Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2011

Συμπαραστάτης του Πολίτη και της επιχείρησης στον Δήμο Δελφών

Παλιά λέγανε τα παράπονά σου στον Δήμαρχο, τώρα έχουμε τον ...συμπαραστάτη, μην ενοχλούμε και τον Δήμαρχο τώρα που εκσυγχρονιστήκαμε.
Πάντως έχουμε την απορία να δούμε ποιον θα εκλέξουν, μιας και χρειάζεται πλειοψηφία 2/3 και  και κάποιοι θα πρέπει να συνεργαστούν για να γίνει η εκλογή. Ποιοι θα συνεργαστούν άραγε;

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Αφού έλαβε υπ’ όψιν τη διάταξη του άρθρου 77 παρ. 1, 2, 3, 4, 5 και 6 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»).

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε...


1. Προκηρύσσεται η θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στο Δήμο Δελφών. Στη θέση αυτή επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, δε μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής, ενώ ισχύουν τα κωλύματα και ασυμβίβαστα που ισχύουν στο άρθρο 14 του Ν.3852/2010.
2. Η θητεία του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών, δηλαδή κατά την παρούσα περίοδο η θητεία καλύπτει το χρονικό διάστημα μέχρι τις 31.08.2014, ενώ τα καθήκοντά του είναι αυτά που περιγράφονται αναλυτικά στις διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 77 του Ν.3852/2010.
3. Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης λαμβάνει αντιμισθία ισόποση με την αντιμισθία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς δε την καταστατική του θέση και τις ευθύνες του ισχύουν οι σχετικές διατάξεις για τους δημοτικούς συμβούλους.
4. Η επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης θα γίνει από το Δημοτικό Συμβούλιο Δελφών στη συνεδρίασή του της 23ης.02.2011 (ώρα 17.30) και η απόφαση θα ληφθεί με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια ή μεταγενέστερη συνεδρίαση με την ίδια πλειοψηφία.
5. Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, έως και τις 23.02.2011 και ώρα 17.30 (ώρα έναρξης της συνεδρίασης του Δ.Σ.).
6. Η παρούσα να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
--------------------------------------------------------------------------------------
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΦΟΥΣΕΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου