Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2010

Εγγραφές Βοηθών Νοσηλευτών στο Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας


Η Ε.Π.Α.Σ. Βοηθών Νοσηλευτών του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας σύμφωνα με
τον Ν. 3775/06, την υπ’ αριθμ. απόφαση 148096ΙΓ2/07 και την υπ’ αριθμ. απόφαση 566471Γ2/07 του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θα πραγματοποιήσει εγγραφές ενδιαφερομένων μαθητών για φοίτηση κατά το σχολικό έτος 2ΟΙΟ-2011 (25 μαθητές σύμφωνα με σειρά προτεραιότητας) από 10 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου του 2010. Δικαιολογητικά Θα γίνονται δεκτά όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:00 έως 14:00 από 10-06-2010 μέχρι ... 30-06-2010.
Τα δικαιολογητικά εγγραφής είναι:
1. Τίτλος σπουδών επικυρωμένος (όσοι έχουν προαχθεί στην Β’ Τάξη των Επαγγελματικών ή Γενικών Λυκείων και όσοι έχουν προαχθεί στη Β’ Τάξη Α’κύκλου Τ.Ε.Ε
2. Πιστοποιητικό γεννήσεως δήμου ή κοινότητας ή φωτοαντίγραφο επικυρωμένο της αστυνομικής ταυτότητας.
3. Υπεύθυνη δήλωση Ν1599/86 για τους ανήλικους ενδιαφερομένους.
4. Για τους ενδιαφερόμενους που προέρχονται από άλλες χώρες Ειδικό Δελτίο ταυτότητας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.4000/3/102 απόφαση.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2265350121
22650-28400 εσωτ.121

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου