Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2011

Το ΕΠΑΛ Άμφισσας και το Γυμνάσιο Λύκειο Ιτέας σε πρόγραμμα Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Σε πρόγραμμα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εντάχθηκαν το ΕΠΑΛ Άμφισσας και το Γυμνάσιο Λύκειο Ιτέας που θα χρηματοδοτηθεί 100% από το ΕΠΠΕΡΑΑ και θα λειτουργήσει μέχρι την 31-12-2015.

«Λήψη απόφασης για την συμμετοχή και υποβολή Πρότασης στην Πρόσκληση 1.12 του Επιχ/κού Προγρ/τος ‘Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη΄ περί χρηματοδότησης ΄Πρότυπων επιδεικτικών έργων αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα δημόσια σχολικά κτίρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 315/2011
Με την υπ’ αριθμόν 166355 / Π97 Πρόσκληση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής / Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (πρόσκληση 1.12) προκηρύχθηκε η δράση περί χρηματοδότησης «Πρότυπων επιδεικτικών έργων αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα δημόσια σχολικά κτίρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».
Η εν λόγω δράση εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Προστασία ...
Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές –Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ».
Με την παρούσα πρόσκληση δύναται να χρηματοδοτηθούν εξ’ ολοκλήρου (100% χρηματοδότηση από το ΕΠΠΕΡΑΑ) ενδεικτικά οι ακόλουθες δράσεις σε σχολεία του Δήμου:
Α. Δράσεις ΑΠΕ:
Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις
Β. Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας:
Προσθήκη θερμομόνωσης κελύφους, σκιάστρων, συστημάτων ηλιοπροστασίας και άλλων στοιχείων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού κελύφους Αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέα πιστοποιημένα, υψηλής ενεργειακής απόδοσης Συστήματα τεχνητού φωτισμού
Γ. Υποστηρικτικές και λοιπές δράσεις:
Υπηρεσίες Τεχνικού - Ενεργειακού Συμβούλου Τεχνικές Μελέτες (προμελέτες, μελέτες, τεύχη δημοπράτησης, μελέτες εφαρμογής) Μελέτες Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίου με βάση τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) Ενεργειακές επιθεωρήσεις με βάση την ισχύουσα νομοθεσία – Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου (πριν την έναρξη και μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων) Συστήματα μετρήσεων, παρακολούθησης, καταγραφής, επεξεργασίας και προβολής -επιτόπου και διαδικτυακώς- των λειτουργικών στοιχείων και αποτελεσμάτων των ενεργειακών συστημάτων του κτιρίου, (όπως ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας σε κτίρια (BEMS))
Δράσεις δημοσιότητας
(Πινακίδες έργου, Φυλλάδια ενημέρωσης και προβολής, Οδηγοί, Εγχειρίδια, Ιστότοποι κλπ)
Δράσεις για την ευαισθητοποίηση των μαθητών και του κοινού.
Οι δράσεις της παρούσας Πρόσκλησης στοχεύουν στην εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, στην ενθάρρυνση και διάδοση της χρήσης ΑΠΕ μέσα από πρότυπα επιδεικτικά έργα, στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, καθώς και στη μείωση εκπομπών των αερίων που προκαλούν την κλιματική αλλαγή. Το εν λόγω πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013. Όσον αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης επισημαίνεται ότι οι Δράσεις θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι 31-12-2015.
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουμε
 Την συμμετοχή και υποβολή πρότασης εκ μέρους του Δήμου στην Πρόσκληση 1.12 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» περί χρηματοδότησης «Πρότυπων επιδεικτικών έργων αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα δημόσια σχολικά κτίρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».
Συγκεκριμένα
 Να υποβληθεί πρόταση για την χρηματοδότηση των έργων με τίτλο
1.«Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και δράσεις Εξοικονόμησης ενέργειας στο ΕΠΑΛ Άμφισσας του Δήμου Δελφών».
2.«Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και δράσεις Εξοικονόμησης ενέργειας στο Γυμνάσιο-Λύκειο Δ.Ε. Ιτέας του Δήμου Δελφών».
 Την αποδοχή ανεπιφύλακτα των όρων της υπ’ αριθμόν 166355 / Π97 Πρόσκλησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής / Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» καθώς και τα παραρτήματα αυτής,
 Την σύναψη σύμβασης / πρόσληψη Ενεργειακού Επιθεωρητή για την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης των επιλεγμένων σχολείων κατόπιν Ενεργειακής Επιθεώρησης του σχολείου με βάση το Προεδρικό Διάταγμα 100/6.10.10 και τον εγκεκριμένο Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), που απαιτείται για την υποβολή της πρότασης στην προαναφερθείσα πρόσκληση 1.12 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».
 Την έγκριση της απευθείας ανάθεση των Υπηρεσιών Έκδοσης του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης του επιλεγμένου σχολείου κατόπιν Ενεργειακής Επιθεώρησης του σχολείου με βάση το Προεδρικό Διάταγμα 100/6.10.10 και τον εγκεκριμένο Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), που απαιτείται για την υποβολή της πρότασης στην ΑΔΑ: 4Α81Ω9Θ-Μ8Β προαναφερθείσα πρόσκληση 1.12 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», στον Ενεργειακό Επιθεωρητή Μιχάλη Καράγιωργα, Δρ Ενεργειακό Μηχανολόγο Μηχανικό, Ενεργειακό Επιθεωρητή με αριθμό μητρώου ΤΕΕ 47821.
 Τον Ορισμό ως Υπεύθυνο συντονισμού της πρότασης που θα υποβληθεί εκ μέρους του Δήμου τον Ιωάννη Παπαιωάννου Προϊστάμενο της Δ/νσης Προγραμματισμού του Δήμου.
 Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του 2011 για τα υποέργα που περιλαμβάνονται στο Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης εφόσον αυτό εγκριθεί και κατά τη φάση ένταξης του έργου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και του όρους του σχετικού «Συμφώνου Αποδοχής των Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης και Υποχρεώσεων Δικαιούχου». Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Παπαϊωάννου και έχοντας υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν.3852/2010, την προαναφερόμενη Πρόσκληση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από διαλογική συζήτηση,
Αποφασίζει ομόφωνα
 Την συμμετοχή και υποβολή πρότασης εκ μέρους του Δήμου Δελφών στην Πρόσκληση 1.12 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» περί χρηματοδότησης «Πρότυπων επιδεικτικών έργων αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα δημόσια σχολικά κτίρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης». Συγκεκριμένα :  Να υποβληθεί πρόταση για την χρηματοδότηση των έργων με τίτλο 1.«Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και δράσεις Εξοικονόμησης ενέργειας στο ΕΠΑΛ Άμφισσας του Δήμου Δελφών». 2.«Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και δράσεις Εξοικονόμησης ενέργειας στο Γυμνάσιο-Λύκειο Δ.Ε. Ιτέας του Δήμου Δελφών».  Την αποδοχή ανεπιφύλακτα των όρων της υπ’ αριθμόν 166355 / Π97 Πρόσκλησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής / Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» καθώς και τα παραρτήματα αυτής,  Την σύναψη σύμβασης / πρόσληψη Ενεργειακού Επιθεωρητή για την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης των επιλεγμένων σχολείων κατόπιν Ενεργειακής Επιθεώρησης του σχολείου με βάση το Προεδρικό Διάταγμα 100/6.10.10 και τον εγκεκριμένο Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), που απαιτείται για την υποβολή της πρότασης στην προαναφερθείσα πρόσκληση 1.12 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». ΑΔΑ: 4Α81Ω9Θ-Μ8Β  Την έγκριση της απευθείας ανάθεση των Υπηρεσιών Έκδοσης του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης του επιλεγμένου σχολείου κατόπιν Ενεργειακής Επιθεώρησης του σχολείου με βάση το Προεδρικό Διάταγμα 100/6.10.10 και τον εγκεκριμένο Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), που απαιτείται για την υποβολή της πρότασης στην προαναφερθείσα πρόσκληση 1.12 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», στον Ενεργειακό Επιθεωρητή Μιχάλη Καράγιωργα, Δρ Ενεργειακό Μηχανολόγο Μηχανικό, Ενεργειακό Επιθεωρητή με αριθμό μητρώου ΤΕΕ 47821.  Τον Ορισμό ως Υπεύθυνο συντονισμού της πρότασης που θα υποβληθεί εκ μέρους του Δήμου τον κ. Ιωάννη Παπαιωάννου Προϊστάμενο της Δ/νσης Προγραμματισμού του Δήμου.  Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του 2011 για τα υποέργα που περιλαμβάνονται στο Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης εφόσον αυτό εγκριθεί και κατά τη φάση ένταξης του έργου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και του όρους του σχετικού «Συμφώνου Αποδοχής των Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης και Υποχρεώσεων Δικαιούχου».
……………………………………………………………….. Αφού συντάχτηκε το παρόν υπογράφεται Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας Τα Μέλη Ακριβές απόσπασμα Άμφισσα 22.09.2011 Ο Πρόεδρος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑ: 4Α81Ω9Θ-Μ8Β ΑΔΑ: 4Α81Ω9Θ-Μ8Β

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου