Τρίτη, 29 Μαρτίου 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για συμμετοχή φορέων στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Δελφών

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο της διάταξης του άρθρου 76 Ν.3852/2010 να εκδηλώσουν εγγράφως ενδιαφέρον για συμμετοχή στη συγκροτούμενη Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Δελφών. Η Επιτροπή αυτή αποτελεί γνωμοδοτικό όργανο του Δήμου και απαρτίζεται από 25 έως 50 μέλη, συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και με αυξημένη πλειοψηφία (2/3 των μελών του), θα έχει δε κατά την πρώτη περίοδο διετή θητεία, σύμφωνα με το άρθρο 282 παρ. 16 Ν.3852/2010.
Συγκεκριμένα στην Επιτροπή αυτή μπορούν να συμμετάσχουν εκπρόσωποι ...
των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:
α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων
Οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται εντός πέντε (5) ημερών (βλ. πρότυπο κανονισμό Ε.Ε.Τ.Α.Α.) από τη δημοσίευση της παρούσας (στην ιστοσελίδα του δήμου και στον τοπικό τύπο), ήτοι μέχρι και την Τετάρτη, 06.04.2011, να καταθέσουν εγγράφως στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου (Πλατεία Κεχαγιά, Άμφισσα) την εκδήλωση ενδιαφέροντός τους, υπό μορφή αίτησης, που θα περιλαμβάνει:
α) Τον τίτλο και τη νομική μορφή του φορέα, β) Το έτος ίδρυσής του, γ) Το αντικείμενο δράσης του και τις κυριότερες δραστηριότητές του και δ) Το όνομα του τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου του (που δεν πρέπει να είναι αιρετοί του Δήμου ή της Περιφέρειας) στην υπό σύσταση Επιτροπή.
Η παρούσα να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και τουλάχιστον σε μία ημερήσια και μία εβδομαδιαία εφημερίδα της έδρας του Δήμου.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΕΛΦΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου