νση Περιβάλλοντος και δόθηκε η δυνατότητα αυτή , να προΐστανται και ορίστηκαν προϊστάμενοι υπάλληλοι κλάδου ΔΕ-30 Τεχνητών των οποίων τα καθήκοντά τους όπως και των υπολοίπων υπαλλήλων κλάδου ΔΕ-30 Τεχνητών, είναι η απασχόλησή τους στα Συνεργεία του Δήμου και όχι στα γραφεία απαξιώνοντας και αποδυναμώνοντας περαιτέρω τα Συνεργεία του Δήμου (καθαριότητας, υδρεύσεως, αποχετεύσεως κ.λ.π.) λόγω έλλειψης προσωπικού. Eίναι άλλο θέμα ο προϊστάμενος οργανικής μονάδας Τμήματος και άλλο ο Επιστάτης που θα συντονίζει και θα επιβλέπει την λειτουργία των Συνεργείων.
8. Παράλληλα δε, όλοι οι ορισθέντες προϊστάμενοι λαμβάνουν το προβλεπόμενο επίδομα θέσης ευθύνης που ανέρχεται σε 400,00 e /μήνα για τους προϊσταμένους Δ/νσης και 250,00 e /μήνα για τους προϊσταμένους Τμημάτων με αποτέλεσμα «την οικονομική αιμορραγία» του Δήμου παρά τις προσπάθειες περιστολής εξόδων σε φωτοτυπίες, μελάνια , φακέλους κ.λ.π., αλλά και της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας για τους υπαλλήλους εκείνους που ενώ μετατάχθηκαν στον Δήμο , συνεχίζουν να αμείβονται από αυτήν και λαμβάνουν παράνομα και το σχετικό επίδομα θέσης ευθύνης.
9. Τέλος, θα πρέπει να σας επισημάνουμε ότι με τα ανωτέρω πέραν του «παράνομου και αδικαιολόγητου πλουτισμό υπαλλήλων» εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση του Ο.Ε.Υ. σε συνδυασμό με τις τοποθετήσεις των προϊσταμένων όπως έχουν γίνει , τυχόν αυριανή επιλογή των υπαλλήλων αυτών ξανά ως προϊσταμένων στις Δ/νσεις ή στα Τμήματα που σήμερα είναι προϊστάμενοι θα είναι «φωτογραφική εξυπηρέτηση» και « πρόκληση» αφού όσοι από τους υπαλλήλους αυτούς σήμερα έχουν βαθμό κατώτερο του Γ΄ θα ενταχθούν στον Γ΄ ή τον Β΄ βαθμό κερδίζοντας επιπλέον βαθμούς (παρ.5 άρθρο 10 Ν.4024/2011).
Όλα τα προαναφερόμενα και όχι μόνο, 1) έχουν δημιουργήσει έντονη δυσαρέσκεια μεταξύ των εργαζομένων τόσο από τον φόρτο εργασίας λόγο έλλειψης προσωπικού, όσο και από τις επιλογές των προϊσταμένων 2) Η ανεπαρκής οργάνωση των Δ/νσεων -Τμημάτων και Γραφείων λόγω έλλειψης του απαιτούμενου προσωπικού για την στελέχωση αυτών και η έλλειψη συντονισμού αυτών δεν παρέχουν ικανοποιητική ποιότητα παρεχομένων υπηρεσιών προς τους Δημότες. 3) Η υπάρχουσα κατάσταση έχει μετατρέψει τον Δήμο από πάροχο υπηρεσιών προς τους Δημότες σε υπηρεσία «παραγωγής » προϊσταμένων που θα χρησιμοποιείται από την εκάστοτε Δημοτική Αρχή ως μέσο για την εξυπηρέτηση «ημετέρων, φίλων και συγγενών» στις θέσεις αυτές λόγω και του ικανοποιητικού ποσού του επιδόματος θέσης ευθύνης. 4) Πρέπει να ομαλοποιηθεί η λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου προς όφελος της Δημοτικής Αρχής, των εργαζομένων και κυρίως των Δημοτών τους οποίους οφείλουμε να εξυπηρετούμε με το βέλτιστο δυνατό τρόπο. 5) Επειδή με τον Νόμο 3852/2010 αποτελεί υποχρέωση των Δημάρχων, Αντιδημάρχων και Μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής ποιότητας ζωής στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων τους και λειτουργίας των Δήμων, να ενθαρρύνουν και να προωθούν κάθε μέτρο που προάγει την διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Και πως αλλιώς εκτός από διαφθορά μπορεί να χαρακτηριστεί ο ορισμός προϊσταμένων του Δήμου με ταυτόχρονη χορήγηση επιδόματος θέσης ευθύνης σε ορισμένους υπαλλήλους που δεν δικαιούνται νομίμως να είναι. 6) Το άρθρο 97 του Ν.3852/2010 δεν υποχρεώνει τους Δήμους να περιλάβουν στους Ο.Ε.Υ υπηρεσιακές μονάδες με τα αναφερόμενα στο άρθρο αυτό αντικείμενα με την μορφή Δ/νσεων ή ακόμη και Τμημάτων και 7) Τα πρότυπα σχέδια Ο.Ε.Υ. των νέων Δήμων της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. δεν παύουν να είναι απλά σχέδια και ουδείς μπορεί να επιβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο την εφαρμογή αυτών των σχεδίων όπως έχουν συνταχθεί. Ο κάθε Δήμος οφείλει ανάλογα με το διαθέσιμο προσωπικό, να προσαρμόσει τα σχέδια στις δυνατότητες και ανάγκες που έχει όπως π.χ. μετακίνηση μιας υπηρεσίας ή αρμοδιότητας από μια μονάδα σε άλλη, συγχώνευση μονάδων σε μία , κ.λ.π.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως προχωρήσετε όσο το δυνατό συντομότερα στην τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου με :
α) κατάργηση Τμήματος Αλλοδαπών και Μετανάστευσης που έπαψε να υφίστανται λόγο μεταφοράς των αρμοδιοτήτων του στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας . Μετακίνηση της αρμοδιότητας των Πολιτογραφήσεων του Τμήματος αυτού στο Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου, β) συγχωνεύσεις Τμημάτων συγχωνεύοντας τις αρμοδιότητές τους σε άλλο Τμήμα με επάρκεια υπαλλήλων για την σωστή λειτουργία του, μειώνοντας έτσι τον αριθμό των Τμημάτων τον αριθμό των προϊσταμένων και κατ’ επέκταση των εξόδων του Δήμου. γ) μετατροπή Δ/νσεων που δεν έχουν το ελάχιστο απαιτούμενο προσωπικό, σε Αυτοτελή Τμήματα ή ακόμη και Αυτοτελή Γραφεία. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει Δ/νση με δύο (2) υπαλλήλους και με τρία (3) Τμήματα και ο ένας(1) υπάλληλος να έχει οριστεί Δ/ντής του άλλου, δ) κατάργηση Αυτοτελών Τμημάτων στις Δημοτικές Ενότητες διότι το κάθε γραφείο τους ανήκει σε διαφορετικό Τμήμα και Δ/νση του Δήμου. Να γίνει Αυτοτελές γραφείο ΚΕΠ που θα υπάγεται στη Δ/νση ΚΕΠ και στο αντίστοιχο Τμήμα της , Αυτοτελές γραφείο Οικονομικών θεμάτων που θα υπάγεται στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών και στο αντίστοιχο Τμήμα της , κ.λ.π. (ΙΔΕΤΕ σελ. 48 οδηγού προσαρμογής σχεδίων Ο.Ε.Υ της Ε.Ε.Τ.Α.Α.) ε) να προβλεφθεί αναλυτικά ποιες οργανικές μονάδες θα λειτουργούν με αποκεντρωμένα Γραφεία στις Δημοτικές Ενότητες και ο αριθμός των υπαλλήλων της κάθε Δημοτικής Ενότητας που θα απασχολείται στα Γραφεία αυτά. Δεν είναι «λάστιχο» οι υπάλληλοι των Δημοτικών Ενοτήτων για να μπορούν να απασχολούνται ταυτόχρονα με 3-4 διαφορετικά αντικείμενα (Διοικητικά και Οικονομικά) που ανήκουν σε διαφορετικές οργανικές μονάδες, στ) κατάργηση της «φωτογραφικής» διάταξης του Ο.Ε.Υ. να προΐστανται Τμημάτων στην Δ/νση περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής υπάλληλοι κλάδου ΔΕ-30 Τεχνητών. Να τοποθετηθούν αντί αυτών υπάλληλοι οποιασδήποτε άλλης ειδικότητας πλην των ειδικοτήτων εκείνων που τα καθήκοντά τους είναι η απασχόληση στα εξωτερικά Συνεργεία καθαριότητας, υδρεύσεως, αποχετεύσεως και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου. Όχι άλλη αποδυνάμωση από προσωπικό των υπηρεσιών αυτών, που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην αυριανή μερική ή ολική εκχώρηση των αρμοδιοτήτων αυτών σε ιδιωτικά συμφέροντα καταργώντας το δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα των υπηρεσιών αυτών, που αποτέλεσμα θα έχουν νέες επιβαρύνσεις και χαράτσια στους ήδη επιβαρυμένους οικογενειακούς προϋπολογισμούς των δημοτών και την ολοκληρωτική απαξίωση των εργαζομένων.
Για την Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. και την δημιουργία των νέων Δ/νσεων , Τμημάτων και Γραφείων μπορεί να ληφθεί υπόψη το αριθμ. πρωτ. 53560/6-8- 1986 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. προς τις τότε Νομαρχίες του Κράτους το οποίο ανέφερε ότι : ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ μπορεί να χαρακτηρισθεί εκείνο που έχει μέχρι και οκτώ (8) υπαλλήλους, ΤΜΗΜΑ εκείνο που έχει από (9) εννέα μέχρι και δέκα τρεις (13) υπαλλήλους, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ όταν έχει από δέκα τέσσερις (14) υπαλλήλους και άνω.
Παραμένουμε ως Σύλλογος στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστείτε.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σπυρίδων Λύτρας Νικόλαος Δημολάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου