Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2011

Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Δελφών, διαβάστε την εισήγηση


 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(για την δεύτερη τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης
του Δήμου Δελφών)

   Καλούνται όλα τα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Δελφών (εκπρόσωποι φορέων και κληρωθέντες δημότες) σε συνεδρίαση της Επιτροπής, την Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2011, ώρα 17.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο, Πλατεία Κεχαγιά Άμφισσας) με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:...


1)     Γνωμοδότηση επί του Σχεδίου Κανονισμού λειτουργίας κοινοχρήστων χώρων (πεζοδρόμων, πλατειών, ζωνών λιμένα & πεζοδρομίων) Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Δελφών.
2)    Προτάσεις για την λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

----------------------------------------------------------------------------------------------                                              
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΑΝΑΣ

Διαβάστε την εισήγηση: 

Σ Χ Ε Δ Ι ΟΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΖΩΝΩΝ ΛΙΜΕΝΑ & ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ)
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
1.1. Ο παρών κανονισμός αναφέρεται στους πεζόδρομους, στις πλατείες, στις ζώνες λιμένα (παραλιακές ζώνες) αρμοδιότητας του Δήμου και στα πεζοδρόμια όλων των πόλεων και των λοιπών οικισμών (δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων) του Δήμου Δελφών:
1.2. Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί: α) στην εξασφάλιση άνετων συνθηκών κυκλοφορίας για τους πεζούς και στην εξυπηρέτηση των αναγκών προσπέλασης στους πεζόδρομους, στα πεζοδρόμια και στους λοιπούς κοινόχρηστους χώρους των οικισμών, β) στη διασφάλιση της απόλαυσης των κοινόχρηστων χώρων από τους κατοίκους και τους επισκέπτες του Δήμου και γ) στην ισότιμη και δίκαιη αντιμετώπιση των επαγγελματιών του Δήμου Δελφών.
1.3. Ο παρών κανονισμός αποτελεί ενιαίο σύνολο και συνδέεται αναπόσπαστα με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.), τις ισχύουσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις των πόλεων και των λοιπών οικισμών και την κείμενη νομοθεσία περί κοινοχρήστων χώρων.


2. ΟΔΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΖΩΝ (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ)
2.1. Οι οδοί που χαρακτηρίζονται ως πεζόδρομοι προορίζονται καταρχήν για την αποκλειστική χρήση των πεζών.
2.2. Σε κάθε είσοδο πεζοδρόμου ειδική πινακίδα σήμανσης αναγγέλλει τη χρήση του δρόμου και προειδοποιεί για τον τρόπο λειτουργίας του.
2.3. Στους πεζοδρόμους επιτρέπεται κατ' εξαίρεση:
2.3.1. Όλο το 24ωρο:
- Η κυκλοφορία των ασθενοφόρων, των απορριμματοφόρων του Δήμου, των αυτοκινήτων της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, των οχημάτων των συνεργείων του Δήμου και των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ - ΟΤΕ) για την αντιμετώπιση περιπτώσεων επείγουσας ανάγκης, καθώς και των αυτοκινήτων των παροδίων που διαθέτουν χώρο στάθμευσης εντός των ιδιοκτησιών τους με μοναδική δυνατή είσοδο από την πρόσοψή τους στον πεζόδρομο.
- Η διέλευση των ποδηλάτων από τους πεζοδρόμους με ταχύτητα που δεν θα υπερβαίνει την ταχύτητα κίνησης των πεζών. Τα ποδήλατα και οι μηχανές θα μπορούν να σταθμεύουν στους πεζοδρόμους σε προκαθορισμένους χώρους, χωρίς να παρεμποδίζουν την κίνηση των πεζών ή των οχημάτων που κατ' εξαίρεση διέρχονται απ' τους πεζοδρόμους.
2.3.2. Όλο το 24ωρο με ειδική άδεια που εκδίδεται από τη Δημοτική Αστυνομία μετά από εισήγηση του Τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου:
Η κυκλοφορία οχημάτων για τη μεταφορά αναπήρων και κινητικά ανήμπορων υπερηλίκων, μονίμων κατοίκων Δήμου Δελφών, που θα αποδεικνύουν τις ιδιότητες αυτές, με τον τρόπο και τις προϋποθέσεις που θα καθορίσει το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας, η οποία και θα εισηγηθεί την έκδοση σχετικής Απόφασης (περί καθορισμού προϋποθέσεων έκδοσης άδειας και περί της διαδικασίας εισήγησης). Η άδεια εκδίδεται το μήνα Δεκέμβριο και καλύπτει το τρέχον και το επόμενο ημερολογιακό έτος ή τους λοιπούς μήνες του χρόνου και καλύπτει το τρέχον έτος, αφορά συγκεκριμένο όχημα, αναφέρει τα στοιχεία του οχήματος και τα στοιχεία του δικαιούχου ατόμου (όνομα, επώνυμο, κατοικία, ηλικία) και επικολλάται στο εμπρόσθιο υαλοστάσιο (παρμπρίζ) του οχήματος, ισχύει δε για ένα ημερολογιακό έτος. Το όχημα υποχρεωτικά πρέπει να ανήκει στο δικαιούχο ή στο σύζυγό του ή σε συγγενή αυτού α΄ βαθμού. Σε περίπτωση που τα οχήματα αυτά κινούνται εντός των πεζοδρόμων για την εξυπηρέτηση ατόμων τρίτων και όχι των δικαιούχων (αναπήρων ή κινητικά ανήμπορων υπερηλίκων), μετά τη διαπίστωση της παράβασης αφαιρείται η άδεια (εισόδου στους πεζοδρόμους) από το επιβατηγό αυτοκίνητο για το έτος που καλύπτει, δε χορηγείται αντίστοιχη άδεια για το επόμενο έτος στο όχημα αυτό και επιβάλλονται οι κυρώσεις για την παράνομη είσοδο (ή παράνομη στάθμευση ή στάση) του οχήματος.
2.4. Η κίνηση στους πεζοδρόμους γίνεται με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:
2.4.1. Η ταχύτητα κίνησης των επιτρεπόμενων οχημάτων δεν θα υπερβαίνει την ταχύτητα κινήσεως των πεζών, οι οποίοι σε οποιαδήποτε περίπτωση έχουν προτεραιότητα.
2.4.2. Απαγορεύεται η όπισθεν κίνηση των αυτοκινήτων εκτός αν καθοδηγούνται από πεζό.
2.4.3. Απαγορεύονται οι επιτόπου στροφές.
2.4.4. Απαγορεύεται η κίνηση οχημάτων μικτού βάρους άνω των 7,5 τόνων, πλην ειδικών εξαιρέσεων για βαρύτερα οχήματα (μη ερπυστριοφόρα), η χρήση των οποίων τυγχάνει εντελώς απαραίτητη κατά τη φάση ανέγερσης ή κατεδάφισης οικοδομών και κατόπιν ειδικής άδειας που χορηγείται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και καθορίζει με ακρίβεια την ημέρα και τις ώρες κίνησης του βαρέος οχήματος και την εκτελούμενη απ’ αυτό εργασία (κατά προτίμηση ώρες που είναι κλειστή η αγορά).
2.4.5. Η κάθε είδους τροφοδοσία των καταστημάτων θα γίνεται κατά τις ώρες 06.30 – 09.30 και 14:30 – 17:00 των εργασίμων ημερών. Το παραπάνω ωράριο μπορεί να τροποποιηθεί ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς επίσης με τον ίδιο τρόπο μπορεί να καθοριστεί ξεχωριστό ωράριο τροφοδοσίας για τις εορταστικές περιόδους.
2.4.6. Η στάθμευση αυτοκινήτου τροφοδοσίας δεν επιτρέπεται να παρεμποδίζει την  κίνηση των πεζών και την τροφοδοσία ή κίνηση άλλων παροδίων και στην περίπτωση που αυτό είναι ανέφικτο (λ.χ. εξαιτίας του μεγέθους του οχήματος), τότε πρέπει αυτό να παραμένει τον ελάχιστο δυνατό χρόνο μέσα στον πεζόδρομο.
2.5. Απαγορεύεται η δημιουργία σταθμών αυτοκινήτων δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης προς εκμετάλλευση επί οικοπέδων εχόντων πρόσωπο επί των πεζοδρόμων εφ' όσον η είσοδος και η έξοδος των αυτοκινήτων γίνεται μέσω των πεζοδρόμων αυτών.


3. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ
3.1. Σε περίπτωση που για την κατεδάφιση, επισκευή ή ανέγερση οικοδομών που έχουν πρόσοψη σε πεζόδρομο απαιτείται οικοδομική άδεια, οι αιτούντες οφείλουν να προσκομίσουν στην αρμόδια Πολεοδομική Αρχή εγγυητική επιστολή.
Το ύψος της εγγυητικής επιστολής καθορίζεται σε ειδικό Παράρτημα του Κανονισμού Καθαριότητας (Κανονισμός Εκτέλεσης Οικοδομικών Εργασιών και Εργασιών Κοινωφελών Οργανισμών), ώστε να χρησιμεύει σε περίπτωση φθορών για την επαναφορά και αποκατάσταση του οδοστρώματος και του εξοπλισμού της οδού στην προηγούμενη κατάσταση απ' το Δήμο, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν προβεί στην εκτέλεση των εργασιών αυτών μετά από σχετική έγγραφη πρόσκληση και μέσα σε τακτή προθεσμία.
3.2. Σε περίπτωση ανέγερσης νέας οικοδομής η κατεδάφιση του υπάρχοντος κτίσματος και η εκσκαφή του οικοπέδου επιτρέπεται να γίνεται με μηχανικά μέσα καθ' όλο το 24ωρο, εφόσον δεν απαγορεύεται από άλλη διάταξη. Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση στους πεζοδρόμους η κίνηση ερπυστριοφόρων μηχανημάτων.
Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου στο οποίο γίνονται οι ανωτέρω εργασίες μεριμνά καθημερινά μετά το πέρας των εργασιών για τον καθαρισμό και την απομάκρυνση κάθε υλικού που έχει μείνει στην επιφάνεια της οδού (χώματα, λάσπες, μπάζα, υπολείμματα σκυροδέματος κλπ).
3.3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του εγκεκριμένου Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου και του σχετικού Παραρτήματός του (Κανονισμός Εκτέλεσης Οικοδομικών Εργασιών και Εργασιών Κοινωφελών Οργανισμών).


4. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΛΠ) ΣΤΟΥΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ
Η έγκριση για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων (με την καταβολή του σχετικού τέλους, όπως αυτό ορίζεται από το αρμόδιο όργανο του Δήμου) στους πεζόδρομους από τα καταστήματα που έχουν τη σχετική άδεια από το Δήμο Δελφών, θα δίδεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο (8), πάντα αφού εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη κίνηση των πεζών και των οχημάτων (εκτάκτων αναγκών, παροδίων κλπ ως ανωτέρω) και σύμφωνα με τις εξής προϋποθέσεις:
4.1. Τα καταστήματα θα μπορούν να αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα μπροστά από την πρόσοψή τους και σε πλάτος που δε θα υπερβαίνει τα κατωτέρω αναφερόμενα.
4.2. Αν μπροστά από την πρόσοψή των καταστημάτων έχει καθοριστεί το τμήμα του πεζοδρόμου που εξυπηρετεί πεζούς και οχήματα, τότε αυτά μπορούν να αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα στην απέναντι πλευρά (προβολή) του καταστήματος, χωρίς όμως να παρεμποδίζουν την είσοδο ή εμπορικές βιτρίνες άλλου καταστήματος. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον η απέναντι πλευρά του πεζοδρόμου φιλοξενεί κατάστημα που επίσης αναπτύσσει τραπεζοκαθίσματα, τότε ο χώρος που διατίθεται σε καθένα από αυτά καθορίζεται με απόφαση της Τεχνικής Υπηρεσίας κατ’ αναλογία του μήκους των προσόψεων τους.
4.3. Καταστήματα που δεν έχουν πρόσοψη στον πεζόδρομο ή έχουν πρόσοψη σε πάροδο του, δεν έχουν δικαίωμα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων στους πεζόδρομους και δεν θα χορηγείται η σχετική άδεια από το Δήμο, εκτός αν: α) δεν υπάρχει κατάστημα με πρόσοψη στον πεζόδρομο που να ενδιαφέρεται για συγκεκριμένη θέση την οποία καθορίζει η Τεχνική Υπηρεσία, β) στο σημείο αυτό (της καθορισμένης από την Τ.Υ. θέσης) δεν προβάλλεται οποιοδήποτε κατάστημα (εμπορικό ή εστίασης κλπ) που να ενοχλείται ή να εκφράζει αντιρρήσεις για την παραχώρηση αυτή, όπως θα διαπιστώνεται κατόπιν έρευνας και σχετικής έκθεσης της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας και γ) διενεργείται δημοπρασία κατ’ άρθρο 3 παρ. 10 Ν.1080/1980. Η ίδια διαδικασία μπορεί να ακολουθείται και στην περίπτωση κατά την οποία κατάστημα που έχει πρόσοψη σε πεζόδρομο, ενδιαφέρεται να καταλάβει χώρο που υπερβαίνει το πλάτος της πρόσοψής του.
4.4. Οι προορισμένοι για τη λειτουργία του καταστήματος διάδρομοι εντός του χώρου των τραπεζοκαθισμάτων προσμετρούνται ως κατάληψη.
4.5. Στις αδειοδοτήσεις ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων λαμβάνονται υπ’ όψιν πάντα και οι ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου σημείου του πεζοδρόμου, δηλαδή η εύρυθμη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων, η ομαλή διέλευση των πεζών, η αποκομιδή των απορριμμάτων, η γενική αισθητική του χώρου, ο αριθμός των ομοίων καταστημάτων που θα αναπτύξουν τραπεζοκαθίσματα σ’ εκείνο το σημείο και το μέγεθος του καταστήματος (εμβαδό - πρόσοψη).
4.6. Κάθε αίτηση για άδεια εκμετάλλευσης (κατάληψης) τμήματος πεζοδρόμου (ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων κλπ) θα συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα (εις τριπλούν) που θα καθορίζει λεπτομερώς τον χώρο που θα αναπτύσσονται τα τραπεζοκαθίσματα ή οι λοιπές επιτρεπόμενες εγκαταστάσεις και το οποίο, ύστερα από επιτόπια εξέταση υπαλλήλου της τεχνικής υπηρεσίας, θεωρείται για την ακρίβεια του. Σε κάθε περίπτωση ο υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας συντάσσει έκθεση στην οποία βεβαιώνεται το σύννομο της κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου σε σχέση με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και τη διαβιβάζει άμεσα στον αρμόδιο προς έκδοση της άδειας κατά τόπο Αντιδήμαρχο.
4.7. Σε όλους τους πεζοδρόμους καθορίζονται με τοπογραφική αποτύπωση οι απόλυτα ελεύθερες ζώνες (διέλευσης πεζών, οχημάτων παροδίων και εκτάκτων αναγκών κλπ). Το πλάτος των ζωνών αυτών δε μπορεί σε καμιά περίπτωση να είναι μικρότερο από δύο (2,00) μέτρα για τους παλιούς πεζόδρομους και τρεισήμισι (3,50) μέτρα για τους νέους (μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισμού) πεζοδρόμους.
4.8. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων της άδειας εκμετάλλευσης τμήματος πεζοδρόμου ή υπέρβασης της αποτύπωσης του τοπογραφικού διαγράμματος, συντάσσεται έκθεση (με φωτογραφίες από δύο τουλάχιστον όψεις της παράβασης) από την Τεχνική Υπηρεσία και επιβάλλονται από τον κατά τόπο Αντιδήμαρχο που εξέδωσε την άδεια οι κυρώσεις του άρθρου 3 παρ. 8 του Ν.1080/1980 (όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 5 Ν. 1828/1989 και του άρθρου 6 Ν. 1900/1990) και του άρθρου 3 παρ. 15 του Ν.1080/1980, καθώς και αυτές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.
4.9. Απαγορεύεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, σκαμπό που δεν καλύπτονται από τις χορηγηθείσεως ως άνω άδειες και οποιουδήποτε άλλου αντικειμένου εμποδίζει τη διέλευση πεζών - οχημάτων στις προσόψεις των καταστημάτων.
4.10. Απαγορεύεται η ανάπτυξη μαζί με τα τραπεζοκαθίσματα ζαρντινιέρων-γλαστρών, καθώς και η οριοθέτηση του χώρου με αυτές, εκτός αν αυτά έχουν αποτυπωθεί στα κατατεθέντα τοπογραφικά διαγράμματα και έχουν συμπεριληφθεί στη χορηγηθείσα άδεια.
4.11. Τυχόν ομπρέλες θα βρίσκονται αυστηρά μόνο στο χώρο των τραπεζοκαθισμάτων και δεν θα εξέχουν από αυτόν, ενώ μπορούν στον ίδιο χώρο να αναπτυχθούν αντί γι’ αυτές (μη μόνιμες) κατασκευές σκίασης, πάντα με προδιαγραφές που θα εγκρίνει για την καλαισθησία τους και την ασφάλειά τους η Τεχνική Υπηρεσία.
4.12. Δεν επιτρέπεται να αναπτυχθούν στους πεζόδρομους πλαστικές καρέκλες και γενικά τραπεζοκαθίσματα που δεν συμβαδίζουν με την αισθητική των πεζοδρόμων. Σχετικές προδιαγραφές μπορεί να εκδίδει με έγγραφό της η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
4.13. Επιτρέπεται η τοποθέτηση θερμαστρών εξωτερικού χώρου, εφόσον αυτές έχουν αποτυπωθεί στα κατατεθέντα τοπογραφικά διαγράμματα και έχουν συμπεριληφθεί στη χορηγηθείσα άδεια.
4.14. Σε όλους τους παραχωρημένους χώρους μέσα στους πεζοδρόμους απαγορεύεται κάθε μόνιμη εγκατάσταση ή κατασκευή.


5. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΛΠ) ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ
Η έγκριση για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων (με την καταβολή του σχετικού τέλους, όπως αυτό ορίζεται από το αρμόδιο όργανο του Δήμου) στις πλατείες από τα καταστήματα που έχουν τη σχετική άδεια από το Δήμο Δελφών, θα δίδεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο (8), πάντα αφού προβλεφθεί η εξασφάλιση: α) ελεύθερου χώρου και χώρου πρασίνου σε ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα τοις εκατό (70%) της συνολικής επιφάνειας της πλατείας (ποσοστό που μπορεί να μεταβάλλεται για συγκεκριμένη Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα μετά από Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν γνώμης του αρμόδιου Τοπικού Συμβουλίου) και β) πολλών ελεύθερων και ευρύχωρων διαδρόμων διέλευσης πεζών προς τις εξόδους της πλατείας (που προσμετρώνται ασφαλώς στο ποσοστό του ελεύθερου χώρου) και σύμφωνα με τις εξής προϋποθέσεις:
5.1. Τα καταστήματα θα μπορούν να αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα στην πλατεία στην προβολή απέναντι από την πρόσοψή τους και σε επιφάνεια που δε θα υπερβαίνει τη συνολική εσωτερική επιφάνεια του καταστήματος προσαυξημένη κατά πενήντα τοις εκατό (50%). Η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων δε μπορεί να υπερβαίνει σε πλάτος την πρόσοψη του καταστήματος, ενώ αν παρακωλύεται ουσιωδώς η ελεύθερη χρήση της πλατείας, μπορεί να μη χορηγείται άδεια παρά μόνο για το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του πλάτους της πρόσοψης του καταστήματος.  
5.2. Αν υπάρχουν περισσότερα του ενός καταστήματα που έχουν πρόσοψη σε χώρο της πλατείας και επιθυμούν την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων κλπ στο συγκεκριμένο χώρο, τότε ο χώρος που διατίθεται σε καθένα από αυτά καθορίζεται με απόφαση της Τεχνικής Υπηρεσίας κατ’ αναλογία του μήκους των προσόψεων τους.
5.3. Καταστήματα που δεν έχουν πρόσοψη απέναντι από την πλατεία αλλά τυγχάνουν συνεχόμενα με τέτοια καταστήματα, έχουν δικαίωμα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σ’ αυτήν και θα χορηγείται η σχετική άδεια από το Δήμο, με την προϋπόθεση να μην  υπάρχει κατάστημα με πρόσοψη (προβολή) απέναντι από τη συγκεκριμένη θέση, την οποία καθορίζει η Τεχνική Υπηρεσία, όπως θα διαπιστώνεται κατόπιν έρευνας και σχετικής έκθεσης της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας, κατ’ άρθρο 3 παρ. 5 Ν.1080/1980. Η παραχώρηση αυτού του είδους μπορεί να εφαρμόζεται και για καταστήματα της πιο πάνω παρ. 5.2, εφόσον δεν είναι εφικτή η κατανομή χώρου κατά τη διάταξη αυτή.
5.4. Καταστήματα που δεν έχουν πρόσοψη σε πλατεία, αλλά απέχουν λιγότερο από πενήντα (50) μέτρα από συγκεκριμένη πλατεία, έχουν δικαίωμα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σ’ αυτήν και θα χορηγείται η σχετική άδεια από το Δήμο για συγκεκριμένη θέση, την οποία καθορίζει η Τεχνική Υπηρεσία, έχουσα επιφάνεια κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση (5.1.) του παρόντος, αφού προηγηθεί διαδικασία δημοπρασίας κατά το άρθρο 13 του β. δ/τος από 24.09./20.10.1958, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 Ν.1080/1980 και από την παρ. 4 του άρθρου 57 του Ν.1416/84.
5.5. Οι προορισμένοι αποκλειστικά για τη λειτουργία του καταστήματος διάδρομοι εντός του χώρου των τραπεζοκαθισμάτων προσμετρούνται ως κατάληψη.
5.6. Κάθε αίτηση για άδεια εκμετάλλευσης (κατάληψης) τμήματος πλατείας (ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων κλπ) θα συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα (εις τριπλούν) που θα καθορίζει λεπτομερώς τον χώρο που θα αναπτύσσονται τα τραπεζοκαθίσματα ή οι λοιπές επιτρεπόμενες εγκαταστάσεις και το οποίο, ύστερα από επιτόπια εξέταση υπαλλήλου της Τεχνικής Υπηρεσίας, θεωρείται για την ακρίβεια του. Σε κάθε περίπτωση ο υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας συντάσσει έκθεση στην οποία βεβαιώνεται το σύννομο της κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου σε σχέση με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και τη διαβιβάζει άμεσα στον αρμόδιο προς έκδοση της άδειας κατά τόπο Αντιδήμαρχο.
5.7. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων της άδειας εκμετάλλευσης τμήματος πλατείας ή υπέρβασης της αποτύπωσης του τοπογραφικού διαγράμματος, συντάσσεται έκθεση (με φωτογραφίες από δύο τουλάχιστον όψεις της παράβασης) από την Τεχνική Υπηρεσία και επιβάλλονται από το Τμήμα που εξέδωσε την άδεια (Δημοτικών Προσόδων) οι κυρώσεις του άρθρου 3 παρ. 8 του Ν.1080/1980 (όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 5 Ν. 1828/1989 και του άρθρου 6 Ν. 1900/1990) και του άρθρου 3 παρ. 15 του Ν.1080/1980, καθώς και αυτές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.
5.8. Απαγορεύεται η ανάπτυξη μαζί με τα τραπεζοκαθίσματα ζαρντινιέρων-γλαστρών, καθώς και η οριοθέτηση του χώρου με αυτές, εκτός αν αυτά έχουν αποτυπωθεί στα κατατεθέντα τοπογραφικά διαγράμματα και έχουν συμπεριληφθεί στη χορηγηθείσα άδεια.
5.9. Τυχόν ομπρέλες θα βρίσκονται αυστηρά μόνο στο χώρο των τραπεζοκαθισμάτων και δεν θα εξέχουν από αυτόν, ενώ μπορούν στον ίδιο χώρο να αναπτυχθούν αντί γι’ αυτές (μη μόνιμες) κατασκευές σκίασης (πέργκολες ξύλινες ή μεταλλικές), πάντα με προδιαγραφές που θα εγκρίνει για την καλαισθησία τους και την ασφάλειά τους η Τεχνική Υπηρεσία.
5.10. Δεν επιτρέπεται να αναπτυχθούν στις πλατείες πλαστικές καρέκλες και γενικά τραπεζοκαθίσματα που δεν συμβαδίζουν με την αισθητική των πλατειών. Σχετικές προδιαγραφές μπορεί να εκδίδει με έγγραφό της η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
5.11. Επιτρέπεται η τοποθέτηση θερμαστρών εξωτερικού χώρου, εφόσον αυτές έχουν αποτυπωθεί στα κατατεθέντα τοπογραφικά διαγράμματα και έχουν συμπεριληφθεί στη χορηγηθείσα άδεια.
5.12. Σε όλους τους παραχωρημένους χώρους μέσα στις πλατείες απαγορεύεται κάθε μόνιμη εγκατάσταση ή κατασκευή.


6. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΛΠ) ΣΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΛΙΜΕΝΑ (ΠΑΡΑΛΙΑΚΕΣ ΖΩΝΕΣ) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
(Η παρούσα διάταξη θα ενεργοποιηθεί μετά τη σύσταση και λειτουργία Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ή Δημοτικού Λιμενικού Γραφείου)
Η έγκριση για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων (με την καταβολή του σχετικού τέλους, όπως αυτό ορίζεται από το αρμόδιο όργανο του Δήμου) στις ζώνες λιμένα (παραλίες) από τα καταστήματα που έχουν τη σχετική άδεια από το Δήμο Δελφών, θα δίδεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο (8) αλλά με αποκλειστικά υπεύθυνο το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ή το Δημοτικό Λιμενικό Γραφείο, πάντα αφού προβλεφθεί η εξασφάλιση ελεύθερου χώρου και χώρου πρασίνου σε ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα τοις εκατό (70%) της συνολικής επιφάνειας της ζώνης λιμένα (ποσοστό που μπορεί να μεταβάλλεται για συγκεκριμένη Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα μετά από Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν γνώμης του αρμόδιου Τοπικού Συμβουλίου) και σύμφωνα με τις εξής προϋποθέσεις:
6.1. Τα καταστήματα θα μπορούν να αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα στη ζώνη λιμένα στην προβολή απέναντι από την πρόσοψή τους και σε επιφάνεια που δε θα υπερβαίνει τη συνολική εσωτερική επιφάνεια του καταστήματος προσαυξημένη κατά πενήντα τοις εκατό (50%). Η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων δε μπορεί να υπερβαίνει σε πλάτος την πρόσοψη του καταστήματος, ενώ αν παρακωλύεται ουσιωδώς η ελεύθερη χρήση της ζώνης λιμένα, μπορεί να μη χορηγείται άδεια παρά μόνο για το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του πλάτους της πρόσοψης του καταστήματος. 
6.2. Αν υπάρχουν περισσότερα του ενός καταστήματα που έχουν πρόσοψη σε χώρο της ζώνης λιμένα και επιθυμούν την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων κλπ στο συγκεκριμένο χώρο, τότε ο χώρος που διατίθεται σε καθένα από αυτά καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ή του Δημοτικού Λιμενικού Γραφείου, κατόπιν εισηγητικής έκθεσης της Τεχνικής Υπηρεσίας κατ’ αναλογία του μήκους των προσόψεων τους.
6.3. Καταστήματα που δεν έχουν πρόσοψη απέναντι από τη ζώνη λιμένα, αλλά τυγχάνουν συνεχόμενα με τέτοια καταστήματα, έχουν δικαίωμα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σ’ αυτήν και θα χορηγείται η σχετική άδεια από το Δήμο, με την προϋπόθεση να μην  υπάρχει κατάστημα με πρόσοψη (προβολή) απέναντι από τη συγκεκριμένη θέση, την οποία καθορίζει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ή το Δημοτικό Λιμενικό Γραφείο, κατόπιν έρευνας και σχετικής έκθεσης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, κατ’ άρθρο 3 παρ. 5 Ν.1080/1980. Η παραχώρηση αυτού του είδους μπορεί να εφαρμόζεται και για καταστήματα της πιο πάνω παρ. 6.2, εφόσον δεν είναι εφικτή η κατανομή χώρου κατά τη διάταξη αυτή.
6.4. Καταστήματα που ανήκουν στο Δήμο ή σε νομικό πρόσωπο του Δήμου και δεν έχουν πρόσοψη σε ζώνη λιμένα, αλλά βρίσκονται σε κοντινή απόσταση {μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων} από αυτήν, έχουν δικαίωμα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων και θα χορηγείται η σχετική άδεια από το Δήμο για συγκεκριμένη θέση, την οποία καθορίζει η Τεχνική Υπηρεσία, έχουσα επιφάνεια κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση (6.1.) του παρόντος.
6.5. Οι προορισμένοι αποκλειστικά για τη λειτουργία του καταστήματος διάδρομοι εντός του χώρου των τραπεζοκαθισμάτων προσμετρούνται ως κατάληψη.
6.6. Κάθε αίτηση για άδεια εκμετάλλευσης (κατάληψης) τμήματος της ζώνης λιμένα (ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων κλπ) θα συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα (εις τριπλούν) που θα καθορίζει λεπτομερώς τον χώρο που θα αναπτύσσονται τα τραπεζοκαθίσματα ή οι λοιπές επιτρεπόμενες εγκαταστάσεις και το οποίο, ύστερα από επιτόπια εξέταση υπαλλήλου της Τεχνικής Υπηρεσίας, θεωρείται για την ακρίβεια του. Σε κάθε περίπτωση ο υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας συντάσσει έκθεση στην οποία βεβαιώνεται το σύννομο της κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου σε σχέση με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και τη διαβιβάζει άμεσα στο αρμόδιο προς έκδοση της άδειας Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ή Δημοτικό Λιμενικό Γραφείο.
6.7. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων της άδειας εκμετάλλευσης τμήματος της ζώνης λιμένα ή υπέρβασης της αποτύπωσης του τοπογραφικού διαγράμματος, συντάσσεται έκθεση (με φωτογραφίες από δύο τουλάχιστον όψεις της παράβασης) από την Τεχνική Υπηρεσία και επιβάλλονται από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ή το Δημοτικό Λιμενικό Γραφείο οι κυρώσεις του άρθρου 3 παρ. 8 του Ν.1080/1980 (όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 5 Ν. 1828/1989 και του άρθρου 6 Ν. 1900/1990) και του άρθρου 3 παρ. 15 του Ν.1080/1980, καθώς και αυτές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.
6.8. Απαγορεύεται η ανάπτυξη μαζί με τα τραπεζοκαθίσματα ζαρντινιέρων-γλαστρών, καθώς και η οριοθέτηση του χώρου με αυτές, εκτός αν αυτά έχουν αποτυπωθεί στα κατατεθέντα τοπογραφικά διαγράμματα και έχουν συμπεριληφθεί στη χορηγηθείσα άδεια.
6.9. Τυχόν ομπρέλες θα βρίσκονται αυστηρά μόνο στο χώρο των τραπεζοκαθισμάτων και δεν θα εξέχουν από αυτόν, ενώ μπορούν στον ίδιο χώρο να αναπτυχθούν αντί γι’ αυτές (μη μόνιμες) κατασκευές σκίασης (πέργκολες ξύλινες ή μεταλλικές), πάντα με προδιαγραφές που θα εγκρίνει για την καλαισθησία τους και την ασφάλειά τους η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
6.10. Δεν επιτρέπεται να αναπτυχθούν στις ζώνες λιμένα πλαστικές καρέκλες και γενικά τραπεζοκαθίσματα που δεν συμβαδίζουν με την αισθητική αυτών. Σχετικές προδιαγραφές μπορεί να εκδίδει με έγγραφό της η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
6.11. Επιτρέπεται η τοποθέτηση θερμαστρών εξωτερικού χώρου, εφόσον αυτές έχουν αποτυπωθεί στα κατατεθέντα τοπογραφικά διαγράμματα και έχουν συμπεριληφθεί στη χορηγηθείσα άδεια.
6.12. Σε όλους τους παραχωρημένους χώρους μέσα στις ζώνες λιμένα απαγορεύεται κάθε μόνιμη εγκατάσταση ή κατασκευή.


7. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ
Η έγκριση για την παραχώρηση χώρου (με την καταβολή του σχετικού τέλους, όπως αυτό ορίζεται από το αρμόδιο όργανο του Δήμου) στα πεζοδρόμια από τα καταστήματα που έχουν τη σχετική άδεια από το Δήμο Δελφών, θα δίδεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο (8), πάντα αφού εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη κίνηση των πεζών και σύμφωνα με τις εξής προϋποθέσεις:
7.1. Δεν επιτρέπεται η εκμίσθωση ή κάθε είδους παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου από τον Δήμο για τοποθέτηση επαγγελματικού εξοπλισμού εάν δεν απομένει ελεύθερη από κάθε είδους εμπόδια ζώνη όδευσης, πλάτους τουλάχιστον ενάμισι (1,50) μέτρου και ύψους τουλάχιστον δύο και 20/100 (2,20) μέτρων για τη διέλευση πεζών στα πεζοδρόμια.
7.2. Στα υφιστάμενα πεζοδρόμια με μικρότερο πλάτος του ενάμισι (1,50) μέτρου η ζώνη διέλευσης πεζών καταλαμβάνει όλο το πλάτος του πεζοδρομίου και δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση ή διατήρηση οποιουδήποτε εμποδίου. Με ευθύνη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών καταγράφονται όλα τα υφιστάμενα εμπόδια που εμποδίζουν την εφαρμογή της ελάχιστης απαιτούμενης ζώνης όδευσης πεζών στα πεζοδρόμια (με προτεραιότητα στα εμπορικά κέντρα των πόλεων) και ειδοποιούνται οι παρόδιοι για την άρση των εμποδίων αυτών σε εύλογη προθεσμία. Την ίδια υποχρέωση ασφαλώς αναλαμβάνει και ο Δήμος Δελφών για τα εμπόδια που έχουν τοποθετηθεί σε πεζοδρόμια και μπορεί να αλλάξει η θέση τους (λ.χ. κακά τοποθετημένα σήματα κυκλοφορίας, κάδοι απορριμμάτων κλπ). Τα μέτρα που λαμβάνονται πρέπει να είναι σύμφωνα στο μέγιστο δυνατό βαθμό με το άρθρο 2 της Υ.Α. (Υ.Π.Ε.Κ.Α.) 52907/2009, Φ.Ε.Κ. Β΄ 2621/31.12.2009.
7.3.    Η τοποθέτηση επαγγελματικού εξοπλισμού σε πεζοδρόμια εγκρίνεται από τον αρμόδιο κατά τόπο Αντιδήμαρχο μετά από έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας. Οι προορισμένοι για τη λειτουργία του καταστήματος διάδρομοι εντός του χώρου των τραπεζοκαθισμάτων προσμετρούνται ως κατάληψη. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι αυτή του άρθρου (8) του παρόντος κανονισμού.
7.4. Δεν επιτρέπεται η επέκταση των εργασιών καταστημάτων και επιτηδευματιών κάθε μορφής στους κοινόχρηστους χώρους (συνεργεία αυτοκινήτων, συναρμολογήσεις επίπλων κτλ.). Επίσης, απαγορεύεται ακόμη και η προσωρινή έκθεση ή απόθεση αντικειμένων (λ.χ. εμπορευμάτων, κιβωτίων, μοτοποδηλάτων, οχημάτων, μηχανημάτων, σκαφών, ηλεκτρικών συσκευών, κάδων απορριμμάτων κλπ), σε χώρο πεζοδρομίου.
7.5.    Σε κάθε περίπτωση η παραχώρηση άδειας χρήσης και ανάπτυξης επαγγελματικού εξοπλισμού τελεί υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν ανθυγιεινές εστίες ούτε κάθε είδους δυσμενείς παράγοντες και κίνδυνοι από ατυχήματα τόσο στον κοινόχρηστο όσο και στον περιβάλλοντα αυτού χώρο.
7.6. Απαγορεύεται τα εμπορικά καταστήματα να εκθέτουν στις προσόψεις τους (πεζοδρόμιο, πεζόδρομο) σε στάντ - πανέρια κλπ τα εμπορεύματά τους. Εξαιρούνται τα οπωροπωλεία, ανθοπωλεία και τουριστικά καταστήματα στα οποία επιτρέπεται η κατάληψη του πεζοδρομίου μέχρι και εξήντα (60) εκατοστά του μέτρου (με καταβολή του σχετικού τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, που ορίζεται από το αρμόδιο όργανο του Δήμου) και εφόσον ασφαλώς παραμένει ελεύθερο το ελάχιστο ως άνω πλάτος όδευσης πεζών.
7.7. Ο χώρος που καταλαμβάνουν τα περίπτερα (σε πεζοδρόμους ή σε πεζοδρόμια ή σε πλατείες ή σε ζώνες λιμένα) αποτυπώνεται σε τοπογραφικό διάγραμμα που καταρτίζει η Τεχνική Υπηρεσία. Κάθε είδους εξοπλισμός των περιπτέρων πρέπει να βρίσκεται αποκλειστικά μέσα στο χώρο που τους έχει παραχωρηθεί ως ανωτέρω. Σε περίπτωση υπέρβασης απ’ το περίπτερο της καθορισμένης στο τοπογραφικό διάγραμμα επιφάνειας, συντάσσεται έκθεση (με φωτογραφίες από δύο τουλάχιστον όψεις της παράβασης) από την Τεχνική Υπηρεσία και χορηγείται από το όργανο που εξέδωσε την άδεια στον παραβάτη προθεσμία δέκα (10) ημερών για συμμόρφωση του περιπτέρου με την ισχύουσα άδεια. Εφόσον δεν υπάρξει εμπρόθεσμη συμμόρφωση, αφαιρείται η χορηγηθείσα άδεια.


8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
8.1. Ορίζεται με Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ετήσιο τέλος ανά τετραγωνικό μέτρο ανεξάρτητα από το χρόνο χρήσης και αναλόγως της πόλης ή του οικισμού στην οποία κείται ο κοινόχρηστος χώρος. Το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να ορίζει ζώνες (διαφορετικής χρέωσης) μέσα στις πόλεις και στους λοιπούς οικισμούς του Δήμου.
8.2. Το αναλογούν τέλος καταβάλλεται εξ ολοκλήρου προ της παράδοσης της σχετικής άδειας και, άρα, πριν την χρήση του κοινοχρήστου χώρου. Εξαίρεση εισάγεται όταν το ολικό ποσό υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων (500,00) ευρώ και παρουσιάζεται αδυναμία καταβολής, οπότε παρέχεται η ευχέρεια καταβολής (2) δύο ισόποσων δόσεων και πάντως μέχρι την 30η Απριλίου εκάστου έτους. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δεκτή η ευχέρεια αυτή. Πάντως μέχρι την εξόφληση του χρέους, οπότε και θα εκδίδεται η άδεια, δεν θα χρησιμοποιείται ο κοινόχρηστος χώρος (Ν. 1080/1980 αρ. 3 παρ. 6).
8.3. Η αίτηση χρήσης υποβάλλεται στον αρμόδιο κατά τόπο Αντιδήμαρχο (ή στην περίπτωση του άρθρου 6 του παρόντος, στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ή στο Δημοτικό Λιμενικό Γραφείο). Σ’ αυτήν θα αναφέρονται με σαφήνεια: α) η διεύθυνση και το είδος της προοριζόμενης εκμετάλλευσης, ταυτόσημη με την διαλαμβανόμενη στην άδεια λειτουργίας του καταστήματος, β) η θέση, η έκταση και το είδος της αιτούμενης προς χρήση επιφανείας του κοινοχρήστου χώρου και γ) η διάρκεια αυτής.
8.4.    Στην αίτηση θα επισυνάπτονται: α) ισχύουσα άδεια λειτουργίας καταστήματος, β) φωτοτυπία της τελευταίας άδειας κοινοχρήστου χώρου που τυχόν έχει χορηγηθεί, γ) εις τριπλούν τοπογραφική αποτύπωση, υπογεγραμμένη από μηχανικό, της θέσης του καταστήματος, των παρακειμένων καταστημάτων, των εισόδων και παραθύρων κατοικιών, του πλάτους της πρόσοψης του καταστήματος, του πλάτους του κοινοχρήστου χώρου και της οδού, της θέσης και των διαστάσεων του αιτουμένου χώρου κατάληψης, καθώς και τις θέσεις τυχόν επιτρεπομένων αντικειμένων (ζαρντινιέρων, ομπρελών κλπ) που θα τοποθετηθούν στον χώρο αυτόν και η οποία αποτύπωση θεωρείται ως άνω (άρθρα 4.6, 5.6 και 6.6 του παρόντος κανονισμού) από υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας για την ακρίβειά της,  δ) ταμειακή απόδειξη με τον Α.Φ.Μ. της επιχείρησης, ε) ενημέρωση από το Ταμείο του Δήμου περί μη οφειλών για τέλη, φόρους, πρόστιμα ή εισφορές προς τον Δήμο ή νομίμου ρύθμισής τους.
8.5. Ο αρμόδιος κατά τόπο Αντιδήμαρχος (ή στην περίπτωση του άρθρου 6 του παρόντος, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ή το Δημοτικό Λιμενικό Γραφείο) μετά την παραλαβή πλήρους φακέλου διαβιβάζει αμέσως τα απαραίτητα έγγραφα του φακέλου στην Τεχνική Υπηρεσία για να συντάξει την κατά τις ανωτέρω διατάξεις προβλεπόμενη έκθεση, η οποία επιστρέφει στο άνω αρμόδιο Τμήμα το αργότερο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών για να εκδώσει ή να απορρίψει αιτιολογημένα την αιτούμενη άδεια. Εφόσον πρόκειται για νέα άδεια ή τροποποίηση παλιάς ως προς τον καταλαμβανόμενο χώρο, ο αρμόδιος κατά τόπο Αντιδήμαρχος (ή στην περίπτωση του άρθρου 6 του παρόντος, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ή το Δημοτικό Λιμενικό Γραφείο) απευθύνει έγγραφο ερώτημα (συνοδευόμενο από το τοπογραφικό διάγραμμα και την έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας) προς την αρμόδια αστυνομική αρχή της πόλης, προκειμένου αυτή να γνωματεύσει κατ’ άρθρο 3 παρ. 6 του Ν.1080/1980, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 4 άρθρο 16 του Ν.3254/04.
Καθ’ όλη τη διαδικασία, οι Υπηρεσίες του Δήμου μπορούν να καλούν τους ενδιαφερόμενους και να τους υποβάλλουν προτάσεις ή παρατηρήσεις, σε σχέση με τον παρόντα κανονισμό και την κείμενη νομοθεσία.
8.6.    Η άδεια έχει ισχύ έως το τέλος εκάστου ημερολογιακού έτους έκδοσής της. Η άδεια χορηγείται ή ανανεώνεται από τον αρμόδιο κατά τόπο Αντιδήμαρχο (ή στην περίπτωση του άρθρου 6 του παρόντος, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ή το Δημοτικό Λιμενικό Γραφείο), το αργότερο έως το τέλος Μαρτίου εκάστου έτους, ύστερα από επιτόπιο έλεγχο που διενεργείται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, η οποία συντάσσει σχετική έκθεση.
8.7. Δε χορηγείται άδεια για χρήση κοινοχρήστων χώρων σε επαγγελματίες που έχουν από οποιαδήποτε αιτία ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο, σύμφωνα με το άρθρο 285 του Κ.Δ.Κ. (Ν.3463/2006).  


9. ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Οι παραβάτες του παρόντος Κανονισμού τιμωρούνται σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις και επιπλέον για μεν τις παραβάσεις που αφορούν θέματα κινήσεων και σταθμεύσεων των οχημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ., για δε τις παραβάσεις που αφορούν θέματα επισκευής, κατεδάφισης ή ανέγερσης νέων οικοδομών σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ.Ο.Κ. και του κτιριοδομικού κανονισμού, καθώς και με τις προβλεπόμενες ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.


10. ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Οι διατάξεις του κανονισμού αυτού έχουν ισχύ στους πεζοδρόμους, στις πλατείες, στις ζώνες λιμένα αρμοδιότητας του Δήμου, στα πεζοδρόμια και στους λοιπούς κοινόχρηστους χώρους των πόλεων και των λοιπών οικισμών (Δημοτικών Κοινοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων) του Δήμου Δελφών.
-----------------------------------------------------------------------------------


Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α


Α) Νομικό Πλαίσιο
Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-2006) και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη που έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου.
Στις διατάξεις του Κανονισμού εμπεριέχονται ρυθμίσεις των κατωτέρω διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας, όπως αυτές ισχύουν μετά τις τυχόν τροποποιήσεις τους:
·        Του Β.Δ. 24-9/20-10-1958 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίων κείμενων νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων».
·        Του Ν. 1080/1980 (ΦΕΚ 246/Α΄/1980) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων»
·        Του Ν. 1416/1984 (ΦΕΚ 18/Α΄/1984)
·        Του Ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α΄/1989)
·        Του Ν. 1900/1990 (ΦΕΚ 125/Α΄/1990)
·        Του Ν. 2218/1994
·        Του Ν. 3254/2004 (ΦΕΚ 137/Α΄/2004)
·        Του Ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός»
·        Των Ν. 1337/1983, & Ν. 1512/1985
·        Του Ν. 2831/2000 «Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1577/85 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» και άλλες πολεοδομικές διατάξεις»
·        Της Απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ Γ4α/Φ.201/1791/1998 «Προδιαγραφές μεγεθών και υλικών κύριας για προσπέλαση των χώρων από ΑΜΕΑ»
·        Της Υ.Α. ΥΠΕΧΩΔΕ 3046/304/30-1/3-2-1989 (ΦΕΚ 59 ∆'), «Κτιριοδοµικός Κανονισµός»
·        Της Απόφασης ΥΠΕΚΑ 52907/2009 (Φ.Ε.Κ. 2621Β΄/31.12.2009) «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών»
·        Της Εγκυκλίου 85195/55/2000 (ΑΜΕΑ)
·        Της Απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ 52716/20-11-2001 (ΦΕΚ 1663/Β΄/13-10-2001)
·        Της Απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ 52488/2002 σε εκτέλεση του άρθρου 28 του Ν. 2831/2000
·        Του Ν. 2696/99 «περί Κ.Ο.Κ.» άρθρα 34,47 & 48.
·        Του Ποινικού Κώδικα, άρθρο 292 παρ. 1 & άρθρο 458.
-----------------------------------------------------------------------------------Β) Ορισμοί
1. Κοινόχρηστα είναι τα πράγματα τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή τη βούληση του ιδιοκτήτη τους προορίζονται για κοινή χρήση και η κυριότητα των οποίων ανήκει στο Δήμο Καλαμάτας.
Τα κοινόχρηστα αποτελούν πράγματα εκτός συναλλαγής, σύμφωνα με το άρθρο 966 του Αστικού Κώδικα, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 970 του
Αστικού Κώδικα «σε κοινόχρηστα πράγματα μπορούν να αποκτηθούν με παραχώρηση της αρχής, κατά τους όρους του νόμου, ιδιαίτερα ιδιωτικά δικαιώματα, εφ’ όσον με τα δικαιώματα αυτά εξυπηρετείται ή δεν αναιρείται η κοινή χρήση».
2. Τέλος είναι η χρηματική παροχή που καταβάλλεται από τους υπόχρεους έναντι ειδικού ανταλλάγματος (αντιπαροχής), το οποίο συνίσταται στη χρησιμοποίηση ορισμένου δημοτικού έργου ή υπηρεσίας. Πρόκειται για τέλος ανταποδοτικού χαρακτήρα, με την έννοια ότι είναι ανάλογο του οφέλους που αποκομίζει ο φορολογούμενος από τη χρήση του παραχωρούμενου χώρου (ΣτΕ 140/89, ΔιΔικ 1990 σελ. 1228) και ανήκει στην κατηγορία των Γενικών ή Ανειδίκευτων Εσόδων.
3. Άδειες Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου είναι ατομικές διοικητικές πράξεις, οι οποίες υπόκεινται σε ανάκληση κατά τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου και του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και κατά τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/80, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. Ειδικότερα, η χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου σε εμπορικά καταστήματα και ιδίως καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, προϋποθέτει την νόμιμη λειτουργία αυτών.
4. Ανάκληση Άδειας είναι διοικητική πράξη κύρωσης με την οποία αίρεται η ισχύς μιας άλλης διοικητικής πράξης, είτε αναδρομικά, είτε για το μέλλον. Αποσκοπεί όχι στην ποινική τιμωρία αδικήματος αλλά στην συμμόρφωση του υπόχρεου προς τις ρυθμίσεις του νόμου και του παρόντος Κανονισμού.
5. Αυθαίρετη Χρήση θεωρείται η χρήση του κοινόχρηστου χώρου χωρίς την προηγούμενη άδεια του Δήμου. Αυθαίρετη θεωρείται επίσης η χρήση του κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσας άδειας, είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης και τη θέση ή έκταση του παραχωρούμενου χώρου, είτε τη διάρκεια της άδειας.
-----------------------------------------------------------------------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου