Πέμπτη, 20 Μαΐου 2010

Θέσεις εργασίας στα Ταχυδρομία της Φωκίδας


Ελληνικά Ταχυδρομεία
Περ/κή Δ/νση Στερεάς Ελλάδας
35100 ΛΑΜΙΑ
Αριθμ. Πρωτ. Ε01/ 2898 /311.31
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία και η Περιφερειακή Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας που εδρεύει στη Λαμία Καποδιστρίου 1 Τ.Κ. 351 00 ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ... συνολικού αριθμού τεσσάρων 4 ατόμων (4 Δ. Ε. Διανομείς), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών,για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. Ν. Φωκίδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α : ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα

υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια

σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

316

Κεντρ. Κατ/μα Άμφισσας

Άμφισσα

Δ. Ε. Διανομείς

8 μήνες

1

316

Κατ/μα Δελφών

Δελφοί

Δ. Ε. Διανομείς

8 μήνες

1

316

Κατ/μα Ιτέας

Ιτέα

Δ. Ε. Διανομείς

8 μήνες

1

316

Κατ/μα Λιδορικίου

Λιδορίκι

Δ. Ε. Διανομείς

8 μήνες

1


1.– Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών .
2.– Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
3.– Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα ( καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο απ΄ αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών και συγκεκριμένα από 19-05-2010 έως και 28-05-2010 κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρες 08.00 – 14.00 αποκλειστικά στις κατωτέρω Υπηρεσιακές Λειτουργίες:
1. ΚΕΝΤΡ. ΚΑΤ. ΑΜΦΙΣΣΑ.: Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 7 331 00 ΑΜΦΙΣΣΑ ΤΗΛ: 22650 28259
2. ΚΑΤ. ΔΕΛΦΩΝ: ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ & ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ 26 330 54 ΔΕΛΦΟΙ ΤΗΛ: 22650 82376
3. ΚΑΤ. ΙΤΕΑΣ: 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΜΠΑΛΗ 332 00 ΙΤΕΑ ΤΗΛ: 22650 32282
4. ΚΑΤ. ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ: ΛΟΧ. ΓΑΣΠΑΡΗ 353 330 53 ΛΙΔΟΡΙΚΙ ΤΗΛ: 22660 22075
Τα τυπικά προσόντα, οι αναλυτικότεροι όροι και προϋποθέσεις καθορίζονται στη σχετική ανακοίνωση Ε01/ 2898 /311.31. Η ανακοίνωση θα διατίθεται, μαζί με ειδικό έντυπο αίτησης από τις προαναφερόμενες Υπηρεσιακές Λειτουργίες των ΕΛΤΑ κατά τις ώρες 08.00 – 14.00. Αναπόσπαστο τμήμα της εν λόγω ανακοίνωσης αποτελεί και το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ» Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα Ανακοινώσεων, αλλά και στο Ειδικό Παράρτημα: (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ, μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα  Έντυπα αιτήσεων  Διαγωνισμών φορέων  Εποχικού (ΣΟΧ).
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ


ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΡΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου