Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2012

ΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ !!!!!!!! ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΤΕΡΟΛΑΚΚΑ


ΠΟΙΟΙ ΕΠΑΙΞΑΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΜΑΣ
ΠΟΙΟΙ ΚΟΙΜΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ Η ΣΟΥΒΑΛΑ ΠΑΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΣΕ ΝΤΑΜΑΡΙ???????
ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΣ......ΠΑΤΕΡΟΛΑΚΚΑΣ
ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΤΩΡΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ....

ΑΔΑ: Β43ΕΟΡ10-7Η3
Λάρισα 16-10-2012
Αριθ. πρωτ. οικ. 3128/215031

Έγκριση απ’ ευθείας εκμίσθωσης δημόσιας δασικής έκτασης εμβαδού 44,197 τ.μ. στη θέση «ΠΑΤΕΡΟΛΑΚΚΑ», περιοχής Πολυδρόσου, Δήμου Δελφών, Π.Ε. Φωκίδας, για εκμετάλλευση λατομείου σχιστολιθικών πλακών, στον ΝΙΚΟΛΑΟ Γ. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ.ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την μίσθωση με απ’ ευθείας σύμβαση δημόσιας δασικής έκτασης, εμβαδού 44.197 τ.μ., στη θέση «ΠΑΤΕΡΟΛΑΚΚΑ», Τοπικής Κοινότητας Πολυδρόσου, Δημοτικής Ενότητας
Παρνασσού του Δήμου Δελφών, Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, για εκμετάλλευση λατομείουσχιστολιθικών πλακών, στον ΝΙΚΟΛΑΟ Γ. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ. Τα όρια της παραπάνω
έκτασης περιγράφονται από τις παρακάτω αζιμουθιακές συντεταγμένες εξαρτώμενες από το Κ.Φ.Χ. ΛΑΜΙΑΣ - ΑΜΦΙΣΣΑΣ κλίμακας 1: 100.000
με φ = 38ο45΄ και λ = -1ο15΄.
HATT Ε.Γ.Σ.Α. ‘87
ΣΗΜΕΙΟ Χ Ψ ΣΗΜΕΙΟ Χ Ψ
Α +6.763,00 -10.750,00 Α 373.327,42 4.279.103,94
Β +6.899,00 -10.865,00 Β 373.461,45 4.278.986,70
Γ +6.746,00 -11.001,00 Γ 373.306,23 4.278.853,31
Δ +6.625,00 -10.953,00 Δ 373.186,07 4.278.903,32
Ε +6.591,00 -10,850,00 Ε 373.153,80 4.279.006,85
2. Η παρούσα έγκριση απ’ ευθείας μίσθωσης λατομικού χώρου χορηγείται για τρία (3) έτη, με ημερομηνία έναρξης από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, που καταρτίζεται επί
ποινή ακυρότητας με συμβολαιογραφική πράξη και δύναται να παρατείνεται μονομερώς από τον μισθωτή ανά τριετία και μέχρι συμπληρώσεως δεκαπενταετίας (15 έτη) (άρθρο 18, παρ. 1 του Ν. 669/1977). Η ανωτέρω σύμβαση μπορεί να παραταθεί με ονομερή δήλωση του μισθωτή, που γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο με τους ίδιους όρους και συμφωνίες της σύμβασης που παρατείνεται, μέχρι να συμπληρωθούν σαράντα (40) έτη
από τη συνομολόγηση της αρχικής σύμβασης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 5 του άρθρου 7 του Ν. 2702/1999.
3. Η εγκατάσταση του μισθωτή θα γίνει από το αρμόδιο για την περιοχή Δασαρχείο Άμφισσας με πρωτόκολλο εγκατάστασης και αφού προσκομίσει την προβλεπόμενη από τις κείμενες
διατάξεις Άδεια Εκμετάλλευσης (άρθρο 4 και 5 του Ν. 669/1977).
4. Η παρούσα έγκριση της μίσθωσης δεν απαλλάσσει τον κάτοχο αυτής από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια για την εγκατάσταση και λειτουργία των μηχανημάτων για
περαιτέρω επεξεργασία των εξορρυσομένων υλικών κ.λ.π. Ο μισθωτής υποχρεούται να εφαρμόζει τη θεωρημένη Τεχνική μελέτη, όπως αυτή εγκρίθηκε ή όπως αυτή ενδέχεται να τροποποιηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπ.
Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η έγκριση της μίσθωσης και το μισθωτήριο συμβόλαιο παύουν να ισχύουν εφ' όσον ανακληθεί από το Υπ. Ανάπτυξης η έγκριση της Τεχνικής Μελέτης σε περίπτωση παράβασης.
6. Οι όποιες δραστηριότητες θα περιορισθούν μέσα στο χώρο των 44.197,00 τ.μ.
7. Θα τηρείται ο κανονισμός περί Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών και θα εφαρμόζονται οι όροι των αποφάσεων έγκρισης της μελέτης περιβαλλοντικών όρων και της τεχνικής μελέτης καθώς και οι εντολές της Επιθεώρησης Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδας.
8. Σε περίπτωση εξόρυξης σε χώρους άνευ νόμιμης αδείας έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 2115/93 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2702/1999, σύμφωνα με τις οποίες «όποιος εκμεταλλεύεται ή εξορύσσει ή αποκομίζει αδρανή υλικά ή μάρμαρα ή βιομηχανικά υλικά χωρίς να έχει αποκτήσει σχετικό δικαίωμα ,τιμωρείται με φυλάκιση τριών μηνών και με χρηματική ποινή (σύμφωνα με την
Δ7/Α/Φ1/οικ2180/18-12-2001 απόφαση του ΥΠ.ΑΝ. για αναπροσαρμογή του ύψους των χρηματικών ποινών) από 16.000 € έως 160.000 €, που επιβάλλεται με απόφαση του
Επιθεωρητή Μεταλλείων.
9. Οι εργασίες αποκατάστασης θα παρακολουθούνται από το Δασαρχείο Άμφισσας, όπως προβλέπεται από το (33) σχετικό, ώστε τα έργα αποκατάστασης που προβλέπει η εγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων κλπ. να συμβαδίζουν με τις εργασίες εκμετάλλευσης.
10. Το Δημόσιο δεν υποχρεούται σε καταβολή αποζημίωσης, αν για οποιονδήποτε νόμιμη αιτία
απαγορευτεί η εκμετάλλευση του λατομείου.
11. Καλούμε τον ΝΙΚΟΛΑΟ Γ. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της απόφασής μας και λαμβάνοντας γνώση των όρων της συνομολογηθησόμενης σύμβασης, οι οποίοι αναφέρονται αναλυτικά στο επισυναπτόμενο
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, να προσέλθει για την ενώπιον Συμβολαιογράφου σύνταξη και υπογραφή του σχετικού Συμβολαίου Μίσθωσης, οι δαπάνες του οποίου βαρύνουν το Μισθωτή.
Η κατά τα άνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί από την Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας μόνο για είκοσι (20) ημέρες. Αν η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, χωρίς να παραταθεί σύμφωνα με τα
προαναφερόμενα, θεωρείται άρνηση για την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίουκαι χάνεται κάθε δικαίωμα που απορρέει από την υποβληθείσα αίτηση για την μίσθωση της δημόσιας λατομικής έκτασης.
Για την σύνταξη και υπογραφή του συμβολαίου μίσθωσης από πλευράς του Δημοσίου αρμόδιος είναι η Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
2. Γραφείο Γεν. Δ/ντη Χ κ΄ Π.Π.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Χ.Α.
2. φακ. Λατομείου
3. Δημοπούλου Κ.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 http://polydrososparnassou.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου