Παρασκευή, 1 Μαΐου 2009

Προσλήψεις απο το Υπολιμεναρχείο Ιτέας


Από το υπολιμεναρχείο Ιτέας
Πρόσληψη δύο (02) Κυβερνητών, δύο (02) Μηχανοδηγών και δύο (02) Πρυμνοδετών για κάλυψη εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών (όποτε συντρέχει περίπτωση προσηκόντως διαπιστωμένης), αναφορικά με την υποβοήθηση πλοηγήσεων πλοίων στους όρμους ΙΤΕΑΣ και ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ.
Δείτε την ανακοίνωση...
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Ο Λιμενάρχης Ιτέας έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 3142/55 (ΦΕΚ 43 Α/55) όπως συμπληρώθηκε με το
άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 3709/ 08 (ΦΕΚ 213 Α/08)
2) Την αριθμ. Μ. 8414.6/15/08/14-11-2008 Διαταγή ΥΕΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠ/ΠΥ-1Ο.
3) Την αριθμ. Μ. 8414.6/05/09/30-03-2009 Απόφαση κ. ΥΕΝΑΝΠ.
ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (02) Κυβερνητών, δύο (02) Μηχανοδηγών και δύο (02) Πρυμνοδετών για
κάλυψη εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών (όποτε συντρέχει περίπτωση προσηκόντως διαπιστωμένης),
αναφορικά με την υποβοήθηση πλοηγήσεων πλοίων στους όρμους ΙΤΕΑΣ και ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ.
Δικαίωμα συμμετοχής για την επιλογή έχουν όποιοι εν ενεργεία ή συνταξιούχοι ναυτικοί συγκεντρώνουν
τα ακόλουθα προσόντα:
Α. Είναι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κράτους- μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).
Β. Γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα.
Γ. Είναι κάτοχοι κατάλληλου Πιστοποιητικού (ή αντιστοίχως άδειας- διπλώματος):
i) Κυβερνήτες: πτυχίου Κυβερνήτη Α΄, Β΄, Γ΄ τάξης ή Ναυκλήρου ή Κυβερνήτη Ρ/Κ.
ii) Μηχανοδηγοί: πτυχίου Μηχανοδηγού Α΄, Β΄ τάξης.
iii) Πρυμνοδέτες: πτυχίου Κυβερνήτη ή Ναυκλήρου ή Ναύτη ή Άδειας χειριστή πυδαλιούχου.
Δ. Είναι υγιείς και αρτιμελείς.
Ε. Δεν διώκονται ποινικά.
ΣΤ. Είναι γνώστες της περιοχής του λιμένος, των ευκολιών αυτού και λοιπών τοπικών συνθηκών.
Για την απόδειξη των ανωτέρω υποβάλλονται μαζί με σχετική αίτηση τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου (αλλοδαποί).
2. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας (μόνο για αλλοδαπούς).
3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας.
4. Κάρτα υγείας σε ισχύ για τους εν ενεργεία ναυτικούς και γνωμάτευση Οίκου Ναύτου ή Δημόσιου
Νοσοκομείου για τους συνταξιούχους, με την οποία θα επιβεβαιώνεται η υγεία και η αρτιμέλεια του
ενδιαφερομένου.
5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν διώκεται ποινικά.
Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται στο τμήμα Γραμματείας του Υ/Χ ΙΤΕΑΣ (Ηρώων
1- ΙΤΕΑ ΦΩΚΙΔΑΣ) καθημερινά, εργάσιμες ημέρες και από ώρα 09:00 έως 13:00 θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας κατάθεσης δικαιολογητικών.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο του Πλοηγικού Σταθμού ΙΤΕΑΣ στο
Υ/Χ ΙΤΕΑΣ (Τηλ. 22650-32319).
ΕΚ ΤΟΥ ΥΠΟΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΙΤΕΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου