Παρασκευή, 7 Ιανουαρίου 2011

Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Καλοσκοπιτών Παρνασσίδος «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ»,στην Αθήνα


ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΛΟΣΚΟΠΙΤΩΝ ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΟΣ

«Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ»
ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ  ΠΕΙΡΑΙΩΣ 4ΤΗΛ.: 210 - 5238158
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αγαπητά Μέλη
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Καλοσκοπιτών Παρνασσίδος «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ», καλεί τα μέλη του Συνδέσμου σε  Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 16 Ιανουαρίου 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 πρωινή στο ξενοδοχείο NOVOTEL, Μιχαήλ Βόδα 2, πλατεία Βάθης.

Θέματα Ημερησίας Διατάξεως...
Θέμα μόνο: Τροποποίηση των άρθρων 1, 2§3, 3§1, 4 και προσθήκη άρθρου 1Α του Καταστατικού του Συνδέσμου και κωδικοποίησή του.

Σας κοινοποιούμε τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του Καταστατικού, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 143/11-12-2010 απόφαση του Δ.Σ.
Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη.

Αθήνα 17 Δεκεμβρίου 2010
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΟΥΛΑ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ


Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΜΗΛΟΥ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Προς :

ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΘέμα :

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2010


Αγαπητά Μέλη του Συνδέσμου.

Την 16/01/2011 θα πραγματοποιηθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μελών του Συνδέσμου μας, με μόνο θέμα Ημερήσιας Διάταξης την τροποποίηση ορισμένων άρθρων του Καταστατικού μας.
Με την παρούσα επιστολή, η οποία συνοδεύει την έγγραφη πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την οποία σας αποστέλλουμε και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, παραθέτουμε τα προς τροποποίηση άρθρα του Καταστατικού μας, όπως αυτά έχουν έως σήμερα, και τις προτεινόμενες τροποποιήσεις.
ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ο Σύνδεσμός μας ιδρύθηκε το έτος 1961, αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμ. 647/1962 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε στα οικεία βιβλία σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 9749/1962. Το Καταστατικό του Συνδέσμου μας τροποποιήθηκε το 1971, με απόφαση Γενικής Συνέλευσης, η τροποποίηση του Καταστατικού εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 2808/1972 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε στα οικεία βιβλία σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 3011/1973. Στην συνέχεια, το Καταστατικό του Συνδέσμου μας τροποποιήθηκε το 1996, με απόφαση Γενικής Συνέλευσης, η τροποποίηση του Καταστατικού εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 1972/1997 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε στα οικεία βιβλία σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 3011/1997.
Ο Σύνδεσμός μας, στη διάρκεια της ιστορικής του πορείας, συνέβαλε και συμβάλλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη του χωριού μας, πραγματοποιώντας σημαντικότατα αναπτυξιακά έργα στη γενέτειρά μας. Ήδη, προγραμματίζουμε την εκτέλεση και άλλων έργων. Για την επίτευξη των στόχων μας, όμως, απαιτείται πλέον η προσαρμογή του Καταστατικού μας στις σύγχρονες ανάγκες, προκειμένου να καταστεί δυνατή η αξιοποίηση νέων σύγχρονων μορφών και μέσων χρηματοδότησης και αξιοποίησης δυνατοτήτων που παρέχουν Εθνικά και Κοινοτικά Προγράμματα χρηματοδότησης και ενίσχυσης.
Για την αξιοποίηση των παραπάνω Μέτρων, απαιτείται η τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού μας, προκειμένου να δύναται ο Σύνδεσμος να υποβάλλει σχέδια και μελέτες έργων ανάπτυξης του χωριού μας και να αναζητά νέους πόρους χρηματοδότησης για την υλοποίηση των έργων αυτών.ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Το κείμενο του ισχύοντος Καταστατικού και οι προτεινόμενες τροποποιήσεις, μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ., έχουν ως ακολούθως:ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΑΡΘΡΟ 1ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ1.              Ιδρύεται Σύνδεσμος των απανταχού εκ Καλοσκοπής Παρνασσίδας καταγομένων με την επωνυμία “Σύνδεσμος Καλοσκοπιτών Παρνασσίδας Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ”, με έδρα την Αθήνα.2.              Σκοπός του Συνδέσμου είναι (α) η εκτέλεση κοινωφελών και καλλωπιστικών έργων εν γένει στην περιφέρεια της Κοινότητας του χωρίου Καλοσκοπής Παρνασσίδας που προάγουν την οικονομία, τον τουρισμό και την υγιεινή (β) η ανάπτυξη φιλικών δεσμών και πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών και η αρωγή του Συλλόγου προς τα ενδεή μέλη του και τους κατοίκους της Καλοσκοπής (γ) η επιβράβευση αριστευόντων στην επίδοσή τους μαθητών και φοιτητών, παιδιών Καλοσκοπιτών, μελών του Συνδέσμου, ως και πνευματικών ανθρώπων, με το έργο των οποίων προβάλλεται η γενέτειρα Καλοσκοπή (δ) η διοργάνωση πολιτιστικών και πνευματικών εκδηλώσεων (εορτών, διαλέξεων, εκθέσεων, συνεδρίων κλπ).
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ(αφορά επαναδιατύπωση και επέκταση των σκοπών του Συνδέσμου και μεταφορά της έδρας του στην Καλοσκοπή)

ΑΡΘΡΟ 1
ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ
1.              Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των απανταχού εκ του χωρίου Καλοσκοπή Παρνασσίδας καταγομένων με την επωνυμία «Σύνδεσμος Καλοσκοπιτών Παρνασσίδας Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ».
2.              Έδρα του Σωματείου ορίζεται το χωρίο Καλοσκοπή του Δήμου Δελφών, τέως Δήμου Γραβιάς, του Νομού Φωκίδας. Το Σωματείο δύναται, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μελών του η οποία λαμβάνεται με την συνήθη απαρτία και πλειοψηφία, να ιδρύει Παραρτήματα και σε άλλες πόλεις, όπου κατοικεί ή διαμένει σημαντικός αριθμός εκ των Μελών του.
3.              Σκοποί του Σωματείου είναι :
(α) η ανάπτυξη φιλικών δεσμών και πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών και η αρωγή του Συλλόγου προς τα ενδεή μέλη του και τους κατοίκους της Καλοσκοπής
(β) η ανάπτυξη δεσμών και η καλλιέργεια των σχέσεων με τους λοιπούς τοπικούς εκπολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία, καθώς και τους εν γένει συλλόγους της ευρύτερης περιοχής και όλης της χώρας
(γ) η εκτέλεση κοινωφελών και καλλωπιστικών έργων εν γένει στην περιφέρεια της Τοπικής Κοινότητας Καλοσκοπής Παρνασσίδας του Δήμου Δελφών (τέως Δήμου Γραβιάς) Νομού Φωκίδας, τα οποία προάγουν το περιβάλλον, την οικονομία, τον τουρισμό και την υγιεινή καθώς και η προβολή των φυσικών και πολιτιστικών πόρων του χωριού
(δ) η επιβράβευση αριστευόντων στην επίδοσή τους μαθητών και φοιτητών, παιδιών Καλοσκοπιτών, μελών του Συνδέσμου, ως και πνευματικών ανθρώπων, με το έργο των οποίων προβάλλεται η γενέτειρα Καλοσκοπή
(ε) η διοργάνωση πολιτιστικών και πνευματικών εκδηλώσεων (εορτών, διαλέξεων, εκθέσεων, συνεδρίων κλπ), προς την κατεύθυνση της πνευματικής, πολιτιστικής και κοινωνικής ανάπτυξης των μελών και του τόπου καταγωγής τους
(στ) η εκπόνηση και υλοποίηση μελετών και προγραμμάτων, εργασιών και κάθε άλλης συναφούς εργασίας, σχετικά με την υλοποίηση των σκοπών του Συνδέσμου , με την αξιοποίηση επιστημόνων και τεχνιτών μελών του Συνδέσμου
(ζ) η συνεργασία με επιστημονικούς και πνευματικούς οργανισμούς ή οργανώσεις, με άλλους συλλόγους, με ενώσεις ή συνδέσμους ή ομοσπονδίες ή συνομοσπονδίες καθώς και με τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τη Δημόσια Διοίκηση (Υπουργεία, εποπτευόμενοι φορείς κλπ), Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ(αφορά προσθήκη άρθρου)

ΑΡΘΡΟ 1Α
ΜΕΣΑ ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ
Τα μέσα για την πραγμάτωση των σκοπών είναι :
1.              Η ανάπτυξη κάθε είδους μορφωτικής, ψυχαγωγικής και πολιτιστικής δραστηριότητας, διαλέξεις, σεμινάρια, ψυχαγωγικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, εκδρομές, εκθέσεις, λειτουργία λαογραφικού μουσείου – βιβλιοθήκης κλπ
2.              Η συμμετοχή του Συνδέσμου ως ενεργού μέλους σε ενώσεις, ομοσπονδίες, συνομοσπονδίες συλλόγων και λοιπών σχετικών φορέων, τόσο της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
3.              Η συγκρότηση ομάδων εργασίας, εισηγητικών επιτροπών μελετών, τεχνικών επιτροπών κλπ
4.              Η πραγματοποίηση διαβημάτων στις αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες και η συνεργασία με αυτές
5.              Ο σχεδιασμός και εκτύπωση πληροφοριακών και διαφημιστικών εντύπων καθώς και σχετικού ηλεκτρονικού υλικού (CDs κλπ.) και ιστοσελίδας και δικτυακού τόπου (website) και προώθησή του σε ελληνικές και ξένες μηχανές αναζήτησης
6.              Ο σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών αφισών, προθηκών και ηλεκτρονικής διαφήμισης, εν γένει
7.              Η συμμετοχή και υλοποίηση των ισχυόντων εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων (ενδεικτικά αναφερόμενων ΟΠΑΑΧ, LEADER κλπ), καθώς και όσων θεσμοθετηθούν και ισχύσουν στο μέλλον, που αφορούν αγροτικές, ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, δια της υποβολής σχετικών προτάσεων σχεδίων δράσης και σχεδίων δράσης για την ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων και τη διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς, μέσω του Οικοτουρισμού και του Αγροτουρισμού. Ενδεικτικά αναφέρονται δράσεις και προγράμματα : Δημιουργίας πάρκων αναψυχής, Διενέργειας υπαίθριων δραστηριοτήτων κάθε μορφής, Βιοτεχνικής δραστηριότητας σε τοπικά προϊόντα, Ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, Σήμανσης μονοπατιών, Φυτοτεχνικών εργασιών, Τεχνικών έργων μικρής κλίμακας για την προστασία του εδάφους, Διαμόρφωσης θέσεων θέας, Περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, Διατήρησης - αποκατάστασης - αναβάθμισης πολιτιστικών χαρακτηριστικών του χωριού (όπως γεφύρια, μύλοι, βρύσες κλπ), Διατήρησης - αποκατάστασης - αναβάθμισης τοπίου (όπως αποκατάσταση περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών, δενδροφυτεύσεις με ενδημικά είδη), Παρεμβάσεων σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία-συλλογές-εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονομιά του χωριού κλπ.ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΑΡΘΡΟ 2οΜΕΛΗ3               Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση εκείνα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες για την επίτευξη του σκοπού του Συνδέσμου και στο χωρίο Καλοσκοπή. Δωρητές ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση οι εισφέροντες σε μετρητά ή σε είδος πλέον των εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών. Ευεργέτες οι εισφέροντες ποσό πλέον των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών, με εφάπαξ καταβολή.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ(αφορά τροποποίηση της παραγράφου 3)

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΜΕΛΗ
3               Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση εκείνα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες για την επίτευξη του σκοπού του Συνδέσμου και στο χωρίο Καλοσκοπή. Δωρητές ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση οι εισφέροντες σε μετρητά ή σε είδος πλέον των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €). Μεγάλοι Δωρητές οι εισφέροντες ποσό πλέον των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €), με εφάπαξ καταβολή. Ευεργέτες οι εισφέροντες ποσό πλέον των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €), με εφάπαξ καταβολή.ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΑΡΘΡΟ 3οΔΙΟΙΚΗΣΗ1               Ο Σύνδεσμος διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο εκλεγόμενο από τα μέλη του ανά διετία, το πρώτο 15νθήμερο του μηνός Ιανουαρίου, από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία δια ψηφοδελτίων. Αυτό απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γεν. Γραμματέα, τον Ταμία και τρεις (3) Συμβούλους.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ(αφορά επαύξηση της θητείας του Δ.Σ. από 2 σε 3 έτη)

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1               Ο Σύνδεσμος διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο, απαρτιζόμενο από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γεν. Γραμματέα, τον Ταμία και τρεις (3) Συμβούλους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου, με μυστική ψηφοφορία δια ψηφοδελτίων. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται το πρώτο 15νθήμερο του μηνός Ιανουαρίου, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία καθορίζεται ο τόπος και ο χρόνος διενέργειας των αρχαιρεσιών.ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΑΡΘΡΟ 4οΠΟΡΟΙ - ΔΑΠΑΝΕΣ1               Οι πόροι του Συνδέσμου είναι: Το δικαίωμα εγγραφής και οι συνδρομές των μελών, οι τόκοι των κεφαλαίων, οι δωρεές, οι κληροδοσίες, οι κληρονομιές και κάθε έσοδο νομίμως περιερχόμενο στον Σύνδεσμο, ως επίσης και τα έσοδα από διάφορες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.2               Κάθε δαπάνη ενεργείται με απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου, σύμφωνα με το Καταστατικό.3               Αναλήψεις χρημάτων παρά των Τραπεζών θα γίνονται κατόπιν αποφάσεως του Διοικ. Συμβουλίου, με επιταγή υπογραφόμενη από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ(αφορά συμπλήρωση των πόρων)

ΑΡΘΡΟ 4
ΠΟΡΟΙ - ΔΑΠΑΝΕΣ
1               Οι πόροι του Συνδέσμου είναι :
(α) το δικαίωμα εγγραφής και οι συνδρομές των μελών,
(β) οι τόκοι των κατατεθειμένων στις τράπεζες κεφαλαίων,
(γ) οι δωρεές, οι κληροδοσίες, οι κληρονομιές και οι χορηγίες
(δ) τα έσοδα από διάφορες πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις
(ε) οι κάθε είδους ενισχύσεις – χρηματοδοτήσεις – επιχορηγήσεις από Δημόσιους φορείς και Αρχές (Υπουργεία, Δημόσιες Υπηρεσίες κλπ) και από την συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
(στ) κάθε έσοδο εν γένει, νομίμως περιερχόμενο στον Σύνδεσμο.
2               Κάθε δαπάνη ενεργείται με απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου, σύμφωνα με το Καταστατικό.
3               Αναλήψεις χρημάτων παρά των Τραπεζών θα γίνονται κατόπιν αποφάσεως του Διοικ. Συμβουλίου, με επιταγή υπογραφόμενη από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα.ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ(αφορά μετατροπή ποσών από δραχμές σε Ευρώ))

Όπου αλλού στο σώμα του Καταστατικού αναφέρονται ποσά σε Δραχμές, αυτά μετατρέπονται στο ισόποσό τους σε Ευρώ.

Για το Δ.Σ.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΟΥΛΑ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ


Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΜΗΛΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου