Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2011

Καμία ενημέρωση δεν έχει η Δημοτική Αρχή Αγράφων για το Αιολικό Πάρκο, ενώ και στην Φωκίδα δεν είχε αναφερθεί καμία γνωμοδότηση Αυτοδιοικητικού οργάνου για το υδροηλεκτρικό έργο.

Άγνοια για το Αιολικό στα Άγραφα και για την άδεια κατασκευής Αιολικού Πάρκου στα Άγραφα, που σύμφωνα με πληροφορίες ενέκρινε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.
Ο Δημήτρης Τάτσης δηλώνει άγνοια και συμπληρώνει, ότι για ένα τόσο σοβαρό θέμα θα έπρεπε να προηγηθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Από την πλευρά της η Ανεξάρτητη Δημοτική Συνεργασία Καρπενησίου επικρίνει το σχετικό Σχέδιο Νόμου της Κυβέρνησης, που φορτώνει την ...
Ευρυτανία με ανεμογεννήτριες.

Μετά από αυτό το γεγονός στην Ευρυτανία  κοιτάξαμε ξανά την αδειοδότηση του νέου υδροηλεκτρικού έργου στην Φωκίδα που και απο κει έλειπε η ύπαρξη γνωμοδότησης κάποιας αυτοδιοικητικής απόφασης για το συγκεκριμένο έργο .
Τι γίνεται προσπερνούν με το έτσι θέλω τις τοπικές κοινωνίας που τους αφαιρείτε το δικαίωμα να διατυπώσουν γνώμη για τον τόπο που κατοικούν και την ανάπτυξη του;

 Ορίστε που στηρίχθηκε η απόφαση της ΡΑΕ χωρίς να αναφέρεται καμία γνωμοδότηση κανενός αυτοδιοικητικού οργάνου της περιοχής.
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», ΦΕΚ Α΄85/4.6.2010.
2. Τις διατάξεις του ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις»,
ΦΕΚ Α΄ 129/27.06.2006, όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν. 3734/2009 «Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων
μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες
διατάξεις» ΦΕΚ Α΄ 8/28.01.2009, και ειδικότερα τα άρθρα 27 και 27A.
4. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας», ΦΕΚ Α΄
286/22.12.1999, όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του ν. 2941/2001 «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών, αδειοδότησης
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ρύθμιση θεμάτων της Α.Ε. "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ" και άλλες
διατάξεις», ΦΕΚ Α` 201/12.9.2001 και ειδικότερα του άρθρου 2 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του ν. 2244/1994 «Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ Α΄168/1994), όπως ισχύει.
7. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κώδικας 0ιοικητικής 0ιαδικασίας», ΦΕΚ Α΄45, όπως ισχύει.
8. Την από 30.07.2001 απόφαση της Ρ.Α.Ε. «Οδηγός αξιολόγησης αιτήσεων αδειών παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και μικρή Σ.Η.Θ.», όπως ισχύει.
9. Τις διατάξεις και τα Παραρτήματα της υπ’ αριθμ. πρωτ. !6/Φ1/οικ.5707/13.3.2007 απόφασης του
Υπουργού Ανάπτυξης «Κανονισμός αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ΑΠΕ και
μέσω Σ.Η.Θ.Υ.Α. » (ΦΕΚ Β΄ 448/3.4.2007).
10. Την ΚΥΑ 49828/12.11.2008 «Έγκριση ειδικού χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης
για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων
αυτού», ΦΕΚ Β΄2464/3.12.2008, όπως ισχύει.
ΑΔΑ: 4ΙΙΛΙΔΞ-5
- 2 -
11. Την υπ’ αριθμ. 1179/2010 απόφαση της ΡΑΕ «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3851/2010 σε
θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Ρ.Α.Ε.».
12. Την υπ’ αριθμ. 1179 Β΄/2010 απόφαση της ΡΑΕ «Αξιολόγηση των κριτηρίων ζ΄ και θ΄ της παρ. 1
του άρθρου 3 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον ν. 3851/2010»,
(ΦΕΚ Β΄1271/06.08.2010.)
13. Την υπ’αριθμ.1258/2010 απόφαση της ΡΑΕ «Επί της αξιολόγησης της δυνατότητας υλοποίησης
έργων ΑΠΕ σε συμμόρφωση με το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης
για τις Α.Π.Ε. και ειδικότερα με τις διατάξεις του για τις περιοχές αποκλεισμού χωροθέτησης
εγκαταστάσεων Α.Π.Ε.».
14. Την υπ’ αριθμ. ΑΥ/Φ1/οικ.14586/19.07.2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με θέμα «Οδηγίες Εφαρμογής διατάξεων του ν. 3851/2010».
15. Τον υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-118615/28.07.2010 δίσκο οπτικής αποθήκευσης (CD) που απεστάλη
από την Υπουργό Π.Ε.Κ.Α.
16. Την υπ’ αριθμ. 55/2010 απόφαση της ΡΑΕ «Χορήγηση εξουσιοδότησης για τη διενέργεια πράξεων
στοΜέλος της ΡΑΕ 0. Ραχιώτη», ΦΕΚ Β΄892/22.06.2010
17. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-04337/09.04.2010 αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία «D.M.G.
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής από μικρό υδροηλεκτρικό
σταθμό, συνολικής ισχύος 1,95 MW, στη θέση «Παναγιά επί του Ποταμού Κόκκινου» των
!ήμων Λιδορικίου και Βαρδουσίων, του Νομού Φωκίδος, καθώς και τα έγγραφα και τα
στοιχεία που συνυποβλήθηκαν με αυτή.
18. Τη δημοσίευση της ανωτέρω αίτησης στις εφημερίδες «ΑΥΓΗ» και «ΕΣΤΙΑ».
19. Το γεγονός ότι κατά της ανωτέρω αίτησης δεν υποβλήθηκαν αντιρρήσεις.
20. Τα υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-125195/29.10.2010, Ι-126798/16.11.2010 και Ι-126946/19.11.2010
συμπληρωματικά στοιχεία που υποβλήθηκαν.
21. Την αξιολόγηση της ως άνω αίτησης κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας την15.12.2010,
σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 3 παρ. 1 ν. 3468/2006 όπως ισχύει, τον Κανονισμό Αδειών
Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, τις αποφάσεις 1179, 1179Β΄ και 1258 της ΡΑΕ και τον Οδηγό
Αξιολόγησης Αιτήσεων. Κατά την αξιολόγηση αυτή κρίθηκε ότι η αίτηση πληροί τα κριτήρια της
παρ. 1 του άρθρου 3 του ως άνω νόμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου