Δευτέρα, 30 Μαΐου 2011

Θέσεις εργασίας στο Δήμο Δωρίδας, με 2μηνες συμβάσεις

Δήμος Δωρίδας
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου


Ο Δήμος Δωρίδος ύστερα από τις αριθμ. 46 και 135/2011 αποφάσεις του Δ.Σ. ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο:...α/α Ειδικότητα Αριθμός ατόμων Τυπικά προσόντα Χρονική διάρκεια
1 ΔΕ28 χειριστών μηχανημάτων έργων (διαμορφωτήρα ισοπεδωτή Grader 3 Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι άδειας χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Z΄ και τάξης Γ σύμφωνα με το ΠΔ 31/1990 και άδεια οδήγησης επαγγελματική ή ερασιτεχνική και να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους ν. 3584/2007 2 μήνες
2 ΔΕ 29 οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων 1 Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης φορτηγών αυτοκινήτων Γ΄κατηγορίας και ναι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους ν. 3584/2007 2 μήνες
3 Εργατών γενικών καθηκόντων 3 Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους ν. 3584/2007 2 μήνες

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 εως 65ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά

1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

2. Κυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.

3. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του α’ μέρους του ν. 3584/2007.

4. Επικυρωμένο φωτ/φο της απαιτούμενης κατά περίπτωση άδειας οδήγησης.

5. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο εντός δωδεκαμήνουΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Δωρίδος (στο Λιδωρίκι) και στις έδρες των υπολοίπων τριών Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Δωρίδος : Ευπαλίου, Βαρδουσίων και Τολοφώνος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών ήτοι από 27-5-2011 εως και 2/6/2011

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 22660.31100 αρμόδια υπάλληλος κ. Δούκα ΘεοδώραΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ
http://efpalio.wordpress.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου