Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2010

Θέσεις εργασίας στο Μαυρολιθάρι του Δήμου Καλλιέων


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Μαυρολιθάρι 26/5/2010
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:81 Κ.ΕΔΗ.Κ.

Ταχ.Δ/νση : ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ
Τ.Κ. : 33053
ΤΗΛ.: 2265351503-2265062270
FAX : 2265062601

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ

H Kοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καλλιέων (Κ.Ε.ΔΗ.Κ)...


Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007.
3. Την παρ. 10 του άρθρου 21 του Ν.3731/2008.
4. Την παρ. 3 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006, όπως ισχύει (προκειμένου για επιχειρήσεις των ΟΤΑ, της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997).
5. Την υπ' αριθμ.6/28-4-2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλλιέων.
6. Την υπ' αριθμ. 35065/2946/26-5-2010 απόφαση έγκρισης του Γ.Γ. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
7. Το υπ’ αριθμ.2606/τ.Β΄/23-12-2008 ΦΕΚ τροποποίησης της Αμιγούς Δημοτικής Αναπτυξιακής Επιχείρησης Δήμου Καλλιέων σε Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Καλλιέων ( Κ.Ε.ΔΗ.Κ).
8. Την υπ΄ αριθμ.94608/8331/21-10-2009 Απόφαση Κατακύρωσης Αποτελεσμάτων Ανοιχτού Διαγωνισμού της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης του Γ.Γ. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ οικ.60292/2158/27-8-2008 (ΦΕΚ 1724/τ.Β’/27-8-2008) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013
Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ΄οίκον βοήθειας στη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας»,στο Δήμο Καλλιέων που υλοποιεί η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καλλιέων (Κ.Ε.ΔΗ.Κ), που εδρεύει στο Μαυρολιθάρι Ν.Φωκίδας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):


ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός
ατόμων
101
Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καλλιέων
(Βοήθεια στο Σπίτι)
Μαυρολιθάρι ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνική/κός Λειτουργός
ή
ΠΕ Ψυχολόγος ή
ΠΕ Κοινωνιολόγος
ή
ΠΕ Κοινωνικής Πολιτικής
ή
ΠΕ Κοινωνικής Διοίκησης Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τη λήξη των πρ/των ΕΣΠΑ (31-12-2010),με δυνατότητα παράτασης εφόσον το πρόγραμμα συνεχιστεί
1
102 Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καλλιέων
(Βοήθεια στο Σπίτι) Μαυρολιθάρι ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Νοσηλευτής/τρια
ή
ΤΕ Επισκέπτης/τρια Υγείας
Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τη λήξη των πρ/των ΕΣΠΑ (31-12-2010),με δυνατότητα παράτασης εφόσον το πρόγραμμα συνεχιστεί
1
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ: Με βάση το κριτήριο της εντοπιότητας οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες με την εξής σειρά:
 Για τις θέσεις με κωδικό: 101&102
(1) Προηγούνται οι δημότες του Δήμου Καλλιέων όπου υλοποιείται το πρόγραμμα (Α' βαθμός εντοπιότητας)
(2) Έπονται οι δημότες των υπολοίπων Δήμων ή Κοινοτήτων του Ν. Φωκίδας (Β' βαθμός εντοπιότητας)
(3) Έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των νομών της Χώρας (Γ΄ βαθμός εντοπιότητας)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακες, ανά κωδικό θέσης, με βάση το βαθμό εντοπιότητας. Σχετικά βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ :ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ του Παραρτήματος Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ).

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
101 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικού Λειτουργού.

ή

1. Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας

2 . Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικού Λειτουργού
ή

1. Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στη Ψυχολογία ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου
ή

Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνιολογίας, ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης ή Ιστορίας –Αρχαιολογίας –Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.102

1. Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου ( Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας

2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή/τριας

3. Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών /τριών Ελλάδας ( Ε.Ν.Ε.), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας
( ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας
( ΕΝΕ) για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.παρ.5 του ν.3252/2004
ή

1. Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής ( ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή/τριας

3. Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών /τριών Ελλάδας ( ΕΝΕ), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας ( ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους, ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ) για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4,παρ.5 του ν.3252/2004
ή

1. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής ( ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυματολογίας ( Βοηθός Τραυματολογίας ορθοπεδικής) ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων (Ειδικής Νοσηλευτικής) ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Nοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις Δευτεροβάθμιας ή Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή.
ή

1. Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Επισκεπτών Υγείας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής ( ΠΣΕ ) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής ( ΠΣΕ ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Επισκέπτη/τριας Υγείας
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από18 έως 65 ετών.

Για τη συγκεκριμένη ανακοίνωση δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση, εκ μέρους των υποψηφίων, των κατωτέρω δικαιολογητικών:
- Κάρτας ανεργίας.
- Εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά που αναφέρονται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΟΤΑ» δεν απαιτούνται , διότι η διαδικασία πρόσληψης που ακολουθείται γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ.60292/2158/27-8-2008 ( ΦΕΚ 1724/τ.Β./27-8-2008) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ( ΕΣΠΑ)για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.
1) Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για την ειδικότητα ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικού/ής Λειτουργού ή
ΠΕ Ψυχολόγου ή ΠΕ Κοινωνιολόγου ή ΠΕ Κοινωνικής Πολιτικής ή ΠΕ Κοινωνικής Διοίκησης με κωδικό θέσης 101 νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα ή η άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή προς το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου σπουδών που ζητείται κατά περίπτωση από την ανακοίνωση.
2) Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για την ειδικότητα ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Νοσηλευτή/τριας ή ΤΕ Επισκέπτη/τριας Υγείας με κωδικό θέσης 102 νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα ή η άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή προς το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου σπουδών που ζητείται κατά περίπτωση από την ανακοίνωση.
3) Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας καθώς και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα για την απόδειξή της δικαιολογητικά περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ) για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ» ( βλ.αντίστοιχα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι., ενότητα Ε., υποενότητα ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ) και ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ., στοιχείο 17.Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.
4) Για τις ειδικότητες ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικού/ής Λειτουργού ή ΠΕ Ψυχολόγου με κωδικό θέσης 101και ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Νοσηλευτή/τριας ή ΤΕ Επισκέπτη/τριας Υγείας με κωδικό θέσης 102 η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης κατά περίπτωση από την παρούσα ανακοίνωση άδειας άσκησης επαγγέλματος. Για την απόδειξη της εμπειρίας βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α (1) ή Ειδικές Περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του ανωτέρω Παραρτήματος-ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ., στοιχείο 17. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.
5) Για την ειδικότητα ΠΕ Κοινωνιολόγου ή ΠΕ Κοινωνικής Πολιτικής ή ΠΕ Κοινωνικής Διοίκησης με κωδικό θέσης 101 η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής. Για την απόδειξη της εμπειρίας βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Β ή Ειδικές Περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του ανωτέρω Παραρτήματος ΚΕΦΑΛΑΙΟ.ιι στοιχ.17.
Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας
ΛΟΙΠΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ
Για τις Νοσηλεύτριες –Νοσηλευτές των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ
• Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδας( Ε.Ν.Ε), η οποία να είναι σε ισχύ, ή
• Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών/τριών Ελλάδας
( Ε.Ν.Ε.) του τρέχοντος έτους, ή
• Βεβαίωση Εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών/τριών Ελλάδας (Ε.Ν.Ε.) για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.παρ.5 του ν.3252/2004

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού, εφόσον εκδίδονται.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ»] να γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Καλλιέων στον οποίο υλοποιείται το πρόγραμμα. Θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα
( σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.9 του Ν.2190/1994 όπως ισχύει),το οποίο θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail:sox.ota@asep.gr είτε στο fax:21006420953
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καλλιέων - Δήμος Καλλιέων Μαυρολιθάρι Ν.Φωκίδας Τ.Κ 33053 υπόψιν κ. Μπαζδέκη (τηλ. επικοινωνίας:2265351503 -2265062270.Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στη αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Καλλιέων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση• β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων  Διαγωνισμών Φορέων  Εποχικού (ΣΟΧ)• γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων  Διαγωνισμών Φορέων  Εποχικού (ΣΟΧ).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων
Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων βάσει των κριτηρίων του νόμου (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα της ανακοίνωσης), θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστημα των γραφείων μας, τους οποίους πρέπει να αποστείλει άμεσα για έλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει), το οποίο θα υπογραφεί από δύο υπαλλήλους και θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox.ota@asep.gr είτε στο fax:2106420953
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής στο Δημόσιο Ταμείο παραβόλου ύψους σαράντα ευρώ (40 €). που εκδίδεται από Δημόσια Υπηρεσία ( Δ.Ο.Υ.).
Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Πρόσληψη
Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ΄ ένσταση ελέγχου του ΑΣΕΠ που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.
Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.
Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων από το ΑΣΕΠ είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ», με σήμανση έκδοσης (15-4-2010), το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις• ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής• iii) τη διαδικασία κατάταξης των υποψηφίων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα  Έντυπα αιτήσεων  Διαγωνισμών φορέων  Εποχικού (ΣΟΧ).


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Κ.Ε.ΔΗ.Κ
Λεωνίδας Καραγιάννης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου