Παρασκευή, 20 Μαΐου 2011

Δελτίο Τύπου της Δημοτικής Παράταξης «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»

Συνεδρίαση της 17ης Μαΐου του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών

Η παράταξη μας τοποθετήθηκε επί των παρακάτω δυο θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως ως εξής:

Θέμα α) Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Δελφών έτους 2011.

Ο επικεφαλής της παρατάξης Απόστολος Καραχάλιος ζήτησε στην τοποθέτησή του την αναβολή του θέματος για την αμέσως επόμενη συνεδρίαση. Η θέση αυτή απορρέει από το γεγονός της μη διαθέσεως...
στοιχείων από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου όπως είναι μελέτες, στοιχεία επιμέτρησης και κοστολογίου έργων καθώς και πλήρης περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης των εν εξελίξει έργων.
Παρά το γεγονός ότι σύμβουλοι της παράταξης επανειλημμένα έχουν ζητήσει να είναι οι φάκελοι με τα στοιχεία που αφορούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης στη διάθεσή τους, προκειμένου με υπευθυνότητα να τοποθετούνται επί αυτών, αυτό δεν κατέστη δυνατό για το μείζονος σημασίας ανωτέρω θέμα.
Θέση της παρατάξης μας ήταν και παραμένει να υπάρχει ο ουσιαστικός έλεγχος επί των ενεργειών της σημερινής διοικήσεως αλλά και εποικοδομητικές προτάσεις από την πλευρά μας. Κάτι τέτοιο είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί μόνο όταν έχουμε επαρκή στοιχεία, κάτι άλλωστε το οποίο προβλέπει και η κείμενη νομοθεσία. Η πρόταση μας αυτή δεν έχει να κάνει με παρελκυστικές τακτικές αλλά με την ίδια την έννοια της σωστής λειτουργίας των θεσμών και της παραγωγής έργου.
Η πρόταση μας αυτή για αναβολή, έγινε ομόφωνα αποδεκτή από το σύνολο του δημοτικού συμβουλίου.

Θέμα β) Καθαρισμός συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) και αναπροσαρμοργή αυτού.

Ο επικεφαλής της παράταξης πρότεινε στο σώμα όπως για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης και στήριξης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, απαλλαγούν από το τέλος αυτό οι άποροι, τα άτομα με αναπηρίες και οι πολύτεκνοι.
Το δημοτικό συμβούλιο επιφυλάχθηκε να λάβει απόφαση επί της προτάσεως αυτής προκειμένου να ενημερωθεί από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία για το ύψος των εσόδων του νέου Δήμου Δελφών από τους πάσης φύσεως δημοτικούς φόρους και τέλη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου