Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2014

ΣΧΟΑΑΠ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014)

Οι προτάσεις των κοινοτήτων και των συλλόγων της Δημοτικής Ενότητας Καλλιέων

ΣΧΟΑΑΠ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ Β1 (11/13)

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Η ανάπτυξη πρέπει να ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος με όρους συνέχειας και αειφορίας, χωρίς δηλαδή να θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές ...
τους ανάγκες. Επίσης, α) το οικονομικό σύστημα πρέπει να ικανοποιεί τις ατομικές και κοινωνικές ανάγκες, β) η οικονομική αποδοτικότητα και η βάση παραγωγής πρέπει να αυξάνονται ποσοτικά αλλά και να βελτιώνονται ποιοτικά και γ) από την οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα οι εκπομπές στο περιβάλλον (βλαπτικών παραγόντων) δεν πρέπει να υπερβαίνουν την δυναμικότητα των ιδιαίτερων οικοσυστημάτων, το δε χρονοδιάγραμμα των ανθρωπογενών επιπτώσεων στο περιβάλλον πρέπει να είναι σε μία ισόρροπη σχέση με το χρονοδιάγραμμα της ικανότητας για αντίδραση της σχετικής φυσικής διαδικασίας του περιβάλλοντος.

Η μελέτη της Β1 φάσης εκπονήθηκε στο πλαίσιο των διατάξεων του ν.2508/97, ΦΕΚ 124Α/13-6-1997 (Βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις). Στη μεθοδολογία της επικαλείται τα σχετιζόμενα με τον παραπάνω νόμο βασικά νομοθετήματα, αλλά η μελέτη δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη τα μεταγενέστερα νομοθετήματα που επακριβέστερα καθορίζουν ουσιαστικές παραμέτρους μίας τέτοιας μελέτης που η τελική της μορφή θα επηρεάσει τη ζωή των Καλλιέων πέραν της εικοσαετίας.

Αντικείμενο, είναι ο σχεδιασμός της χωρικής και οικιστικής οργάνωσης του συνόλου της έκτασης του δήμου και ο καθορισμός, αφενός των μεγεθών οικιστικής ανάπτυξης καθώς και των κατευθύνσεων πολεοδομικής οργάνωσης, βάσει των τοπικών αναγκών, των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης και της φυσικής και γεωλογικής καταλληλότητας των επί μέρους περιοχών και αφετέρου ο προσδιορισμός των εργαλείων εκείνων που θα επιτρέψουν τη χωρική οργάνωση και ανάπτυξη του δήμου, με γνώμονα τον υπερκείμενο εθνικό και περιφερειακό χωροταξικό σχεδιασμό.

Κατά το στάδιο Β1 παρουσιάζεται συνθετικά το πρότυπο οικιστικής ανάπτυξης, προσδιορίζονται οι σχέσεις των οικισμών και οι ρόλοι τους στο οικιστικό δίκτυο, καθώς και οι βασικές αρχές οργάνωσης του οικιστικού και αγροτικού χώρου.

Καθορίζονται οι Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) που δεν προορίζονται για πολεοδόμηση, ιδίως χώροι αρχαιολογικού, αρχιτεκτονικού, ιστορικού και λαογραφικού ενδιαφέροντος, βιότοποι και τόποι ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, δάση και δασικές εκτάσεις, τοπία φυσικού περιβάλλοντος και οικοσυστήματα ιδιαίτερης περιβαλλοντικής ευαισθησίας. Στους χώρους αυτούς απαγορεύεται κάθε παρέμβαση.

Περιοχές Ελέγχου ή Περιορισμού της Δόμησης (ΠΕΠΔ), Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης (με ζώνες παραγωγικών δραστηριοτήτων, παραγωγικών πάρκων κλπ), Ζώνες Ειδικής Ενίσχυσης (ΖΕΕ), Περιοχές Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ). {Ανάλογα με το σχέδιο στις τέσσερεις τελευταίες θεσμοθετούνται οποιεσδήποτε παρεμβάσεις, μεταλλεία, αιολικά πάρκα, υδροηλεκτρικά έργα, κάθετες βιομηχανικές ή βιοτεχνικές μονάδες κα}

Κύριο χαρακτηριστικό του πρωτογενούς τομέα είναι η ασκούμενη νομαδική κτηνοτροφία.

Η διαθεσιμότητα καλλιεργήσιμων εδαφών είναι περιορισμένη.

Υπάρχει διαθεσιμότητα βοσκοτόπων και υδάτινων πόρων.

Κυριαρχούν τα δασικά οικοσυστήματα.

Στην ευρύτερη περιοχή του νομού Φωκίδας συναντώνται κοιτάσματα βωξίτη, όμως στη Δ.Ε. Καλλιέων δεν υπάρχει καμία ερευνητική ή μεταλλευτική δραστηριότητα.

Οι ορεινοί όγκοι αντιμετωπίζονται από την πολιτεία ως κατ εξοχήν περιοχές φυσικού αποθέματος και επιδιώκεται η διατήρηση και προστασία του αποθέματος των παραδοσιακών δραστηριοτήτων και των υπαρχόντων οικισμών και κατοίκησης και ενδυναμώνονται με επέκταση των δραστηριοτήτων προς τον οικοτουρισμό (από την εισαγωγή της πρότασης Β1 φάσης).

Τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του τόπου στα οποία η μελέτη θέλει να στηριχτεί για τις προτάσεις της, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, καθόσον το πλείστον της εδαφικής έκτασης της Δ.Ε. Καλλιέων καλύπτεται από δάση και δασικές εκτάσεις (διορθωμένος χάρτης της μελέτης). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, η κατεύθυνση της ανάπτυξης που προτείνεται να αφορά σε έναν εικονικό χώρο (μία Δ.Ε. Καλλιέων που δεν υπάρχει) και οι στόχοι να χάνονται ή να κατευθύνονται σε άλλες ατραπούς.

Θετικά στοιχεία στο εισαγωγικό σημείωμα της μελέτης υπάρχουν, όπως και σε επί μέρους τμήματα, αλλά η κατεύθυνση της ανάπτυξης σύμφωνα με τις οδηγίες του ν.2506/97 είναι οφθαλμοφανώς διαφορετική.

ΙΙ: ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΥ ΔΕ ΣΥΝΑΔΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

Κατωτέρω σχολιάζονται σημεία της πρότασης Β1 φάσης που έρχονται σε αντίθεση με την πραγματική κατάσταση στη Δ.Ε. Καλλιέων.

1.ΣΕΛΙΔΑ 9 …σε ένα σύγχρονο πρωτογενή τομέα μεταποίησης αγροτικών προϊόντων… Με δυνατότητες αναδιάρθρωσης της γεωργίας…

Η ανάπτυξη της γεωργίας δεν υφίσταται στους Καλλιείς, παρά μόνο σε πολύ μικρούς θύλακες, καθόσον η παλαιόθεν καλλιεργούμενη περιοχή είναι πια ΔΑΣΟΣ. Τι είδους πρωτογενής και μεταποιητική δραστηριότητα θα υπάρξει;!

2.ΣΕΛΙΔΑ 10 …οι ελλείψεις στο οδικό δίκτυο είναι η κυριότερη παράμετρος που επιδρά αρνητικά στην ενθάρρυνση και ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού. ( Η υπογράμμιση των μελετητών). Όσοι γνωρίζουν την περιοχή, ξέρουν ότι το οδικό δίκτυο είναι χωρίς προβλήματα και άνετης προσβασιμότητας. Η υπανάπτυξη του ορεινού μας τουρισμού, οφείλεται στη μη ανάδειξη των φυσικών καλλονών του τόπου μας και τη μη εκμετάλλευσή τους.

3.ΣΕΛΙΔΑ 11 …Οι τάσεις ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων εμπορίου, βιοτεχνίας, αποθηκών και λοιπών λειτουργιών αστικής εξυπηρέτησης… στην οδική σύνδεση Μαυρολιθαρίου - Πανουργιά…

Δηλαδή θα κάνουν οικόπεδα το δάσος για να γίνουν αποθήκες και οτιδήποτε βιοτεχνικό; (Πως πραγματοποιούνται αυτά;)

4.ΣΕΛΙΔΑ 14 …ολοκληρωμένη παραγωγική ανάπτυξη του Δήμου… Με εκσυγχρονισμό του πρωτογενή τομέα…, ανάπτυξη βιομηχανίας - βιοτεχνίας… στροφή προς τις τριτογενείς δραστηριότητες.

Το τρίτο συνάδει με την πραγματικότητα, τις τριτογενείς δραστηριότητες. Από τον πρωτογενή τομέα, μόνο η κτηνοτροφία έχει δυνατότητες. Βιομηχανία ή βιοτεχνία στην περιοχή μας, στο νομό Φωκίδας στο ΦΕΚ 151/13-4-2009 για το χωροταξικό της βιομηχανίας, δεν προβλέπεται (πολιτική τύπου 10). Η πρόταση αγνοεί το συγκεκριμένο εδάφιο του νόμου, παρόλο που έχει υποδειχθεί μαζί με άλλους νόμους που αφορούν την περιοχή μας ειδικότερα και τους ορεινούς όγκους γενικότερα. Ακόμη, ο δευτερογενής τομέας ήδη εμφανίζει τάσεις ανοδικές, με διορθώσεις, ανακατασκευές οικιών και απασχόληση εργατικού δυναμικού (στην πρόταση, γενικώς, απαξιώνεται ο δευτερογενής τομέας, αλλόκοτο…)

5.ΣΕΛΙΔΑ 18 …στηρίζεται στην ολοκλήρωση των υποδομών όλων των οικισμών, στην ανάπτυξη του ορεινού-χιονοδρομικού τουρισμού μέσα στην πρώτη πενταετία (έως το 2014) και τη μεταστροφή της αγροτικής παραγωγής…

Το παρόν σχέδιο του 11/2013 δεν γνωρίζει ότι τίποτε από τα παραπάνω δεν έχει γίνει; Σε τι στηρίζεται;

6.ΣΕΛΙΔΑ 24 Ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τον τουρισμό.

Κατά τους μελετητές δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του γιατί είναι σε αναθεώρηση. ΟΜΩΣ:

Στις κατευθύνσεις του ΠΠΧΣΑΑ Στερεάς Ελλάδας ΦΕΚ 1469/2003. Β3.4 κατεύθυνση τουριστικών επενδύσεων στη Φωκίδα και Ευρυτανία. Β6.2 Αυξητική μεταβολή της παραγωγικότητας στο ν. Φωκίδας. Δ1.2 Έμφαση στους διαπεριφερειακής εμβέλειας χώρους πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς που εντάσσονται σε υλικά και άυλα δίκτυα (Δελφοί και Δελφικό τοπίο, περιοχές Natura 2000). Δ2 Ενίσχυση ιδιωτικών πρωτοβουλιών επενδύσεων προς τον επιλεκτικό τουρισμό, σχεδιασμό δράσεων αγροτουρισμού και οικολογικού τουρισμού, ανάδειξη του πολιτιστικού τουρισμού με στόχο την ταυτοτική αναγνώριση. Δ3.3 Οι ορεινοί όγκοι της περιφέρειας αποτελούν σημαντικό χώρο αγροτο-δασικών δραστηριοτήτων και πολιτικών ορεινών όγκων. Δ3.4 Διαχείριση τοπίων και βιοποικιλότητας. Υπάρχουν περιοχές περιβαλλοντικής ευαισθησίας εντός του δικτύου Natura 2000: Βαρδούσια όρη, Εθνικός δρυμός Οίτης, όρος Γκιώνα και ποταμός Μόρνος, που έρχονται σε αντίθεση με τις εξορυκτικές δραστηριότητες. Δυνατότητες περιορισμού χρήσης: μείωση της ρύπανσης, ζώνες προστασίας, συγκεκριμένοι τρόποι παραγωγικής δραστηριότητας. Δ3.7 Περιοχές ειδικών χωρικών παρεμβάσεων. Δ.3.7.1 Ευρύτερη περιοχή τεχνητής λίμνης Μόρνου - ορεινής Φωκίδας: Αναπτυξιακή αξιοποίηση της λίμνης με ανάπτυξη τουριστικών υποδομών αναψυχής ευρείας κλίμακας συνδεδεμένη με τους πόρους της ευρύτερης ορεινής περιοχής. Να αποφεύγεται η διάσπαση της ενότητας των δασών. Να καθορίζονται ζώνες τουριστικής ανάπτυξης. Να προστατεύεται η γεωργική γη από τη δόμηση.

7.ΣΕΛΙΔΑ 24 ΑΠΕ Με τον νόμο 4269/2014 μπορούν να χωροθετηθούν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Δελφών εκεί όπου ήδη υπάρχουν. (Δεσφίνα, Γαλαξίδι και αλλού).

8.ΣΕΛΙΔΑ 27 Η γενική κατεύθυνση της πολιτικής στις περιοχές αυτές είναι η στήριξη της ήπιας και σταδιακής προσαρμογής τους και η αποφυγή παρεμβάσεων που μπορεί να πυροδοτήσουν φαινόμενα γρήγορης αποβιομηχάνισης και αποσταθεροποίηση της αγοράς εργασίας…

Σε τι να γίνει αποβιομηχάνιση, στα δάση και στα ρουμάνια και ποια αγορά εργασίας θα αποσταθεροποιηθεί; (γνωρίζει ο μελετητής για ποια περιοχή κάνει τη μελέτη;)

10.ΣΕΛΙΔΑ 47 Ζώνη γεωργικής γης και ανάπτυξη αγροτουρισμού.

Το 90% της ζώνης είναι ΔΑΣΟΣ ή ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ. Μεγάλο τμήμα της -Ζηρέλια, Γκβή, Τσούκα- μετά την ανακάλυψη του αυτοκρατορικού τάφου στα μέσα του 2013, πρέπει να χωροθετηθεί ως αρχαιολογικός χώρος, όπως και θα γίνει αναγκαστικά, αφού αυτός ο τάφος αποτελεί συνέχεια των τάφων που υπάρχουν στου Γκβή. Τα 170 στρέμματα του αναδασμού της Στρώμης, δεν δικαιολογούν να χαρακτηριστεί η υπόλοιπη δασώδης περιοχή ως γεωργική.

11.ΣΕΛΙΔΑ 62, 63 Μονοπάτια.

Περιγράφονται θέσεις επ’ αυτών, αλλά η ήπια τουριστική ανάπτυξη χωρίς μονοπάτια με στοχευμένες διαδρομές για τους περιηγητές, χάνει ένα μεγάλο αναπτυξιακό όπλο.

12.ΧΑΡΤΕΣ


Η καταγραφή μονοπατιών αποτυπώνεται ως αγροτικοί δρόμοι. Αναφέρονται δρόμοι που δεν υπάρχουν. Ένα μόνο χαρακτηριστικό παράδειγμα από τα πολλά, είναι ο δρόμος στην Γκιώνα από τη θέση Κέδρος - Βαθιά Λάκα - Διάσελο Πυραμίδας - Λάκα Καρβούνη.


Πολλά όρια οικισμών είναι λάθος. Εγείρεται το ερώτημα: Ποια είναι η πηγή των χαρτών της μελέτης; Γιατί στη μελέτη δεν αναφέρεται η πηγή αυτή;


Το αυτό ερώτημα ανακύπτει και από την παρουσίαση χάρτη όπου εμφαίνονται οι μεταλλευτικές οριστικές παραχωρήσεις.


Αντιληπτό πρέπει να είναι, τι συνεπάγονται οι λάθος συνοριακές γραμμές και χάρτες, που προέρχονται από ανεπίσημες πηγές.


ΙΙΙ. ΤΙ ΟΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΣΤΩΤΕΣ ΝΟΜΟΙ

Οι νόμοι, τα διατάγματα, τα νομοθετήματα και οι κοινές υπουργικές αποφάσεις που σχετίζονται με τα Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων είναι:


ν.2742/99 (ΦΕΚ 207 Α). Άρθρα 2, 6, του ν.2608/97. Άρθρο 1, των ν.1515/85 (ΦΕΚ 18 Α). ν.1561/85 (ΦΕΚ 148 Α). ΦΕΚ 1469/9-10-03 (Περιφερειακό σχέδιο για τη Στερεά Ελλάδα, Δ.3.7.1). ΦΕΚ 128/3-7-2008 (Γενικό πλαίσιο σχεδιασμού, σελ 2256, 2259, 2258). ΦΕΚ 1138 β/2009 (Ειδικό σχέδιο για τον τουρισμό άρθρα 2, 5, 6). ΦΕΚ 151/13-4-2009 (Ειδικό πλαίσιο για τη βιομηχανία, σελ. 1699, 1703, 1715, 1734, 1748). ΦΕΚ 209/21-9-11, ν.4014 (Περιβαλλοντική αδειοδότηση, άρθρο 10, σελ. 6220, 6221). ΦΕΚ 24/13-2-12, ν.4042 (Ποινική προστασία του περιβάλλοντος, άρθρο 63) για την ανάδειξη των προτερημάτων του και την ευμάρεια των κατοίκων του.


Επίσης, Ν 3827/2010 (ΦΕΚ Α 30/25.2.2010): Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου (507258), Άρθρο 5δ. Κάθε μέρος αναλαμβάνει να εντάξει το τοπίο στις περιφερειακές και αστικές πολιτικές σχεδιασμού και στις πολιτιστικές, περιβαλλοντικές, αγροτικές, κοινωνικές και οικονομικές πολιτικές του, όπως και σε πολλές άλλες πολιτικές με πιθανό άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στο τοπίο.

Στην εισαγωγή του ο ν.2508/97 στο άρθρο 1 (όπως και οι ν.1515 και 1561/85) ορίζει ότι η οικιστική οργάνωση κι ο πολεοδομικός σχεδιασμός πρέπει να είναι σύμφωνοι με τους όρους προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.


Το σχέδιο εν πρώτοις, προσπαθεί να οριοθετήσει όλη την περιοχή της δημοτικής ενότητας, ενώ ο ίδιος νόμος 2508/97 δεν το θεωρεί υποχρεωτικό. Όπως γράφεται στο άρθρο 4, παράγραφος 2 «με το γενικό πλαίσιο σχεδιασμού καθορίζονται α) περιοχές ειδικής προστασίας που δεν πρόκειται να πολεοδομηθούν, β) περιοχές γύρω από πόλεις ή οικισμούς για τις οποίες απαιτείται έλεγχος ή και περιορισμός της αστικής εξάπλωσης, συμπεριλαμβανομένων και των περιοχών που καθορίστηκαν ως ζώνες οικιστικού ελέγχου (ΠΕΠΔ), γ) τα ήδη εγκεκριμένα πλαίσια σχεδιασμού, δ) όλες οι πολεοδομημένες ή προς πολεοδόμηση περιοχές». ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΖΩΝΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΠΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Ή ΣΤΟΧΟΥ.


Οι διατάξεις των άρθρων 2 και 6 του ν.2742/99 «περί χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης». Άρθρο 2. στ. Η ολοκληρωμένη ανάπτυξη ανάδειξη και προστασία των νησιών, των ορεινών και των παραμεθόριων περιοχών, ιδιαίτερα η ενίσχυση του δημογραφικού και πληθυσμιακού ισοζυγίου, η διατήρηση και ενθάρρυνση των παραδοσιακών παραγωγικών κλάδων τους και της παραγωγικής πολυμορφίας τους, η βελτίωση της πρόσβασής τους σε βασικές τεχνικές και κοινωνικές υποδομές καθώς και η προστασία των φυσικών και πολιτιστικών τους πόρων. ζ. Η συστηματική προστασία, αποκατάσταση, διατήρηση και ανάδειξη των περιοχών, οικισμών, τοπίων, που διαθέτουν στοιχεία φυσικής, πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. η. Η συντήρηση, αποκατάσταση και ολοκληρωμένη διαχείριση των δασών και των αγροτικών εκτάσεων. Θ. Η ορθολογική αξιοποίηση και ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Άρθρο 6. Η διατήρηση και ανάπτυξη της ποικιλομορφίας της υπαίθρου, της ενιαίας διαχείρισης των φυσικών πόρων καθώς και η διατήρηση, ανάδειξη και προστασία της εθνικής, φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.


Στο ΦΕΚ 128/2008 «γενικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης» κατευθύνσεις ορεινών όγκων 1) προβλέπονται οι εξής διακριτές ενότητες παρεμβάσεων οι οποίες φιλοδοξούν ν’ αποτελέσουν ένα πολυ-λειτουργικό τρόπο ανάπτυξης: τουριστική ανάπτυξη, διατήρηση γεωκτηνοτροφικών δραστηριοτήτων, ανάδειξη οικολογικής και κοινωνικής σημασίας των δασών, δημιουργία και διατήρηση μικρής βιοτεχνίας 2) διαφύλαξη της πλούσιας βιοποικιλότητας και των τοπίων που αποτελούν βασικά στοιχεία έλξης και επομένως συγκριτικά πλεονεκτήματα των περιοχών αυτών καθώς και της αρμονίας του ανθρωπογενούς με το φυσικό περιβάλλον που αποτελεί προϋπόθεση ποιότητας ζωής. Σελ. 2258: οι ορεινές περιοχές, όπου η συνέχιση της λειτουργίας οικογενειακών, γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων πρέπει να έχει σημαντική συμβολή στη διατήρηση του παραγωγικού και κοινωνικού ιστού της υπαίθρου. Σελ. 2285: διατήρηση της εξορυκτικής δραστηριότητας στις υφιστάμενες περιοχές εκμετάλλευσης και διασφάλιση της δυνατότητας επέκτασης σε περιοχές όπου εντοπίζονται νέα κοιτάσματα με τήρηση των όρων προστασίας του περιβάλλοντος και την προϋπόθεση λειτουργίας γειτονικών δραστηριοτήτων.


Στο ΦΕΚ 151/2009 «ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τη βιομηχανία και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτής» σελ. 1715: σε περιοχές με χαμηλή συμμετοχή στην απασχόληση στη βιομηχανία και χαμηλό ποσοστό πιθανής απώλειας θέσεων εργασίας σε αυτή, δεν προσδιορίζεται πολιτική απασχόλησης ως προς την βιομηχανία και σελ. 1699: στον ορεινό όγκο πρέπει να επιδιωχθεί η διατήρηση ενός ιστού βιομηχανικών μονάδων, που αξιοποιούν τοπικούς πόρους στο πλαίσιο μιας πολιτικής πολύ-απασχόλησης, απαιτεί όμως οριζόντια μέτρα για την αποφυγή αλλοιώσεων του τοπίου, συγκρούσεων με άλλες χρήσεις όπως ο τουρισμός, αρνητικών επιπτώσεων στους παραδοσιακούς οικισμούς και επιβάρυνσης του περιβάλλοντος.

ΦΕΚ 209/2011, ν.4014. Άρθρο 10.


Στις κατευθύνσεις του ΠΠΧΣΑΑ Στερεάς Ελλάδας ΦΕΚ 1469/2003. Β3.4 κατεύθυνση τουριστικών επενδύσεων στη Φωκίδα και Ευρυτανία. Β6.2 Αυξητική μεταβολή της παραγωγικότητας στο νομό Φωκίδας.

Δ1.2 Έμφαση στους διαπεριφερειακής εμβέλειας χώρους πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς που εντάσσονται σε υλικά και άυλα δίκτυα (Δελφοί και Δελφικό τοπίο, περιοχές Natura 2000).

Δ2 Ενίσχυση ιδιωτικών πρωτοβουλιών επενδύσεων προς τον επιλεκτικό τουρισμό, σχεδιασμό δράσεων αγροτουρισμού και οικολογικού τουρισμού, ανάδειξη του πολιτιστικού τουρισμού με στόχο την ταυτοτική αναγνώριση.

Δ3.3 Οι ορεινοί όγκοι της περιφέρειας αποτελούν σημαντικό χώρο αγροτο-δασικών δραστηριοτήτων και πολιτικών ορεινών όγκων.

Δ3.4 Διαχείριση τοπίων και βιοποικιλότητας. Υπάρχουν περιοχές περιβαλλοντικής ευαισθησίας εντός του δικτύου Natura 2000: Βαρδούσια όρη, Εθνικός δρυμός Οίτης, όρος Γκιώνα και ποταμός Μόρνος, που έρχονται σε αντίθεση με τις εξορυκτικές δραστηριότητες. Δυνατότητες περιορισμού χρήσης: μείωση της ρύπανσης, ζώνες προστασίας, συγκεκριμένοι τρόποι παραγωγικής δραστηριότητας.

Δ3.7 Περιοχές ειδικών χωρικών παρεμβάσεων. Δ.3.7.1 Ευρύτερη περιοχή τεχνητής λίμνης Μόρνου - ορεινής Φωκίδας: Αναπτυξιακή αξιοποίηση της λίμνης με ανάπτυξη τουριστικών υποδομών αναψυχής ευρείας κλίμακας συνδεδεμένη με τους πόρους της ευρύτερης ορεινής περιοχής.

Να αποφεύγεται η διάσπαση της ενότητας των δασών.

Να καθορίζονται ζώνες τουριστικής ανάπτυξης.

Να προστατεύεται η γεωργική γη από τη δόμηση.

Η επέκταση της εξορυκτικής δραστηριότητας (δραστηριότητα που δεν υπάρχει ούτε καν ερευνητικά) σε περιοχές τουρισμού, αγροτικές, δασικές και σε τμήματα που εντοπίζονται νέα κοιτάσματα, είναι δυνατή έπειτα από συνεκτίμηση κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων.

Η χρήση αιολικών εγκαταστάσεων σε περιοχές με τουριστική κατεύθυνση πρέπει να γίνεται σε αιολικά πάρκα.

Αιολική ενέργεια (ΥΠΕΧΩΔΕ 2008) Η περιοχή μας υπάγεται σε περιοχές αιολικής προτεραιότητας (Ύπαρξη εκμεταλλεύσιμου αιολικού δυναμικού, αυξημένη ζήτηση εγκατάστασης ανεμογεννητριών).

Αποκλείεται η χωροθέτηση μονάδων σε αρχαιολογικούς χώρους προστατευόμενα φυσικά τοπία κλπ

ΦΕΚ 85 Α/2010: Για την εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ λαμβάνονται υπόψη μόνο εγκεκριμένα χωροταξικά, πολεοδομικά, ρυθμιστικά ή άλλα σχέδια χρήσεων γης και εγκεκριμένες μελέτες που εναρμονίζονται προς το ΕΠΧΣΑΑ για τις ΑΠΕ.

Ηλιακή Ενέργεια: Για την χωροθέτηση περιοχών φωτοβολταϊκών απαιτούνται άγονες γυμνές περιοχές σε χαμηλό υψόμετρο, κατά προτίμηση αθέατες.

Μικρά υδροηλεκτρικά έργα. Κατά την εγκατάστασή τους δεν επιτρέπεται να γίνονται έργα οδοποιίας, η κατασκευή των οποίων απαιτεί ουσιώδη μεταβολή στην παραποτάμια βλάστηση και σε γεωλογικούς σχηματισμούς ή συνεπάγεται επίχωση της κοίτης του ρέματος ή ενδέχεται να προκαλέσει κατολισθήσεις, διαβρώσεις και ασταθείς εδαφικές μετακινήσεις.

Στο ΦΕΚ 151 (βιομηχανίας) Νομός Φωκίδας: Πολιτική τύπου 10 (Ήπια πολιτική για τη διατήρηση ενός βασικού βιομηχανικού ιστού για την κάλυψη βασικών αναγκών, χωρίς τεχνητή υποστήριξη της βιομηχανίας).

Οποιαδήποτε ενέργεια δόμησης ή βιομηχανικής ανάπτυξης, ακόμη και μεταλλείο-εξόρυξης, απαιτεί περιβαλλοντική άδεια σύμφωνα με το νόμο 4014 άρθρο 10 (στην περίπτωση έργων και δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα σε περιοχές Natura 2000 ή έργων εκτός αυτής που μπορούν να την επηρεάσουν, απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση που διενεργείται με βάση τα ανάλογα προεδρικά διατάγματα, ενώ έργα σε περιοχές κάτω των 2000 κατοίκων που χωροθετούνται εξαιρούνται από το παραπάνω).
ΙV. Αναλύσεις για τους ορεινούς όγκους του Ν. Φωκίδας


1. Η ορεινή Φωκίδα είναι νομός που κερδίζει σε πληθυσμό και οικιστική ανάπτυξη, δεν εξαρτάται από τον πρωτογενή τομέα και η σχέση αυτή αποδίδεται σε καθαρά έξω-οικονομικά αίτια που σχετίζονται με το νόστο επιστροφής στη φύση και τον τόπο καταγωγής, τις αυξημένες τάσεις τουρισμού, το αυξημένο ενδιαφέρον για την ορεινή περιήγηση κλπ.


Η ορεινή Φωκίδα ανήκει σ’ εκείνη την ορεινή ενότητα που οι δράσεις και τα έργα στο πλαίσιο της χωροταξικής ανάπτυξης πρέπει να αφορούν: προστασία, ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, ανάδειξη του τουρισμού, ανάπτυξη της παραδοσιακής παραγωγής, ανάπτυξη πρώτης και δεύτερης κατοικίας (Γραφείο 12 ΕΠΕ) [Μελέτη των Ζαμπέλη και Γιαλύρη].


2. Για την ορεινή Φωκίδα οι Γολίδης, Καλογήρου, Δημοπούλου, προτείνουν δράσεις που θα αφορούν την αντιμετώπιση της δημογραφικής αποψίλωσης με την ενίσχυση δομών και υπηρεσιών με στόχο τρόπους αύξησης της απασχόλησης, ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των υπαρχουσών παραγωγικών χώρων και στήριξη των δραστηριοτήτων της ενδοχώρας, διαφύλαξη των τοπίων των δασών, των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών, καθώς και προστασία και ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων ως αναπτυξιακών πόρων, διευκόλυνση της πρόσβασης σε υποδομές, επικοινωνία και γνώση, ενίσχυση των δυναμικών ορεινών οικισμών που λειτουργούν ως κόμβοι για την προώθηση των παραπάνω.


3. Μεταλλευτική δραστηριότητα

Η μέχρι τώρα δραστηριότητα, άφησε τη Γκιώνα με την θλιβερή εικόνα που παρατηρεί κανείς στη διαδρομή 51-Καλοσκοπή. Τα μεταλλεία λειτούργησαν κατά 35% σε περιοχές Natura 2000, σε σκοτεινές εποχές. Οι σημερινοί νόμοι υποστηρίζουν το περιβάλλον και το προστατεύουν από δραστηριότητες που μπορούν να το βλάψουν π.χ. τη μεταλλευτική δραστηριότητα. Η αίτηση για μεταλλευτική δραστηριότητα στη Δ.Ε. Καλλιέων δεν λαμβάνει υπόψη της ότι βρίσκεται δίπλα σε περιοχές Natura 2000, σε δασικές περιοχές, στις ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους και βιοποικιλότητας περιοχές της Γκιώνας, δίπλα στον Εθνικό Δρυμό της Οίτης. Επίσης η πρόταση της Β1 φάσης δεν λαμβάνει υπόψη, ότι η εξόρυξη καθιστά επικίνδυνη την εδαφική ακεραιότητα του οικισμού της ιστορικής Στρώμης, με τη σπηλιά της Εθνικής Αντίστασης, ότι θα αλλοιώσει το τοπίο στην ιστορική περιοχή της Αρβανιτόραχης και του Πανουργιά. Επίσης δεν υπάρχουν υδρολογικές μελέτες για τις επιπτώσεις στον υδροφόρο ορίζοντα από εξορυκτική δραστηριότητα στη περιοχή ΠΕΠΔ ΙV. Τα ενδεχόμενα οφέλη της εξόρυξης είναι μηδαμινά σε σχέση με τις βλάβες που πιθανόν να επιφέρει.

Οι οριστικές παραχωρήσεις μεταλλείων είναι καταχωρημένες στις εφημερίδες της Κυβερνήσεως με δύο Βασιλικά διατάγματα 1) 858/21-12-1962/ΦΕΚ Α 215 (υπογραφή, Βασιλεύς Παύλος Β’), 2) 499/27-8-1964/ΦΕΚ143 (υπογραφή, Βασιλεύς Κωνσταντίνος) και ένα Προεδρικό διάταγμα 903/22-12-1975/ΦΕΚ287 (υπογραφές, Κωνσταντίνος Τσάτσος - Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Γεώργιος Ράλλης - Υπουργός Προεδρίας Κυβερνήσεως). Σε αυτά τα διατάγματα στηρίζεται ο χάρτης οριστικών μεταλλευτικών παραχωρήσεων που πρόσθεσε εκ των υστέρων το μελετητικό γραφείο στη προηγούμενη μελέτη-πρόταση του Νοεμβρίου 2012. Οι μεταλλευτικές εργασίες διέπονται από το νομοθετικό διάταγμα 210/1973 (ΦΕΚ Α 295/24-10-1973) περί μεταλλευτικού κώδικος, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, ότι την περίοδο της έρευνας ορίζει το άρθρο 34 παρ 2 του κώδικος, όπως έχει σχετικώς τροποποιηθεί από το άρθρο 3 του νόμου 274/1976, ότι «η απόφαση (εννοεί του Νομάρχη) η παρέχουσα ή τροποποιούσα την άδεια μεταλλευτικών ερευνών ισχύει επί 3 (ολογράφως τρία) έτη αφού αυτή έχει δημοσιευθεί». Προκύπτει όθεν οι ερευνητικές περίοδοι αυτών των παρελθουσών παραχωρήσεων έχουν λήξει προ πολλού και συνεπώς οι επικαλούμενες συμβάσεις που αναφέρονται και αποτυπώνονται στον χάρτη των μελετητών, δεν έχουν πλέον ισχύ.
V. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
1.ΠΕΠΔ Ι: ΔΑΣΙΚΟ ΧΩΡΙΟ

Χωροθέτηση δυτικά του Αθανασίου Διάκου για τη διευκόλυνση της ολιγοήμερης παραμονής κοντά στο δάσος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής με ξύλινα σπίτια κλπ.

Στην περιοχή δεν επιτρέπεται η ανόρυξη και εκμετάλλευση μεταλλείων και λατομείων ή απόληψη οποιουδήποτε ορυκτού προϊόντος και η εκτέλεση οποιασδήποτε συναφούς εργασίας.

Η περιοχή δεν χρειάζεται Δασικό χωριό. Υπάρχουν ήδη πολλοί ντόπιοι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της διαμονής, κάτω από δύσκολες συνθήκες.

Αυτοί θέλουν υποστήριξη και μόνο.

Δεν φτιάχνεις ένα χωριό πάνω από το ήδη υπάρχον, ανταγωνιστικό καθόλα σε αυτούς που τόσα χρόνια παλεύουν για να κρατήσουν τα χωριά ζωντανά. Σαν κάποιος να θέλει να τιμωρήσει τους ξενοδόχους του Αθανασίου Διάκου.

Πιστεύουμε όμως πως κάτι τέτοιο είναι καταδικασμένο να αποτύχει καθότι τον περισσότερο χρόνο δεν θα υπάρχει εύκολη πρόσβαση λόγω του χειμώνα. Επίσης πρέπει να γίνει ο δρόμος από Αθανάσιο Διάκο προς το σχεδιαζόμενο δασικό χωριό με άσφαλτο (τεράστιο κόστος), ενώ περαιτέρω και τα έξοδα ηλεκτροδότησης, εκχιονισμού, θέρμανσης και συντήρησης είναι απαγορευτικά.

Δεν πρέπει να αγνοούμε και την ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από τα απόβλητα.

Επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι τα περισσότερα δασικά χωριά που κατασκευάσθηκαν στην Ελλάδα έχουν κλείσει ή και ρημάξει (π.χ. από τη Φωκίδα το χωριό στην Καψίτσα).
2. ΠΕΠΔ ΙΙ: ΖΩΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Χωροθέτηση στην περιοχή «Σταυρός» παρά τον Αθανάσιο Διάκο αποσκοπεί στην ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων και στην τόνωση των οικισμών.

Στην περιοχή δεν επιτρέπεται η ανόρυξη και εκμετάλλευση μεταλλείων και λατομείων ή απόληψη οποιουδήποτε ορυκτού προϊόντος και η εκτέλεση οποιασδήποτε συναφούς εργασίας.
3. ΠΕΠΔ ΙΙΙ: ΖΩΝΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αιολική ενέργεια: Το αναλογούν δυναμικό εγκατάστασης αναλογεί σε 50 τυπικές ανεμογεννήτριες. Απαιτείται έκταση 2.400 στρεμμάτων και προτείνεται να τοποθετηθούν στις περιοχές Τσουμανόλακα και Μαυροτσούμαρα που βρίσκονται βορειοανατολικά του οικισμού του Μαυρολιθαρίου, με συνολική έκταση 4724 στρέμματα.

Στην περιοχή δεν επιτρέπεται η ανόρυξη και εκμετάλλευση μεταλλείων και λατομείων ή απόληψη οποιουδήποτε ορυκτού προϊόντος και η εκτέλεση οποιασδήποτε συναφούς εργασίας.

Η πρόσβαση στις θέσεις των αιολικών θα γίνεται κυρίως μέσω των υφιστάμενων αγροτικών δρόμων. Βελτιώσεις θα πραγματοποιηθούν από τους επενδυτές.

Λαμβάνοντας υπόψη την καταστροφή της βιοποικιλότητας που προκαλούν οι ανεμογεννήτριες, την παρουσία τους κοντά σε δασικές περιοχές, παρά τον Εθνικό Δρυμό Οίτης, πλησίον περιοχών Natura 2000, γειτνιάζουσες με αρχαιολογικό χώρο και ληφθέντος υπ όψιν πως η μεγαλύτερη ταχύτητα ανέμων παρατηρείται στη Γκιώνα, ακόμη πως άλλες περιοχές στο νομό Φωκίδας επιθυμούν εγκατάσταση ΑΠΕ, η δε περιοχή της Δ.Ε. Καλλιέων πρέπει να έχει άλλες προτεραιότητες, προτείνεται να μην εγκατασταθούν ΑΠΕ στη Δ.Ε. Καλλιέων (ν.3028/2002 άρθρο 50, ν.1892/91, ν.1650/86 άρθρα 19,21, αποφ.2006/613). Ήδη οι ΑΠΕ στη χώρα έχουν καλύψει την απαιτούμενη ισχύ σε ενέργεια. Αναφέρθηκε επίσης, ότι ΑΠΕ μπορούν να εγκατασταθούν σε περιοχές του Δήμου όπου τις επιθυμούν (Δεσφίνα, Γαλαξίδι κ.α.) Νόμος 4269/14.

4. Εγκατάσταση βιοτεχνιών, βιομηχανιών

Η περιοχή δεν είχε τέτοιου είδους ανάπτυξη και σύμφωνα με το νόμο για τη βιομηχανία στη Φωκίδα περιοχές σαν τις δικές μας δεν χρειάζονται τεχνητή υποστήριξη της βιομηχανίας (τύπου 10). Εξάλλου οι προτεινόμενες για βιομηχανική ανάπτυξη περιοχές είναι δάσος!
5. Υδροηλεκτρικά έργα

Η μελέτη δεν λαμβάνει υπόψη ότι τα έργα που προτείνει σε αυτόν τον τομέα αφορούν παραποτάμους του Μόρνου και η επίπτωσή τους στη βιοποικιλότητα της περιοχής, θα υποβαθμίσει τον όλο περιβάλλοντα χώρο, τόσο με την μεγάλη έλλειψη νερού που θα δημιουργηθεί όσο και με τις εκτεταμένες κατασκευαστικές εργασίες.
6. ΠΕΠΔ ΙV: ΖΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Προτείνεται η ενίσχυση του οίκο-αγροτουρισμού και χωροθετείται στο κέντρο της δημοτικής ενότητας όπου βρίσκονται καλλιεργήσιμες περιοχές. Οι χρήσεις γης που επιτρέπονται είναι: κτίρια, υποδομές και εγκαταστάσεις αγροτικής παραγωγής, εγκαταστάσεις εσταβλισμένης και ημισταβλισμένης κτηνοτροφίας, Silos, βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης, κτίρια και εγκαταστάσεις αναψυχής και τουριστικά καταλύματα έως 50 κλινών, φωτοβολταϊκά, εγκαταστάσεις και δίκτυα τεχνικής υποδομής, δεξαμενές, θερμοκήπια, υδατοδεξαμενές, φρέατα, αντλητικές εγκαταστάσεις, ανόρυξη και εκμετάλλευση μεταλλείων και λατομείων, απόληψη ορυκτών προϊόντων.

Δεν υφίσταται τμήμα στη Δ.Ε. Καλλιέων με τα περιγραφόμενα για την παραπάνω περιοχή χαρακτηριστικά (βλέπε διορθωμένο χάρτη). Υπάρχουν μικροί θύλακοι, όπου υφίσταται πιθανότητα καλλιεργειών σε όλη τη δημοτική ενότητα και αυτές οι νησίδες να διατηρηθούν ως έχουν, χωρίς όμως κατεύθυνση σε άλλες χρήσεις. Στην πραγματική φυσική κατάσταση το πλείστον της περιοχής αυτής ανήκει στην ΠΕΠ ΙΙ.
7. ΠΕΠΔ V : ΖΩΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΣΤΑΒΛΙΣΜΕΝΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Χωροθέτηση στην περιοχή Τσούκα στο Τ.Δ. Στρώμης. Εγκατάσταση μονάδων σταβλισμένης κτηνοτροφίας και μονάδων επεξεργασίας της αγροτικής/κτηνοτροφικής παραγωγής.

Στην περιοχή δεν επιτρέπεται η ανόρυξη και εκμετάλλευση μεταλλείων και λατομείων ή απόληψη οποιουδήποτε ορυκτού προϊόντος και η εκτέλεση οποιασδήποτε συναφούς εργασίας.

Η κτηνοτροφία είναι η κύρια ενασχόληση των κατοίκων της περιοχής και υπάρχουν ανά κοινότητα χώροι σταυλισμού. Απαιτούνται τουλάχιστον δύο μεγάλοι χώροι, ένας στην ευρύτερη περιοχή Μαυρολιθαρίου και ένας στην ευρύτερη περιοχή Αθανασίου Διάκου- Μουσουνίτσας. Έτσι η διευκόλυνση των κτηνοτρόφων θα βελτιώσει την παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα της κτηνοτροφικής δραστηριότητας. Ταυτόχρονα οι κατά κοινότητα μικροί κτηνοτροφικοί θύλακοι πρέπει να διατηρηθούν. Ο ένας επιλεγμένος χώρος από την μελέτη-πρόταση δεν αρκεί, και αυτός πρέπει να μετατοπιστεί δυτικότερα ή αλλού λόγω των αρχαιολογικών ευρημάτων στη κοντινή του περιοχή.
8. ΠΕΠΔ VI: ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ

Χωροθέτηση στην περιοχή του Ιερού και της Πυράς του Ηρακλέους.

Στην περιοχή δεν επιτρέπεται η ανόρυξη και εκμετάλλευση μεταλλείων και λατομείων ή απόληψη οποιουδήποτε ορυκτού προϊόντος και η εκτέλεση οποιασδήποτε συναφούς εργασίας.

Εκτός της περιοχής Μάρμαρα, πλέον, η περιοχή Ζηρέλια-Γκβή-Τσούκα και πέριξ αυτών, με διαπιστωμένα ευρήματα των μακεδονικών και αυτοκρατορικών χρόνων ανήκει ήδη στους αρχαιολογικούς χώρους και σύντομα θα επισημοποιηθεί. Η περιοχή εισχωρεί στην περιοχή ΠΕΠΔ V. Η ΓΚΟΡΙΤΣΟΡΑΧΗ χαρακτηρίζεται ως μη κηρυγμένος Αρχαιολογικός Χώρος, ενώ δεν σημειώνεται ως αρχαιολογικός χώρος η περιοχή δυτικά της μικρής λίμνης ΖΗΡΕΛΙΑ (υψόμ. 1100), η οποία σημειώνεται ως ενεργός ΧΑΔΑ, ενώ είναι πρώην σκουπιδότοπος που έχει κλείσει και έχει μερικώς αποκατασταθεί εδώ και τρία χρόνια.
9. ΠΕΠΔ VII: ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Χωροθέτηση στην Πυρά και στη μικρή λίμνη στον Πανουργιά. Μονάδα εναλλακτικού τουρισμού και αθλημάτων βουνού.

Στην περιοχή δεν επιτρέπεται η ανόρυξη και εκμετάλλευση μεταλλείων και λατομείων ή απόληψη οποιουδήποτε ορυκτού προϊόντος και η εκτέλεση οποιασδήποτε συναφούς εργασίας.
10. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ορίζονται οι δασικές εκτάσεις, τα τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μνημεία, οι ποταμοί , τα ρέματα, τα παραποτάμια οικοσυστήματα που διασχίζουν την περιοχή και οι ζώνες τους καθώς και οι περιοχές Natura 2000.
10α. ΠΕΠ Ι: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΑΣΟΣ / ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

Χωροθετείται στη δασική περιοχή που περιλαμβάνεται νοτιοδυτικά των Μαυρολιθαρίου- Καστριώτισσας, βόρεια και ανατολικά του Αθανασίου Διάκου και νότια της Μουσουνίτσας.

Χρήση εκπαιδευτική και ως θηρευτικό πάρκο.

Στην περιοχή δεν επιτρέπεται η ανόρυξη και εκμετάλλευση μεταλλείων και λατομείων ή απόληψη οποιουδήποτε ορυκτού προϊόντος και η εκτέλεση οποιασδήποτε συναφούς εργασίας.
10β .ΠΕΠ ΙΙ: ΤΟΠΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ

Εθνικός δρυμός Οίτης, όρος Γκιώνα, όρη Βαρδούσια, καταφύγια άγριας ζωής Ρεκάς, Γουρλομύτας, Γκιώνας, Λευκαδιτίου.
10γ. ΠΕΠΠ ΙΙΙ: ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΜΟΡΝΟΥ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ

Σημειώνεται ότι το τμήμα του Μόρνου μεταξύ της Στρώμης και του νοτιώτερου σημείου του Δήμου θα μπορεί να αξιοποιηθεί ως περιοχή ήπιας τουριστικής ανάπτυξης.
10δ. ΠΕΠ IV: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Λόφος Μάρμαρα ήτοι τα πυρά του Ηρακλέους.

Για τους μη οριοθετημένους αρχαιολογικούς χώρους, όπως το αρχαίο νεκροταφείο, αρχαία ερείπια στη θέση Αι-Γιάννης και Φούρνος στο Μαυρολιθάρι, τείχη του κάστρου στην Καστριώτισσα, ερείπια στα Ζηρέλια Στρώμης και βυζαντινό ναό του Αγίου Πνεύματος στην Πυρά, προτείνεται επισήμανση των ορίων και η με γνωμοδότηση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας προστασία τους.

Εκτός της περιοχής Μάρμαρα, πλέον, η περιοχή Ζηρέλια-Γκβή-Τσούκα και πέριξ αυτών με διαπιστωμένα ευρήματα των μακεδονικών και αυτοκρατορικών χρόνων ανήκει ήδη στους αρχαιολογικούς χώρους και σύντομα θα επισημοποιηθεί. Η περιοχή εισχωρεί στην περιοχή ΠΕΠΔ V. Η ΓΚΟΡΙΤΣΟΡΑΧΗ χαρακτηρίζεται ως μη κηρυγμένος Αρχαιολογικός Χώρος, ενώ δεν σημειώνεται ως αρχαιολογικός χώρος η περιοχή δυτικά της μικρής λίμνης ΖΗΡΕΛΙΑ (υψόμ. 1100), στην οποία σημειώνεται ως ενεργός ΧΑΔΑ, ενώ είναι πρώην σκουπιδότοπος που έχει κλείσει και έχει μερικώς αποκατασταθεί εδώ και τρία χρόνια.
10ε. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ

Προτείνονται ήδη θεσμοθετημένες διαδρομές, όπως και καταφύγια.

Στις δασικές εκτάσεις, χάραξη μονοπατιών περιήγησης και ποδηλάτου του βουνού, ανάπτυξη της ιπποφορβίας και της ιππασίας. Ήπια ορειβατικά μονοπάτια και σταθμοί παρατήρησης στην Οίτη, οργανωμένη αναρρίχηση στη Γκιώνα και τα Βαρδούσια με τους ανάλογους σταθμούς αναψυχής και υποστήριξης. Περιγράφονται θέσεις επ’ αυτών, αλλά η ήπια τουριστική ανάπτυξη χωρίς μονοπάτια με στοχευμένες διαδρομές για τους περιηγητές, χάνει ένα μεγάλο αναπτυξιακό όπλο. Τέτοια θα ήταν: μονοπάτι της ανατίναξης της γέφυρας του Γοργοπόταμου, Αθανάσιος Διάκος – κορυφή Βαρδουσιών (Κόρακας 2.495 μ.), Στρώμη – Κέδρος - Βαθιά Λάκα - κορυφή Γκιώνας (Πυραμίδα 2.510 μ.), Πυρά-Ναός του Ηρακλή - κορυφή Οίτης (Πύργος 2.152μ.), Αθανάσιος Διάκος έως γέφυρα Νταούτι (διαδρομή δίπλα στο ποτάμι), Να ενωθούν όλα τα χωριά με μονοπάτια. Να συντηρηθεί το Διεθνές μονοπάτι Ε4 στο τμήμα που είναι μέσα στα όρια της Δ.Ε. Καλλιέων. Ενδεικτικός χάρτης των μονοπατιών της περιοχής της Δ.Ε. Καλλιέων συμβατός με το Google Maps και Google Earth είναι ο χάρτης Τορο 50: Γκιώνα-Οίτη-Βαρδούσια (2.3 Central Greece) εκδόσεις ANAVASI. Κατασκευή ορειβατικού καταφυγίου πάνω από τη θέση Κέδρος στη Γκιώνα, που να μπορέσει να εξυπηρετήσει το μεγάλο περιηγητικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει το βουνό.
11. ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Οδικό δίκτυο

Βελτίωση δρόμου Αθανάσιος Διάκος - Προφήτης Ηλίας.

Βελτίωση δρόμου Στρώμη - Μαυρολιθάρι.

Βελτίωση δρόμου Πυρά - Καταβόθρα.
Ύδρευση

Όλα τα Τ.Δ. καλύπτουν σήμερα τις υδρευτικές ανάγκες του τρέχοντος πληθυσμού. Όμως δεν είναι βέβαιο πως θα καλύπτουν και τις μελλοντικές του ανάγκες.

Λόγω χρήσεως για άρδευση καλλιεργειών, παρουσιάζεται πλέον έλλειψη νερού σε περιόδους αιχμής.

Πρέπει να υπάρξει μείωση των απωλειών του νερού.

Η υδρευτική εξυπηρέτηση πρέπει να γίνεται από γειτονικές σε κάθε διαμέρισμα πηγές.

Αντικατάσταση όλων των αγωγών ύδρευσης από αμιαντοτσιμέντο.
Άρδευση

Σταδιακή αντικατάσταση των αυλάκων με σωληνωτούς αγωγούς, συντήρηση και αποκατάσταση της λειτουργίας των συλλογικών αρδευτικών δικτύων της δημοτικής ενότητας, αποδοτικώτερες μέθοδοι άρδευσης, αξιοποίηση μέρους των επιφανειακών απορροών.


Αποχέτευση

Προτείνονται εγκαταστάσεις βιολογικών καθαρισμών ανά ένα ή δύο Τ.Δ.


12. Η περιοχή του τ. Δήμου Καλλιέων στο σύνολό της είναι φυσικό και ιστορικό μνημείο.

Πανευρωπαϊκά, είναι αναγνωρισμένες οι περιοχές Natura 2000 που ήδη θα έπρεπε να έχουν επεκταθεί, καθώς οι δασικές εκτάσεις αυξάνονται. Η βιοποικιλότητα στη Γκιώνα, στην Οίτη, στα Βαρδούσια καθώς και η επανεμφάνιση άγριας πανίδας καθιστούν ακόμη πιο αξιόλογη την περιοχή μας.

Η ιστορική συνέχεια από τη μυθολογία (ιερό του Ηρακλή), στην προϊστορία (τείχη της Καστριώτισσας), στην ιστορία (ευρήματα στο Μαυρολιθάρι και στα Ζηρέλια), στο Βυζάντιο (εκκλησία στην Πυρά), στην Επανάσταση του ‘21 (Πανουργιάς με τους καπεταναίους του), Αθανάσιος Διάκος με τον Αι Γιώργη της Ρωμιοσύνης), Εθνική Αντίσταση (Στρώμη, Μαυρολιθάρι), είναι πόλος έλξης για το τόπο μας.

Η περιοχή διατήρησε τη φυσικότητά της, διότι οι κάτοικοί της φρόντισαν διά των ετών γι’ αυτό. Η ταυτοτική αναγνώριση θα έρθει μέσα από τη διατήρηση, ενίσχυση και προώθηση των παραδοσιακών τρόπων διαβίωσης - παραγωγής και μέσα από το σεβασμό και την ανάδειξη των αντίστοιχων υποδομών. Στόχος είναι, η ανάπτυξη δράσεων που θα καταλήξουν στην περαιτέρω αύξηση του πληθυσμού και την προώθηση περιηγητικής ανάπτυξης.

Δημιουργία στους οικισμούς ινστιτούτων γεωπονίας, δασοπονίας και τουρισμού που θα βοηθήσουν νέους επενδυτές να εγκατασταθούν και να αναπτύξουν δραστηριότητες ανάλογες των δυνατοτήτων του τόπου.


Με τη διόρθωση των τοπογραφικών των χαρτών, διαφύλαξη των θυλάκων αγρό-κτηνοτροφικής παραγωγής και εκμετάλλευσης, με σκοπό την ανάδειξη παραδοσιακών γαιο-κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων.


Στις δασικές εκτάσεις, χάραξη μονοπατιών περιήγησης και ποδηλάτου βουνού, ανάπτυξη της ιπποφορβίας και της ιππασίας. Ήπια ορειβατικά μονοπάτια και σταθμοί παρατήρησης στην Οίτη, οργανωμένη αναρρίχηση στη Γκιώνα και τα Βαρδούσια με τους ανάλογους σταθμούς αναψυχής και υποστήριξης. Περιγράφονται θέσεις επ’ αυτών, αλλά η ήπια τουριστική ανάπτυξη χωρίς μονοπάτια με στοχευμένες διαδρομές για τους περιηγητές, χάνει ένα μεγάλο αναπτυξιακό όπλο. Τέτοια θα ήταν: μονοπάτι της ανατίναξης της γέφυρας του Γοργοπόταμου, Αθανάσιος Διάκος - κορυφή Βαρδουσιών (Κόρακας 2.495 μ.), Στρώμη – Κέδρος - Βαθιά Λάκα - κορυφή Γκιώνας (Πυραμίδα 2.510 μ.), Πυρά-Ναός του Ηρακλή - κορυφή Οίτης (Πύργος 2.152μ.), Αθανάσιος Διάκος έως γέφυρα Νταούτι (διαδρομή δίπλα στο ποτάμι). Να ενωθούν όλα τα χωριά με μονοπάτια. Να συντηρηθεί το Διεθνές μονοπάτι Ε4 στο τμήμα που είναι μέσα στα όρια της Δ.Ε. Καλλιέων. Ενδεικτικός χάρτης των μονοπατιών της περιοχής της Δ.Ε. Καλλιέων συμβατός με το Google Maps και Google Earth είναι ο χάρτης Τορο 50: Γκιώνα-Οίτη-Βαρδούσια (2.3 Central Greece) εκδόσεις ANAVASI. Κατασκευή ορειβατικού καταφυγίου πάνω από τη θέση Κέδρος στη Γκιώνα, που να μπορέσει να εξυπηρετήσει το μεγάλο περιηγητικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει το βουνό.


Στην περιοχή της Στρώμης, παραποτάμιες δραστηριότητες, όπου ειδικός σχεδιασμός να αφορά τους πολυεπίπεδους καταρράκτες και τις εξαιρετικής ομορφιάς «βάθρες», όπως και την αξιοποίηση της διαδρομής καταρράκτες - γεφύρι της Στρώμης. Ακόμη, οργάνωση της διαδρομής προς τη σπηλιά της Εθνικής Αντίστασης και ανάλογες μουσειακές και άλλες υποδομές.


Στον Πανουργιά, να δημιουργηθεί φορέας της Ιστορίας της Ελληνικής Επαναστάσεως, όπου θα συγκεντρωθούν όλα τα ιστορικά στοιχεία της περιόδου που αφορούν στη Δ.Ε. Καλλιέων.


Η Πυρά, να αποτελέσει το κέντρο της περιηγητικής και αρχαιολογικής πορείας προς τον ναό του Ηρακλέους και της γύρω περιοχής με τις ανάλογες υποδομές.


Η Καστριώτισσα, με την υποδομή του λαογραφικού της μουσείου, να αποτελέσει τον λαογραφικό πυρήνα της Δημοτικής Ενότητας Καλλιέων.


Στη Μουσουνίτσα, να εγκατασταθεί φορέας δασοπονίας, γεωπονίας και κτηνοτροφικών μελετών της περιοχής των Καλλιέων.


Στον Αθανάσιο Διάκο, η ανάδειξη και συγκέντρωση στοιχείων που σχετίζονται με τον ΘΑΝΑΣΗ ΔΙΑΚΟ σε μουσειακή έκταση, θα προωθήσει την περαιτέρω ανάπτυξη της κοινότητας.


Στο Μαυρολιθάρι, σαν διοικητικό κέντρο της δημοτικής ενότητας, να δημιουργηθεί συντονιστικός, διαφωτιστικός και πληροφοριακός φορέας για τις συνολικές δραστηριότητες της Δημοτικής Ενότητας Καλλιέων.

Συνετή και βαθμιαία ανάπτυξη του τριτογενούς τομέα, με στόχο την πρότυπη περιήγηση και αναψυχή, με έμφαση στην πολιτιστική και παραδοσιακή εξέλιξη της περιοχής.

Η επέκταση των οικισμών να βασίζεται σε παραδοσιακές δομές, ενώ όλοι οι οικισμοί της Δημοτικής Ενότητας Καλλιέων να κατευθυνθούν στη διατήρηση των παραδοσιακών αρχιτεκτονικών τους στοιχείων.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
1.Συμπλήρωση του οδικού δικτύου, αποκατάσταση συγκοινωνίας με τους αρχαιολογικούς χώρους και τους χώρους δεδομένης κτηνοτροφικής δραστηριότητας (σταυλισμένη κτηνοτροφία).
2.Εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου για τις περιοχές που διαφυλάσσονται ως ανήκουσες στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά, με ένταξη στο σχέδιο αυτό των περιηγητικών μονοπατιών, με ειδικές προδιαγραφές αναψυχής και γνώσης.
3.Καθορισμοί βοσκοτόπων με δυνατότητες αυξημένης χορτοβοσκής και βιολογική καλλιέργεια ζωοτροφών.
4.Κατεύθυνση, στον ελάχιστο υπάρχοντα χώρο, της γεωργικής παραγωγής, προς οπωροκηπευτικές κυρίως καλλιέργειες, και σε αυτό το επίπεδο δημιουργία οικογενειακών μονάδων διαχείρισης αυτών των προϊόντων.
5.Κατεύθυνση του τριτογενή τομέα σε αρχαιολογικούς, φυσιολατρικούς, παραδοσιακούς και χειμερινούς στόχους, με σκοπό την ολοκληρωτική εκμετάλλευση της δίκην δακτυλίου χωροταξίας των οικισμών.
6.Κήρυξη «Εθνικού Πάρκου Οίτης-Γκιώνας-Βαρδουσίων-Λεκάνης απορροής του Μόρνου» ως βασικό εργαλείο για την προστασία και ανάδειξη της περιοχής.


Το παρόν συνυποβάλλεται από:

- Τοπική Κοινότητα Μαυρολιθαρίου διά του κ. Χαλέτσου Χρίστου,

- Τοπική Κοινότητα Μουσουνίτσας διά του κ. Σαρλή Ιωάννη,

- Τοπική Κοινότητα Στρόμης διά του κ. Καρακίτσου Ιωάννη,

- Τοπική Κοινότητα Πανουργιά διά της κ. Λαζαροπούλου Κυριακής,

- Τοπική Κοινότητα Πυράς διά του κ. Παύλου Κωνσταντίνου,


- Πολιτιστικό Σύλλογο Απανταχού Μαυρολιθαριτών διά του κ. Μανδρέκα Δημητρίου,

- Αδελφότητα Καστριώτισσας διά του κ. Φούντα Παναγιώτη,

- Πολιτιστικό & Λαογραφικό Όμιλο Καστριώτισσας διά της κ. Γαϊτάνη Πόπης,

- Εξωραϊστικό & Πολιτιστικό Σύλλογο Μουσουνίτσας διά του κ. Μουέ Νικολάου,

- Σύλλογο Στρομητών διά της κ. Ανδρεοπούλου Μαρίας (Αντιδημάρχου Δ.Ε. Καλλιέων),

- Πολιτιστικό Κέντρο Στρόμης διά του κ. Πετσωτά Γεωργίου,

- Εκπολιτιστικό Σύλλογο Πανουργιά διά του κ. Κούπα Βασιλείου,

- Σύλλογο Γυναικών Πανουργιά διά της κ. Καρκαζή Αικατερίνης,

- Εξωραϊστικό & Εκπολιτιστικό Σύλλογο Πυράς διά του κ. Αποστόλου Θεοφάνη,

- Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Άμφισσας διά του κ. Παπαγεωργίου Κωνσταντίνου.

Από
Σύλλογος Απανταχού Μαυρολιθαριτών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου