Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2011

Τοποθετήσεις Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία , 5 Ιανουαρίου 2011
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ.Πρωτ. 17
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ταχ.Δ/νση : Πλ.Ελευθερίας 3
ΤΚ: 35100
Πληροφορίες : Πιλάτου Ελένη
Tηλ: 22313-53346
Fax : 22310-52034
Θέμα : « Τοποθετήσεις Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας»....

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 / Τεύχος Α΄) « Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» .
2. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 3905/2010 (ΦΕΚ 219/τ.Α΄/23-12-2010) .
3. Το Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241 /
Τεύχος Α΄ / 27-12-2010).
4. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας .
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τοποθετούμε Προϊσταμένους στις κάτωθι Διευθύνσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
ως ακολούθως :
Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού , Περιβάλλοντος και
Υποδομών.
- Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας
Βοιωτίας, με έδρα τη Λιβαδειά , την Πορτάλιου – Λιάντζα Ελένη του Χαράλαμπου ,
κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών , με βαθμό Α΄.
- Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας ,
με έδρα τη Χαλκίδα , τον Κυριάκο Ηλία του Γεωργίου , κλάδου ΠΕ Πολιτικών
Μηχανικών , με βαθμό Α΄.
- Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας
Ευρυτανίας , με έδρα το Καρπενήσι , τον Τάκη Γεώργιο του Ιωάννη , κλάδου ΤΕ 0
Εργοδηγών , με βαθμό Α΄ .
- Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας
Φθιώτιδας, με έδρα τη Λαμία , την Τσιβελέκη Ευθυμία του Δημητρίου , κλάδου ΠΕ
Πολιτικών Μηχανικών , με βαθμό Α΄.
- Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας ,
με έδρα την Άμφισσα , τον Φωτόπουλο Απόστολο του Γεωργίου , κλάδου ΠΕ
Τοπογράφων Μηχανικών , με βαθμό Α΄.
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
- Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοίκησης , με έδρα τη Λαμία , τον Καρέλη Δημήτριο
του Κων/νου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού , με βαθμό Α΄ .
- Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικού , με έδρα τη Λαμία , τον Καρπέτα
Ευάγγελο του Βαϊου , κλάδου ΠΕ οικονομικού , με βαθμό Α΄ .
- Προϊστάμενο της Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας
Βοιωτίας , με έδρα τη Λιβαδειά , τον Μελετίου Τριαντάφυλλο του Ανδρέα , κλάδου
ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού , με βαθμό Α΄ .
- Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακής
Ενότητας Ευβοίας , με έδρα τη Χαλκίδα , τον Δημόπουλο Γεώργιο του Ανδρέα, κλάδου
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με βαθμό Α΄.
- Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακής
Ενότητας Φωκίδας , με έδρα την ΄Αμφισσα , την Μέγκου Αγλαϊα του Ηλία, κλάδου
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με βαθμό Α΄.
Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.
- Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας , με έδρα τη Λιβαδειά , τον Μεϊδάνη Γεώργιο του
Πανάγου, κλάδου ΠΕ Γεωπόνων , με βαθμό Α΄ .
- Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας , με έδρα την Χαλκίδα , τον Πανούση –Βόγγελο
Αντώνιο του Αθανασίου , κλάδου ΠΕ Κτηνιατρικής , με βαθμό Α΄.
- Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας , με έδρα το Καρπενήσι , τον Σαραφιανό
Αντώνιο του Δημητρίου, κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων , με βαθμό Α΄.
- Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας , με έδρα τη Λαμία , τον Καρνάβα Ιωάννη του
Αποστόλου, κλάδου ΠΕ Γεωπόνων, με βαθμό Α΄.
- Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας , με έδρα την Άμφισσα , τον Καϊλη Ιωάννη του
Μιλτιάδη , κλάδου ΠΕ Γεωπόνων , με βαθμό Α΄ .
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης
- Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας , με
έδρα τη Λιβαδειά , τον Ρουσέτη Χαράλαμπο του Αλεξάνδρου , κλάδου ΠΕ
Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων , με βαθμό Α΄.
- Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας , με
έδρα τη Χαλκίδα , τον Γιαννακό Δημήτριο του Νικολάου , κλάδου ΠΕ Μηχ/γων –
Ηλεκ/γων Μηχ/κών , με βαθμό Α΄ .
- Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας , με
έδρα το Καρπενήσι , την Σουφλερού Ζωή του Παναγιώτη , κλάδου ΠΕ Διοικητικού-
Οικονομικού , με βαθμό Α΄.
- Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας , με
έδρα τη Λαμία , τον Τσακωνίτη Κωνσταντίνο του Αγαμέμνων , κλάδου ΤΕ
Μηχανολόγων- Μηχανικών , βαθμό Α΄ .
- Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας , με
έδρα την Άμφισσα , τον Δημητρέλο Ηλία του Ιωάννη , κλάδου ΠΕ Γεωπόνων , με
βαθμό Α΄.

Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών
- Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής
Ενότητας Βοιωτίας , με έδρα τη Λιβαδειά , τον Καπενή Βασίλειο του Γεωργίου, κλάδου
ΠΕ Μηχανολόγων – Μηχανικών , με βαθμό Α΄.
- Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής
Ενότητας Ευβοίας , με έδρα τη Χαλκίδα , τον Μάρκου Γεώργιο του Κων/νου, κλάδου
ΠΕ Πολιτικών – Μηχανικών , με βαθμό Α΄.
- Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής
Ενότητας Ευρυτανίας , με έδρα το Καρπενήσι , τον Σωφρόνη Σπυρίδωνα του
Κων/νου , κλάδου ΤΕ Μηχανικών , με βαθμό Α΄ .
- Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής
Ενότητας Φθιώτιδας , με έδρα τη Λαμία , την Ξάνθη – Λαζάρου Μαρία του
Παναγιώτη , κλάδου ΠΕ Διοικητικού , με βαθμό Α΄.
- Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής
Ενότητας Φωκίδας , με έδρα την Άμφισσα , τον Μαυραειδή Ηλία του Ευαγγέλου,
κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών , με βαθμό Α΄ .
Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
- Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας , με έδρα τη Λιβαδειά, την Τσανήρα Μαρία του
Γεωργίου , κλάδου ΠΕ Κοινωνιολόγων , με βαθμό Α΄.
- Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
Περιφερειακής Ευβοίας , με έδρα τη Χαλκίδα , τον Πανουτσόπουλο Αθανάσιο του
Γεωργίου, κλάδου ΠΕ Ιατρών , με βαθμό Α΄ Δ/ντή .
- Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας , με έδρα το Καρπενήσι , τη Μυλούλη Βικτωρία
του Θεοφάνη, κλάδου ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας , με βαθμό Α΄.
- Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας , με έδρα τη Λαμία , την Γαλάνη Ευαγγελία του
Βασιλείου , κλάδου ΠΕ Διοικητικού , με βαθμό Α΄ .
- Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας , με έδρα την Άμφισσα , την Αθανασοπούλου
Σοφία του Γεωργίου , κλάδου ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας , με βαθμό Α΄ .

Με νεότερη απόφασή μας , θα ορισθούν οι κενές θέσεις των Προϊσταμένων των Γενικών
Διευθύνσεων , Διευθύνσεων και των Τμημάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ
Εσωτερική διανομή :
Τμήμα Προσωπικού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου