Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2009

Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Γαλαξιδίου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
(Πρακτικό 17o )
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γαλαξιδίου, (άρθρο 95 παρ. 2 του N.3463/06)
που θα γίνει στο Δημοτικό Θέατρο (Παρθεναγωγείο) την 20η Νοεμβρίου 2009 ημέρα Παρασκευή
και ώρα 7.30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Ανακοινώσεις Δημάρχου:
1. Πρόταση για την τροποποίηση του σχεδίου πόλεως ... Γαλαξιδίου στα Ο.Τ. 118 και 119 φερόμενης ιδιοκτησίας Αγγελικής Καραγουλιάμου.
2. Απόφαση για λήψη δανείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 176 του Δ,Κ,Κ, Ν. 3463/06.
3. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2009.
4. Κύρωση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Γαλαξιδίου και του Σ.Δ.Α.Ν.Φ. «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΦΩΚΙΔΑΣ» και ψήφιση πιστώσεως 12.504,43 ευρώ για το οικον. έτος 2009.
5. ΄Εγκριση υπογραφής σύμβασης για την τοποθέτηση διαφημιστικών και πληροφοριακών πινακίδων μεταξϋ του Δήμου Γαλαξιδίου και της εταιρείας ΜΟΝΤΑΝΑ.
6. Επικύρωση απόφασης του Δ.Σ. «ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ» περί έγκρισης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικον. έτους 2009.
7. Διάθεση πίστωσης για προμήθεια Χριστουγεννιάτικου υλικού.
8. Ορισμός επιτροπής για καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν αξία; α) Ηλεκτρονικού υλικού και β) Μηχανικού εξοπλισμού (παλαιά αυτοκίνητα) του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 199 παρ.6 του ΔΚΚ.
9. Επιστροφή χρημάτων από παράβολα αλλοδαπών που δεν χρησιμοποιήθηκαν για τον σκοπό που εκδόθηκαν.
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΥΛΤΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου