Σάββατο, 26 Ιουνίου 2010

“ΜΑΛΙΑΚΟΣ SOS” ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ:Οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος έστειλαν για «έλεγχο» τον Νομάρχη Φθιώτιδας στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης


Οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος έστειλαν για «έλεγχο»

τον Νομάρχη Φθιώτιδας στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης


Λαμία, 24.6.2010

Σας στέλνουμε παρακάτω το έγγραφο, που εστάλη από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ), προς τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης προκειμένου να ελεγχθεί η ακύρωση και η μείωση των προστίμων από τον Νομάρχη Φθιώτιδας, για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας που βεβαιώθηκαν από την ΕΥΕΠ και αφορούσαν δραστηριότητες στην ευρύτερη ...περιοχή του Μαλιακού κόλπου.

ΑΠΟ: ΕΥΕΠ 17-05-2010
Α.Π.: οικ. 1695

ΠΡΟΣ: Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Λ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα

Σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία μας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 2947/2001, διενήργησε ελέγχους σε δραστηριότητες στην ευρύτερη περιοχή του Μαλιακού κόλπου κατόπιν της εμφάνισης του φαινομένου μαζικού θανάτου ψαριών στην εν λόγω περιοχή. Συνολικά ελέγχθηκαν 12 δραστηριότητες, η επιλογή των οποίων έγινε βάσει μιας σειράς κριτηρίων όπως, του όγκου και της σύστασης των υγρών τους αποβλήτων, της θέσης τους, της επιρροής τους ως προς τη φόρτιση του Μαλιακού κόλπου κλπ.Στις περιπτώσεις που κατά τις διενεργηθείσες αυτοψίες διαπιστώθηκαν παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας ή των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί, συντάχθηκαν από την Υπηρεσία μας οι σχετικές Εκθέσεις Ελέγχου, Πράξεις Βεβαίωσης Παράβασης και Εισηγήσεις Επιβολής Προστίμου...

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, υπάρχει σημαντική μείωση των εισηγηθέντων από την ΕΥΕΠ προστίμων στις 4 από τις 7 περιπτώσεις για τις οποίες έγινε εισήγηση επιβολής προστίμου προς τον Νομάρχη Φθιώτιδας χωρίς να υπάρξει σχετική αιτιολόγηση, ενώ δεν έχει ενημερωθεί η Υπηρεσία μας για το πρόστιμο που επιβλήθηκε τελικά στην περίπτωση της βιομηχανίας FORBO ΑΒΕΕ και εκκρεμεί η επιβολή του εισηγηθέντος προστίμου για την επιχείρηση MACOLIVE A.E.

Με δεδομένο ότι η χωρίς αιτιολόγηση μείωση των εισηγηθέντων από την Υπηρεσία μας προστίμων συνιστά αυθαίρετη εκτίμηση του επιβαλλομένου προστίμου για παραβάσεις που βεβαιώθηκαν από την ΕΥΕΠ και οδηγεί σε άνιση μεταχείριση των ελεγχομένων από αυτή, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
Ο Εισηγητής Ο Προϊστάμενος Τμήματος Β Η Τομεάρχης Ο Γενικός Επιθεωρητής

Ε. Ζαγγογιάννη Γ. Χρονόπουλος Γ. Κοτίνη Π. Μέρκος
Από  http://maliakos-sos.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου